! Сьогодні

     
Документи
Порядок
роботи Комісії з відбору представників та експертів до комітетів,
відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 873

 
ПОРЯДОК
роботи Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, 
відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” 
1. Комісія з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі — Комісія), утворюється з метою проведення конкурсу для номінації представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі — Програма “Горизонт 2020”), за напрямами, які стосуються України, на конкурсних засадах, принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.
3. Основними завданнями Комісії є:
розроблення порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми “Горизонт 2020”;
оголошення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми “Горизонт 2020”, серед наукових установ, вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій України;
відбір на конкурсних засадах представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми “Горизонт 2020”, на підставі надісланих до Комісії пропозицій і документів від кандидатів за принципами об’єктивності та прозорості.
4. Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Голова Комісії:
затверджує персональний склад Комісії;
здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи, головуєна її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань;
має право у разі потреби вносити зміни до персонального складу Комісії.
6. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.
7. Засідання Комісії проводяться згідно з планом, затвердженим головою Комісії.
У разі потреби за рішенням голови Комісії можуть проводитися позачергові засідання.
8. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях та організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює її секретар.
У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки за дорученням голови Комісії виконує інший її член.
9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу розміщуються на офіційному веб-сайті МОН.
10. До представників та експертів комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми “Горизонт 2020”, встановлюються такі вимоги:
вища освіта або науковий ступінь у відповідній галузі, що відповідає напряму діяльності комітету, або суміжній галузі;
досвід дослідницької роботи;
вільне володіння українською та англійською мовами;
досвід управлінської роботи у міжнародних, зокрема європейських науково-дослідних та/або освітніх проектах;
обізнаність із структурою Програми “Горизонт 2020”, правилами участі у ній, механізмами фінансування проектів і пошуку партнерів;
обізнаність з основами державної політики України у науково-технологічній сфері та пріоритетними напрямами міжнародного, зокрема європейського співробітництва у цій сфері;
наявність спеціальних навичок роботи із спеціалізованими веб-сторінками Програми “Горизонт 2020”.
11. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.
Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним  є голос головуючого на засіданні.
Протоколи засідань Комісії підписуються головуючим на засіданні та секретарем і надсилаються всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.
12. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол.
13. Рішення Комісії про результати конкурсного відбору оприлюднюються у п’ятиденний строк після його прийняття на офіційному веб-сайті МОН.
14. Протокол, підписаний усіма членами Комісії, є підставою для підготовки МОН в установленому порядку та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту акта про делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Програми “Горизонт 2020”.
15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює МОН.
 


GoodWeb