Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України

8541
Керівник: чл.- кор. НАМН України, д.м.н., професор Ірина Миколаївна Дикан
Сайт: http://diagra.org/
Контакти: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32. E-mail: info@diagra.org
Телефон: (044) 489-00-94; факс: 490-23-06

Державна установа „Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України” як провідна наукова установа держави у галузі променевої діагностики продовжує виконувати науково-дослідну та консультативно-діагностичну роботу. Установа почала своє існування 6 липня 1999 року, як клініко-діагностичний центр АМН України “Здоров’я літніх людей” (на виконання Указу Президента України “Про програму “Здоров’я літніх людей”), який постановою Президії АМН України у 2001році перейменовано на Науково-діагностичний центр “Здоров’я літніх людей” АМН України. А 12 вересня 2006 року – у Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України. Постановою Президії НАМН України від 10 лютого 2012 року ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України» перейменовано на ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”.

Інститут є багатопрофільним науково-дослідним, діагностичним, консультативним та організаційно-методичним центром. Основною метою діяльності Інституту є організація та здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з найважливіших проблем медичної науки в галузі ядерної медицини та променевої діагностики з метою поліпшення здоров’я та подовження життя населення, отримання нових знань про причини і механізми розвитку захворювань людини, розробки нових ефективних методів, їх діагностики, лікування і профілактики. Інститут на цей час – єдина науково-дослідна установа такого профілю в Україні.

Науково-діагностичні підрозділи Інституту включають відділи:

 1. Онкорадіології та передпухлинних захворювань
 2. Загальної та педіатричної радіології.

Клініко-діагностичні підрозділи інституту представлено 4 діагностичними відділеннями:

 1. Консультативно-поліклінічне
 2. Томографії
 3. Мамології та загальної рентгенології
 4. Ультразвукової діагностики

Інститут – єдина в Україні установа, діяльність якої спрямована на: фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі променевої діагностики та ядерної медицини; виконання висококваліфікованих референтних обстежень із застосуванням високотехнологічних методів променевої діагностики; впровадженні нових діагностичних підходів в медичну практику; методичній роботі з вдосконалення наукових досліджень та навчальних програм з променевої діагностики; підготовці наукових кадрів за спеціальністю: «променева діагностика та променева терапія». Спільно із МОЗ і Державною інспекцією ядерного регулювання України Інститут приймає участь у розробці нормативних документів, що регламентують діяльність галузі.

Потужну матеріально-технічну базу Установи складає комплекс сучасного діагностичного обладнання експерт-класу: мультидетекторний (640 зрізів) комп`ютерний томограф «Aguilion ONE» TSX-301A/2C (“Toshiba”, Японія, 2015); мамографічна система з томосинтезом «SeleniaDimensions» («Hologic», США, 2014); цифровий перетворювач медичних зображень iCR 3600M (“MEDSTAR”, США, 2016), ультразвукові діагностичні системи – ІЕ 33 («Philips», Нідерланди, 2013); SSA-640A, “Viamo” (“Toshiba”, Японія, 2013); TUS-A500, «APLIO 500» (“Toshiba”, Японія, 2013); SSA-780A, «APLIO MX» (“Toshiba”, Японія, 2013), єдина в світі первинно цифрова система МРТ «Ingenia 3Т» («Philips», Нідерланди, 2013).

Променева діагностика посідає чільне місце в комплексі обстеження пацієнтів із практично всіма відомими на теперішній час захворюваннями. Технології, що є в розпорядженні Інституту, здатні швидко, неінвазивно й об`єктивно оцінити стан здоров`я людини та виявити найперші патологічні зміни; оцінити стадію хвороби та ефективність терапії.

За таких умов протягом 20 років науковці-радіологи успішно виконують комплексні фундаментальні та експериментальні наукові дослідження разом із науковими установами НАМН України:

 • ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова»;
 • ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова»;
 • ДУ «НПЦ ендоваскулярної нейрорентген хірургії»;
 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової»;
 • ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка»;
 • ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка»;

НАН України:

 • «Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова»;
 • «Інститут археології» (вивчення стародавніх органічних залишків шляхом променевого дослідження археологічних артефактів);

Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України; Військово-медичною академією МО України.

Видається фаховий журнал «Лучевая диагностика, лучевая терапия». Журнал реферується Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України, обробляється та відображається в Українському реферативному журналі «Джерело», індексується в наукометричних базах GoogleScholar та ВІНІТІ РАН. Електрона версія журналу представлена на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, він входить до Переліку наукових спеціалізованих видань України (наказ МОН України).

При Інституті ефективно функціонує експертна проблемна комісія Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України – „Медична радіологія”. За три роки було розглянуто та затверджено: заявки на включення наукового повідомлення до переліку науково-технічної продукції; запити на фінансування НДР; інформаційні листи; методичні рекомендації.

Директор Інституту Дикан І.М. є членом експертної ради Департаменту атестації кадрів МОН України та Міжвідомчої (МОЗ і Держатомрегулювання) робочої групи експертів з питань радіаційного захисту в медицині за програмою МАГАТЕ.

До Спеціалізованих вчених рад Д 26.613.11 та Д 26.560.01 входять 4 співробітники Інституту.

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів в аспірантурі за спеціальністю 14.01.23. – «Променева діагностика та променева терапія». Докторами наук, що працюють в Установі, здійснюється наукове керівництво (консультації) виконанням дисертаційних робіт дослідниками, що працюють в інших НДІ, ВНЗ і ЛПЗ. За останні 3 роки захищено 2 кандидатських та 2 докторських дисертацій.

Понад 10 років ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України” є клінічною базою кафедри радіології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України. За три роки (2016-2018) в Інституті пройшли підготовку 236 лікарів-інтернів та клінічних ординаторів ( у т.ч. – 42 іноземці); 158 лікарів медичних закладів МОЗ України, лікарі-курсанти циклів тематичних удосконалень, циклів спеціалізації. Кількість слухачів залишається великою, що обумовлено високим кінцевим рівнем підготовки кадрів.

На базі Інституту проходять навчання бакалаври та магістри Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ядерна фізика), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (медична фізика та біоінженерія).

Інститут має Свідоцтво про включення наукової установи до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, серія НД № 02487, дійсне до 26 жовтня 2019 року.

Директор – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професорДикан Ірина Миколаївна

Заступник директора з наукової роботи – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Тарасюк Борис Андрійович

Учений секретар – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Андрущенко Ірина Вікторівна

Головний лікар – кандидат медичних наук Гордієнко Кирил Петрович

Заступник головного лікаря з медичних питань – кандидат медичних наук Іванова Марина Федорівна

Головний бухгалтер – Збаровська Лариса Миколаївна