Конкурс на здобуття Премії Верховної Ради України для молодих учених у 2021 році

994

Відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675-VIII “Про Премію Верховної Ради України молодим ученим” розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію за 2020 рік.

Відровідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим:

  1. Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджується для молодих учених – громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

  1. Висунення робіт на присудження Премії проводиться вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами наукових установ або організацій, закладів вищої освіти, підприємств України, у яких усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює і в яких була здійснена основна частина дослідження (далі – Вчена рада), із забезпеченням широкого обговорення, гласності й відкритості.

Інструкція з оформлення і подання документів, а також порядку їх розгляду (далі – Інструкція) затверджується комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання науки та науково-технічної діяльності (далі – Комітет).

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів має належати значний творчий внесок.

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина ділиться між ними порівну.

Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.

Вчені, які одноосібно або у складі колективу авторів стали лауреатами премії Президента України для молодих вчених або Державної премії України в галузі науки і техніки, можуть подавати свої нові роботи виключно за наукові результати, які не увійшли до подань на зазначені премії, та висуватися Вченими радами на Премію.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатури молодого науковця на отримання іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та його роботи (або роботи колективу науковців за участю цього науковця) на присудження Премії, а також висувати одну і ту саму роботу на Премію і премію Президента України для молодих вчених або Державну премію України в галузі науки і техніки. У разі порушення цієї вимоги подання не будуть розглядатися.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути до 40 років включно, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або до 35 років включно, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

  1. Наукові установи або організації, заклади вищої освіти, підприємства за рішенням Вчених рад з 2 січня до 1 березня включно подають два паперових примірники роботи для присудження Премії за поточний рік, оформлені відповідно до Інструкції, та один примірник, крім книг, на електронному носії до Міністерства освіти і науки України або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, відповідних національних галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади. Зазначені роботи можуть також подаватися відповідно до місця розташування наукової установи або організації, закладу вищої освіти, підприємства до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.

Ще один примірник роботи на присудження Премії зберігається у Вченій раді.

  1. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії та у разі підтримки подають до 1 квітня включно до Комітету своє рішення з клопотанням про присудження Премії, а також два паперові та один електронний примірники роботи.