Статут наукової установи

10266

Затверджено Постановою Президії НАМН
від 29 вересня 2016 № 10/4 із змінами, внесеними
відповідно до Постанови Президії НАМН
від 10 листопада 2016 № 12/11

Типовий статут наукової установи
Національної академії медичних наук України

 1. Загальні положення

1.1. Наукова установа (надалі – Установа) є державною установою, яка заснована на державній власності і відноситься до відання Національної академії медичних наук України (надалі – НАМН України).
1.2. Дата заснування Установи та документ на підставі якого відбулося заснування.
1.3.Наукова установа НАМН України діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії медичних наук України та власного статуту, який затверджується Президією НАМН України.
1.3. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Установою лише після їх отримання.
1.4.Наукова установа НАМН України створюється, реорганізується та ліквідується за рішенням Президії НАМН України.
Наукові установи подвійного підпорядкування створюються спільним рішенням Національної академії медичних наук України та центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері охорони здоров’я, наукової та науково-технічної діяльності, іншого центрального органу виконавчої влади.

2. Найменування та місцезнаходження Установи

2.1. Повне найменування Установи:
українською мовою: _______________
англійською мовою: _______________
2.2. Скорочене найменування Установи:
українською мовою: _______________
англійською мовою: _______________
2.3. Місцезнаходження Установи:

3. Юридичний статус Установи

3.1.Наукова установа НАМН України є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, рахунки у національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно із законодавством України.
Наукова установа НАМН України має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

3.2. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в установленому законодавством порядку.
3.3. Держава та НАМН України не відповідають за зобов’язання Установи, а Установа не відповідає за зобов’язаннями держави та НАМН, крім випадків, передбачених законодавством.
3.4. Наукова установа є неприбутковою установою.
3.5. Наукова установа НАМН України створюється та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у відповідних напрямах медицини, доведення наукових знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів.
3.6. Наукова установа НАМН України входить до складу відділення НАМН України. Належність наукової установи НАМН України до відповідного відділення НАМН України, переведення наукової установи НАМН України з одного відділення НАМН України до іншого визначає Президія НАМН України за поданням (клопотанням) вченої ради наукової установи НАМН України та за погодженням з відповідним відділенням (відділеннями) НАМН України.
3.7. Наукова установа НАМН України підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.
3.8. Наукова установа НАМН України не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед відповідним відділенням НАМН України або Президією НАМН України в разі потреби.

4. Основні завдання наукової установи НАМН України

4.1. Основними завданнями наукової установи НАМН України є:
4.1.1. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем медичної науки за профілем діяльності з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей.
4.1.2. Створення наукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники, тощо) та розробка методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок в практичну діяльність, як установ НАМН, так і закладів охорони здоров’я іншого підпорядкування.
4.1.3. Провадження діяльності з медичної практики, надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги населенню України на базі клінічного та поліклінічного підрозділів Установи (в разі їх наявності в структурі Установи).
4.1.4. Проведення наукової експертизи.
4.1.5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспірантуру, докторантуру.
4.1.6. Забезпечення високої якості наукових досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
4.1.7. Збереження і розвиток наукової інфраструктури.
4.1.8. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.
4.2. Наукова установа НАМН України відповідно до основних завдань:

