Заголовок

867

У червні 2013 р. у м. Львові відбулась Українсько-Польська школа дитячої кардіології та IV Науково-навчальна конференція «Клінічні і морфологічні аспекти вроджених вад серця у дітей»
В роботі школи та конференції прийняли участь понад 120 спеціалістів  з  кардіохірургії, дитячої кардіохірургії, перинатології тощо. Діяльність «Українсько-Польської школи дитячої кардіології» підтримується Фондом Допомоги та Розвитку Дітям Чорнобиля, Президент якого, пан Зенон Матківський, висловив подяку всім організаторам та учасникам за посвяту і відданість маленьким пацієнтам України та щире побажання наснаги та успіхів у лікуванні дітей з вродженими вадами серця.
В роботі школи прийняв активну участь Василь Лазоришинець, член-кореспондент НАМН України, провідний дитячий кардіохірург України, керівник лікувально-організаційного департаменту НАМН України.  У своїй доповіді «Хірургічне лікування новонароджених вроджених вад серця в Україні»  Василь Лазоришинець  висвітлив історичні аспекти розвитку вроджених вад серця в нашій країні,  значний внесок академіка Миколи Амосова в становлення дитячої кардіохірургії, розбудову кардіохірургічних центрів в Україні, де впроваджуються новітні технології діагностики та лікування  вроджених та набутих вад серця, наявність підготовлених кадрів для здійснення складних операцій на серці. В центрі уваги стали і аспекти міжсекторальної взаємодії при наданні високоспеціалізованої перинатальної допомоги в системі НАМН України, започаткованої Президентом НАМН України, академіком Андрієм Сердюком. Професор Лазоришинець продемонстрував переконливі результати удосконалення пре – та постнатальної діагностики вроджених вад серця у дітей, зокрема критичних вад, які потребують ургентного хірургічного лікування в короткій термін після народження. Втілення Національного проекту «Нове життя» дозволяє принципово змінити підходи до надання відповідної допомоги таким дітям, результатом чого є зниження летальності, покращення перинатальних результатів. Професор Лазоришинець  приділив   увагу розвитку   ендоваскулярної кардіохірургії , зокрема одномоментному  ендоваскулярному лікуванню складних вроджених вад серця, впровадженню телемедичних технологій  в дитячій кардіохірургії.

На окрему увагу заслуговує доповідь професора Лазоришинця «Досвід лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця». Проблема вибору хірургічної тактики при даній вродженій ваді серця на сьогодні посідає одне з провідних місць в дитячій хірургії в усьому світі, тому, що без оперативного втручання летальність упродовж 2-3 тижнів з моменту народження сягає 100 %.  В інституті серцево-судинної хірургії проводяться операції за методикою Norwood в три етапи, а також  за «Гібридною» методикою. Перший досвід хірургічного лікування  синдрому гіпоплазії лівих відділів серця свідчить про ефективність виконання таких операцій в нашій країні, що дозволяє врятувати дітей, які народились з такою вадою.

Досягнення сучасної кардіохірургії, прогрес в фармакології, створення новітніх підходів до корекції захворювань, які ще двадцять – тридцять років тому вважались фатальними, створили можливості для жінок з вродженими вадами серця, які були прооперовані в дитячому та підлітковому віці, не лише досягти дорослого віку, а й сподіватись на народження власних дітей.

Однак, необхідним є зважений підхід для реалізації репродуктивних планів жінок з оперованими, а,зокрема, з неоперованими вродженими вадами серця. З метою удосконалення надання перинатальної  допомоги жінкам з групи найвищого ризику, за пропозицією Президента НАМН України, академіка Андрія Сердюка було створення в рамках міжсекторальної взаємодії профільних науково-клінічних установ НАМН  України мультидисціплінарного підходу (команди) з кардіохірургів, кардіологів, акушерів-гінекологіа,   які спеціалізуються саме на наданні всебічної допомоги найтяжчому контингенту жінок України,спеціалістів з функціональної діагностики, для стратифікації  ризику розвитку тяжких серцевих та перинатальних ускладнень, імовірності інвалідизації або негативних наслідків вагітності. Все це висвітлено в доповіді авторів Лазишинець В.В., Давидова Ю.В., Сіромаха С.О., Апресова  К.Г., Бешляга В.М. «Перинатальні ризики у жінок з вродженими вадами серця», яку представила зав. відділенням акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», професор Давидова Ю.В.

У даній доповіді докладно наведено дані про сучасний стан проблеми в країнах ЄС, США, Канаді, досягнення в акушерській кардіології України. Виконання науково-дослідної роботи з акушерської кардіології відділенням акушерських проблем екстрагенітальної патології   ДУ «ІПАГ НАМН України» у мультидисціплінарній команді з співробітниками інститутів серцево-судинної хірургії та кардіології скеровано на модернізацію підходів до збереження репродуктивного здоров’я у таких пацієнток, що дозволить знизити материнську та перинатальну захворюваність та смертність в даній групі жінок, враховуючи, що материнська смертність від серцево-судинної патології посідає 1-2 рангові місця серед усіх причин, що призвели до смерті матерів,  в розвинених країнах світу.

З польської сторони в роботі конференції прийняли участь професор Ванда Кавалец, керівник Клініки кардіології Інституту «Пам’ятник – Центр здоров’я дитини», Варшава, професор Богдан Марушевський, керівник Клініки кардіохірургії Інституту «Пам’ятник – Центр здоров’я дитини», Варщава, спеціалісти вищезгаданої клініки Анна Турська-Кмець, Марія Зубрицька.
Польські колеги представили низку доповідей, які віддзеркалюють усі складові їх діяльності: від трансплантації серця у дітей та створення допоміжного кровообігу у дітей з серцевою недостатністю до черезшкірного інтервенційного лікування вроджених вад серця у новонароджених
Високу оцінку учасників школа отримала секція, під час якої автори з обох країн представляли складні клінічні випадки, що становлять виклик для сучасної дитячої кардіохірургії: від вродженої патології до рідкісних пухлин. Польські та українські колеги ретельно обговорювали кожний такий випадок, аналізували обсяг та адекватність проведеного обстеження, лікування, реабілітації тощо.  

У підсумку організатори конференції  та усі учасники обговорили питання про поширення  досвіду навчальної школи та конференції в різних регіонах України.

Давидова Ю.В.
Зав.відділенням акушерських проблем екстрагенітальної патології, професор