Заголовок

864

Вельмишановний Петре Олексійовичу!
Соціально – політична ситуація, яка склалась на сьогодні в Україні, диктує необхідність перегляду стратегічних підходів до багатьох напрямів діяльності як у народному господарстві, так і в організації безпеки держави.

Аналіз виконання заходів з організації на сході України (АТО) свідчить про відсутність чітко визначеного порядку взаємодії медичних служб силових відомств України і національної системи охорони здоров’я. Це, у свою чергу, ускладнює процес надання медичної допомоги військовослужбовцям, задіяних в АТО, та цивільному населенню в зоні бойових дій.

Національний інститут стратегічних досліджень, Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Інститут психології ім.. Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України за участі медичних служб силових міністерств та відомств України розробили проект Військово – медичної доктрини України, метою якої є створення ефективної системи медичного забезпечення на території України в різних варіантах застосування силових відомств.

В основу Доктрини покладено науково обґрунтовані принципи та єдині підходи до загальних положень і організаційних вимог щодо порядку медичного забезпечення силових структур України. При роботі над проектом Доктрини враховано військово – політичні, військово – економічні, соціально – правові, інформаційні та військово – медичні аспекти, проблеми та недоліки в організації медичного забезпечення військовослужбовців і цивільного населення в зоні бойових дій на сході країни, а також досвід військово – медичних служб інших країн світу.

У зв’язку з вищевикладеним просимо доручити Раді Національної Безпеки і оборони України розглянути запропонований проект Військово – медичної доктрини України та подати Вам на затвердження.

З повагою
 
Радник Президента України –                                         Президент Національної академії
Директор Національного інституту                                медичних наук України
стратегічних досліджень  
 
В. Горбулін                                                                         А.Сердюк