Конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

906

Національний фонд досліджень України – державний цільовий фонд, метою якого є надання грантів для підтримки наукових досліджень і розробок. Статус фонду чітко окреслений статтею 49 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". 
Створений рішенням Уряду України 4 липня 2018 року.
Основні напрямки діяльності:

 • безпосередньо виконання наукових досліджень та розробок;
 • сприяння науковій співпраці, науковій мобільності, зокрема наукове стажування наукових працівників, у тому числі й за кордоном;
 • розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок;
 • розвиток дослідницької інфраструктури;
 • підтримка проектів молодих вчених;
 • популяризація науки.

Рішенням уряду визначено, що функцію наглядової ради фонду виконуватиме Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

16 липня 2018 р. рішенням Наукового комітету № 7 затверджено Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.
Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

Відповідно до листа Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за підписом голови Комітету А. Білоуса розміщаємо Оголошення про конкурс з відповідними додатками (формами заяви, анкети, згоди кандидата на обробку персональних даних та вимогами до оформлення документів) і Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

 
Оголошення
 
Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України
 
1. Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – НФДУ) відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, затвердженого рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від  16 липня 2018 р. № 7, оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ.
Функції Ідентифікаційного комітету Національного фонду досліджень України виконує Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технології відповідно до статей 52, 53 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 
2. Склад Наукової ради Національного фонду досліджень України формується з учених, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.
 
3. Члени Наукової ради НФДУ повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які оприлюднені на офіційних веб-сайтах Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, наукових установ, закладів вищої освіти, громадських наукових організацій, у ЗМІ, мережі Facebook. Кваліфікаційні вимоги до членів Наукової ради викладені у додатку до Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ.
 
4. Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не може бути обрана членом Наукової ради особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;
6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
7) є керівником або заступником керівника наукової установи (директором, заступником директора)  та/або закладу вищої освіти (ректором, проректором, а також директором інституту, заступником директора інституту, деканом, заступником декана); 
8) є членом Наукового або Адміністративного  комітету Національної ради.
9) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
 
Члени Наукової ради не можуть працювати в одній науковій установі (за винятком того випадку, коли вони працюють в різних інститутах національного наукового центру), одному підрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
  Члени Наукової ради також не можуть працювати в одному структурному  підрозділі (відділі, лабораторії, кафедрі тощо)  наукової установи або закладу вищої освіти з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
5. Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти:
– Національна академія наук України,
– національні галузеві академії наук,
– наукові установи, заклади вищої освіти,
– громадські наукові організації.
Самовисування кандидатів у члени Наукової ради НФДУ не допускається
 
6. Суб’єктам подання необхідно зазначати назву секції, в якій кандидат може представляти відповідний напрям:
 
  Секція природничих, технічних наук та математики; 
  Секція біології, медицини та аграрних наук; 
  Секція соціальних та гуманітарних наук. 
 
7. Суб’єктами подання подається на конкурс такий перелік документів щодо кандидата:
1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами)  наукової і науково-технічної діяльності, який  кандидат має представляти у відповідній секції  Наукової ради;
У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів «за», «проти» та «утримались».
2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
3) анкету кандидата;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;
6) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних.
8. Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді.
Форми заяви, анкети кандидата, згоди кандидата на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів, що затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету, викладені у додатках 1-4 до цього Оголошення.
 
9. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат. У випадку виявлення  недостовірних даних у поданих документах  відповідний кандидат не буде допущений до конкурсу.
 
10. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до Ідентифікаційного комітету (на адресу подання документів) заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.
 
11. Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі –
 7 вересня 2018 року. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.
 
12. Протягом п’яти днів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.
Відгуки щодо кандидатів надсилаються в електронному вигляді на адресу Ідентифікаційного комітету, зазначену в повідомленні. Ідентифікаційний комітет не розголошує зміст отриманих відгуків, за винятком тих випадків, коли таке розголошення вимагається чинним законодавством.
 
