Положення про відділення

10521

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Президії
НАМН України
01 грудня 2016 № 13/4

ПОЛОЖЕННЯ
про відділення Національної академії медичних наук України

I.Загальні положення

 1. Відділення Національної академії медичних наук України є колегіальною науково-організаційною структурою НАМН України, що створюється з метою координації діяльності наукових установ, які входять до складу відділення, та об’єднує за відповідними галузями та напрямами наук членів НАМН України, всіх працівників наукових установ НАМН України, що входять до складу відділення.
Кожний дійсний член (академік) і член-кореспондент НАМН України відповідно до свого наукового фаху чи сфери наукових інтересів є членом одного з відділень НАМН України, за яким обліковується.
Водночас дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАМН України можуть брати участь у роботі інших відділень з правом дорадчого голосу.
2. Відділення у своїй роботі керуються законодавством України, Статутом НАМН України та цим Положенням.
 
ІІ. Основні завдання та функції відділення
 
3. Основними завданнями відділення є:

  • визначення пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

  • проведення наукової експертизи у відповідній галузі науки;

  • організація і здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних наукових напрямів та оцінювання їх результатів;

  • координація фундаментальних досліджень у відповідній галузі науки;

  • участь у виборах дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України, а також у призначенні керівників наукових установ НАМН України.


4. Для виконання своїх завдань відділення НАМН України:
а) розробляє, обговорює та погоджує пріоритети розвитку відповідної галузі науки і основні наукові напрями діяльності наукових установ відділення, формує та затверджує тематику досліджень, що фінансуються з Державного бюджету, контролює їх організацію та проведення;
б) відповідно до компетенції пропонує та готує питання, які виносяться на розгляд Президії та Бюро Президії НАМН України;
в) розглядає питання підготовки, добору та підвищення кваліфікації наукових кадрів, виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України;
г) за рішенням Президії НАМН України в порядку, встановленому Статутом НАМН України, здійснює заходи з організації конкурсу на заміщення посади керівника наукової установи, що входить до складу відділення, вносить кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи;
д) організує співпрацю з профільними громадськими організаціями;
е) організує та проводить державну атестацію наукових установ, підготовку відповідних клопотань про їх включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави;
є) організує та проводить перевірки наукової та науково-організаційної діяльності наукових установ;
ж) бере участь в організації оцінювання ефективності діяльності наукових установ, зокрема у забезпеченні організації поточної роботи експертних комісії, призначених для оцінювання певної установи;
з) бере участь у формуванні  цільових програм наукових досліджень у галузі медицини, організації  виконання цільових програм наукових досліджень;
і) розробляє заходи щодо розвитку міжнародних наукових зв’язків за профілем діяльності відділення;
к) здійснює загальний контроль щодо систематичного й оперативного інформування науковими установами громадськості стосовно найбільш вагомих результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, їх практичного використання в різних сферах суспільного життя;
л) бере участь у розгляді пропозицій наукових установ з віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання, та їх включення до відповідного Державного реєстру;
м) організує участь молодих науковців установ у конкурсах за різноманітними формами підтримки молодих вчених.
 
