Інститут нефрології НАМН України

11040
Керівник: чл.-кор НАМН України, д.м.н., професор Микола Олексійович Колесник
Сайт: http://www.inephrology.kiev.ua
Контакти: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська 17 В.
E-mail: director@inephrology.kiev.ua, nauca@inephrology.kiev.ua, clinika@inephrology.kiev.ua
Телефон: тел/факс +38 044 455- 93- 87; 455-93-77; 512-64-74
Інститут був заснований в системі Академії медичних наук України у грудні 2001 року і йому були делеговані функції головної установи з проблем нефрології та діалізу в державі.
Інститут здійснює значну організаційно-координаційну діяльність. Відповідно до Наказу АМН України та МОЗ України “Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю” від 30.09.2003 року № 65/462 (із змінами внесеними згідно з наказом АМН України та МОЗ України від 22.09.2011 року №84/608) була створена принципово нова структура організації поетапної медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Україні з чітко визначеними функціональними обов’язками обласних, міських, районних центрів нефрології та діалізу та сателітних центрів нефрології та діалізу/діалізу.
Інститут щорічно формує і публікує довідник «Національний реєстр хворих на хронічну хворобу нирок», який відповідає міжнародним вимогам і з 2006 року включений до Європейського реєстру ERA-ЕDTA. Співробітниками Інституту розроблені та затверджені наказом від 11.05.2011 №280/44 МОЗ України стандарт і протоколи надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок VД.
Створена та працює Проблемна комісія МОЗ і НАМН “Нефрологія”. Головними завданнями Проблемної комісії є визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з питань нефрології, аналіз НДР, що виконуються в наукових установах та закладах України, розгляд та рецензування тем докторських та кандидатських дисертацій, інформаційних і методичних документів.
В штаті Інституту 172 працівник, серед яких 77 наукових співробітників. Науковий потенціал складають: 1 чл.-кор НАМН України, 13 докторів медичних наук, з них 9 професорів, 28 кандидатів медичних і біологічних наук.
До складу Інституту входять 8 науково-дослідних підрозділів (відділи нефрології та діалізу, еферентних технологій, дитячої нефрології, організаційно-методичної та патентно-ліцензійної роботи; лабораторії біохімії, імунології, мікробіології, патоморфології) та 2 клінічних відділення.
У 2007 році у структурі клініки відкрите відділення інтенсивної нефрології, створеного, вперше в Україні, разом з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії».
Основними напрямами роботи Інституту є вивчення етіології, патогенезу, морфогенезу, вдосконалення діагностики, лікування та профілактики уражень сечової системи у дорослих і дітей.
В Інституті лікуються дорослі та діти з будь-якою нирковою патологією: з початковими, тяжкими і рецидивними формами перебігу захворювань. Використовуються сучасні методи діагностики та лікування, які застосовують на сьогодні в провідних клініках Європи, починаючи з морфологічної варифікації діагнозу, методу дослідження, який часто є вирішальним у визначенні причин та характеру захворювання, і закінчуючи використанням методів екстракорпорального очищення крові, як для хворих із гострим ушкодженням нирок, так і для хворих із хронічними ураженнями.
В стінах Інституту почали застосовувати метод перитонеального діалізу для лікування хворих із серцевою декомпенсацією та декомпенсованим цирозом. Хворим із хронічною хворобою нирок 5-ї стадії, які потребують аортокоронарного шунтування з причини ішемічної хвороби серця, розпочали застосування внутрішньоаортальної балонної контрапульсації.
Співробітники Інституту приймають участь в атестації наукових, науково-педагогічних кадрів і практичних лікарів, у проведенні експертної оцінки нових лікарських засобів, розхідних матеріалів, апаратури, які застосовуються для діагностики та лікування хвороб сечової системи.
В Інституті нефрології проводиться робота по підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації: діють аспірантура і докторантура за спеціальностями “внутрішні хвороби” (нефрологія), “педіатрія” (дитяча нефрологія), “алергологія та імунологія”.
При Інституті працює Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.37 «нефрологія».
Інститут є засновником та видавцем першого в Україні фахового журналу «Український журнал нефрології та діалізу» (атестованого ВАК України), який інформує читачів з широкого кола питань практичної і експериментальної нефрології та суміжних дисциплін. Сайт журналу http://ukrjnd.com.ua/ .
Результати проведених наукових досліджень співробітниками інституту опубліковані в 524 статтях, з яких 7 за кордоном, 496 тезах доповідей (141 за кордоном). Видані 22 методичні рекомендації, 9 монографій, 12 посібників, 11 службових видань, 7 інформаційних листів. За роки роботи Інституту захищено патентами на винахід та корисну модель 49 новітніх технологій з профілактики, діагностики та лікування пацієнтів з хворобами сечової системи.
Інститут є організатором проведення міжнародних науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів нефрологів. У роботі таких наукових форумів беруть участь провідні спеціалісти галузі з США, Нідерландів, Росії, Білорусі, Італії, Канади.
Інститут нефрології НАМНУ підтримує міжнародні наукові зв’язки. Співробітники інституту проходили стажування в м. Монреаль (Канада) в департаменті нефрології університету. З 2006 року Інститут нефрології АМН України під егідою Міжнародної Спілки Нефрологів (ISN) співпрацює з у рамках Sister Renal Center Program з департаментом нефрології Академічного медичного центру Амстердама (Нідерланди) та з 2007 року в рамках WISBY programme разом з Центром дослідження та розвитку (Hospital of Sundsvall, Швеція) проводиться робота по поглибленому статистичному аналізу даних Реєстру патології нирок в Україні.