4.2.1. Розробляє основні наукові напрями діяльності наукової установи НАМН України і подає їх на затвердження Президії НАМН України.
4.2.2. Організує та проводить науково-дослідні роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень.
У разі визначення Установи головною установою по виконанню Державної цільової програми – створює умови для забезпечення організаційно – методичного та наукового керівництва щодо реалізації відповідних завдань програми установами НАМН.
4.2.3. Установа відповідно до законодавства проводить реєстрацію науково- дослідних робіт, що виконуються, подає науково-технічну інформацію та документацію про виконання науково-дослідних робіт у відповідні органи інформації, організовує і забезпечує своєчасне використання у своїй роботі вітчизняних та зарубіжних науково-інформаційних матеріалів.
4.2.4. Установа в установленому порядку здійснює дії щодо охорони, використання та захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при здійсненні своєї діяльності.
4.2.5. Установа співпрацює з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я та закладами охорони здоров’я; іншими державними структурами і громадськими організаціями; взаємодіє з науковими установами, що входять до складу НАМН; забезпечує організацію наукових контактів на міжнародному рівні.
4.2.6. Установа бере участь у виконанні соціальних замовлень, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем розвитку держави в галузі охорони здоров’я (відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку державних цільових програм), створення нових медичних технологій.
4.2.7. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за відповідним напрямом і визначає можливості їх використання в теоретичній і практичній медицині.
4.2.8. Бере участь у конкурсах наукових проектів і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів.
4.2.9. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.
4.2.10. Виступає в установленому порядку засновником наукових журналів та наукових видань.
4.2.11. Має (створює) власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності наукової установи НАМН України, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті наукової установи НАН України та інших наукових матеріалів.
4.2.12. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників наукової установи НАМН України.
4.2.13. Може утворювати у порядку, встановленому законодавством України, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів діяльності наукової установи НАМН України.
4.2.14. Засновує в порядку, встановленому законодавством, вищі навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі магістра та доктора філософії.
4.2.15. Провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.
4.2.16. Здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.
4.2.17. Розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу відповідно до освітніх програм та тематики наукових досліджень.
4.2.18. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАМН України порядку.
4.2.19. Укладає угоди і договори про наукове співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому законодавством.
4.2.20. Бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.
За погодженням з НАМН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.
4.2.21. Виступає засновником та співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за науковою установою НАМН України.
4.2.22. Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.
4.2.23. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ, та відповідно до статуту наукової установи НАМН України.
4.2.24. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
4.3. Наукова установа НАМН України має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на її балансі, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАМН України.
4.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються науковою установою НАМН України лише після їх отримання.

5. Структура наукової установи НАМН України

5.1. Структуру наукової установи НАМН України розробляє дирекція, її розглядає вчена рада та затверджує Президент НАМН України.
У структурі наукової установи НАМН України можуть бути інститут, відділення, центр, відділ, група, лабораторія, наукова бібліотека, науковий музей тощо.
До складу наукових установ НАМН України клінічного профілю можуть входити клініки, лікувально-діагностичні підрозділи, поліклініка.
Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи.
Структурними підрозділами наукової установи НАМН України є також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби.
5.2. Наукова установа НАМН України може створювати філії і наукові відділення на правах структурного підрозділу наукової установи НАМН України, дослідні виробництва, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи, що діють за положеннями, затвердженими наказом директора після погодження з вченою радою наукової установи НАМН України.
5.3. З метою надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових досліджень за рішенням Президії НАМН України можуть утворюватися центри колективного користування науковим обладнанням у формі структурного підрозділу наукової установи НАМН України.

