Статут НАМН України

17410

Статут Національної академії медичних наук України,
затверджений Загальними зборами Національної академії медичних наук України 5 квітня 2016 р.
та  зареєстрований Міністерством юстиції України (наказ від 27 липня 2016 року № 2333/5).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами  Національної академії медичних
наук України «05» квітня 2016 р.

СТАТУТ

Національної академії медичних наук України

(нова редакція)
 
ідентифікаційний код 00061125
 


1. Загальні положення
1.1.Національна академія медичних наук України (далі – НАМН України) є вищою медичною науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності.
1.2. НАМН України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та Статутом НАМН України, який ухвалюється та реєструється в порядку, встановленому законом.
1.3. НАМН України заснована Указом Президента України від 24 лютого 1993 р. № 59 (59/93). Статус національної Академії надано Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 255 (255/2010).
1.4. НАМН України  розробляє пропозиції до стратегії розвитку медичної науки в Україні. НАМН України здійснює наукову оцінку проектів, програмних документів розвитку медицини (доктрин, концепцій, стратегій тощо), за дорученням Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України або з власної ініціативи розробляє пропозиції щодо засад державної політики в галузі медичної науки і охорони здоров’я, здійснює наукову експертизу проектів законів, державних рішень і програм в цій галузі.
1.5. НАМН України організовує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем медичної науки з метою поліпшення здоров’я та подовження життя населення, отримання нових знань про причини і механізми розвитку захворювань людини, розробки нових ефективних методів їх діагностики, лікування і профілактики. Організовує підготовку висококваліфікованих наукових кадрів.
1.6. НАМН України має у своєму віданні наукові установи, організації, підприємства, об’єкти соціальної сфери, що забезпечують її діяльність.
1.7. Державне управління науковою та науково-технічною діяльністю НАМН України здійснюється згідно із законодавством України, не порушуючи її самоврядності та свободи наукової творчості.
1.8. Самоврядність НАМН України полягає у:
1.8.1. Самостійному визначенні тематики і форм організації та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язківу частині, що не суперечить Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
1.8.2. Виборності та колегіальності органів управління, здійсненні Загальними зборами НАМН України функцій найвищого органу управління.
 
1.9. НАМН України є державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа.
1.10. НАМН України наділена правом управління своєю діяльністю, відповідно до законодавства і цього Статуту володіє, користується і розпоряджається майном, що перебуває у державній власності та належить їй на правах господарського відання.
1.11. Державне майно передається НАМН України у безстрокове  безоплатне користування без права зміни його форми власності та використовується відповідно до законодавства та Статуту НАМН України.
Земельні ділянки надаються НАМН України у постійне користування та використовуються відповідно до земельного законодавства.
1.12. НАМН України у вирішенні питань статутної діяльності взаємодіє з органами державної влади, Національною радою з питань розвитку науки і технологій, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, іншими державними установами і громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, а також з міжнародними науковими організаціями і науковими центрами інших держав, систематично висвітлює результати своєї діяльності череззасоби масової інформації та інші засоби.
1.13. НАМН  України взаємодіє з Міністерством охорони здоров’я України – центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з метою виконання завдань, визначених      державними пріоритетами у сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням».
1.14. НАМН України щорічно подає Кабінету Міністрів України разом з висновками Національної ради України з питань розвитку науки і технологій звіт про результати своєї наукової і науково-технічної діяльності, ефективність управління державним майном та використання бюджетних коштів.
1.15. НАМН України є юридичною особою, має рахунки у національній та іноземній валюті, відкриті  відповідно до законодавства України, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, необхідні для ведення діловодства.
1.16. Повне найменування українською мовою – Національна академія медичних  наук України.
Повне найменування англійською мовою – NationalAcademyofMedicalSciencesofUkraine.
Скорочене найменування українською мовою – НАМН України.
 
 
Скорочене найменування англійською мовою – NAMSU.
1.17. Місцезнаходження НАМН України: вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050, Україна.
 
2. Завдання НАМН України
2.1.   Основними завданнями НАМН України є:
2.1.1. Отримання нових та поглиблення наявних  знань у галузі медицини  та фармації, підготовка пропозицій щодо їх використання.
2.1.2. Всебічне сприяння розвитку медичної науки в Україні, забезпечення наступності в розвитку наукових досліджень, діяльності наукових шкіл в інтересах забезпечення високотехнологічної медичної допомоги.
2.1.3. Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку медичної науки, участь в розробленні та виконанні відповідних державних програм, державного замовлення, об’єднання з цією метою зусиль вчених та фахівців.Участь у формуванні державної політики в сфері медичної науки.
2.1.4. Інтеграція наукового потенціалу НАМН України та вищих медичних  навчальних закладів, шляхом залучення вченихНАМН України до підготовки фахівців з вищою освітою.
2.1.5. Виявлення та утвердження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання допомоги для їх творчого зростання, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.
2.1.6. Сприяння інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простіршляхом розширення участі наукових установ і вчених НАМН України у міжнародному науковому співробітництві, всебічного вивчення та впровадження в Україні зарубіжного досвіду, розвитку співпраці на основі угод НАМН України та її наукових установ з міжнародними й зарубіжними академіями наук, науковими товариствами і установами, делегування її представників до міжнародних наукових рад, комісій та інших міжнародних консультативних органів, створення спільних лабораторій, надання додаткової підтримки виданню наукових праць вітчизняних вчених в Україні та за кордоном іноземними мовами, забезпечення належного захисту і реалізації прав вітчизняних вчених на створені ними об‘єкти інтелектуальної власності.
2.1.7. Популяризація науки та наукових досягнень українських вчених в країні та за її межами.
2.1.8. Захист прав та інтересів членів НАМН України і працівників наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАМН України.
2.2.   НАМН України відповідно до основних завдань:
2.2.1. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень в Україні у галузі медицини та фармації.
2.2.2. Визначає основні напрями досліджень наукових установ, що перебувають у віданні НАМН України,формує програмно-цільову і конкурсну тематику наукових досліджень, здійснює конкурсний відбір наукових проектів, надає грантову підтримку науковим дослідженням в НАМН України.
2.2.3. Бере участь у формуванні та реалізації державних цільових програм, розробленні проектів законів, інших нормативно-правових ак.ів і документів, подає відповідні пропозиції та висновки на розгляд Президента України, Верховної Ради України, її комітетів, Кабінету Міністрів України та МОЗ України.
2.2.4. Готує для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян науково-експертні доповіді, висновки, інформаційні, аналітичні та прогнозні матеріали, пропозиції та рекомендації з проблем розвитку медичної науки та охорони здоров’я, впливу на здоров’я  населення навколишнього природного середовища, бере участь у розробці гігієнічних та санітарно-епідеміологічних нормативів безпечних для здоров’я.
2.2.5. Формує тематику фундаментальних наукових досліджень, що має виконуватись за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України та передає на затвердження в порядку, що передбачено законодавством.
2.2.6. Здійснює міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво, бере участь у виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів,в організації та проведенні міжнародних симпозіумів й  інших заходів, укладає угоди з іноземними організаціями.
2.2.7. Визначає та координує  з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, якщо інше не передбачено законом, порядок надання медичної допомоги, в тому числі третинної (високоспеціалізованої), що надається клініками та лікувально-діагностичними підрозділами наукових установ НАМН України.
2.2.8. Створює наукові ради, комітети, комісії та іншідорадчо-консультативні органи НАМН України.
 
