План заходів

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова Президії НАМН України

від 22 листопада 2018 № 8/7

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Стратегії реформування та розвитку

Національної академії медичних наук України на період до 2022 року,

схваленої на засіданні Бюро Президії НАМН України 28.09.2017 № 21/1,

та Плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери,

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 776-р

Зміст завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

1

2

3

4

5

І Забезпечення ефективної реалізації статусу НАМН України як вищої державної наукової медичної організації

1 Здобуття нових фундаментальних знань світового рівня та виконання актуальних прикладних досліджень в галузі охорони здоров’я населення, що спрямовані на забезпечення збереження здоров’я та подовження тривалості життя, покращення умов середовища життєдіяльності людини, профілактику, лікування, реабілітацію та відновлення здоров’я та працездатності, а також організацію та удосконалення системи охорони здоров’я та медичної допомоги.

1.1 Забезпечити участь НАМН України у діяльності Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні.

Постійно

Президія НАМН України

Збільшення внеску НАМН України у світову та вітчизняну медичну науку та зростання її ролі у забезпеченні модернізації системи охорони здоров’я як важливого чинника забезпечення ефективного економічного і соціального розвитку України

1.2. Підготувати пропозиції щодо перегляду переліку пріоритетних напрямів розвитку медичної науки, а також механізму їх реалізації, у тому числі з урахуванням результатів форсайтних досліджень (на виконання п. 1.8 Плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 776-р (далі – План заходів № 776-р).

Листопад 2019 р.

Науково-координаційне управління, Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини

1.3. Сприяти проведенню державної атестації наукових установ в частині провадження ними наукової діяльності, ухвалення рішень за результатами атестації, оптимізацію мережі наукових установ на підставі результатів атестації. Після проходження державної атестації наукових установ сприяти їх включенню до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (на виконання п.2.2. Плану заходів № 776-р).

Постійно

Президія НАМН України

1.4. Провести аналіз шляхів удосконалення системи наукових установ НАМН України на координації їх діяльності (на виконання п. 1.10 Плану заходів № 776-р).

Грудень

2018 р.

Президія НАМН України

2. Всебічне сприяння розвитку медичної науки в Україні, збереження наступності в розвитку наукових досліджень і діяльності наукових шкіл в інтересах забезпечення високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги.

2.1. Забезпечити формування для Національної ради з питань розвитку науки і технологій середньострокового прогнозу науково-технічного розвитку України шляхом проведення аналізу світових тенденцій розвитку медичної науки і технологій, оцінки наукового та інноваційного потенціалу (на виконання п.2.6 Плану заходів № 776-р).

Починаючи з 2019 р.

Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини

Концентрація ресурсів вітчизняної медичної науки на вирішенні першочергових завдань практичної охорони здоров’я та посиленні її ролі в забезпеченні доступності та якості медичної допомоги, демографічної та біологічної безпеки країни.

2.2. Сприяти підвищенню ефективності науково-експертної діяльності НАМН України, забезпечити її ключову роль в здійсненні наукового прогнозування розвитку та реформування системи охорони здоров’я та медичної науки.

Постійно

Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини

2.3. Забезпечити науковий супровід державних програм у сфері охорони здоров’я.

Постійно

Науково-координаційне управління, наукові установи НАМН України

 

2.4 Сприяти посиленню міжгалузевих науково-технічних зв’язків, в тому числі шляхом більш активного залучення до наукових рад, комітетів та комісій НАМН України фахівців міністерств, відомств та науково-виробничих підприємств і широкої участі науковців НАМН України в роботі науково-технічних рад та колегій міністерств і відомств та участі у конкурсах на проведення наукових досліджень міністерствами, відомствами тощо.

Постійно

Президія НАМН України,

Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини,

наукові установи НАМН України

 

3. Здійснення заходів щодо посилення взаємодії при виконанні наукових досліджень, що проводяться у наукових установах НАМН України та закладах вищої освіти.

3.1 Розширити партнерські програми спільних досліджень НАМН України з закладами вищої освіти та сприяти створенню нових інтеграційних утворень при реалізації комплексних міждисциплінарних проектів, спрямованих на вирішення актуальних наукових проблем або практичних завдань.

Постійно

Президія НАМН України,

науково-координаційне управління,

наукові установи

НАМН України

Підвищення ефективності наукової співпраці з вищими навчальними закладами.