6. Управління науковою установою НАМН України

6.1 Управління науковою установою НАМН України здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАМН України та статутом наукової установи НАМН України.
6.2. Наукову установу НАМН України очолює керівник, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та статуту наукової установи НАМН України.
6.3. Керівник наукової установи НАМН України обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи на строк до п’яти років у межах строку, визначеного статутом (положенням) наукової установи НАМН України, з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАМН України.
Одна і та сама особа не може бути керівником відповідної наукової установи НАМН України більш як два строки.
6.4. Кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАМН України або відповідне відділення НАМН України можуть установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника наукової установи НАМН України, що випливають із специфіки діяльності цієї установи.
Не може бути обрана, призначена на посаду керівника (у тому числі виконувачем обов’язків керівника) наукової установи НАМН України особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.
6.5. Конкурс на заміщення посади керівника наукової установи НАМН України оголошується Президією НАМН України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника наукової установи НАМН України конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.
Вчена рада та колективи наукових відділів наукової установи НАМН України мають право висунення кандидатів на заміщення посади керівника наукової установи НАМН України. Пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України приймаються Президією НАМН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду керівника наукової установи НАМН України. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.
6.6. Претенденти на посаду керівника наукової установи НАМН України розглядаються на зборах колективу наукових працівників цієї установи. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи НАМН України.
6.7. Рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України про обрання керівника цієї установи розглядаються загальними зборами відповідного відділення НАМН України, які рекомендують Президії НАМН України:
– призначити на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи НАМН України;
– призначити на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше шести місяців.
6.8. Якщо жоден із претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, проводиться другий тур голосування.
До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи НАМН України.
Рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України про обрання у другому турі керівника цієї установи розглядаються загальними зборами відповідного відділення НАМН України, які рекомендують Президії НАМН України:
– призначити на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи;
– призначити на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, або, за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше шести місяців.
6.9. Керівник наукової установи НАМН України призначається на посаду Президією НАМН за рекомендацією загальних зборів відповідного відділення НАМН України.
За наявності вмотивованих заперечень з боку загальних зборів відповідного відділення НАМН України Президією НАМН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків керівника наукової установи НАМН України на строк не більше шести місяців.
6.10. Контракт з обраним керівником наукової установи НАМН України укладається Національною академією медичних наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений статутом (положенням) цієї наукової установи, але не більше ніж на сім років.
6.11. Керівник наукової установи НАМН України може бути звільнений з посади Президією НАМН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Керівник наукової установи НАМН України також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників цієї наукової установи. Підстави для відкликання керівника наукової установи визначаються законодавством про працю та статутом (положенням) цієї наукової установи.
Подання про відкликання керівника наукової установи НАМН України може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників цієї наукової установи не менше, ніж половиною статутного складу вченої ради установи.
6.12. Виконувач обов’язків керівника новоутвореної наукової установи НАМН України призначається Президією НАМН України на строк не більше шести місяців.
6.13. Керівник вищого навчального закладу, що перебуває у віданні НАМН України, заміщує посаду в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».
6.14. Керівник наукової установи НАМН України у межах наданих йому повноважень організовує діяльність наукової установи НАМН України.
6.15. Керівник наукової установи НАМН України відповідає перед НАМН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, статутом наукової установи НАМН України, а також контрактом.
6.16. Керівник наукової установи НАМН України має право:
1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, статутом наукової установи НАМН України та законодавством;
2) представляти наукову установу НАМН України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення;
3) відкривати від імені наукової установи НАМН України поточні та депозитні рахунки в банках та в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;
4) укладати від імені наукової установи НАМН України договори відповідно до законодавства;
5) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників наукової установи НАМН України, визначати їх посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;
6) преміювати працівників відповідно до положення наукової установи НАМН України про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників наукової установи НАМН України;
7) перевіряти якість роботи працівників наукової установи НАМН України та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової діяльності;
8) призначати відповідну частину складу вченої ради наукової установи НАМН України;