2.2.9. Скликає наукові сесії, з’їзди, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем та питань координації наукових досліджень.
2.2.10. Створює умови для творчої і продуктивної праці наукових працівників НАМН України.
2.2.11. Засновує й присуджує почесні звання, премії за наукові досягнення, інші нагороди тазаохочувальні відзнаки  НАМН України.
2.2.12. Здійснює підготовку фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через магістратуру,  аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері медичної освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.
2.2.13. Визначає власну структуру, створює, реорганізовує і ліквідовує наукові установи, організації, підприємства, що перебувають у віданні НАМН України, у порядку, встановленому  Кабінетом Міністрів України.
2.2.14. Засновує вищі навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі доктора філософії.
2.2.15. Затверджує статути (положення) наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАН України, здійснює контроль за їх дотриманням.
2.2.16. Здійснює відповідно до законодавства та цього Статуту повноваження з управління об’єктами майнового комплексу НАМН України.
2.2.17. Створює або бере участь у створенні в установленому законодавством порядку науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, виступає засновником або співзасновником господарських товариств з внесенням до статутного капіталу майнових прав інтелектуальної власності, забезпечує розпорядження корпоративними правами.
2.2.18. Організовує та проводить конкурси НАМН України для молодих вчених на здобуття премій, стипендій, грантів, забезпечує участь працівників НАМН України у національних та міжнародних конкурсах молодих науковців.
2.2.19. Забезпечує збереження та розвиток інфраструктури наукової та клінічної  діяльності НАМН України.
2.2.20. Проводить видавничу діяльність, засновує наукові та інші видання, засновує та підтримує офіційний веб-сайт.
2.2.21. Здійснює пропаганду досягнень медичної науки, сприяє поширенню наукових знань, діяльності наукових громадських організацій.
2.2.22. Надає платні послуги згідно із законодавством.
2.2.23. Веде будівництво об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.
2.2.24. Здійснює інші повноваження та проводить іншу діяльність відповідно до законодавства та Статуту НАМН України.
 
3. Структура та кадровий склад НАМН України 
3.1.   НАМН України має у своїй структурі Президію, апарат Президії НАМН України,  відділення, які координують діяльність науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій,  підприємств, об’єктів соціальної сфери, що забезпечують діяльність і  перебувають у віданні НАМН України, а також виконують інші функції, відповідно до законодавства та цього Статуту.
3.2. Кадровий склад НАМН України включає дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України, які обираються Загальними зборами НАМН України, а також всіх працівників наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАМН України.
3.3. НАМН України утворює, реорганізовує та ліквідовує наукові установи, організації, підприємства, що перебувають у віданні НАМН України, з урахуванням норм Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу».
3.4.Наукові установи НАМН України є державними науковими установами, юридичними особами, що діють на підставі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та власних статутів (положень), які розробляються відповідно до цього Статутуі типового статуту наукової установи НАМН України, що затверджуються Президією НАМН України.
Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ НАМН України може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог статей 50-52 і 56 Кодексу законів про працю України.
Для наукових працівників і спеціалістів наукових установ НАМН Україниможе запроваджуватися дистанційний режим праці.
Можливість запровадження режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в науковій установі НАМН України визначається в колективному договорі або рішенням керівника наукової установи, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
Конкретний перелік професій і посад наукової установи НАМН України, на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується вченою  радою наукової установи.
Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку наукової установи.
3.5. НАМН України і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері охорони здоров’я, інші центральні органи виконавчої влади можуть утворювати наукові установи подвійного підпорядкування.
Порядок діяльності наукових установ подвійного підпорядкування визначається їх статутом, який затверджується Президією НАМН України спільно з відповідним центральним органом виконавчої влади.
3.6. Наукові установи НАМН України мають право засновувати вищі навчальні заклади з відповідних напрямів наукової діяльності (галузі знань) у порядку, передбаченому Законом України “Про вищу освіту”, брати участь у забезпеченні навчального процесу та створювати на договірних засадах науково-навчальні об’єднання.
3.7. Наукові установи НАМН України з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів можуть здійснювати навчання за програмами післядипломної освіти в установленому порядку, а також утворювати спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.
3.8. Наукові установи НАМН України мають право здійснювати видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступати в установленому порядку засновниками друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань.
3.9. З метою незалежної оцінки наукових результатів діяльності державної наукової установи за рішенням власника або засновника при такій установі може створюватися наглядова рада, у тому числі із залученням іноземних вчених. Типове положення про наглядову раду розробляється у порядку, визначеному Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та затверджується Кабінетом Міністрів України.
3.10. При наукових  установах НАМН України можуть утворюватися спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій відповідно до основних напрямів діяльності цієї наукової установи у порядку, передбаченому законодавством України.
3.11. До складу наукових установНАМН Українивідповідно до профілю їх діяльності можуть входити клініки, лікувально-діагностичні підрозділи, які є невід’ємною складовою наукових установ, де здійснюються наукові дослідження і надаються високоспеціалізована медична допомога та медичні послуги, діяльність яких визначається чинним законодавством і нормативними актами МОЗ України та НАМН України.
3.12. Наукові установи НАМН України підлягають обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законом.
3.13. Керівник наукової установи НАМН України обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з урахуванням особливостей, визначених цим Статутом:
3.13.1. Керівник наукової установи НАМН України обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників цієї установи на строк до п’яти років у межах строку, визначеного статутом (положенням) наукової установи, з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАМН України у встановленому порядку.
Керівники наукових установНАМН України, у складі яких є клініки та/або лікувально-діагностичні підрозділи обираються на зборах колективу наукових працівників та за участю інших наукових працівників клінічних і лікувально-діагностичних підрозділів.
Кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук  і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАМН України може установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника наукової установи НАМН України, що випливають із специфіки діяльності цієї установи.
Одна і та сама особа не може бути керівником відповідної наукової установи НАМН України понад  два строки.
 