Розвиток освітянської діяльності НАМН України та розширення її участі у підготовці наукових медичних кадрів вищої кваліфікації.

3.2. Розробити пропозиції щодо створення спільних навчально-дослідних структур (центрів колективного користування науковим, у тому числі унікальним, обладнанням; науково-навчальних центрів подвійного підпорядкування НАМН України і міністерств за пріоритетними напрямами розвитку медичної науки; спільних наукових підрозділів та розвитку мережі наукових установ подвійного підпорядкування відповідно до частини п’ятої статті 17 та частини сьомої статті 18 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (на виконання п.2.3 Плану заходів № 776-р).

Постійно

Президія НАМН України,

науково-координаційне управління,

наукові установи

НАМН України

3.3. Сприяти залученню вчених НАМН України до створення та експертизи підручників і навчальних програм, викладання за програмами другого та третього рівнів вищої освіти.

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

4. Здійснення заходів з метою підвищення ефективності інтеграції вітчизняних вчених у світову наукову спільноту, належного представлення здобутків вітчизняної наукової сфери у світовому інформаційному просторі.

 

4.1. Оптимізувати та удосконалити мережу наукових періодичних видань для приведення у відповідність до вимог світових наукометричних баз, визначених МОН України (на виконання п.2.7 Плану заходів № 776-р).

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

Поліпшення інформаційного забезпечення наукової діяльності та оприлюднення результатів. Просування вітчизняних наукових розробок на міжнародний ринок.

4.2. Стимулювати науковців до оприлюднення результатів досліджень у наукових періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз (на виконання п.2.7 Плану заходів № 776-р).

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

4.3. Стимулювати переведення україно- чи російськомовних наукових періодичних видань до числа англомовних фахових наукових періодичних видань за умови збереження необхідного мінімуму широкопрофільних україномовних наукових періодичних видань та вміщення розширених україномовних резюме в англомовних фахових журналах з метою оперативного формування сучасної української наукової термінології (на виконання п.2.7 Плану заходів № 776-р).

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

4.4. Поступово зменшувати частку наукових видань, що друкуються в Україні за рахунок коштів державного бюджету, російською мовою (на виконання п.2.7 Плану заходів № 776-р).

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

4.5. Забезпечити ефективну роботу редакційних колегій друкованих органів НАМН України в частині запровадження сучасного маркетингу, організації online-видань, здобуття міжнародного визнання та високого імпакт-фактора, видання спільних випусків з зарубіжними науковими журналами, поступового переходу на випуск англомовних видань та спільних міжнародних видань.

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

5. Забезпечення ефективної взаємодії НАМН України з органами державної влади, національними галузевими академіями наук тощо.

5.1. Систематично проводити спільні наукові сесії НАМН України з іншими національними галузевими академіями наук, міністерствами та відомствами, в т. ч. у рамках діяльності Міжнародної асоціації академій наук, із запрошенням представників вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я різних форм власності, громадських організацій, професійних асоціацій, фармацевтичних і промислових підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Постійно

Президія НАМН України

Збільшення внеску НАМН України у вітчизняну медичну науку та зростання її ролі у забезпеченні модернізації системи охорони здоров’я.

6. Активізація роботи, спрямованої на утвердження в громадській думці позитивного іміджу НАМН України та авторитету медичної науки, пропаганду досягнень українських вчених у сфері охорони здоров’я, формування атмосфери відкритості та демократизму в науковому співтоваристві, протидію поширенню псевдонаукових ідей.

6.1 Сприяти розширенню співробітництва НАМН України з редакціями провідних каналів радіо та телебачення, електронних засобів масової інформації, газет і журналів з метою систематичного висвітлення ними проблем та новин академічного життя, інформування про наукові досягнення та заходи щодо удосконалення діяльності НАМН України.

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

Інформування суспільства про вагомість внеску НАМН України у вітчизняну медичну науку і зростання її ролі у забезпеченні модернізації та оптимізації системи охорони здоров’я.

6.2 Покращити інформування суспільства про результати діяльності НАМН України, підвищити якість сайтів НАМН України та її наукових установ,забезпечити висвітлення найбільш важливих для практики результатів наукових розробок шляхом використання телекомунікаційної мережі.