ІІІ. Загальні збори відділення
 
5. Вищим органом управління відділення НАМН України є загальні збори відділення, що складаються з дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України, які є членами відділення.
У випадках, передбачених Статутом НАМН України, у сесії загальних зборів відділення беруть участь з правом ухвального голосу делеговані представники (доктори наук, кандидати наук, доктори філософії) наукових колективів установ відділення у кількості не менше половини облікового складу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України цього відділення.
На загальні збори відділення запрошуються іноземні члени НАМН України (з правом дорадчого голосу), представники наукової громадськості.
6. Загальні збори відділення:
а) обговорюють основні напрями і принципові питання розвитку медичної науки, результати наукових досліджень та їх використання у практичній медицині.
Заслуховують та затверджують тематику наукових досліджень наукових установ.
Заслуховують звіти наукових установ та приймають рішення про результати їх наукової та науково-організаційної діяльності, роботи з підготовки наукових кадрів, залучення позабюджетних коштів;
б) заслуховують наукові доповіді дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України, які входять до складу відділення, та інших учених і спеціалістів;
в) заслуховують і затверджують звіти про роботу Бюро відділення;
г) обирають та звільнюють шляхом таємного голосування  академіка-секретаря відділення, заступників академіка-секретаря, членів Бюро відділення;
д) обирають кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України;
е) висувають кандидатів в іноземні члени НАМН України;
є) в разі необхідності приймають рішення зі звернення до Загальних зборів НАМН України щодо виключення дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України зі складу НАМН України у випадках, передбачених Статутом НАМН України;
ж) розглядають заяви дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України про їх переведення до іншого відділення НАМН України; 
з) у відповідності із Статутом НАМН України розглядають рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України, що входить до складу відділення, про обрання керівника цієї установи та рекомендують Президії НАМН України призначити  на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам та набрала необхідну кількість голосів наукових працівників установи, або, за наявності вмотивованих заперечень, оголосити новий конкурс на заміщення посади керівника наукової установи НАМН України, призначивши виконувача обов’язків цієї наукової установи на строк не більше шести місяців. Рішення про рекомендацію приймається таємним голосуванням більшістю голосів учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.
7. Право ухвального голосу на загальних зборах відділення мають дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України, які входять до складу даного відділення.
У випадках, передбачених Статутом НАМН України, право ухвального голосу на загальних зборах відділення також мають делеговані представники наукових колективів установ відділення.
Загальним зборам відділення надається право спеціальним рішенням виключати з облікового складу на час зборів членів відділення, стан здоров’я яких чи інші обставини унеможливлюють їх участь у роботі зборів та голосуванні.
8. Керівник наукової установи, якщо він не є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАМН України, бере участь у загальних зборах відповідного відділення з правом дорадчого голосу, крім випадку, коли він бере участь у сесії загальних зборів відділення по виборах академіка-секретаря відділення як делегований представник наукового колективу установи з правом ухвального голосу.
9. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАМН України загальні збори відділення здійснюють відповідно до Статуту НАМН України.
10. На загальних зборах відділення рішення приймаються, якщо на засіданні присутні більше половини загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України, які входять до складу відділення, та кількості наукових працівників, делегованих науковими колективами установ відділення у випадках, коли Статутом НАМН України передбачена участь делегованих працівників у загальних зборах відділення.
Питання на загальних зборах відділення вирішуються простою більшістю голосів присутніх, які мають право ухвального голосу, крім випадків, коли згідно зі Статутом НАМН України для прийняття рішення потрібно не менше 2/3 голосів.
11. Рішення на загальних зборах відділення приймаються відкритим голосуванням, крім тих питань, що вирішуються таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться при вирішенні таких питань:
а) вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України;
б) обрання та увільнення академіка-секретаря, заступників академіка-секретаря та членів Бюро відділення.
в) рішення про призначення на посаду керівника наукової установи НАМН України.
Загальні збори відділення можуть простою більшістю голосів присутніх, які мають право ухвального голосу з питання, що розглядається, прийняти рішення про проведення таємного голосування з кожного питання, що входить до компетенції загальних зборів відділення.
12. Загальні збори відділення скликаються щонайменше два рази на рік. Головою загальних зборів відділення є, як правило, академік-секретар відділення, а секретарем зборів – учений секретар відділення.
За ініціативою 1/3 дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України, що входять до складу відділення,  для вирішення термінових питань може скликатися позачергова сесія загальних зборів відділення.
13. На сесії загальних зборів відділення НАМН України, окрім інших питань, можуть розглядатися питання щодо порушення клопотання перед Загальними зборами НАМН України про дострокове припинення повноважень академіка-секретаря відділення та перед Президією НАМН України – про дострокове припинення повноважень заступника (або заступників) академіка-секретаря та окремих членів Бюро відділення. Розгляд цих питань та голосування відбувається за такою ж процедурою, як і обрання академіка-секретаря відділення, його заступників та членів Бюро відділення.
Питання про дострокове припинення повноважень академіка-секретаря відділення, заступника (або заступників) академіка-секретаря та окремих членів Бюро відділення за його (їх) власним бажанням вирішується Президією НАМН України.  
Питання обрання нових кандидатів на посади академіка-секретаря відділення, заступника (або заступників) академіка-секретаря та окремих членів Бюро відділення НАМН України вирішується в порядку, визначеному в п. 15 цього Положення.
На період до обрання нових кандидатів на посади академіка-секретаря відділення, заступника (або заступників) академіка-секретаря та окремих членів Бюро відділення та їх затвердження в установленому Статутом НАМН України порядку Президія НАМН України призначає виконуючих обов’язки на відповідних посадах на строк не більше одного року.   
 