13. Результати конкурсу оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційному веб-сторінці Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
 
14. Орієнтовна дата оприлюднення результатів конкурсу –
 17 вересня  2018 року.
 
15.  Документи в електронні формі, оформлені згідно з вимогами, вказаними в Додатку № 4, надсилаються на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 
 (E-mail: uasciencecops@gmail.com.) не пізніше 23 год. 59 хв. 7 вересня 2018 р. При відправці документів поштою, поштовий штемпель відправлення має бути не пізніше цієї ж дати, а суб’єкти подання, що відправляли, мають контролювати, щоб їх відправлення було доставлене не пізніше, ніж за 5 діб після відправлення. У паперовому вигляді документи надсилаються на адресу: вул. Володимирська, 58, каб. 38, м. Київ-33, МСП, 01601, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича (Науковий комітет НРПРНТ – Ідентифікаційний комітет).
При порушенні цих вимог документи не приймаються.
 
16. E-mail для надання довідок щодо заповнення Анкети кандидата у члени Наукової ради НФДУ: uasciencecops@gmail.com., телефон  для довідок:    097 117 38 06. 


 
 

 
                                             Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
Голові Ідентифікаційного комітету щодо обрання членів Наукової ради НФДУ
_______________
 
______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата у родовому відмінку)
який (яка) проживає за адресою:
_____________________________________
_____________________________________
тел. ___________________
 

 
ЗАЯВА
кандидата у члени Наукової ради Національного фонду досліджень України
 
Прошу допустити мене до участі у конкурсі щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.
 

___________   ________________
(дата)   (підпис)

 
 

 


                                       Додаток 2
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
 
АНКЕТА
 кандидата у члени Наукової ради
 Національного фонду досліджень України
 

 1. Особиста інформація

Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою):
Прізвище та ім’я латиницею (всі варіанти написань, які використовувалися в публікаціях):
Дата і місце народження, громадянство:
Інтернет-адреса особистої веб-сторінки або профілю LinkedIn, Research Gate тощо (за наявності):
Адреса електронної пошти:
Контактні дані (тел. роб., тел. моб., skype тощо):
 

 1. Суб’єкт подання (ким номінується кандидат)
 2. Секція Наукової ради Національного фонду досліджень України, до якої подається кандидат
 3. Науковий профіль кандидата

галузі наукової експертизи кандидата (до 10 рядків тексту)

 1. Освіта та наукова кваліфікація

(У зворотньому хронологічному порядку) дані про отриману вищу освіту з зазначенням дат навчання, назв факультетів та закладів вищої освіти, отриманих освітніх кваліфікацій, спеціальностей і спеціалізацій.
Дані про наукові ступені з зазначенням дати присудження ступеня, спеціальності, назви закладу, де відбувався захист, назви дисертації, ПІБ наукового керівника (консультанта – за наявності).
Дані про вчені звання, з зазначенням дати присвоєння звання, повної назви закладу, що приймав відповідне рішення, за якою спеціальністю (кафедрою) присвоєне.
Надати копії відповідних документів.

 1. Поточна посада(и)

Посада за основним місцем роботи, за наявності – посади за іншими місцями роботи (робота за сумісництвом, на умовах погодинної оплати праці тощо), із зазначенням назви та юридичної адреси підприємства, установи, організації, структурного підрозділу.

 1. Попередні посади за весь період наукової діяльності

Посада, місце роботи (із зазначенням назви і місця розташування підприємства, установи, організації, структурного підрозділу).