3.13.2. Не може бути обрана, призначена на посаду керівника (у тому числі виконувачем обов’язків керівника) наукової установи НАМН України особа, яка:

  • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  • згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
  • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року від дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року від дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

3.13.3. Президія НАМН України зобов’язана оголосити конкурс на заміщення посади керівника наукової установи НАМН України не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника наукової установи НАМН України конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.
Президія НАМН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду керівника державної наукової установи приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України і протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади вносить кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, на розгляд зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України.
3.13.4. Претенденти на посаду керівника наукової установи НАМН України розглядаються на зборах колективу наукових працівників цієї установи. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи.
3.13.5. Загальні збори відповідного відділення НАМН України рекомендують Президії НАМН України для призначення на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, яка набрала більше двох третин  голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи. Рішення про рекомендацію приймається простою більшістю учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.
Президія НАМН України призначає на посаду керівника наукової установи НАМН України кандидатуру, рекомендовану загальними зборами відповідного відділення НАМН України.
3.13.6. Якщо кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, загальні збори відповідного відділення НАМН України можуть рекомендувати Президії НАМН України призначити його на посаду або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше шести місяців. Відповідна рекомендація приймається простою більшістю учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.
За рекомендацією загальних зборів відповідного відділення НАМН України Президія НАМН України призначає кандидата, який набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників наукової установи, на посаду керівника наукової установи НАМН України або оголошує новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше шести місяців.
3.13.7. Якщо жоден із претендентів на посаду керівника наукової установи НАМН України не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, проводиться другий тур голосування.
До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи.
3.13.8. Загальні збори відповідного відділення НАМН України рекомендують Президії НАМН України для призначення на посаду керівника наукової установи НАМН України особу, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи. Рішення про рекомендацію приймається простою більшістю учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.
Президія НАМН України призначає на посаду керівника наукової установи НАМН України особу, рекомендовану загальними зборами відповідного відділення НАМН України.
3.13.9. Якщо кандидат на посаду керівника наукової установи НАМН України у другому турі набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи, загальні збори відповідного відділення НАМН України можуть рекомендувати Президії НАМН України призначити його на посаду або, за наявності вмотивованих заперечень, оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше, як шести місяців. Відповідна рекомендація приймається простою більшістю учасників загальних зборів відділення, які мають право ухвального голосу.
За рекомендацією загальних зборів відповідного відділення НАМН України Президія НАМН України призначає кандидата, який у другому турі набрав більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників наукової установи, на посаду керівника наукової установи НАМН України або оголошує новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника цієї наукової установи на строк не більше як шести місяців.
3.13.10. Контракт з обраним керівником наукової установи НАМН України укладається в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений статутом (положенням) цієї наукової установи, але не більш, як на сім років.
3.13.11. Керівник наукової установи НАМН України може бути звільнений з посади Президією НАМН України за підстав, визначених законодавством, а також за порушення умов контракту. Керівник наукової установи НАМН України також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників цієї наукової установи. Підстави для відкликання керівника наукової установи НАМН України визначаються законодавством про працю та статутом (положенням) цієї наукової установи.
Подання про відкликання керівника наукової установи НАМН України може бути внесене на розгляд зборів колективу наукових працівників цієї наукової установи не менш як половиною статутного складу вченої ради установи. Збори колективу наукових працівників вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи. Рішення про відкликання керівника приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників цієї наукової установи.
3.14. Президія НАМН України призначає виконувача обов’язків керівника  новоутвореної наукової установи НАМН України на строк не більше як шість місяців.
3.15. Порядок заміщення посад керівників інших організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАМН України, встановлюється Президією НАМН України згідно з чинним законодавством.
3.16. Керівник вищого навчального закладу, що перебуває у віданні НАМН України, заміщує посаду в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».
3.17. Відділення НАМН України – колегіальна науково-організаційна структура НАМН України, яка створюється з метою визначення пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних та прикладних досліджень,організації досліджень з цих напрямів і оцінювання їх результатів,  підготовки експертних висновків, координації фундаментальних та прикладних досліджень у відповіднихгалузях медичної наукий об’єднує за відповідними галузями та напрямами  членів НАМН України, всіх працівників наукових установ і організацій  НАМН України, які входять до складу відділення.
3.18. Кількість і найменування відділень НАМН України визначаються Загальними зборами НАМН України.
3.19. Відділення НАМН України здійснюють свою діяльність згідно з положеннями, що затверджуються Президією НАМН України.
3.20. НАМН України може утворювати регіональні центрив містах, де розташовані наукові установи НАМН України. Регіональні центри не є юридичними особами і діють відповідно до положення, що затверджується Президією НАМН України. Вони взаємодіють з органами місцевої влади, вищими навчальними закладами, що розташовані на території регіону, з метою розвитку медичної науки в регіоні.
Очолює регіональний центр голова, який має буди дійсним членом або членом-кореспондентом НАМН України і який призначається Президією НАМН України. Щорічно голова регіонального центру подає до Президії НАМН України звіт про діяльність регіонального  центру.

