18 червня 115 років від Дня Народження Л.І. Медведя

1487

18 червня 2020 р. виповнилось 115 років від дня народження видатного українського вченого-гігієніста, організатора наук і охорони здоров’я, громадського діяча, доктора медичних наук, професора, академіка АМН СРСР, заслуженого діяча науки УРСР, міністра охорони здоров’я УСРС (1947-1952), директора Київського НДІ гігієни праці і професійних захворювань (нині ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» (1952–1964)), засновника і першого директора Київського ВНДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів і пластичних мас Медведя Левка Івановича.

Медведь Левко Іванович був одним із засновників нового напряму профілактичної медицини – гігієни і токсикології пестицидів та полімерних матеріалів. Вивчав токсикологічні властивості етилмеркурхлориду та етилмеркурфосфату, питання гігієни сільськогосподарської праці та професійних захворювань. Автор класифікації пестицидів. Ініціатор уніфікації методів токсикологічної оцінки пестицидів. Започаткував дослідження ембріотоксичних, тератогенних, мутагенних, гонадотоксичних, алергічних і канцерогенних властивостей пестицидів. З його ініціативи розпочато впровадження автоматизованої системи контролю залишків пестицидів в об’єктах довкілля та продуктах харчування. Науково обґрунтував заборону використання ДДТ та інших стійких хлороводневих вуглеводнів у сільскому господарстві. Встановив закономірності залежності токсичних властивостей пестицидів від хімічної структури й особливостей біологічної дії; досліджував патогенез інтоксикацій, розробляв заходи профілактики.