Статут наукової установи

8366

ПОРЯДОК
обрання за конкурсом
кандидатури на посаду керівника наукової установи
НАМН УкраїниЗатверджений Постановою
Президії НАМН України
від 09.09.2016 року № 9/2

 1. Цей Порядок визначає послідовність дій, які здійснюються при обранні за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи НАМН України відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і Статуту НАМН України.
 2. Обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи проводиться у разі закінчення строку його повноважень, звільнення з посади керівника наукової установи або з інших причин, внаслідок яких виникла необхідність оголошення про проведення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи.

Керівник наукової установи обирається на строк до п’яти років.

 1. Рішення про оголошення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи приймає Президія або Бюро Президії НАМН України.
 2. Оголошення про проведення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи оприлюднюється на офіційному сайті НАМН України та/або у засобах масової інформації не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника наукової установи конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.
 3. Президія НАМН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду керівника державної наукової установи приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України і протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади вносить кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України.
 4. Право висунення кандидатури на посаду керівника наукової установи мають Президія НАМН України, відповідні відділення НАМН України, академіки та члени-кореспонденти НАМН України, вчені ради наукових установ, колективи наукових відділів наукових установ НАМН у формі письмового подання. Подання надсилаються до Президії НАМН.

Кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.
За рішенням Президії НАМИ України можуть бути установлені додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника наукової установи, що випливають із специфіки діяльності цієї установи.
При обранні на посаду керівника діють обмеження, що передбачені Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту НАМИ України (пп.4 п.3.13.1; п. 3.13.2)

 1. Керівник наукової установи НАМИ України обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників цієї установи.

Керівники наукових установ НАМИ України, у складі яких є клініки та/або лікувально-діагностичні підрозділи, обираються на зборах колективу наукових працівників та за участю інших наукових працівників клінічних і лікувально-діагностичних підрозділів.
Для проведення процедури виборів керівник наукової установи видає наказ, в якому подається склад наукових працівників, які мають брати участь у засіданні і визначається місце і дата проведення виборів.
При проведенні засідання обирається головуючий відкритим голосуванням простою більшістю голосів. На засіданні оголошуються відомості про кожну із кандидатур на посаду керівника наукової установи відповідно до поданих ними документів. На засідання запрошуються всі кандидати на обрання на посаду керівника наукової установи і їм надається право для виступу.
Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія.
Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 2/3 голосів, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї установи.
Якщо жоден із претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, проводиться другий тур голосування.
До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

 1. Загальні збори відповідного відділення НАМН України розглядають рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи та рекомендують Президії НАМН України для призначення на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи. Рішення про рекомендацію приймається простою більшістю учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.

Якщо кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, загальні збори відповідного відділення НАМН України можуть рекомендувати Президії НАМН України призначити його на посаду, або за наявності вмотивованих заперечень, оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше шести місяців. Відповідна рекомендація приймається простою більшістю голосів учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.

 1. Президія НАМН України за рекомендацією загальних зборів відповідного відділення НАМН України:
 • призначає на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру;
 • за наявності мотивованих заперечень призначає новий конкурс на посаду керівника наукової установи НАМН України, призначивши виконуючого обов’язки керівника наукової установи на строк не більше 6 місяців.
 1. У разі відсутності кандидатур на участь у конкурсному обранні на посаду керівника наукової установи, Президія НАМН приймає рішення про оголошення повторного проведення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника цієї наукової установи.
 2. З обраним керівником наукової установи протягом одного місяця від його обрання укладається контракт на строк, визначений Статутом наукової установи.