! Сьогодні

     
Звіт:

ЗВІТ Академії медичних наук України про витрачання коштів  Державного бюджету у 2008 році.

(тис.грн.)

Код економічної класифікації видатків Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено на рік з урахуванням змін Касові видатки Затверджено на рік з урахуванням змін Касові видатки
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 217585,6 217584,6 2480,0 2325,9
1120 Нарахування на заробітну плату 78230,0 77739,2 900,0 818,4
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5441,7 5388,6 7485,4 7064,7
1132 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 223050,6 222859,2 37182,6 36846,3
1133 Продукти харчування 20533,9 20502,9 901,6 846,5
1134 М’який інвентар та обмундирування 1081,9 1046,6 483,7 454,6
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 2230,8 2193,4 1408,1 1349,4
1136 Оренда та експлуатаційні послуги 22,1 22,0 20,9 18,0
1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 6935,3 6742,9 4627,5 4217,6
1138 Послуги зв’язку 1419,8 1350,3 426,2 349,7
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 2921,0 2836,6 5818,4 5442,4
1140 Видатки на відрядження 192,9 167,9 394,1 364,7
1161 Оплата постачання 15172,3 15154,0 1791,0 1533,0
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 5703,5 5699,3 899,5 860,5
1163 Оплата електроенергії 11327,2 11286,4 1656,4 1344,7
1164 Оплата природного газу 2423,4 2420,9 236,6 209,9
1165 Оплата інших комунальних послуг 1839,4 1833,2 760,4 693,1
1170 Дослідження і розробки, державні програми 158866,3 158785,6 47185,1 45092,8
1341 Виплата пенсій і допомоги 4386,7 4382,9 387,3 360,7
1342 Стипендії - - 2,4 2,4
1343 Інші поточні трансферти - - 63,0 62,5
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 136211,1 135348,9 14570,8 14114,9
2123 Інше будівництво (придбання) 41445,0 40505,6 39,7 39,7
2133 Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 47809,7 38790,0 1919,3 1831,1
2143 Реконструкція інших об’єктів 39319,0 32461,4 - -
2410 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 16243,5 6694,3 7019,6 6096,3
  ВСЬОГО: 1040392,7 1011796,7 138659,6 132339,8
 
 
Державним бюджетом  України на 2008 рік затверджені видатки по Академії медичних наук України в сумі 1179052,3 тис.грн. в т.ч. за загальним фондом 1040392,7тис.грн. та за спеціальним фондом 138659,6 тис.грн.

Фактично витрачено бюджетних коштів у 2008 році 1144062,7 тис.грн. в т.ч. за загальним фондом 1011796,7 тис.грн. та за спеціальним фондом 132266,0 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561020 „Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини” за коштами загального фонду в 2008 році виконувалось 174 наукових тем,  завершено 35 фундаментальних досліджень,  проведено 82 наукових семінарів і конференцій, впроваджено 100 наукових розробок в клініках наукових установ. Витрати коштів на одно  фундаментальне дослідження в середньому склали 338,6 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561040 „Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів” за коштами загального фонду в 2008 році виконувалось наукових тем: по прикладним розробкам – 325, по державним програмам – 66, завершено наукових тем: по прикладним розробкам – 89, по державним програмам – 27, проведено наукових семінарів і конференцій: по прикладним розробкам – 190. Витрати коштів на виконання однієї  науково-дослідної роботи в межах цільових програм в середньому складає – 272,8 тис.грн. За коштами загального фонду  в 2008 році підготовлено 9 докторантів, 320 аспірантів, 87 клінічних ординаторів.

За бюджетною програмою 6561060 „Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України” за коштами загального фонду в 2008 році виконано 2241,0 тис.од. ліжко-днів звичайного стаціонару, в стаціонарах денного перебування 51,8 тис.од., кількість лікарських відвідувань у клініках науково-дослідних інститутів склала 1803,5 тис.од. Кількість  пролікованих хворих склала 153,1 тис.чол. Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі склала 297,0 днів. Впроваджено 969 од. нових  методів лікування хворих. Кількість хірургічних втручань за 2008 рік склала 83,5 тис.од.

За бюджетною програмою  6561070 „Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України” за коштами загального фонду здійснено 138,5 тис.од. лікарських відвідувань. Запроваджено 14 од. нових методів діагностики.

Бюджетна програма 6561090 „Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України ”. Науковий потенціал 37 установ АМН України складає:  дійсних членів АМН України  24 особи, 59 особи членів-кореспондентів, професорів -311, докторів наук -597, кандидатів наук -1756.

Здійснюється  випуск періодичного наукового журналу Академії медичних наук України чотири номера щорічно.

За бюджетною програмою 6561830 „Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Інституту урології, Інституту серцево-судинної хірургії, Інституту нейрохірургії ім. А.П.Ромаданова", Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова” затверджено 18880,0 тис.грн., проведені видатки на 15778,6 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561840 „Будівництво та капітальний ремонт об’єктів Інституту фтизіатрії та пульмонології Академії медичних наук України” затверджено 62000,0 тис.грн., проведені видатки на 49382,0тис.грн.

За бюджетною програмою 6561850 „Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України” затверджено 22000,0тис.грн., проведено  видатків – 20783,8 тис.грн.

За бюджетною програмою 6561860 „Реконструкція споруд та придбання обладнання Інституту невідкладної і відновної хірургії ім.В.К.Гусака”  затверджено 33000,0 тис.грн., проведено  видатків – 32993,4 тис.грн.

Джерелом формування спеціального фонду є власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, надходження від господарської діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ, благодійні внески, гранти та подарунки, кошти на виконання окремих доручень.

Звіт щодо витрачання бюджетних коштів, виділених Академії медичних наук України у 2008 році розміщений на зовнішньому вебсайті Академії медичних наук України  www.amnu.gov.ua


GoodWeb