Службова інформація

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом НАМН України

від 24.09.201857

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію в

Національній академії медичних наук України

 1. Внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Національної академії медичних наук України (далі НАМН України) або здійсненням організаційних та координаційних функцій Президії НАМН України, підвідомчими науковими установами.
 2. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
 3. Номенклатура посад працівників НАМН України, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 4. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з питань оформлення допуску працівників НАМН України до державної таємниці.
 5. Листи, довідки, висновки, постанови Президії та Бюро Президії НАМН України та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.
 6. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в НАМН України, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Документи НАМН України, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 8. Відомості щодо показників підвідомчих наукових установ НАМН України із праці і кадрів, джерел забезпечення кадрами в особливий період.
 9. Відомості про надання медичних послуг у галузі охорони здоров’я в особливий період.
 10. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування в умовах особливого періоду НАМН України.
 11. Відомості про основні показники стану цивільного захисту НАМН України.
 12. Відомості про оповіщення та збір керівного і особового складу органу (підрозділу), що містять інформацію про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників.
 13. Положення (інструкції) про організацію роботи режимно-секретних органів і підрозділів технічного захисту інформації, посадові інструкції (функціональні обов’язки) працівників режимно-секретних органів, спеціалістів технічного захисту інформації.
 14. Відомості, що зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах, книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, облікових картках громадянина про надання допуску до державної таємниці, а також інформація в актах про їх знищення.
 15. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці, якщо вони не становлять державної таємниці.
 16. Документи (акти, протоколи, описи та інші матеріали), які містять відомості щодо перевірки наявності, знищення, перегляду, передачі секретних документів, якщо вони не становлять державної таємниці.
 17. Відомості про наявність режимних приміщень, атестованих приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, їх обладнання, стан і системи охорони, порядок передавання-приймання під охорону та евакуації.
 18. Документи (листи, накази, акти та інші матеріали), що містять відомості з питань технічного захисту інформації, категоріювання приміщень, де циркулює інформація з обмеженим доступом, якщо вони не містять інформацію, що становить державну таємницю.
 19. Відомості, що містяться в експертних висновках про наявність відомостей, які становлять державну таємницю, актах за результатами експертної оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації.
 20. Відомості про проведення та результати службових розслідувань за фактами втрат матеріальних носіїв секретної (службової) інформації, розголошення державної таємниці (службової інформації), інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці (службової інформації, технічного захисту інформації).
 21. Відомості про організацію та забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду), якщо вони не містять інформації, що становить державну таємницю.
 22. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.
 23. Інформація, що міститься в листах, довідках та інших документах, створених працівниками НАМН України, діяльність яких спрямовується та координується через апарат Президії НАМН України.
 24. Інформація, яка містить відомості про стан, порядок здійснення пропускного, внутрішньо об’єктового режиму та охорону службових приміщень об’єктів з особливим режимом роботи.
 25. Відомості у сфері зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних, комп’ютерних, інженерних мереж та охорони інформації з обмеженим доступом.
 26. Відомості щодо стану безпеки зв’язку в системі НАМН України, якщо вони не становлять державної таємниці.
 27. Відомості про алгоритмічне та програмне забезпечення, що використовується при формуванні реєстраційних номерів осіб Державного реєстру України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших реєстрів працівників та осіб, хворих на різні захворювання, власником яких є НАМН України.
 28. Відомості про взаємодію з органами Служби безпеки України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в інформаційній сфері.
 29. Відомості, отримані в процесі службового розслідування (перевірки) щодо порушень законодавства до моменту прийняття рішення за результатами такого службового розслідування (перевірки).
 30. Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року № 1471 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання».
 31. Відомості про наявність джерел іонізуючого випромінювання у підпорядкованих наукових установах НАМН України.
 32. Опис процедур фізичного захисту місць, де є радіоактивний матеріал, починаючи з визначення і проектування системи фізичного захисту.
 33. План забезпечення фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання.
 34. Порядок взаємодії персоналу об’єкта та охорони при здійсненні доступу персоналу до виконання робіт у місцях, що охороняються.
 35. Опис конфігурації системи фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання.
 36. Відомості щодо оцінки стану фізичного захисту джерел іонізуючого випромінювання, об’єктової проектної загрози.
 37. Технічні креслення та інструкції щодо управління доступом на об’єкт, в окремо розташоване сховище радіоактивних матеріалів тощо.
 38. Інформація про фізичну особу, яка вноситься в особову картку при оформленні допуску до виконання особливих робіт у сфері використання ядерної енергії.
 39. Відомості щодо організації системи індикації біологічних патогенних агентів та здійснення оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з використанням біологічних патогенних агентів.
 40. Відомості щодо технічної документації на будівлі, у яких розміщені лабораторії, що працюють з біологічними патогенними агентами, плани-схеми лабораторних приміщень з визначенням місць сховищ біологічних патогенних агентів, руху персоналу та матеріалу.
 41. Відомості щодо роботи з колекціями мікроорганізмів – дані з планування та звітності, кількості об’єктів зберігання, передавання культур.
 42. Відомості щодо технологій подвійного призначення, що можуть бути застосовані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї, якщо вони не становлять державної таємниці.
 43. Відомості щодо термінів, маршрутів, обсягів перевезень біологічних патогенних агентів, якщо вони не становлять державної таємниці.
 44. Відомості щодо організації діяльності (плани, звіти, доповідні записки), структури, матеріально-технічного забезпечення спеціалізованої протиепідемічної бригади, оперативних заходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.
 45. Відомості щодо штамів біологічних патогенних агентів, які зберігаються в лабораторіях наукових установ, які належать до сфери управління НАМН України.
 46. Відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що містяться в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниці.
 47. Документи, складені за результатами проведення внутрішніх аудитів (аудиторські звіти, рекомендації за результатами проведення внутрішніх аудитів та інші документи, які містять інформацію, що стосується проведених аудитів).

 

(Перелік доповнено пунктом 46 згідно з наказом 

НАМН України від 24.09.2018 № 57,

пункт 47 доповнено згідно наказу НАМН

України від 16.10.2019 № 66 )