Конкурсний відбір на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України

736

КОНКУРС
Наукова рада Національного фонду досліджень України (далі — Фонд) оголошує повторний конкурсний відбір (далі — конкурс) на посаду виконавчого директора Фонду.
Виконавчий директор Фонду обирається на конкурсній основі науковою радою Фонду та призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років.

Етапи проведення конкурсу:

 • Прийом документів від кандидатів: з 18.06.2019 до 15.07.2019
 • Перевірка документів, поданих претендентами для участі у конкурсі: * з 16.07.2019 до 25.07.2019
 • Розміщення на офіційному сайті інформації про кандидатів, допущених до співбесіди: 26.07.2019

* У конкурсі можуть брати участь лише ті кандидати, які вчасно подали повний пакет документів і які не брали участі у першому конкурсі.

Адреса для подання документів на участь у конкурсі:

НФД, бульв. Т. Шевченка, 16, кімната 404 б, м. Київ, 01601, МСП

Контактна особа, відповідальна за прийом документів:
Косячкіна Тетяна Миколаївна

Тел.: +380 44 246 39 29

Електронна адреса:ego68@dffd.gov.ua

Вимоги до кандидатів:

 • має вищу освіту другого рівня (магістр);
 • має досвід керівної роботи не менше п’яти років у наукових установах, та/або закладах вищої освіти, та/або органах державної влади або місцевого самоврядування;
 • вільно володіє державною та англійською мовами.

Перелік ключових компетенцій, якими має володіти кандидат на посаду виконавчого директора Фонду:

• аналітичне мислення, інноваційність;
• орієнтація на результат;
• управління людськими ресурсами;
• ефективна комунікація;
• доброчесність;
• гнучкість та стресостійкість.

Посадові обов’язки:

• здійснення управління поточною діяльністю Фонду;
• забезпечення виконання рішень наукової ради Фонду, прийнятих у межах її повноважень;
• представлення у межах своїх повноважень Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;
• організація роботи дирекції Фонду;
• укладання відповідно до законодавства договорів та здійснення контролю за їх виконанням;
• забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок за укладеними договорами;
• забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством;
• здійснення контролю за цільовим використанням коштів Фонду;
• укладання договорів про міжнародне науково-технічне співробітництво/партнерство;
• подання на погодження наглядовій раді Фонду пропозиції щодо структури Фонду та чисельності працівників, проектів штатного розпису, кошторису доходів та видатків, бюджетних запитів Фонду;
• затвердження положення про структурні підрозділи дирекції Фонду та визначення функціональних обов’язків працівників дирекції Фонду;
• вирішення питань добору, розстановки та підвищення кваліфікації працівників дирекції Фонду;
• здійснення управління майном Фонду відповідно до законодавства;
• звітування перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;
• участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду;
• видання наказів, пов’язаних з організацією поточної діяльності Фонду;
• здійснення інших повноважень, визначених законом.

Перелік документів до участі у конкурсі**

• письмова заява про участь у конкурсі (де мають бути зазначені контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата) на ім’я голови Фонду;
• біографічна довідка;
• копія паспорта (стор. 1,2, останнє фото, стор. 11);
• копія (копії) документа (документів) про освіту та, при наявності, про присудження кандидату (найвищого) наукового ступеня та (найвищого) вченого звання;
• копія трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
• мотиваційний лист (обсягом до 500 слів), у якому кандидат обґрунтовує своє бажання посісти посаду директора Фонду та зазначає першочергові кроки у разі призначення на посаду виконавчого директора Фонду;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану претендентом на посаду виконавчого директора Фонду до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у роздрукованому вигляді;
• згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• згода на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації.

** Документи на конкурс складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Форми заяви, згоди кандидата на обробку персональних даних на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації викладені у додатках до цього Оголошення.

Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до участі у конкурсі.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • за вироком суду позбавлені права обіймати відповідні посади;
 • за рішенням суду визнані винними у вчиненні корупційного правопорушення;
 • піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;
 • підпадають під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 • відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положенняЗакону України «Про очищення влади».

Співбесіда з допущеними до конкурсу кандидатами відбудеться 2 серпня 2019 р. в приміщенні Інституту фізики напівпровідників НАН України у залі для засідань Вченої ради Інституту за адресою:

проспект Науки, 41, м. Київ

Початок співбесіди о 10.30