Постійно

Президія НАМН України,

наукові установи

НАМН України

6.3 Посилити роботу щодо запобігання академічного плагіату та поширення псевдонаукових положень.

Постійно

Спеціалізовані вчені ради,

вчені ради наукових установ НАМН України, редколегії наукових видань

 

7. Здійснення заходів, спрямованих на створення умов і мотивації щодо активної участі талановитої молоді України в вітчизняних науково-дослідних проектах.

7.1. Розробити комплекс заходів, спрямованих на фінансову підтримку досліджень обдарованих молодих вчених та сприяння залученню бізнес-спільноти для підтримки досліджень, започаткування іменних стипендій, створення перспектив професійного зростання та поліпшення матеріального становища (на виконання п.2.8 Плану заходів № 776-р).

Червень

2019 р.

 

Президія НАМН України,

Рада молодих учених НАМН України,

фінансово-економічне управління,

наукові установи НАМН України

Створення належних умов для підтримки провідних наукових шкіл наукових установ НАМН України, розвитку кадрового потенціалу та залучення до академічних установ талановитих молодих вчених.

7.2 Розробити пропозиції до нормативних ак.ів, спрямовані на створення більш привабливих умов праці для вчених у наукових установах НАМН України та їх соціальний захист. Виробити засади підвищення ефективності кадрової політики, реалізація якої стимулюватиме залучення молодих учених та їх професійне зростання, забезпечить ротацію кадрів, створить умови для кар’єрного зростання (на виконання п.2.7 Плану заходів № 776-р).

Листопад

2019 р.

Науково-координаційне управління,

Рада молодих учених НАМН України,

відділ кадрів,

юридичний відділ,

наукові установи НАМН України

7.3. Розробити положення про іменні премії НАМН України

Травень

2019 р.

Науково-координаційне управління,

відділ кадрів,

Рада молодих учених НАМН України, юридичний відділ

ІІ Підвищення ефективності діяльності: розвиток форм і методів організації наукових досліджень, їх фінансування, правової охорони та впровадження результатів

1 Оцінка діяльності наукових установ НАМН України

1.1 Розробити методологію оцінки діяльності наукової медичної установи.

Вересень

2019 р.

Президія НАМН України

Підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів на забезпечення якісного розвитку наукової діяльності НАМН України та інфраструктури досліджень.

 

1.2 Провести аналіз діяльності наукових установ НАМН України та розробити пропозиції щодо розвитку їх діяльності та технологічного оновлення інфраструктури НАМН України, зокрема шляхом створення сертифікованих віваріїв, банків біологічного матеріалу та чистих клітинних ліній тощо.

2019-2020

р.р.

Президія НАМН України

 

2. Розширення застосування конкурсних засад при формуванні тематики наукових досліджень, поліпшення ґрунтовності та об’єктивності експертизи запитів (проектів) на фінансування науково-дослідних робіт і забезпечення відкритості розподілу коштів.

2.1. Забезпечити підвищення якості експертизи запитів (проектів) на фінансування науково-дослідних робіт шляхом інтенсифікації роботи відділень НАМН України при організації та проведенні конкурсів запитів (проектів) на фінансування науково-дослідних робіт, створення незалежного експертного середовища з широким залученням висококваліфікованих фахівців з вищої школи та національних галузевих академій наук.

Постійно

Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини

Підвищення якості формування тематики наукових досліджень; подальший розвиток конкурсних та програмно-цільових засад планування та фінансування досліджень.

2.2. Підвищити роль і відповідальність профільних експертних комісій НАМН України в організації, координації і контролі якості наукових досліджень, визначенні пріоритетних напрямків розвитку медичної науки і підготовки кадрів, уникненні дублювання науково-дослідних і дисертаційних робіт в галузі охорони здоров’я за спеціальностями.

Постійно

Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини

3. Забезпечення пріоритетного розвитку комплексних і міждисциплінарних досліджень, поліпшення результативності творчої діяльності вчених та збільшення їх публікаційної активності у міжнародних рейтингових виданнях.

3.1. Забезпечити пріоритетну підтримку перспективних комплексних і міждисциплінарних наукових досліджень та сприяння оприлюдненню їх результатів в міжнародних наукових виданнях.

Постійно

Наукові установи

НАМН України, Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини

Поліпшення результативності наукових досліджень; підвищення рівня досліджень і посилення їх міждисциплінарного характеру та конкуренто-спроможності.