 1. Участь у конкурсних наукових (науково-технічних) проектах

Навести перелік основних наукових проектів, у яких кандидат брав участь протягом останніх 10 років (крім тих, що виконувалися  в межах базового бюджетного фінансування  наукової організації та/або  ЗВО за місцем роботи  кандидата).
Вказати окремо вітчизняні (фінансовані переважно українською стороною) і міжнародні (фінансовані переважно закордонними організаціями) проекти.
Вказувати назву проекту (наукової мережі, програми тощо) з зазначенням організації, що проводила або фінансувала конкурс, приблизного обсягу фінансування; вказати, протягом якого часу, в якій установі (підприємстві, організації) і в якому статусі (учасник, керівник, співкерівник тощо) брав участь кандидат.
(До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)

 1. Участь в експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів

Рік (період), організація, що проводила конкурс (конкурси), форма участі кандидата (рецензент, член експертної комісії, голова комісії, член журі тощо). (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)

 1. Наукові премії, нагороди, інші досягнення

Отримані наукові премії, персональні гранти або стипендії тощо: рік (період), якою організацією присуджені, у разі грантів на стажування вказати назву організації і структурного підрозділу, де відбувалося стажування. Інші особисті досягнення, пов’язані з науковою, організаційною або педагогічною діяльністю кандидата. (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)

 1.  Публікаційна діяльність

Навести перелік (не більше 10) вибраних основних наукових праць з напряму наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат представлятиме у відповідній секції Наукової ради (статей, монографій або розділів у монографіях, патентів, авторських свідоцтв тощо) за останні 10 років, з наданням інтернет-посилань до резюме публікацій.
За наявності: вказати індекс цитування та індекс Гірша за Scopus та Web of Science (у випадку соціогуманітарних спеціальностей, якщо відсутні показники за цими наукометричними базами, вказати відповідні дані за пошуковою системою Google Scholar), вказати посилання на публікаційні профілі кандидата (Scopus ID, Researcher ID  (або ORCID),  Google Scholar).

 1. Винахідницька та інноваційна діяльність (за наявності)

Загальна кількість патентів (авторських свідоцтв на винаходи), автором (співавтором) яких є кандидат. Навести перелік (не більше 10) вибраних основних патентів за останні 10 років. Участь в освоєнні (впровадженні) нових технологій або науково-технічних розробок: назва розробки, список основних співавторів, місце і умови реалізації, країна. (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)

 1.  Консультативно-дорадча та експертна діяльність

Членство у наглядових, вчених, науково-технічних, науково-експертних радах, спеціалізованих радах з захисту дисертацій (зазначити назву та місце розташування організації), у відомчих або урядових комітетах, комісіях (зазначити назву та місце розташування організації, роль комітету та основні обов’язки кандидата), радах фондів (в тому числі недержавних), інших консультативно-дорадчих або експертних органах.
Членство у редакційних колегіях журналів, назва журналу, видавництво, країна; вказати, в яких наукометричних базах індексується журнал (за наявності).
Надати (за наявності) посилання на перелік членів редколегії журналу, де фігурує ім’я кандидата, на офіційному веб-сайті журналу.
Участь в організаційних або програмних комітетах конференцій, семінарів, форумів та інших  наукових заходів: назва заходу, ким проводився, рік, місце проведення, форма участі кандидата; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних заходів або прикласти скановані копії їхніх програм.
(До 1 сторінки тексту).

 1.  Участь у міжнародних конференціях.

Навести інформацію про участь у міжнародних конференціях з пленарними або запрошеними  доповідями за останні 10 років; надати інтернет-посилання до веб-сторінок відповідних конференцій або прикласти скановані  копії їхніх програм.
(До 1 сторінки тексту).

 1. Освітня діяльність та підготовка наукових кадрів

Викладання курсів (назва курсу, тривалість, де читається) за останні 10 років.  Доктори філософії (кандидати наук), доктори наук, підготовлені під керівництвом (консультуванням) кандидата за останні 10 років. (До 1 сторінки тексту, за наявності надати відповідні інтернет-посилання)

 1. Чому, на Вашу думку, Ви підходите для роботи в Науковій раді Національного фонду досліджень України (не більше півсторінки тексту)
 2. Якими, на Вашу думку, повинні бути основні напрями роботи Національного фонду досліджень України? Ваше бачення власної місії як члена Наукової ради (не більше півсторінки тексту).

 
 
 
     Прізвище, ім’я, по батькові кандидата                                                               (підпис)
                      (повністю)                                                  
 
«_____»___________ 2018 р.