9) делегувати відповідно до статуту наукової установи НАМН України частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів наукової установи НАМН України;
10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження;
11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності наукової установи НАМН України.
6.17. Керівник наукової установи НАМН України зобов’язаний забезпечувати:
1) провадження науковою установою діяльності відповідно до статутних завдань;
2) високоефективну наукову та інноваційну діяльність наукової установи НАМН України, в тому числі впровадження результатів її наукових досліджень, міжнародне наукове співробітництво;
3) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;
4) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників наукової установи НАМН України;
5) підвищення кваліфікації лікарів в клінічній ординатурі;
6) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань науковою установою НАМН України;
7) дотримання науковою установою НАМН України ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми;
8) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;
9) ефективне використання майна, закріпленого за науковою установою НАМН України, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;
10) подання НАМН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за науковою установою НАМН України, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;
11) дотримання умов статуту наукової установи НАМН України та колективного договору;
12) захист інформації відповідно до законодавства;
13) дотримання науковою установою НАМН України вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАМН України;
14) вжиття заходів до вдосконалення управління науковою установою НАМН України, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;
15) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;
16) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;
17) своєчасне та у повному обсязі виконання науковою установою НАМН України зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;
18) виконання кошторису доходів і видатків наукової установи НАМН України;
19) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у науковій установі НАМН України;
20) інформування широкої громадськості про діяльність наукової установи НАМН України;
6.18. Керівник наукової установи НАМН України вирішує інші питання, що згідно із законодавством, статутом наукової установи НАМН України і контракту належать до його компетенції.
6.19. Керівник наукової установи НАМН України щороку звітує перед колективом наукових працівників наукової установи НАМН України про свою діяльність.
6.20. Керівник наукової установи НАМН України може мати трьох заступників з відповідних напрямів діяльності наукової установи НАМН України, які призначаються за погодженням з вченою радою наукової установи
і затверджуються Президією НАМН України. Одним із заступників керівника обов’язково має бути заступник керівника з наукової роботи.
6.21. Заступник керівника з наукової роботи призначається з числа спеціалістів, які мають учений ступінь і досвід наукової і науково- організаційної роботи (не менше 5 років).
Заступник керівника з наукової роботи несе персональну відповідальність за науково-організаційну роботу наукових відділів, відділень, лабораторій та науково-допоміжних підрозділів Установи у відповідності із встановленим розподілом обов’язків; організує роботу згідно із вимогами законодавства про охорону праці та положенням, затвердженим Президією НАМН України.
6.22. Напрями діяльності інших двох заступників керівника наукової установи НАМН України визначаються безпосередньо керівником наукової установи НАМН України.
6.23. Наукові установи клінічного профілю можуть мати заступника керівника з лікувальної роботи або головного лікаря. Заступник керівника з лікувальної роботи або головний лікар несе персональну відповідальність за якість консультативної та лікувально-діагностичної роботи у клінічних підрозділах Установи, експертизи працездатності хворих та їх відбору для санаторно-курортного лікування.
Заступник керівника з лікувальної роботи або головний лікар постійно здійснює контроль за санітарним станом клінічних підрозділів та допоміжних підрозділів, відповідає за організацію і дисципліну праці медичних працівників, організацію їх диспансеризації, керує роботою тарифікаційної комісії, яка визначає заробітну плату медичним працівникам Установи.
Заступник керівника з лікувальної роботи або головний лікар може мати одного заступника (начальника медичного підрозділу), який призначається керівником наукової установи.
6.24. У разі відсутності керівника наукової установи його обов’язки виконує заступник керівника з наукової роботи .
За відсутністю керівника наукової установи та його заступника з наукової роботи обов’язки виконує інший заступник керівника за погодженням з президентом НАМН України.
6.25. Учений секретар Установи призначається керівником Установи за погодженням з вченою радою Установи з числа спеціалістів, які мають учений ступінь і досвід наукової і науково- організаційної роботи та затверджується Президією НАМН України.
Учений секретар Установи очолює підготовку пропозицій щодо перспективних та річних планів наукових досліджень та розробок, здійснює контроль за складанням і своєчасним поданням усіх планів наукових робіт, наукових звітів, готує засідання вченої ради Установи та веде її документацію, здійснює контроль за виконанням навчальних планів аспірантів, докторантів та клінічних ординаторів, забезпечує проведення їх атестації.
6.26. Керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду керівником наукової установи НАМН України за погодженням з бюро відповідного відділення НАМН України з подальшим затвердженням Президією НАМН.
6.27. Заступники керівників основних наукових підрозділів (відділів), керівники (завідувачі) лабораторій, головні та провідні наукові співробітники, старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду керівником наукової установи НАМН України.
Обрані за конкурсом наукові працівники, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації в порядку, встановленому законодавством.
Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