4. Забезпечення пріоритетної підтримки наукових досліджень, результати яких мають перспективи широкого впровадження у практику (з урахуванням середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2018-2021 роки, наявного попиту галузі охорони здоров’я, реальної зацікавленості промисловості та можливості імпортозаміщення).

4.1 Визначити відповідні пріоритети на рівні відділень НАМН України та враховувати їх при оцінюванні поданих запитів (проектів) і формуванні тематики досліджень.

Щорічно

Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини,

науково-координаційне управління

Концентрація фінансових ресурсів на забезпеченні потреб галузі охорони. здоров’я з надання якісної науково обґрунтованої медичної допомоги світового рівня. Формування безперервного циклу впровадження в охорону здоров’я результатів фундаментальних і прикладних досліджень.

Створення ефективних механізмів аналізу, обліку, управління та залучення в господарський обіг результатів наукової діяльності в галузі медицини.

4.2 Здійснити пошук нових організаційних форм та механізмів тіснішої взаємодії з галузевими міністерствами, фінансово-промисловими та виробничими структурами, передусім при науковому супроводі державних цільових програм, з метою виконання місії «розробка нових продуктів та їх доведення до споживача» шляхом інтеграції виробництва, інформаційних технологій та споживання, «розумної» промисловості та логістики.

Постійно

Відділення з клінічної медицини,

Відділення з теоретичної та профілактичної медицини,

науково-координаційне управління,

наукові установи

НАМН України

 

5. Забезпечення високого рівня наукової експертизи нових лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки.

5.1. Сприяти залученню наукових установ НАМН України до клінічних випробувань в якості клінічних баз та централізованих лабораторій.

Постійно

Наукові установи

НАМН України

Активізація досліджень та розробок, спрямованих на підвищення наукоємності та конку-рентоспроможності вітчизняного виробництва.

5.2. Забезпечити участь наукових установ НАМН України у проведенні до клінічного вивчення та клінічних випробувань нових лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання.

Постійно

Наукові установи

НАМН України

6. Поліпшення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення наукової діяльності.

6.1. Забезпечити формування пакету державних інвестиційних проектів НАМН України (на основі наданих науковими установами НАМН України інвестиційних проектів) і подання його на відбір до Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, здійснення внутрішнього моніторингу реалізації державних інвестиційних проектів НАМН України, фінансування яких передбачено Державним бюджетом України та виконання заходів з капітального будівництва, реконструкції будівель, споруд, що передбачені паспортом бюджетної програми.

2018-2022 р.р.

Управління справами,

відділ будівництва та експлуатації,

наукові установи

НАМН України

Модернізація матеріально-технічної бази.

7. Активізація міжнародного наукового співробітництва та забезпечення повноцінного входження НАМН України до світового наукового співтовариства.

7.1. Здійснити заходи щодо розширення членства НАМН України у престижних міжнародних фахових організаціях та сприяння участі вчених у роботі міжнародних наукових форумів, стажуванню в провідних закордонних наукових центрах, залученню до діяльності редакційних колегій та експертних рад закордонних видань.

Постійно

Президія НАМН України,

управління міжнародних і міжвідомчих наукових зв’язків,

наукові установи

НАМН України

Пришвидшення інтеграції НАМН України до міжнародного науково-дослідницького простору.

7.2 Активізувати участь науковців НАМН України у міжнародних проектах, в тому числі в програмах Єврокомісії, зокрема «ГОРИЗОНТ 2020», результати виконання якої має важливе значення для розвитку медичної науки в Україні.

Постійно

Наукові установи

НАМН України

8. Підвищення ефективності впровадження результатів наукової діяльності.

8.1. Ініціювати створення постійно діючої робочої групи, для визначення першочергових потреб закладів охорони здоров’я в сучасних методах  профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у відповідності до рівня надання медичної допомоги.

 

2019 р.

Лікувально-організаційне управління,

юридичний відділ,

наукові установи НАМН України

Удосконалення механізму впровадження результатів науково-дослідних робіт в діяльність наукових установ НАМН України та закладів охорони здоров’я..

ІІІ. Вдосконалення профілактичної, лікувально-діагностичної діяльності та медико-соціальної реабілітації хворих в установах НАМН України

1. Забезпечення надання високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги в наукових установах НАМН України.