4. Загальні збори НАМН України
4.1.   Найвищим органом самоврядування НАМН України є Загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України, які скликаються на чергові та позачергові сесії.
4.2. У сесіях Загальних зборів НАМН України (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ НАМН України, у кількості, що становить не менше половини кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України, які беруть участь у сесії.
Порядок делегування наукових працівників для участі у Загальних зборах НАМН України визначається Президією НАМН України.
4.3. У сесіях Загальних зборів НАМН України з правом дорадчого голосу можуть брати участь іноземні члени НАМН України, а також керівники наукових установ НАМН України та представники наукової громадськості.
4.4.   Загальні збори НАМН України:
4.4.1. Розглядають найважливіші питання, що належать до завдань НАМН України, визначених законом та цим Статутом, за поданням Президії НАМН України визначають пріоритетні напрями діяльностіНАМН України.
4.4.2. Розглядають і ухвалюють Статут НАМН України та, в разі потреби , вносять зміни до нього.
4.4.3. Заслуховують і схвалюють звіти Президії НАМН України про діяльність НАМН України.
4.4.4. Розглядають питання про використання коштів Державного бюджету України, передбачених для забезпечення діяльності НАМН України, вирішують інші найважливіші питання забезпечення наукової діяльності та організації внутрішнього життя НАМН України.
4.4.5. Заслуховують та обговорюють доповіді наукового і науково-організаційного характеру.
4.4.6. Обирають дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України.
4.4.7. Обирають президента, першого віце-президента, віце-президентів, головного ученого секретаря, інших членів Президії НАМН України, достроково припиняють їх повноваження згідно з порядком, встановленим законом та цим Статутом.
4.4.8. Затверджують академіків-секретарів відділень НАМН України.
4.4.9. Розглядають питання щодо позбавлення статусу дійсного члена(академіка), члена-кореспондента та іноземного члена НАМН України з підстав, у випадках та в порядку, визначених цим Статутом.
4.4.10. Вирішують інші питання, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів НАМН України.
4.5. Чергові сесії Загальних зборів НАМН України скликаються не рідше одного разу на рік.
4.6. Позачергові сесії Загальних зборів НАМН України скликаються за рішенням Президії НАМН України з її власної ініціативи або на письмову вимогу не менше 1/3 облікового складу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України.
4.7. Загальні збори НАМН України мають право ухвалювати рішення, якщо на їх сесії присутні не менше двох третин облікового складу дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАМН України та наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ НАМН України, за винятком випадків, коли цим Статутом передбачено інше.
4.8. Рішення на сесіях Загальних зборів НАМН України приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх дійсних членів (академіків), членів-кореспондентівНАМН України та наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ НАМН України, за винятком випадків, коли цим Статутом або рішенням Загальних зборів НАМН України передбачається інший порядок ухвалення рішень.
4.9. Загальні збори НАМН України за ініціативи не менше половини від загального числа учасників сесії Загальних зборів НАМН України, які мають право ухвального голосу, в порядку, визначеному пунктами 7.5.3, 7.6, 7.7, 7.8 цього Статуту, можуть достроково припинити повноваження президента НАМН України, окремих членів Президії НАМН України або Президії НАМН України в цілому та обрати нових президента НАМН України, членів Президії НАМН України або Президію НАМН України в цілому.
4.10. Президія НАМН України має право спеціальним рішенням на час сесій Загальних зборів НАМН України виключати з облікового складу тих дійсних членів (академіків) НАМН України та членів-кореспондентів НАМН України, стан здоров’я яких чи інші обставини не дають можливості їм взяти участь у сесіях Загальних зборів та голосуванні.
4.11. Рішення Загальних зборів НАМН України видаються у формі постанов і є обов’язковими для виконання всіма членами НАМН України, Президією НАМН України та її апаратом, відділеннями НАМН України,  науковими установами та іншими організаціями, підприємствами, що перебувають у віданні НАМН України.
 
5. Порядок виборів дійсних членів (академіків),
членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України