6.28.Вчена рада наукової установи НАМН України.

6.28.1. Вчена рада наукової установи НАМН України (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю наукової установи НАМН України, який виконує консультативно-дорадчі функції.
6.28.2. Кількісний склад членів вченої ради наукової установи НАМН України визначається статутом (положенням) наукової установи НАМН України. Не менш як три чверті складу вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом керівника цієї наукової установи.
Керівник наукової установи НАМН України, його заступник з наукової роботи і вчений секретар наукової установи НАМН України є членами вченої ради наукової установи НАМН України за посадою.
Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради наукової установи НАМН України обираються таємним голосуванням з числа її членів.
До вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом керівника наукової установи НАМН України) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють у даній науковій установі.
До складу вченої ради наукової установи НАМН України також входять голова ради молодих вчених та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи НАМН України.
6.28.3. До виключної компетенції вченої ради наукової установи НАМН України належать питання щодо:
1) визначення стратегії розвитку наукової установи НАМН України та перспективних напрямів наукової діяльності;
2) проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової установи НАМН України;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
8) висування наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
9) присвоєння працівникам наукової установи НАМН України вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
10) затвердження річних звітів про діяльність наукової установи НАМН України та фінансових планів (кошторисів) наукової установи;
11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
12) погодження переліку професій і посад наукової установи НАМН України, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.
6.28. 4. Вчена рада наукової установи НАМН України обговорює основні наукові напрями діяльності наукової установи і рекомендує їх до розгляду відповідним відділенням НАМН України та затвердження Президією НАМН України.
6.28.5. Вчена рада наукової установи НАМН України має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність двох третин складу вченої ради.
Рішення вченої ради наукової установи НАМН України вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішення вченої ради) голосуванням, якщо статут наукової установи НАМН України не передбачає іншого порядку.

6.29. З метою додаткового сприяння діяльності наукової установи НАМН України, за пропозицією вченої ради наукової установи та рішенням Президії НАМН України при науковій установі може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених, яка діє відповідно до положення, затвердженого Президією НАМН України відповідно до законодавства.
6.30. Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, забезпечення захисту їх прав та інтересів в науковій установі НАМН України утворюється рада молодих вчених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих вчених наукової установи НАМН України та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує керівник наукової установи після погодження з вченою радою відповідної наукової установи НАМН України.
Рада молодих вчених наукової установи НАМН України здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених наукової установи НАМН України у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів.
Наукова установа НАМН України, при якій створено раду молодих вчених, сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються радою молодих вчених.
6.31. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності наукової установи НАМН України на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив наукової установи НАМН України.
6.31.1. Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори трудового колективу.
Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колектива.
Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах.
6.31.2. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з науковою установою НАМН України регулюються колективним договором, який укладається керівником з профспілковою організацією наукової установи НАМН України відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».
6.31.3. До повноважень трудового колективу наукової установи НАМН України належить:
– делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАМН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України);
– обговорення та схвалення колективного договору;
– розгляд питань соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників наукової установи НАМН України та їх сімей;
– затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
– застосування громадських стягнень;
– порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.
Питання, які входять до компетенції трудового колективу наукової установи НАМН України, вирішуються трудовим колективом за участю керівника наукової установи НАМН України, якщо інше не передбачено законодавством.
6.32. Всі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з науковою установою НАМН України, утворюють колектив наукових працівників наукової установи НАМН України.
6.32.1.Збори колективу наукових працівників наукової установи НАМН України вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи.
6.32.2. Збори колективу наукових працівників наукової установи НАМН приймають рішення:
– про обрання керівника наукової установи НАМН України;
– про відкликання керівника наукової установи НАМН України;
– про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукових колективів наукових установ НАМН України для участі у сесії загальних зборів відділення НАМН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря відділення НАМН України.
6.33.3. Рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи.
6.34. Наукова установа НАМН України може мати почесного директора та радників при дирекції.
Почесним директором наукової установи НАМН України Президією НАМН України може бути призначений провідний вчений після досягнення 65-річного віку та звільнення з посади керівника наукової установи НАМН України, який тривалий час очолював наукову установу НАМН України, зробив визначний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток наукової установи НАМН України.
Дійсні члени, члени-кореспонденти НАМН України після досягненні 65-річного віку за їх бажанням можуть бути призначені керівником наукової установи НАМН України радниками при дирекції установи на підставі рішення Президії НАМН України.

