НАМН не підтримує ініціативу МОЗ щодо скасування Переліку робіт, на яких забороняється застосування праці жінок

460

Наприкінці минулого місяця МОЗ повідомило про розробку проекту наказу, який позбавляє чинності наказ від 29 грудня 1993 р. № 256 «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 р. за № 51/260). Наразі цей документ надіслано на погодження до Міністерства соціальної політики, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Національної академії медичних наук (НАМН) України, профспілок та роботодавців.

«Ми виступаємо проти будь-яких обмежень і за рівні можливості для жінок і чоловіків. Тому й відбувається перегляд документів МОЗ на предмет наявності ознак дискримінації», — зазначила Оксана Сивак, заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Натомість представники НАМН виступили із заявою з приводу скасування наказу МОЗ № 256. Так, під час спільного засідання республіканської проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гігієна праці і профзахворювання» та республіканської проблемної комісії «Токсикологія» МОЗ України було заслухано та обговорено доповіді, присвячені проблемі гендерної рівності у сфері зайнятості та ризикам порушень репродуктивного здоров’я у працюючих жінок. Учасники засідання вважають за необхідне викласти спільну оцінку прогнозованих наслідків для здоров’я населення України скасування вищезгаданого нормативного акта.

Скасування Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, є порушенням прав жінок на здорові та безпечні умови праці відповідно до міжнародного (Устав ООН, Глобальна стратегія ВООЗ «Здоров’я 2020», Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, ст. 4 та ст. 11) та національного законодавства (Конституція України, ст. 3, 8, 24, 43, Кодекс законів про працю Украї­ни, ст. 174, 175).

Враховуючи анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму, його обмежені у порівнянні з чоловіками функціональні можливості та особливості нейрогуморальних та імунних регуляцій, відміна гендерних обмежень щодо виконання робіт у важких шкідливих та небезпечних умовах праці призведе до зростання показників загальної захворюваності працюючого населення України (орієнтовно на 10–12%). Через ті ж причини має зрости захворюваність на професійні захворювання серед працюючого населення (приблизно на 20%) зі скороченням термінів їх розвитку у працюючих жінок.

Через погіршення якості медичного контролю за станом здоров’я працюючого населення в умовах так званої медичної реформи, особливо на первинному рівні надання медичної допомоги, прогнозованою є поява важких форм професійних захворювань з ранньою інвалідиза­цією; зростання випадків раптової смерті на робочому місці. Слід очікувати ще більшого погіршення репродуктивного здоров’я у працюючих жінок, стан якого, як свідчить світовий та національний науковий досвід, визначальним чином залежить від впливу шкідливих виробничих чинників різної природи.

Відміна обмежень щодо праці жінок у важких та шкідливих виробничих умовах призведе до загострення основних проблем у сфері репродуктивного здоров’я України, а саме:

  • посилення процесу депопуляції;
  • подальшого зниження народжуваності;
  • підвищення ризику народження дітей — інвалідів з вродженими вадами і, тим самим, поглиблення демографічної кризи в Україні;
  • зростання рівня материнської та малюкової смертності, котрі зараз вже перевищують середні показники в Європі більше ніж у 2 рази;
  • зростання онкологічної захворюваності органів репродуктивної системи;
  • безплідності.

Наслідком запланованих дій щодо відміни Переліку стануть дуже суттєві економічні втрати, пов’язані зі збільшенням контингентів працюючих, що потребують соціальних пільг і компенсацій, зростанням регресивних виплат за втрачене здоров’я через професійні захворювання, виведення з професії та перекваліфікацію, лікування, особливо важких форм захворювань, та реабілітацію.

Зважаючи на надзвичайну актуальність для подальшого цивілізованого розвитку України збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення як гаранта здоров’я майбутніх поколінь, зміцнення трудового потенціалу, розвитку продуктивних сил суспільства, учасники засідання вважають за необхідне:

  • призупинити скасування Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок як антигуманного акта, що не має об’єктивного наукового підґрунтя;
  • за участю усіх зацікавлених сторін переглянути Перелік з урахуванням трансформацій, що відбулися у сучасному виробництві, із застосуванням науково обґрунтованого супроводу, що базується на національному та світовому досвіді;
  • в основу перегляду Переліку покласти дані атестації робочих місць за умовами праці, що систематично проводяться в Україні згідно з постановою КМУ;
  • передбачити у новому Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, дотримання гарантованого державою права на здорові та безпечні умови праці для працюючих жінок.

Ця заява є відкритою для підписання іншими зацікавленими сторонами як основа платформи для цивілізованого використання принципу гендерної рівності при виборі професії і, разом з тим, дотримання гарантій щодо збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я працюючого населення України.

За дорученням учасників засідання її вже підписали: Володимир Чернюк, член-кореспондент НАМН, заступник голови республіканської проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гігієна праці та профзахворювання», Олександр Яворовський, академік НАМН, голова республіканської проблемної комісії «Токсикологія», Валентина Бондаровська, президент Всеукраїнської громадської організації «Розрада».

"АПТЕКА.UA"
04.07.2017

Джерело: http://www.apteka.ua/article/416730