ІV. Бюро відділення
 
14. У період між сесіями загальних зборів відділення роботою відділення керує Бюро відділення у складі академіка-секретаря, його заступника (заступників), ученого секретаря та членів Бюро відділення. Очолює Бюро відділення академік-секретар відділення.
15. Академік-секретар відділення обирається загальними зборами відділення з числа дійсних членів (академіків) або членів-кореспондентів НАМН України таємним голосуванням простою більшістю голосів.
У сесії загальних зборів відділення по виборах академіка-секретаря відділення беруть участь всі дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України, що входять до складу відділення, а також делеговані представники (доктори наук, кандидати наук, доктори філософії) наукових колективів установ відділення у кількості, яка становить не менше половини  облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів цього відділення.
Право висунення кандидатур на посаду академіка-секретаря відділення належить вченим радам наукових установ, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАМН України, які входять до складу відділення.
Академік-секретар відділення затверджується Загальними зборами НАМН України у складі Президії НАМН України таємним голосуванням простою більшістю голосів терміном на п`ять років
Заступники академіка-секретаря відділення і члени Бюро відділення обираються таємним голосуванням загальними зборами відділення з числа членів відділення та інших провідних учених наукових установ, що входять до складу відділення,  більшістю голосів на п’ять років і затверджуються Президією НАМН України. Право висувати кандидатів для обрання до складу Бюро відділення мають члени відділення.
Кількість заступників академіка-секретаря та членів Бюро відділення визначається Загальними зборами відділення відкритим голосуванням.
За рішенням загальних зборів відділення заступники академіка-секретаря відділення можуть обиратися за поданням академіка-секретаря відділення.
Учений секретар відділення призначається (звільняється) Президією НАМН України за поданням академіка-секретаря відділення з числа докторів або кандидатів наук – штатних працівників апарату Президії НАМН України і є членом Бюро відділення за посадою.
Вибори академіка-секретаря, заступників академіка-секретаря і членів Бюро відділення відбуваються впродовж однієї сесії.
За рішенням Президії НАМН України головує на сесії по виборах академіка-секретаря та інших членів Бюро відділення один із членів Президії.
Секретар зборів обирається відкритим голосуванням з числа присутніх членів відділення.
Порядок голосування при обранні академіка-секретаря відділення, його заступників та інших членів Бюро відділення визначається загальними зборами відділення.
Для проведення процедури таємного голосування обирається лічильна комісія відкритим голосуванням.
Лічильна комісія за результатами таємного голосування по виборах академіка-секретаря відділення та інших членів Бюро відділення складає протоколи, які затверджуються учасниками загальних зборів відділення відкритим голосуванням.
У разі, якщо жоден з кандидатів на посаду академіка-секретаря не отримав під час голосування необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування за участю двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
У разі, якщо ніхто з кандидатів на посаду академіка-секретаря не набрав у другому турі необхідної для обрання кількості голосів, то посада академіка-секретаря відділення залишається вакантною. В такому випадку загальні збори відділення продовжують засідання і обирають заступників академіка-секретаря та інших членів Бюро відділення. ПрезидіяНАМН України своїм рішення призначає виконуючого обов’зки академіка-секретаря відділення з числа членів Бюро відділення на термін до наступних виборів академіка-секретар на строк не більше одного року.   
Таке ж саме рішення Президія НАМН України приймає і в тому випадку, якщо обрана кандидатура на посаду академіка-секретаря не затверджується Загальними зборами НАМН України.
При виборах керівного складу відділення додержується принципу систематичного оновлення і наступності керівництва.
16. Бюро відділення відповідно до основних завдань відділення, визначених цим Положенням:
а) розробляє основні напрями фундаментальних і прикладних досліджень у відповідних галузях медичної науки, розглядає питання розвитку відповідної галузі медичної  науки, використання їх результатів в практичній діяльності, бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд Президії НАМН України;
б) скликає загальні збори відділення, сприяє організації установами відділення наукових сесій, конференцій і шкіл;
в) організує підготовку до розгляду на загальних зборах відділення наукових і науково-організаційних питань, віднесених до компетенції відділення, забезпечує виконання рішень загальних зборів відділення;
г) розглядає питання необхідності створення, реорганізації та ліквідації наукових установ, організацій, підприємств відділення, а також питання зміни основних наукових напрямів діяльності існуючих наукових установ, організацій і підприємств, оцінювання ефективності їхньої діяльності та оптимізації їх мережі, вносить відповідні пропозиції (подання) на розгляд Президії НАМН України;
д) погоджує клопотання вченої ради наукової установи про переведення цієї установи до іншого відділення НАМН України, подає Президії НАМН України відповідні пропозиції;
е) організує постійні та тимчасові комісії при відділенні й затверджує їхній склад;
є) періодично заслуховує на своїх засіданнях інформацію наукових установ відділення про стан і ефективність міжнародних наукових зв’язків, перспективи їх подальшого розвитку;
ж) розглядає запити наукових установ відділення на відкриття науково-дослідних робіт за відомчою тематикою та приймає відповідні рішення, контролює діяльність учених рад установ у питанні забезпечення високого наукового рівня виконання цих робіт, здійснює приймання завершених науково-дослідних робіт і контроль за державною реєстрацією установами відділення науково-дослідних робіт;
з) обговорює та подає на розгляд Президії НАМН України річні звіти про  науково-організаційну діяльність відділення;
і) разом з керівниками наукових установ відділення НАМН України готує та подає на затвердження Президією НАМН України пропозиції щодо розподілу базового бюджетного фінансування між установами відділення на черговий рік;
к) має право висунення кандидатів на заміщення посади керівника наукової установи, що входить до складу відділення, може встановлювати додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника наукової установи з урахуванням специфіки діяльності цієї установи;
л) рекомендує Президії НАМН України погодити призначення керівниками наукових установ завідувачів відділів, обраних на конкурсних засадах або за результатами чергових атестацій;
м) здійснює науково-методичне керівництво редакціями журналів за профілем діяльності відділення і організує обговорення результатів їхньої роботи;
н) подає на затвердження Президії НАМН України кандидатури головних редакторів періодичних наукових видань відділення та установ відділення, до складу співзасновників яких входить НАМН України;
о) проводить роботу, спрямовану на залучення та закріплення обдарованої молоді в установах відділення, сприяє діяльності Ради молодих вчених відділення;
п) здійснює заходи щодо інтеграції відповідних напрямів науки з освітою;
р) в межах компетенції приймає рішення з інших питань відповідно до Статуту НАМН України та цього Положення.
17. Бюро відділення правомочне прийняти рішення, якщо на засіданні присутні не менше 1/2 членів Бюро.
Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням, якщо Бюро не винесе рішення про проведення таємного голосування.
18. Бюро відділення щороку звітує про свою роботу перед загальними зборами відділення.
 