7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення
діяльності наукової установи НАН України

7.1. Фінансове забезпечення діяльності наукової установи НАМН України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та її майнового комплексу.
7.2. Фінансування основної діяльності бюджетної наукової установи НАМН України здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.
Фінансування робіт за окремими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАМН України, виконавцями яких є наукова установа НАМН України, а також надання їй грантів НАМН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАМН України порядку.
7.3. Власні надходження бюджетної наукової установи НАМН України отримуються нею додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до її спеціального фонду.
Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг бюджетною науковою установою НАМН України згідно з її основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
До складу власних надходжень бюджетної наукової установи НАМН України відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що вона отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.
Власні надходження бюджетної наукової установи НАМН України спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з законодавством.
7.4. Наукова установа НАН України самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.
7.5. Наукова установа НАМН України, що має статус неприбуткової організації, використовує доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її статутом.
Неприбутковій організації забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
7.6. Наукові установи НАМН України, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, за рішенням її вченої ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, можуть зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.
Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів наукової установи на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору, включаються до фінансового плану (кошторису) наукової установи і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності наукової установи.
7.7. Складовими матеріально-технічної бази наукових установ НАМН України є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.
Майно, що становить матеріально-технічну базу наукової установи НАМН України, закріплюється за такою установою на основі права оперативного управління.
7.8. Наукова установа НАМН України має право використовувати належне їй майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей її утворення та в межах цивільної правоздатності.
7.9. На нерухоме майно наукової установи НАМН України не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.
7.10. Відчуження нерухомого майна НАМН України, закріпленого за науковою установою НАМН України, здійснюється з дозволу Президії НАМН України в порядку, визначеному законодавством.
7.11. Продаж основних засобів наукової установи НАМН України здійснюється лише на конкурсних засадах.
7.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі однієї наукової установи НАМН України, на баланс іншої наукової установи НАМН України здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАМН України.
7.13. Земельна ділянка передається науковій установі НАМН України у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАМН України.
Землекористування здійснюється науковою установою НАМН України відповідно до земельного законодавства.
Передача в оренду науковими установами НАМН України закріплених за ними на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАМН України та в порядку, встановленому в НАМН України.

8. Міжнародна діяльність

8.1. Установа може у визначених законодавством межах провадити міжнародну наукову та науково-дослідну діяльність.
8.2. Міжнародна наукова та науково-дослідна діяльність Установи полягає у:
– провадженні спільних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;
– провадженні досліджень та розробок за спільними координаційними угодами;
– виконанні робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація іноземної держави або міжнародна організація;
– спільних дослідженнях та розробок у міжнародних колективах спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використанні власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності;
– взаємному обміні науковою та науково-технічною інформацією, використанні об’єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;
– проведенні міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;
– взаємному обміні науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами, студентами й аспірантами, а також спільній підготовці спеціалістів.
8.3. Установа може брати участь у виконанні міжнародних науково-технічних програмах і проектах та укладати угоди з іноземними організаціями і юридичними особами, брати участь у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів, укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами, брати участь в міжнародних симпозіумах та інших заходах відповідно до законодавства України.

9. Статут наукової установи

9.1. Статут Установи є основним актом, який регулює його діяльність.
9.2. Статут Установи може мати положення, що відображають специфіку діяльності установи, але не повинен суперечити основним принципам, що викладені в типовому статуті.
9.3.Статут розробляє дирекція Установи після обговорення в науковому колективі, розглядає вчена рада Установи і затверджує Президія НАМН.
9.4. Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

10. Припинення діяльності наукової установи НАМН України

10.1. Припинення діяльності наукової установи НАМН України здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Президії НАМН України за поданням бюро відділення НАМН України, до складу якого вона входить, або одного із віце-президентів НАМН України згідно з розподілом обов’язків, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.
Припинення діяльності наукової установи НАМН України подвійного підпорядкування проводиться спільним рішенням НАН України та відповідного центрального органу виконавчої влади.
10.2. Ліквідація наукової установи НАМН України здійснюється комісією, призначеною рішенням Президії НАМН України, а в разі припинення її діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління науковою установою НАМН України. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс наукової установи НАМН України, подає його на затвердження до НАМН України. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.
10.4. Працівникам наукової установи НАМН України, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
10.5. У разі припинення діяльності наукової установи НАМН України її активи передаються за рішенням Президії НАМН України одній або кільком неприбутковим науковим установам НАМН України або зараховуються до доходу бюджету.
10.6. Наукова установа НАМН України вважається такою, що припинила свою діяльність, від дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію її припинення.

