Державна програму про розвиток ядерних технологій

384
Борис Тарасюк

Розвиток новітніх технологій та їх застосування у медицині є пріоритетним напрямком діяльності Національної академії медичних наук (НАМН) України. Саме зараз НАМН України разом із Національною академією наук (НАН) України готують державну програму про розвиток ядерних технологій, до яких відносяться і ПЕТ-технології. Саме тому питання подальшого розвитку ПЕТ-технологій в Україні було розглянуто під час засідання Президії НАМН України 10 лютого 2012 р.

Борис Тарасюк, заступник директора з наукової роботи ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України», доповів, що Постановою НАМН України від 8 грудня 2011 р. № 25/2 та спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, НАМН та Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації у січні 2012 р. створено Український науково-практичний центр ПЕТ (позитронно-емісійна томографія)-технологій на базі Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру. Згідно з положенням про Український науково-практичний центр ПЕТ-технологій ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України» здійснює науково-методичне забезпечення вищезазначеного Центру, а саме надання організаційно-технічної, науково-методичної консультативної допомоги закладам охорони здоров’я з використання ПЕТ-технологій за такими напрямками:

  • наукова робота та зв’язки з науковими закладами;
  • відпрацювання методології клінічного застосування радіофармпрепаратів;
  • розробка пропозицій щодо нормативного регулювання застосування ПЕТ-технологій;
  • співучасть у розробці концепції розвит­ку ПЕТ-технологій в Україні;
  • вивчення, аналіз і обґрунтування потреб забезпечення ПЕТ/КТ-системи для охорони здоров’я України;
  • розробка та впровадження до медичної практики ПЕТ-центрів (-відділень) методичних матеріалів із раціонального використання ПЕТ-технологій;
  • вивчення потреб у підготовці кадрів для ПЕТ-центрів (-відділень), підготовка пропозицій щодо програм підготовки фахівців;
  • сприяння організації єдиної телемедичної мережі для надання консультативної допомоги хворим, які проходять обстеження у ПЕТ-центрах.

Променеві дослідження щодо застосуванням ПЕТ/КТ-технологій призначені першочергово для діагностики та діагностичного супроводу лікування не лише в онкології, але й у кардіології, нейрохірургії та психіатрії.

Підготовка спеціалістів медичного та інженерного фаху здійснюється на базі Українського науково-практичного центру ПЕТ-технологій та на кафедрах променевої діагностики і радіології Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика.

Сучасна ядерна медицина та променева діагностика — високотехнологічні галузі медицини, які забезпечують точне визначення близько 90% усіх відомих захворювань людини. Їй притаманні постійна розробка інноваційних технологій і високі темпи оновлення апаратури, оперативного запровадження нових методів дослідження до медичної практики, здійснення заходів, спрямованих на ефективне використання високовартісного обладнання.

Згідно з планами НАМН України на базі ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики» буде створено відділення ядерної медицини з використанням ПЕТ/КТ-технологій.

Адже за дорученням Уряду НАМН Украї­ни активно долучилася до вирішення проблеми запровадження та впорядкування у країні ПЕТ-діагностики.

ПЕТ/КТ-технології в онкологічній практиці посідають одне з чільних місць як такі, що здатні суттєво вплинути на результати лікування.

Результати спеціальних досліджень, нещодавно проведених у США, Японії, країнах Західної Європи, свідчать, що вкладення 1 дол. США у розвиток ПЕТ-технологій дозволяє заощадити від 1,5 до 2,5 дол. для інших видатків системи охорони здоров’я.

Було наголошено, що ПЕТ не є панацеєю і має чітко окреслене коло показань. Її призначення, зокрема, недоцільне у тому разі, коли результати обстеження не вплинуть на тактику лікування. Вона також не може бути методом скринінгу у зв’язку зі специфічністю досліджень та суттєвого променевого навантаження.

З іншого боку, ПЕТ/КТ має безперечні переваги у диференційній діагностиці й визначенні поширення пухлинного процесу, оцінці ефективності неоад’ювантної та ад’ювантної терапії, ранній діагностиці рецидивів новоутворень.

Великі надії покладаються й на наукові дослідження із застосуванням ПЕТ. Першочергово це вивчення метаболізму злоякісних новоутворень та визначення його змін, що відбуваються під впливом хіміопроменевої терапії.

З точки зору практичної охорони здоров’я запровадження ПЕТ/КТ в онкологічну практику сприятиме найбільш адекватному вибору тактики лікування та своєчасній її корекції. Загалом передбачається суттєвий позитивний вплив на показники тривалості та якості життя онкологічних хворих, інвалідізації тощо.

ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України» — визнана у державі та поза її межами установа, яка понад 10 років успішно здійснює поглиблені комплексні обстеження хворих, виконує фундаментальні та прикладні на­укові дослідження разом із науковими закладами НАМН та НАН України; бере участь у розробці нормативних документів, що регламентують діяльність галузі; готує висококваліфіковані кадри за спеціальностями «рентгенологія», «ультразвукова діагностика». На сьогодні ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України» за структурою та кадровим потенціалом повністю відповідає вимогам Науково-дослідного інституту. У штаті 6 докторів наук, 9 кандидатів наук. Виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій. У Центрі діє Вчена рада, випускається фаховий журнал «Лучевая диагностика. Лучевая терапия». Центр оснащено сучасним діагностичним обладнанням, на якому щороку здійснюють понад 80 тис. обстежень. У відділеннях центру постійно проходять стажування лікарі-радіологи з усіх регіонів України (понад 20 спеціалістів за рік), навчаються курсанти НМАПО ім. П.Л. Шупика. Перейменуванням установи у «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики» сприятиме запровадженню ПЕТ-технологій до фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також наданню науково-методичної і висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги закладам охорони здоров’я, суттєвому покращанню діяльності служби променевої діагностики в Україні й укріпленню співпраці НАМН України та МОЗ України.

Прийнявши до уваги доповідь Б. Тарасюка, Президія НАМН України констатувала, що розвиток ПЕТ-технологій, які базуються на останніх досягненнях ядерної медицини, дозволить підвищити інформативність діагностики онкологічних захворювань та покращити контроль за ефективністю лікування онкологічних хворих; вивчити особливості метаболізму злоякісних новоутворень та визначити зміни, що відбуваються під впливом хіміопроменевої терапії. Променеві дослідження із застосуванням ПЕТ-технологій дозволять проводити функціональні дослідження у кардіології, нейрохірургії та неврології на сучасному рівні. У зв’язку з цим Президія НАМН України постановила вважати за доцільне перейменувати ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України» в ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України».