Переможці конкурсу на кращу НДР, виконану у 2015 році за бюджетом НАМН

567

Президія НАМН України своєю Постановою від 9 вересня 2016 року затвердила перелік науково-дослідних робіт, що конкурсною комісією були визнані кращими та виконувалися за бюджетним фінансуванням.
Перелік науково-дослідних робіт, що перемогли у конкурсі на кращу НДР виконану у 2015 році за бюджетом НАМН:

1. Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України»

«Дослідження нейропротекторних властивостей стовбурових клітин при різних експериментальних моделях патології нервової системи»
Керівники – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Г.М. Бутенко, доктор медичних наук, професор Г.Г. Скибо

2. Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України»

«Роль факторів харчування в розвитку метаболічного синдрому у людей похилого віку»
Керівник – доктор медичних наук, професор О.К.Кульчицький

3. Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.О. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

«Гігієнічна оцінка побутових фільтрів та колективних систем нового покоління, що пропонуються для доочистки питної води, та обґрунтування їх вибору і використання для різних регіонів країни»
Керівник – доктор медичних наук, професор В.О.Прокопов

4. Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

«Дослідити ефект радіойоду на гематологічні та імунологічні показники хворих на диференційований рак щитовидної залози з метастатичними ураженнями легенів»
Керівники – академік НАМН, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор М.Д.Тронько, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Г.А.Замотаєва

5. Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук України»

«Патогенетичне значення біологічних властивостей збудників та міжмікробної взаємодії при інфекціях, обумовлених умовно патогенними мікроорганізами, та удосконалення діагностики і профілактики цих захворювань»
Керівник – доктор медичних наук, професор В.Ф.Марієвський

6. Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»

«Наукове обґрунтування принципів, методів і показників експериментальної оцінки токсичності наночастинок і наноматеріалів (на прикладі важких металів) »
Керівник – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор І.М. Трахтенберг

7. Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»

«Дослідити механізми сприйняття підпорогових аудіовізуальних стимулів (типу «25 кадр») в процесі психодіагностики та психокорекції для попередження суїцидальної активності хворих з афективними розладами»
Керівник – доктор медичних наук, професор І.В. Лінський

8. Державна установа «Інститут нейрохірургії Національної академії медичних наук України»

«Розробити інноваційні біотехнології репарації міжхребцових дисків після поперекових мікродискектомій та оцінити їх ефективність (експериментальне та клінічне дослідження)»
Керівник – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Є.Г. Педаченко

9. Державна установа «Інститут нейрохірургії Національної академії медичних наук України»
«Дослідити антигенні властивості пухлинних стовбурових клітин злоякісних гліом головного мозку та розробити методи отримання специфічних імуноглобулінів для імунодіагностичного та імунотерапевтичного використання»
Керівник – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор М.І. Лісяний

10. Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України»

«Вивчення впливу нейрональних стовбурових клітин на стан внутрішнього вух експериментальних тварин при аміноглікозидному ототоксикозі»
Керівники – член-кореспондент НАМН, доктор медичних наук, професор Г.Е.Тімен

11. Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»

«Дослідити ефективність застосування методів антивірусної обробки у технології виділення та очищення білкових факторів плазми крові з використанням афінної хроматографії на макропористих кремнеземних сорбентах»
Керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Т.В. Даниш

12. Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України»

«Вивчити структурно-функціональні зміни паравертебральних м’язів при дегенеративних захворюваннях поперекового відділу хребта»
Керівник – доктор медичних наук, професор В.О.Радченко

13. Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України»
«Дослідити механізми перинатальних та серцево-судинних ускладнень у жінок з серцевою недостатністю на фоні вроджених вад серця»
Керівники – доктор медичних наук Ю.В.Давидова, доктор медичних наук, професор Л.Г.Воронков

14. Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України»

«Удосконалити профілактику та лікування основних стоматологічних захворювань у пацієнтів на тлі зниженої неспецифічної резистентності, обумовленої антропогенним та біогеохімічними макро- та мікроелементозами»
Керівник – доктор медичних наук, професор О.В. Дєньга

15. Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»
«Розробити систему етапної реабілітації хворих з ушкодженнями внутрішньосуглобових структур колінного суглоба після артроскопічних оперативних втручань»
Керівник – доктор медичних наук, професор І.В.Рой, доктор медичних наук, професор С.С.Страфун

16. Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»

«Ізоформи цитохрому Р-450 в механізмах взаємодії лікарських засобів для корекції метаболічного синдрому у пубертатних та дорослих самців щурів»
Керівник – доктор біологічних наук, професор В.М. Коваленко

17. Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

«Хірургічне лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця»
Керівник – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор В.В.Лазоришинець

18. Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України»

«Встановити генетичний поліморфізм ADIPOR2-гена і особливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком»
Керівник – доктор медичних наук, професор Г.Д.Фадєєнко

19. Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»

«Розробити критерії прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей»
Керівник – доктор медичних наук, професор В.П.Костроміна

20. Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України»

«Вивчити патогенез та розробити методи комбінованого лікування стволових форм судинних мальформацій різноманітних локалізацій»
Керівник – доктор медичних наук П.І.Нікульніков

21. Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України»

«Вивчити вплив різних комбінацій антигіпертензивних препаратів на центральний артеріальний тиск та пружноеластичні властивості артерій у хворих на ессенціальну та ренопаренхимну артеріальну гіпертензію»
Керівник – доктор медичних наук, професор Ю.М. Сіренко