5.1. Вибори дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України проводяться не рідше, ніж кожні три роки відповідно до вимог закону та цього Статуту.
5.2. Дійсними членами (академіками) НАМН України обираються члени-кореспонденти НАМН та НАН України, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем, що мають велике теоретичне чи практичне значення, проводять активну науково-громадську діяльність.     
5.3. Членами-кореспондентами НАМН України обираються доктори наук, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову і громадську діяльність.
5.4. Дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НАМН України можуть бути обрані громадяни України.
5.5. Іноземними членами НАМН України можуть бути обрані вчені – громадяни інших країн, наукові праці яких одержали визнання міжнародної наукової спільноти та які вагомо сприяють розвитку наукових досліджень і міжнародних наукових зв’язків НАМН України.
5.6. Члени НАМН України обираються довічно.
5.7. Гранична чисельність дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України визначається указом Президента України.
5.8. Вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України проводяться за наявності вакансій та призначаються Президією НАМН України.
Перелік вакансій для обрання дійсних членів(академіків) та членів-кореспондентів НАМН України встановлюється Президією НАМН України з урахуванням пропозицій відділень НАМН України за результатами аналізу тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки, наявного кадрового потенціалу для заміщення цих вакансій, необхідності представлення в НАМН України найбільш важливих напрямів медичної  науки.
5.9. Повідомлення Президії НАМН України про проведення виборів дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України з визначенням назв спеціальностей, кількості вакансій та їх розподілу між відділеннями НАМН України публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за три місяці до проведення виборів.
Зміна назв спеціальностей, кількості вакансій та їх розподілу між відділеннями НАМН України після публікації повідомлення про проведення виборів не допускається.
5.10. Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) НАМН України мають вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій), дійсні члени (академіки) НАМН України.
Право висувати кандидатів у члени-кореспонденти НАМН України мають вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій), дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України.
Пропозиції щодо висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України з відповідними матеріалами, перелік яких затверджується Президією НАМН,надсилаються до Президії НАМН України протягом одного місяця від дня публікації  повідомлення про проведення виборів.
Висунуті кандидати у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАМН України реєструються Президією НАМН України. Списки зареєстрованих кандидатів оприлюднюються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за місяць до виборів.
5.11. Вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України проводяться у два етапи – на загальних зборах відділень НАМН України, а потім – на сесії Загальних зборів НАМН України.
5.12. Загальні збори НАМН України обирають дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України з числа кандидатів, обраних загальними зборами відділень НАМН України у межах оголошених вакансій.
5.13. Передвиборна кампанія і вибори проводяться на демократичній основі в умовах повної відкритості, прозорості та поінформованості наукової громадськості.
На сесіях Загальних зборів НАМН України і загальних зборах відділень НАМН України забезпечуються необхідні умови для всебічного обговорення кандидатур.
Кандидати на обрання у члени-кореспонденти НАМН України мають право виступити на Загальних зборах відділення з доповіддю про основні результати своєї наукової діяльності.
5.14. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) НАМН України на загальних зборах відділень НАМН України проводяться таємним голосуванням дійсних членів (академіків) НАМН України відповідного відділення, а кандидатів у члени-кореспонденти НАМН України – таємним голосуванням дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України відповідного відділення.
5.14.1 Вибори вважаються такими, що відбулися, в разі наявності на сесії загальних зборів відділення НАМН України не менше 2/3 облікового складу відповідно дійсних членів (академіків) НАМН України або дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України, які входять до складу відповідного відділення НАМН України.
5.14.2 Обраними кандидатами у члени НАМН України вважаються особи, за яких проголосувало не менше 2/3 членів НАМН України відповідного відділення НАМН України, що брали участь у голосуванні.
5.14.3 Порядок голосування приймається Загальними зборами відділення відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.14.4 Якщо за результатами голосування необхідну кількість голосів для обрання набрали декілька претендентів, то обраним вважається той, хто набрав більшу кількість голосів.
5.14.5 Якщо два або більше претендентів набрали однакову кількість голосів, необхідних для обрання, то, за рішенням Загальних зборів відділення, проводиться другий тур голосування по цих кандидатах.
5.14.6 Якщо в першому турі голосування ніхто з претендентів не набрав необхідної кількості голосів для обрання, то, за рішенням Загальних зборів відділення, може бути проведений другий тур голосування з обрання тих претендентів, які набрали половину і більше кількості голосів від числа тих, хто брав участь у голосуванні.
У випадках, передбачених в п. 5.14.5, 5.14.6, після другого туру голосування, за рішенням Загальних зборів відділення, може бути проведений третій тур голосування.
5.14.7 Якщо після першого туру голосування всі з претендентів набрали менше половини голосів від числа тих, хто брав участь у голосуванні, або жоден з претендентів не набрав необхідної для обрання кількості голосів у другому чи третьому турі голосування, то відповідна вакансія дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАМН України вважається незаміщеною.
5.15. На сесії Загальних зборів НАМН України обраннячленів-кореспондентів НАМН України здійснюється таємним голосуванням усіхдійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України. Обрання дійсних членів (академіків) НАМН України здійснюється голосуванням усіх дійсних членів (академіків) НАМН України у порядку, визначеному Законом.
5.15.1 Порядок голосування приймається Загальними зборами НАМН України відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.15.2 Вибори вважаються такими, що відбулися, за наявності на сесії Загальних зборів НАМН України не менше 2/3 облікового складу відповідно дійсних членів (академіків) НАМН України або дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України.
5.15.3 Дійсними членами (академіками) НАМН України і членами-кореспондентами НАМН України вважаються обраними особи, за яких проголосувало не менше 2/3 членів НАМН України, які брали участь у голосуванні.
5.15.4 У випадку, якщо претендент на обрання за результатами голосування набрав половину і більше голосів, але менш 2/3 від числа тих, хто брав участь у голосуванні, то, за рішенням Загальних зборів НАМН, може бути проведений другий тур голосування.
5.15.5 Якщо після другого туру голосування претендент не набрав необхідної кількості голосів для обрання дійсним членом (академіком) чи членом-кореспондентом, то відповідна вакансія вважається незаміщеною.
5.16. Результати виборів оприлюднюються у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження і на веб-сайті НАМН України.
5.17. Кандидати в іноземні члени НАМН України висуваються на відкриті Президією НАМН України вакансії загальними зборами відділень НАМН України і обираються Загальними зборами НАМН України.
 
У виборах іноземних членів НАМН України беруть участь дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України.
Вибори вважаються такими, що відбулися, в разі наявності на сесіях Загальних зборів НАМН України не менше 2/3 облікового складу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України.
Обраними вважаються особи, за яких проголосувало не менше 2/3 членів НАМН України, які брали участь у голосуванні.
За рішенням відповідно загальних зборів відділень НАМН України і Загальних зборів НАМН України при висуненні кандидатів і обранні  іноземних членів НАМН України може бути застосоване відкрите голосування.
5.18.Новообрані дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти та іноземні члени НАМН України одержують відповідні дипломи установленого зразка.
5.19. Дійсний член (академік), член-кореспондент та іноземний член НАМН України може бути рішенням Загальних зборів НАМН України позбавлений свого статусу (виключений зі складу НАМН України):

  • за власним бажанням – на підставі особистої заяви;
  • у випадку неодноразового грубого порушення вимог Статуту НАМН України, етичних норм наукового співтовариства, здійснення  дій, що суперечать основним цінностям НАМН України як самоврядної державної наукової організації, інтересам та авторитету держави, що унеможливлюють подальшу діяльність особи як члена НАМН України.Питання про виключення дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАМН України розглядається Загальними зборами НАМН України на підставі подання відповідного відділення або Президії НАМН України.

Позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента, іноземного члена НАМН України проводиться поетапно – на Загальних зборах відділень та на Загальних зборах НАМН України шляхом таємного голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше2/3 дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентівНАМН Українина Загальних зборах відділень, а потім – не менше 2/3 дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України на Загальних зборах НАМН України.

6. Обов’язки та права дійсних членів (академіків)
та членів-кореспондентів НАМН України

