«30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні»

900

Запрошуємо до участі!
28 – 29 квітня 2016 р. у Харкові на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні».

Мета заходу: висвітлення та узагальнення накопиченого досвіду і досягнень в галузі радіаційної медицини для підвищення рівня медичного реагування на радіаційні аварійні ситуації. Використання набутого досвіду для підвищення радіаційної безпеки, формування стратегії дій на майбутнє.

До участі у заході запрошуються: фахівці з радіаційної медицини, радіобіології, спеціалісти організацій охорони здоров’я та служб радіаційної безпеки, лікарі за фахом «радіологія», «онкологія».

Наукова тематика заходу:
1. Організація медичного реагування в умовах техногенних ядерних аварій.
2. Медичні ефекти, пов’язані з дією малих доз радіації.
3. Радіаційна безпека, дозиметрія, радіаційний захист.
4. Медичні наслідки аварії на ЧАЕС:
– психосоціальні ефекти;
– цитогенетичні ефекти;
– канцерогенез;
– соматоневрологічні ефекти
5. Популяційні дослідження. Диспансеризація.
6. Наукова організація радіологічної допомоги населенню.
7. Підготовка фахівців у галузі радіаційної медицини.
8. Аварійне медичне реагування в умовах АТО, ядерного тероризму і бойових дій.

Програма конференції передбачає доповіді науковців з питань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі радіаційної медицини, радіології, радіобіології, фахівців ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» у вивченні наслідків Чорнобильської катастрофи, а також участь організаторів і лікарів практичної охорони здоров’я, спеціалістів з радіаційної безпеки.

Буде висвітлено унікальний досвід і досягнення ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН» в розв’язанні проблеми медичних наслідків аварії на ЧАЕС.

У рамках конференції буде проведено 4 пленарних засідання:

 • Медичне реагування при ядерній або радіаційній аварійній ситуації.
 • Медичні наслідки аварії на ЧАЕС.
 • Радіаційна безпека, дозиметрія, радіаційний захист.
 • Радіологічна допомога населенню: від підготовки кадрів до перспектив подальших досліджень.

Робочі мови заходу: українська, російська, англійська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Форми участі у заході:
Виступ із доповіддю.
Участь у засіданнях без доповіді.

Кожний учасник заходу забезпечується інформаційними матеріалами конференції та сертифікатом учасника.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
науково-практичної конференції з міжнародною участю «30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні»
28-29 квітня 2016 р., Харків

1. Тези доповідей приймаються до 21 березня 2016 року.
2. Обов'язково вказати: прізвище, ім'я, по батькові; вчене звання, посаду, місце
роботи, контактний телефон автора, електронну пошту.
3. Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у
співавторстві.
4. Матеріали можуть бути представлені українською, російською або
англійською мовами.
5. Текст тез доповідей не повинний перевищувати 4000 знаків, включаючи
пробіли.
6. Структура оформлення тез доповідей:

 • назва роботи (жирним шрифтом);
 • прізвище та ініціали автора (авторів);
 • повна назва установи (організації, кафедри, на якій виконана робота), місто, країна,
 • Мета дослідження, матеріали і методи, отримані результати, висновки.

7. Тези подають без рисунків, формул і посилань на літературу.
8. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) можуть бути використані лише після згадування повного терміна (наприклад: Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України);
9. Текст приймається без орфографічних і стилістичних помилок.
10. Параметри форматування:

 • редактор Mіcrosoft Word 93-2010;
 • шрифт Tіmes New Roman (кегль 14 пт), міжрядковий інтервал полуторний
 • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (наприклад: Іvanov.doc).

Вартість видавничих витрат складає 100 грн.
Гроші на видавничі витрати просимо надсилати на рахунок Харківського регіонального благодійного протиракового фонду.
Реквізити Фонду:
ХРБПРФ,
Р/р 2600201681207
Укрексімбанк, м. Харків
МФО 351618
ОКПО 22684252

На адресу оргкомітету необхідно відправити:

 • Текст тез – 1 екз.
 • Висновок експертної комісії
 • Супровідний лист від керівника установи
 • Квитанцію про сплату.
 • По електронній пошті на адресу оргкомітету іmr_omo@ukr.net, іmr_omo@maіl.ru вислати електронний варіант тез і скан-копії документів (квитанції, супровідного листа, висновку експертної комісії).

ПУБЛІКАЦІЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В «УКРАЇНСЬКОМУ РАДІОЛОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ»
Приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт — Times New Roman, розмір — 14), для публікацій у додатку до «Українського радіологічного журналу», занесеного до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України.
До статті слід додати супровідний лист, анотацію українською і російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень).
Англійською мовою додати: назву, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова. Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу.
Видавничі витрати становлять 50 грн за сторінку (включаючи весь обсяг статті), при наявності кольорових рисунків — 70 грн за сторінку.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.
Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу:
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024,
Україна, редакція «Українського радіологічного журналу», e.mail
imr_omo@ukr.net; imr_omo@mail.ru.

Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207,
Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського
регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної
радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків,
61024). У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток
«Українського радіологічного журналу».

Адреса оргкомітету конференції:
Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024,
тел.: (057) 725-50-74, e.mail imr_omo@mail.ru, imr_omo@ukr.net.

Відповідальна особа – зав. відділення променевої патології та реабілітації – канд. мед. наук Кулініч Галина Василівна.

Анкета учасника науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців «30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні», 28–29 квітня 2016 р., Харків

1. Прізвище, ім’я та по-батькові______________________________________________________________
2. Місце роботи___________________________________________________________________________
3. Посада                                                                                    4. Науковий
       ______________________________________            ступінь ___________________________________
5. Адреса________________________________
телефон ________________факс______________ e-mail_____________________
6. Форма участі: публікація тез доповідь інше_______________________
7. Тема доповіді/ тез_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Необхідне для демонстрації обладнання: мультимедійний проектор оверхед проектор слайдів інше

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1 квітня 2016 року.