1.1 Розробити пропозиції щодо оптимізації нормативно-правової бази взаємодії наукових установ НАМН України з відповідними службами Міністерства охорони здоров’я України з метою своєчасного скерування пацієнтів для надання високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги.

2019-2020 р.р.

Лікувально-організаційне управління,

юридичний відділ,

наукові установи НАМН України

Поліпшення надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

 

1.2. Розробити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази стосовно особливостей застосування клінічних протоколів і стандартів, в т.ч. під час проведення наукових досліджень.

2019-2020 р.р.

Лікувально-організаційне управління,

Науково-координаційне управління,

юридичний відділ,

наукові установи НАМН України

 

1.3. Розробити пропозиції щодо підвищення ролі профільних медичних асоціацій на сучасному етапі реформування медичної галузі та медичної науки, стратегічними напрямами роботи яких є діяльність з підготовки та атестації лікарів, інтернів, клінічних ординаторів (участь у роботі атестаційних комісій, методична робота з проведення фахових конференцій, лекцій, тематичних удосконалень знань і навичок, в тому числі онлайн), адаптація та розробка медичних протоколів.

2019-2020 р.р.

Лікувально-організаційне управління,

юридичний відділ,

наукові установи НАМН України

 

2. Забезпечення укладання та виконання договорів про співробітництво (партнерство) між НАМН України та обласними державними адміністраціями

2.1. Розробити пропозиції щодо залучення департаментів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та підзвітних їм медичних закладів до спільної з НАМН України роботи з впровадження наукових розробок установ НАМН України.

2019-2022 р.р.

Лікувально-організаційне управління,

юридичний відділ,

наукові установи НАМН України

Поліпшення співробітництва при наданні високоспеціалізованої медичної допомоги населенню відповідно до сучасних досягнень медичної науки і практики та згідно чинних стандартів діагностики та лікування в наукових установах НАМН України та обласних лікувально-профілактичних закладах, які надають третинну медичну допомогу. Створення умов рівноправного й справедливого доступу громадян до медичних послуг.

 

3. Забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 425 (із змінами) «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук»

3.1. Оприлюднювати інформацію про реалізацію пілотного проекту на офіційному веб-сайті НАМН України.

2018-2019

р.р.

Лікувально-організаційне управління

Проведення зазначеного пілотного проекту передбачає відпрацювання механізму переходу від утримання закладів до оплати наданих ними медичних послуг з метою створення якісної та ефективної системи надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта

3.2. Подати до 1 квітня 2019 р. Кабінетові Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів України звіт про результати реалізації пілотного проекту та внести пропозиції стосовно можливості впровадження нового організаційно-правового та фінансово-економічного механізму на рівні установ НАМН України.

2019 р.

Лікувально-організаційне управління,

фінансово-економічне управління, юридичний відділ,

наукові установи

НАМН України –

учасники пілотного проекту

3.3. Розробити переліки послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, які не можуть бути надані або надаються в обмеженій кількості в інших закладах охорони.

2018-2019

р.р.

Лікувально-організаційне управління,

наукові установи

НАМН України –

учасники пілотного проекту

4. Започаткування та удосконалення електронного документообігу в наукових установах НАМН України

4.1. Забезпечити здійснення комплексної автоматизації роботи наукових установ НАМН України з єдиним центром на базі структурного підрозділу апарату Президії НАМН України з питань автоматизації роботи наукових установ НАМН України, розробки функціонування мережі електронної медичної системи та тестування її компонентів в частині обміну медичною інформацією.

2019 – 2020

р.р.

Управління справами

Лікувально-організаційне управління,

наукові установи

НАМН України

Започаткування електронної медичної системи в наукових установах НАМН України з єдиним центром (структурним підрозділом в апараті Президії НАМН України) дозволить забезпечити підвищення якості медичних послуг, більш ефективне використання видатків на надання медичної допомоги, управління та адміністрування процесів, моніторинг і формування поточної звітності та статистичної інформації.

4.2. Розробити та затвердити Регламент функціонування електронної медичної системи наукових установ НАМН України.

2019 р.

Управління справами

Лікувально-організаційне управління,

наукові установи

НАМН України

4.3. Провести тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на третинному рівні надання медичної допомоги.

2019 р.

Управління справами

Лікувально-організаційне управління,

наукові установи

НАМН України