V. Академік-секретар відділення
 
20. Академік-секретар відділення:
а) є членом Президії НАМН України;
б) організує і спрямовує роботу відділення та його Бюро;
в) представляє відділення при розгляді питань щодо діяльності відділення та наукових установ, що входять до складу відділення, формування та використання бюджету НАМН України;
г) головує на засіданнях загальних зборів та Бюро відділення і у своїх діях підзвітний загальним зборам відділення та Президії НАМН України;
д) здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням, іншими нормативними актами НАН України.
 21. Академік-секретар несе відповідальність за діяльність Бюро відділення перед загальними зборами відділення та Президією НАМН України.
 
VІ.  Заступники академіка-секретаря
22. Заступники академіка-секретаря несуть відповідальність за організацію роботи відділення відповідно до встановленого розподілу обов’язків.
23. У разі відсутності академіка-секретаря його обов’язки виконує один із заступників.
 
VІI. Учений секретар відділення
24. Учений секретар відділення здійснює науково-організаційне забезпечення діяльності відділення, відповідає за оформлення документації відділення.
У своїй діяльності учений секретар відділення підпорядкований академіку-секретарю відділення та керівнику відповідного управління Президії НАМН України.
25. Вихідна документація Бюро відділення подається за підписами академіка-секретаря (його заступника) та ученого секретаря відділення.
26. У разі відсутності ученого секретаря відділення його обов’язки тимчасово виконує науковий працівник науково-координаційного управління  Президії НАМН України.

VІII. Реорганізація або ліквідація відділення

27. Реорганізація або ліквідація відділення здійснюється за рішенням Загальних зборів НАМН України за поданням Президії НАМН України.