Зміни, що пропонуються для внесення до Статуту НАМН України

652

1. У пункті 1.13 після слів «протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу» доповнити словами «туберкульозу, коронавірусної інфекції».

2 . По тексту у пунктах та підпунктах 1.12, 2.1.4, 2.2.14, 3.6, 3.16, 3.20, 5.10, 7.14.15, 7.14.25 слова «вищі навчальні заклади» замінити словами «заклади вищої освіти».

3. Пункт 1.11 викласти у наступній редакції: «Державне майно передано НАМН України у безстрокове  безоплатне користування без права зміни його форми власності та використовується відповідно до законодавства та Статуту НАМН України.

Земельні ділянки надані НАМН України у постійне користування та використовуються відповідно до земельного законодавства.

Об’єкти майнового комплексу НАМН України передані науковим установам НАМН України на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статуту їх майнового комплексу».

4. У підпункті 2.2.15 пункту 2.2 слова «НАН України» замінити словами «НАМН України».

5. Пункт 3.3 викласти у наступній редакції: «Створює, реорганізовує та ліквідовує наукові установи, організації, підприємства, що перебувають у віданні НАМН України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та з урахуванням норм Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу».

6. Пункт 3.4 доповнити абзацами наступного змісту: «У разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої ради наукової установи НАМН України вакантні посади наукових працівників цієї наукової установи можуть заміщуватися науковими працівниками відповідної цим посадам кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад, але не більше ніж на шість місяців.

Вчені мають право в робочий час здійснювати з дозволу керівника наукової установи НАМН України науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти не за місцем основної роботи обсягом до 240 годин протягом навчального року і з збереженням заробітної плати за основним місцем роботи».

7. Пункт 3.10 викласти у наступній редакції: «Вчена рада наукової установи НАМН України є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи НАМН України в частині виключних повноважень, визначених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності наукової установи НАМН України.

При наукових установах НАМН України можуть утворюватися спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій відповідно до основних напрямів діяльності цієї наукової установи у порядку, передбаченому законодавством».

8. У підпункті 3.13.10 пункту 3.13 слова «але не більш, як на сім років», замінити словами «але не більш, як на пять років».

9. У пункті 3.20 перше речення викласти у наступній редакції: «НАМН України може утворювати галузеві регіональні наукові центри спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади».

10. У першому абзаці пункту 4.2 після слів «не менше половини» доповнити словом «загальної».

11. Пункт 5.7 доповнити абзацом наступного змісту: «Визначні вчені, державні і громадські діячі, які співпрацюють з НАМН України, сприяють її діяльності, розвитку медичної науки, можуть бути обрані Загальними зборами НАМН України почесними членами НАМН України відповідно до порядку, що затверджується Президією НАМН України.».

12. Пункт 5.15 викласти у наступній редакції: «На сесії Загальних зборів НАМН України обрання членів-кореспондентів НАМН України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України. Обрання дійсних членів (академіків) НАМН України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) НАМН України».

13. У пункті 7.3 другий абзац виключити.

14. Підпункт 7.14.9 пункту 7.14 викласти у наступній редакції: «Приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні НАМН України, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, та з урахуванням норм Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», а також визначає їх завдання, затверджує основні напрями діяльності наукових установ».

15. Пункт 7.14.31 доповнити вкінці словами «а також керівників (завідувачів) основних наукових підрозділів (відділів) кандидатури яких погоджено для призначення на посаду Бюро відповідного відділення.

16. Підпункт 8.9.1.4 підпункту 8.9.1 пункту 8.9 викласти у наступній редакції: «Надає згоду (погоджує) науковим установам НАМН України рішення про намір передачі в оренду (передачу в оренду) відповідно до визначеного Законом України «Про оренду державного та комунального майна» порядку, та з урахуванням норм Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансах наукових установ НАМН України та тимчасово не використовується».