6.1.   Головний обов’язок дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМН України полягає у збагаченні медичної науки новими досягненнями і відкриттями шляхом особисто здійснюваних ними наукових досліджень, організації колективного розроблення проблем, здійснення наукового керівництва роботами.
Члени НАМН України зобов’язані активно сприяти впровадженню результатів своїх досліджень, інших досягнень науки в практику, активно вести роботу, спрямовану на підготовку і підвищення кваліфікації наукових кадрів, виконувати рішення Загальних зборів, Президії НАМН України і відповідного відділення НАМН України, дотримуватись вимог Статуту НАМН України та етичних норм наукового співтовариства, зокрема авторських прав та прав інтелектуальної власності,брати активну участь у виконанні інших завдань, покладених на НАМН України, у роботі загальних зборів, відділень, наукових установ, інших заходах, що проводяться НАМН України, протидіяти поширенню лженауки та фальсифікації наукових досліджень, особистим прикладом сприяти підвищенню престижу наукової діяльності та авторитету НАМН України.
6.2. На Загальних зборах НАМН України та загальних зборах відділень НАМН України дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України мають право ухвального голосу, іноземні члени НАМН України – дорадчого голосу.
6.3. Членам НАМН України створюються в наукових установах НАМН України належні умови для виконання обов’язків, передбачених цим Статутом.
6.4.   Кожний дійсний член (академік), член-кореспондент НАМН України відповідно до своєї наукової спеціальностівходить до складу одного з відділень НАМН України.
Перехід члена НАМН України з одного відділення до іншого здійснюється на підставі його особистої письмової заявита рішенням загальних зборів обох відділень НАМН України і затверджується Президією НАМН України.
Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України, які входять до складу одного відділення НАМН України, можуть за згодою загальних зборів іншого відділення НАМН України одночасно брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.
6.5.   Члени НАМН України щороку подають до відповідного відділення НАМН України письмовий звіт про свою наукову, науково-організаційну та іншу діяльність, одержані за звітний період наукові результати.
6.6. Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти НАМН України після досягнення 65-річного віку можуть, за їх бажанням та рішенням Президії НАМН України, бути призначені радниками при дирекції відповідної наукової установи НАМН України.
6.7.   Дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам НАМН України встановлюється довічна плата, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі смерті дійсного члена (академіка) та члена-кореспондента НАМН України або його виїзду на постійне місце проживання за межи України або
виключення його із складу НАМН України виплата щомісячної довічної оплати припиняється.

7. Президія НАМН України
7.1.   У період між сесіями Загальних зборів НАМН України загальне науково-організаційне керівництво поточною діяльністю НАМН України здійснює Президія НАМН України.
7.2. Президія НАМН України звітує перед Загальними зборами НАМН України про свою роботу та найважливіші рішення, прийняті нею в період між сесіями Загальних зборів НАМН України.
7.3. Президія НАМН України обирається Загальними зборами НАМН України у складі президента НАМН України, першого віце-президента, віце-президентів НАМН України, головного ученого секретаря НАМН України, академіків-секретарів відділень НАМН України, а також інших членів Президії НАМН України терміном на п’ять років.
Члени Президії НАМН України не можуть обіймати своїх посад більше двох строків.
Кількість членів Президії НАМН України визначається Загальними зборами НАМН України.
Президія НАМН України виконує свої обов’язки до обрання нового складу.
7.4. Рішення про проведення виборів президента НАМН України та членів Президії НАМН України приймається та оприлюднюється Президією НАМН України у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну повноважень раніше обраного її складу. 
7.5. Президент НАМН України обирається Загальними зборами НАМН України таємним голосуванням із числа зареєстрованих Президією НАМН України кандидатів:
7.5.1. Право висунення кандидата на посаду президента НАМН України належить Президії НАМН України, науковим установам НАМН України, дійсним членам (академіками) НАМН України та членам-кореспондентам НАМН України.
7.5.2. Кандидатом на посаду президента НАМН України може бути особа, яка є  дійсним членом (академіком) НАМН України. 
7.5.3. Обраним на посаду президента НАМН України вважається кандидат, який за результатами таємного голосування набрав більше половини  голосів від загального числа учасниківсесії Загальних зборів НАМН України, які мають право ухвального голосу.
7.5.4. Кожен з учасників виборів може голосувати на виборах президента НАМН України лише за одного кандидата.
7.5.5. У разі, коли жоден із кандидатів на посаду президента НАМН України не отримав під час голосування необхідної більшості голосів, проводиться другий тур за участю двох кандидатів, які отримали у першому турі найбільшу кількість голосів. У разі, коли більше двох кандидатів набрали у першому турі найбільшу і при цьому рівну кількість голосів, усі вони беруть участь у другому турі голосування.
У другому турі виборів обраним вважається той кандидат, який отримав більшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів.
7.6. Перший віце-президент, віце-президенти НАМН України та головний учений секретар НАМН України обираються Загальними зборами НАМН України з числа дійсних членів (академіків) НАМН України і членів-кореспондентів НАМН України за поданням президента НАМН України таємним голосуванням більшістю голосів від загального числа учасників сесії Загальних зборів НАМН України, які мають право ухвального голосу.
7.7.Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами відповідного відділення НАМН України, у сесії яких беруть участь всі дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України, що входять до складу відділення, а також делеговані представники (кандидати наук, доктори філософії, доктори наук) наукових колективів установ відділення у кількості, яка дорівнює половині облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів, що беруть участь у роботі сесії загальних зборів відділення.
Право висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить вченим радам наукових установ, дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам НАМН України, які належать до відповідного відділення.
Академіком-секретарем відділення НАМН України може бути обрана особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАМН України.
Академіки-секретарі відділень НАМН України, обрані в установленому цим Статутом порядку, затверджуються Загальними зборами НАМН України у складі Президії НАМН України.
7.8. Інші члени Президії НАМН України,окрім визначених пунктами 7.5, 7.6, 7.7 цього Статуту, обираються Загальними зборами НАМН України за поданням президента НАМН України таємним голосуванням більшістю голосів від загального числа учасників сесіїЗагальних зборів, які мають право ухвального голосу.Іншим членом Президії НАМН України може бути обрана особа, яка є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом НАМН України чи має науковий ступінь доктора наук та працює за основним місцем роботи в науковій установі НАМН України.
7.9. Розподіл обов’язків між президентом НАМН України, першим віце-президентом та віце-президентами НАМН України, головним ученим секретарем НАМН України та іншими членами Президії НАМН України встановлюється Президією НАМН України за поданням президента НАМН України.
7.10. Президія НАМН Українисвоїм рішенням може призначатирадників Президії НАМН України, які на засіданнях Президії НАМН України мають право дорадчого голосу.
7.11. Питання про дострокове припинення повноважень члена Президії НАМН України за його власним бажанням вирішується Президією НАМН України.
7.12. Для оперативного розгляду та вирішення окремих питань діяльності НАМН України, попереднього обговорення проектів рішень Президії НАМН України Президією НАМН України створюється Бюро Президії НАМН України у складі президента НАМН України, першого віце-президента, віце-президентів НАМН України та головного ученого секретаря НАМН України.

