Положення про Вчену раду

9283

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Бюро Президії
НАМН України
       22 грудня  2017  № 25/3   

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду наукової установи
Національної академії медичних наук України

 
1. Положення розроблено у відповідності до Закону про наукову та науково-технічну діяльність, Статуту Національної академії медичних наук України, Типового статуту наукової установи Національної академії медичних наук України, чинного законодавства, що регламентує діяльність наукових установ.
 
2.   Вчена рада (далі – ВР) наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.
 
3. Кількісний склад членів ВР наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи.  Не менш як три чверті складу ВР обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом керівника цієї наукової установи. Керівник наукової установи, його заступник з наукової роботи і вчений секретар наукової установи є членами ВР наукової установи за посадою.
Голова, його заступники та вчений секретар ВР обираються таємним голосуванням з числа її членів.
До складу ВР наукової установи також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих вчених  наукової установи та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи.
 
4. До виключної компетенції ВР наукової установи належать питання щодо:
1) визначення стратегії розвитку наукової установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
4) удосконалення та розвитку структури наукової установи;
5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
8) присвоєння працівникам наукової установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
9) затвердження річних звітів про діяльність наукової установи та фінансових планів наукової установи;
10) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
11) погодження переліку професій і посад наукової установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.
 
5. Склад ВР обирається на три роки і затверджується Президією НАМН України.
 
6. Зміна та ротація членів ВР проводиться не частіше одного разу на рік. При вибутті із складу ВР протягом року окремих її членів ВР продовжує функціонувати і позачергово перезатверджувати її склад не потрібно.
 
7. Участь в засіданні ВР осіб, які не є її членами, здійснюється за усним або письмовим запрошенням керівництва ВР.
 
8. Участь у роботі ВР її членів та інших осіб, що залучаються до виконання окремих доручень, пов’язаних з роботою ВР, є безоплатною.
 
9. Члени ВР даної наукової установи одночасно можуть бути членами ВР інших наукових установ та вищих закладів освіти.
 
10. Регламент роботи ВР затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи ВР, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань, складається, як правило, на рік і узгоджується на засіданні ВР, після чого затверджується головою ВР.
 
11. Засідання ВР наукових установ проводяться в робочий час і, як правило, у  фіксовані дні тижня відповідно до календарного плану.
Засідання відбувається, якщо на ньому присутні не менш двох третин спискового складу членів ВР.
Порядок голосування щодо вирішення окремих питань на засіданні ВР  встановлюється, як правило, відкритий, якщо це не суперечить іншим нормативним документам. Рішення вважають прийнятим, якщо за нього проголосує більшість членів ВР, присутніх на засіданні, якщо інше не передбачено спеціальними документами.
 
12. Голова ВР може тимчасово делегувати повноваження голови, його заступника чи вченого секретаря ВР будь-кому з її членів.
 
13. Не дозволяється організовувати та проводити засідання ВР без дозволу на це її голови, а при відсутності голови і при передачі його повноважень заступнику – заступника голови ВР.
 
14. Зміни переліку питань, що заздалегідь регламентовані планом роботи ВР, здійснюються членами ВР шляхом відкритого голосування на основі пропозиції будь-якого члена ВР або її керівництва.
 
15. Розгляд кожного питання на засіданні ВР повинен закінчуватися прийняттям відповідного рішення, яке оформлюється протоколом. Рішення ВР вступає в силу тільки після його затвердження (підпису) головою ВР або заступником, що головував на засіданні. Рішення ВР є обов’язковим для співробітників  наукової установи. Для керівництва установи рішення носять рекомендаційний (дорадчий) характер. Окремі рішення ВР можуть дублюватися у формі наказу (розпорядження) керівника наукової установи
в обсязі та напрямах, що випливають з вимог статуту установи, прав керівника такої установи та документів, що регламентують його діяльність.
 
16. ВР здійснює постійний контроль за виконанням власних рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях як окреме питання.
 
17. Персональну відповідальність за роботу ВР несе директор наукової установи.