ПОРЯДОК
обрання за конкурсом
кандидатури на посаду керівника наукової установи
НАМН України


Затверджений Постановою
Президії НАМН України
від 09.09.2016 року № 9/2

 1. Цей Порядок визначає послідовність дій, які здійснюються при обранні за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи НАМН України відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і Статуту НАМН України.
 2. Обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи проводиться у разі закінчення строку його повноважень, звільнення з посади керівника наукової установи або з інших причин, внаслідок яких виникла необхідність оголошення про проведення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи.

Керівник наукової установи обирається на строк до п’яти років.

 1. Рішення про оголошення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи приймає Президія або Бюро Президії НАМН України.
 2. Оголошення про проведення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника наукової установи оприлюднюється на офіційному сайті НАМН України та/або у засобах масової інформації не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника наукової установи конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.
 3. Президія НАМН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду керівника державної наукової установи приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України і протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади вносить кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України.
 4. Право висунення кандидатури на посаду керівника наукової установи мають Президія НАМН України, відповідні відділення НАМН України, академіки та члени-кореспонденти НАМН України, вчені ради наукових установ, колективи наукових відділів наукових установ НАМН у формі письмового подання. Подання надсилаються до Президії НАМН.

Кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.
За рішенням Президії НАМН України можуть бути установлені додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника наукової установи, що випливають із специфіки діяльності цієї установи.
При обранні на посаду керівника діють обмеження, що передбачені Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту НАМН України (пп.4 п.3.13.1; п. 3.13.2)

 1. Керівник наукової установи НАМН України обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників цієї установи.

Керівники наукових установ НАМН України, у складі яких є клініки та/або лікувально-діагностичні підрозділи, обираються на зборах колективу наукових працівників та за участю інших наукових працівників клінічних і лікувально-діагностичних підрозділів.
Для проведення процедури виборів керівник наукової установи видає наказ, в якому подається склад наукових працівників, які мають брати участь у засіданні і визначається місце і дата проведення виборів.
При проведенні засідання обирається головуючий відкритим голосуванням простою більшістю голосів. На засіданні оголошуються відомості про кожну із кандидатур на посаду керівника наукової установи відповідно до поданих ними документів. На засідання запрошуються всі кандидати на обрання на посаду керівника наукової установи і їм надається право для виступу.
Для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія.
Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 2/3 голосів, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї установи.
Якщо жоден із претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, проводиться другий тур голосування.
До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

 1. Загальні збори відповідного відділення НАМН України розглядають рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи та рекомендують Президії НАМН України для призначення на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи. Рішення про рекомендацію приймається простою більшістю учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.

Якщо кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, загальні збори відповідного відділення НАМН України можуть рекомендувати Президії НАМН України призначити його на посаду, або за наявності вмотивованих заперечень, оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше шести місяців. Відповідна рекомендація приймається простою більшістю голосів учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.

 1. Президія НАМН України за рекомендацією загальних зборів відповідного відділення НАМН України:

– призначає на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру;

– за наявності мотивованих заперечень призначає новий конкурс на посаду керівника наукової установи НАМН України, призначивши виконуючого обов’язки керівника наукової установи на строк не більше 6 місяців.

 1. У разі відсутності кандидатур на участь у конкурсному обранні на посаду керівника наукової установи, Президія НАМН приймає рішення про оголошення повторного проведення обрання за конкурсом кандидатури на посаду керівника цієї наукової установи.
 2. З обраним керівником наукової установи протягом одного місяця від його обрання укладається контракт на строк, визначений Статутом наукової установи.