Повноваження Бюро Президії НАМН України визначаються Президією НАМН України в межах її повноважень.
7.13. Президент НАМН України в установленому законодавством та цим Статутом порядку:
7.13.1. Організовує роботу НАМН України, спрямовує її на виконання завдань, визначених законом та цим Статутом.
7.13.2. Головує на Загальних зборах НАМН України, очолює Президію НАМН України і Бюро Президії НАМН України,організовує виконання їх рішень.
7.13.3. Здійснює керівництво діяльністю НАМН України з питань реалізації державної наукової політики, організації, проведення та координації наукових досліджень, реалізації пріоритетних напрямів розвитку медичної науки  та інноваційної діяльності, наукового забезпечення розвитку охорони здоров’я в Україні.
7.13.4. Здійснює в установленому законом та цим Статутом порядку управління майновим комплексом НАМН України.
7.13.5. Координує вирішення в НАМН України питань добору і розстановки керівних кадрів, фінансового і матеріально-технічного забезпечення, організації міжнародних зв’язків НАМН України.
7.13.6. Представляє без довіреності НАМН України увідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,установами, підприємствами, громадськими та іншими організаціями.
7.13.7. Вирішує інші питання керівництва діяльністю НАМН України, не віднесені законом та Статутом НАМН України до повноважень Загальних зборів та Президії НАМН України.
7.14. Президія НАМН України в установленому законодавством та цим Статутом порядку:
7.14.1. Скликає сесії Загальних зборів НАМН України, організовує виконання їх рішень.
7.14.2. Приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, контролює їх ефективне та цільове використання.
7.14.3. Забезпечує підготовку та виносить на обговорення і затвердження Загальних зборів НАМН України звіти про результати наукової  діяльності НАМН України, концепції, програми та прогнози її розвитку.
7.14.4. Здійснює контроль за дотриманням положень Статуту НАМН України.
7.14.5. Організовує координацію наукових досліджень, що здійснюються НАМН України у галузі медицини та фармації.
7.14.6. Заслуховує наукові повідомлення вчених, а також доповіді академіків-секретарів відділень НАМН України та керівників наукових установ НАМН України про наукову та науково-організаційну діяльність цих установ.
7.14.7. Визначає порядок формування тематики наукових досліджень в НАМН України, затверджує цільові програми наукових досліджень НАМН України, оголошує конкурси наукових проектів НАМН України, спільні конкурси з міжнародними та зарубіжними науковими центрами і затверджує їх результати.
7.14.8. Затверджує положення про відділення НАМН України і типовий статут наукової установи НАМН України.
7.14.9. Приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАМН України, визначає їх завдання, затверджує основні напрями діяльності наукових установ.
7.14.10. Призначає керівників наукових установ НАМН України, обраних у порядку, визначеному цим Статутом; призначає виконуючих обов’язки керівників наукових установ НАМН України до їх обрання в установленому законом та цим Статутом порядку; призначає та звільняє відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому в НАМН України, керівників організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАМН України; укладає і розриває контракти з керівниками наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАМН  України.
7.14.11. Затверджує статути (положення) наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні  НАМН України, здійснює контроль за їх дотриманням і приймає рішення у разі виявлення порушень.
7.14.12. Забезпечує проведення державної атестації наукових установ НАМН України, проводить комплексні перевірки діяльності наукових установ НАМН України  та затверджує їх результати.
7.14.13. Сприяє впровадженню результатів науково-дослідних робіт в охорону здоров’я.
7.14.14. Створює наукові ради, комітети, комісії та інші консультативні, дорадчі органи НАМН України,  заслуховує звіти про їх роботу.
7.14.15. Забезпечує розвиток наукових зв’язківНАМН України із  НАН України, національними галузевими академіями наук й іншими науковими установами, вищими навчальними закладами.
7.14.16. Затверджує кількість і перелік вакансій дійсних членів (академіків) НАМН України, членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України.
Призначає та скасовує проведення виборів членів НАМН України.
7.14.17. Організовує та забезпечує проведення наукових сесій, з’їздів, конференцій, нарад тощо.
7.14.18. Визначає згідно із законодавством порядок використання об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в наукових установах НАМН України.
7.14.19. Визначає порядок обрання наукових працівників, які делегуються науковими колективами наукових установ НАМН України для участі у сесіях Загальних зборів НАМН України та Загальних зборів відділень НАМН України.
7.14.20. Організовує роботу з підвищення кваліфікації наукових працівників НАМН України та їх атестації, підготовки кандидатів наук (докторів філософії) та докторів наук.
7.14.21. Вирішує завдання щодо забезпечення соціального розвитку НАМН України.
7.14.22. Затверджує умови оплати праці президента, віце-президентів, головного ученого секретаря та працівників апарату Президії НАМН України, бюджетних наукових установ НАМН України та інших організацій, що перебувають у віданні  НАМН  України, відповідно до ак.ів Кабінету Міністрів України.
7.14.23. Сприяє укладанню та виконанню галузевої угоди між НАМН України та профспілки працівників НАМН України.
7.14.24. Затверджує склад вчених рад наукових установ НАМН України.
7.14.25. Встановлює і присуджує почесні та інші звання НАМН України, премії імені видатних вчених України, стипендії та премії молодим вченим і студентам вищих навчальних закладів України за найкращі наукові роботи й інші відзнаки НАМН України.
7.14.26. Організовує науково-видавничу та науково-інформаційну діяльність НАМН України.
7.14.27. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення наукових установ та інших організацій НАМН України, створення і функціонування в НАМН України центрів колективного користування науковим обладнанням згідно з чинним законодавством.
7.14.28. Забезпечує збереження державної таємниці в НАМН України.
7.14.29. Затверджує положення про апарат Президії НАМН України, визначає його структуру.
7.14.30.Затверджує начальників управлінь та відділів Апарату Президії НАМН України.
7.14.31. Затверджує керівників наукових установ, їх заступників з наукової роботи, учених секретарів.
7.15. Рішення Президії НАМН України та Бюро Президії НАМН видаються у формі постанов. Рішення Президії приймається шляхом відкритого або таємного голосування  більшістю голосів.
7.16. Президія НАМН України має постійно діючий апарат, що забезпечує підготовку та виконання рішень Загальних зборів, Президії і президента НАМН України, здійснює науково-організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президії НАМН України.
Апарат Президії НАМН України очолює головний учений секретар НАМН України.
Для наукових працівників і спеціалістів апарату Президії НАМН України може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу впродовж робочого дня, з дотриманням вимог статей 50-52 і 56 Кодексу законів про працю України.
Для наукових працівників і спеціалістів апарату Президії НАМН України може запроваджуватися дистанційний режим праці.
Можливість запровадження режиму робочого часу та дистанційного режиму визначається в колективному договорі або рішенням очільника апарату Президії НАМН України, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку апарату Президії НАМН України.