 
                                   Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
(___ ______________ 19__ року народження, паспорт серія ____ № _________,
виданий ____________________________________________________________), 
 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь або керівництво міжнародними проектами;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов'язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
 
___ ____________ 20__ р.                                                               _________________
                                                                                                                      (підпис)


                                     Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
16.07.2018 року протокол № 7
 

 
 
Вимоги
щодо оформлення документів кандидата
у члени Наукової ради Національного фонду досліджень
 
Загальні вимоги
 
1. Документи на конкурс щодо кандидата у члени Наукової ради Національного фонду досліджень (далі – кандидат) подаються згідно з переліком, визначеним пунктом 15 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – перелік) та наведеним у пункті 7 Оголошення про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень.
2. Документи, згідно з переліком, складаються українською мовою та подаються паралельно у двох виглядах – паперовому і електронному.
В електронному вигляді кожний документ, передбачений переліком, подається в окремому файлі.
Кожен файл переліку нумерується відповідно до підпунктів пункту 15 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України та має містити вичерпну інформацію стосовно цього підпункту.
Всі файли зазначеного переліку надсилаються на електронну адресу у заархівованому в один *.zip файл вигляді (де * – назва папки, яка співпадає із набраним латиницею прізвищем кандидата та його ініціалами).
Документи, передбачені:
підпунктами 1, 2, 4 – 6 переліку документів щодо кандидата, зберігаються у форматі *.pdf (де * – назва файлу);
підпунктом 3 переліку документів щодо кандидата зберігаються одночасно у форматі *.pdf (де * – назва файлу) та у форматі *.doc (де * – назва файлу);
 
Пакет документів у електронному вигляді у  заархівованому файлі *.zip має складатися з  7 файлів.
3. Назва кожного файлу містить прізвище кандидата та його ініціали латиницею, а також скорочене зазначення мови складення документу «ua».
 
Далі наведено приклад назв файлів, що стосуються кандидата Коваль Інни Володимирівни.
 
Приклад 1 для назви файлу, який міститиме анкету кандидата (підпункт 3 переліку документів щодо кандидата), викладену українською мовою у форматі *.doc:
03_Koval_ІV_ua.doc

де 0 технічний знак, що ставиться перед номером підпункту, який складається з однієї цифри;
  3 номер підпункту переліку документів щодо кандидата, відповідно до підпунктів пункту 15 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України;
  Koval прізвище кандидата;
  IV ініціали кандидата;
  ua  мова викладення документу (українська).

 
 
Архів файлів  Koval_ІV.zip має містити такі  файли:
01_Koval_ІV_ua.pdf
02_Koval_ІV_ua.pdf
03_Koval_ІV_ua.doc
03_Koval_ІV_ua.pdf
04_Koval_ІV_ua. pdf
05_Koval_ІV_ua.pdf
06_Koval_ІV_ua.pdf
4. Для підготовки документів використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 14 друкарських пунктів.
 
Документи повинні мати такі поля (міліметрів):
30 – ліве;
15 – праве, верхнє та нижнє.
 
5. Розмір е-поштових вкладень сумарно не повинен перевищувати 9 Мбайт.
 
6. Копія паспорта кандидата (копії сторінок 1-2, 3-6 (при наявності відміток) та сторінки з позначкою про реєстрацію місця проживання).
 
 
 
7. Копії документів щодо кандидата, які подаються у паперовому вигляді, засвідчуються кандидатом особисто шляхом проставлення ним позначки «згідно з оригіналом» та його власного підпису.
 
8. Згода кандидата на обробку персональних даних у паперовому вигляді підписується особисто кандидатом.
9. Анкета кандидата у члени Наукової ради Національного фонду досліджень (Curriculum vitae) заповнюється в електронному вигляді у форматі *.doc та у форматі *.pdf (де * – назва файлу). Анкета кандидата у паперовому вигляді підписується особисто кандидатом.
 
10. У разі висунення декількох кандидатів, суб’єктом висунення формується окремий пакет документі