8. Фінансово-економічні основи
діяльностіНАМН України

8.1. Кошти для забезпечення діяльності НАМН України щороку визначаються у Державному бюджеті України окремим рядком.
8.2.НАМН України є головним розпорядником бюджетних коштів.
8.3.Бюджетне фінансування наукової та клінічної діяльності  за рахунок коштів загального фонду державного бюджету спрямовується на забезпечення основної діяльності  наукових установ НАМН України, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, виконання окремих наукових  програм, проектів та надання грантів.
Фінансування основної діяльності наукових установ НАМН України, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.
Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів здійснюється на договірних засадах, передбачає проведення конкурсного відбору за результатами наукової і науково-технічної експертизи або процедури закупівлі відповідно до законодавства.
Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм та проектів, виконавцями яких є наукові установи, що перебувають у віданні НАМН України, а також надання їм грантів здійснюється у затвердженому НАМН України порядку.
8.4. Фінансування НАМН України та її наукових установ може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.
8.5. Власні надходження наукових установ НАМН України, що перебувають у віданні НАМН України, отримуються ними додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до чинного законодавства включаються до їх спеціального фонду.
Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг  науковими установами НАМН України згідно з їх основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
До складу власних надходжень НАМН України та її  наукових установ відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та інші надходження не заборонені чинним законодавством, а також кошти, що вони отримують від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів. 
Власні надходження наукових установ, що перебувають у віданні НАМН України, спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з чинним законодавством.
8.6. НАМН України, наукові установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні НАМН України, самостійно розпоряджаються доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.
8.7. Майновий комплекс НАМН України складають усі матеріальні та нематеріальні активи (далі – об’єкти майнового комплексу), що обліковуються на балансах НАМН України та наукових установ, організацій, підприємств віднесених до її відання, і які закріплені державою за НАМН України в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів від фінансово-господарської  діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законом.
8.8. Безоплатне передання майна, яке перебуває на балансі однієї наукової установи,  організації, підприємства,що віднесені до її видання, на баланс іншої наукової установи,  організації, підприємства, що знаходяться у віданні  НАМН України, здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такого передання є рішення  Президії НАМН України.
8.9. Президія НАМН України, здійснюючи передбачені законом повноваження НАМН України з управління об’єктами її майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об’єктів, пов’язаних з ефективним їх використанням та розпорядженням у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб, а саме:
8.9.1. Веде облік об’єктів майнового комплексу НАМН України, здійснює управління ними і контроль за ефективністю їх використання та збереження, зокрема:
8.9.1.1. Закріплює та здійснює перерозподіл майна між науковими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні НАМН України.
8.9.1.2. Веде облік об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які передані науковими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні  НАМН України, до статутного капіталу при утворенні господарських товариств.
8.9.1.3. Виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів нерухомого та іншого майна,яке тимчасово не використовується, що передане державою у безстрокове користування НАМН України.
8.9.1.4. Надає дозвіл науковим установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у віданні НАМН України, на укладання договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на їх балансах та тимчасово не використовуються.
8.9.1.5. Приймає рішення щодо розміщення наукових установ, підприємств та організацій НАМН України(їх окремих підрозділів) в адміністративних будинках і нежилих приміщеннях, що перебувають у віданні  НАМН України, та визначає розмір плати за користування цими будинками і приміщеннями.
8.9.1.6. Надає дозвіл на продаж у встановленому законодавством порядку майна наукових установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні  НАМН України.
8.9.2. Вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо передання об’єктів майнового комплексу НАМН України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передання об’єктів комунальної власності у державну власність та віднесення їх до майнового комплексу НАМН України.
8.9.3. Здійснює інші повноваження щодо управління об’єктами майнового комплексу НАМН України, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.
8.10. НАМН України та наукові установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні  НАМН України, мають право використовувати належне їм майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності,будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей їх утворення та в межах цивільної правоздатності.
8.11. Вилучення земельних ділянок НАМН України може здійснюватися відповідно до Земельного кодексу України лише за згодою Президії НАМН України.
8.12. На нерухоме майно НАМН України, наукових установ, підприємств  та організацій, що перебувають у її віданні, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.
8.13. Відчуження нерухомого майна НАМН України,наукових установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні  НАМН України, здійснюється з дозволу Президії НАМН України в порядку, визначеному законодавством.
8.14. Продаж основних засобів НАМН України,наукових установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні  НАМН України, здійснюється лише на конкурсних засадах.
8.15. НАМН України, наукові установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні НАМН України, мають право в установленому чинним законодавством України порядку реалізовувати на внутрішньому і зовнішньому ринках прилади, устаткування, матеріали та іншу наукомістку продукцію, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності й інші майнові права, здійснювати зовнішньоекономічні зв’язки, проводити наукову і науково-технічну експертизу, надавати інші платні науково-технічні послуги.
8.16. Економічною основою діяльності наукових установ НАМН України є фінансування з Державного бюджету України, що складає загальний фонд, а також спеціальний фонд, до якого надходять кошти, отримані науковою установою від виконання госпдоговірних робіт, надання послугта інших надходжень, не заборонених законом. 
8.17. Кошти спеціального фонду можуть зберігатися  на рахунках у державних банках і використовуються згідно з кошторисом витрат, який затверджується керівником наукової установи.
8.18. Вільні кошти спеціального фонду за рішенням вченої ради наукової установиНАМН України можуть бути розміщені тимчасово на депозитних рахунках у державних банках.
9. Порядок прийняття та внесення змін
до Статуту НАМН України

9.1. Статут НАМН України, зміни до нього затверджуються Загальними зборами НАМН України не менше ніж двома третинами голосів від загального числа учасників сесії Загальних зборів НАМН України, які мають право ухвального голосу, і реєструються Міністерством юстиції України за наявності висновків центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я .

Президент  НАМН України                         В.І.Цимбалюк