Нові вимоги до оформлення дисертації підготували у МОН

2457

Міністерство освіти і науки підготувало проект вимог до оформлення дисертації, яким визначається структура, правила оформлення, вимоги до титульного аркушу, анотації та рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення публікацій дисертації.
Міністерство освіти і науки підготувало проект вимог до оформлення дисертації, яким визначається структура, правила оформлення, вимоги до титульного аркушу, анотації та рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення публікацій дисертації.

Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» (текст можна переглянути тут) оприлюднений для обговорення на сайті МОН. Зауваження і пропозиції можна подавати протягом місяця.
Зокрема, вимогами до оформлення передбачено, що назва дисертації повинна бути лаконічною, без скорочень, відповідати обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету і предмет дисертаційного дослідження та його завершеність.

Структура дисертації повинна мати такі структурні елементи:

 1. титульний аркуш;
 2. зміст;
 3. перелік умовних позначень (за необхідності);
 4. основну частину (вступ, загальна методика та методи досліджень, результати власних досліджень, узагальнення та обговорення досліджень);
 5. висновки;
 6. пропозиції виробництву (за необхідності);
 7. анотація;
 8. додатки (за необхідності).

Текст друкується на обох сторонах аркуша формату А 4 (210×297 мм) або А5 (148 × 210 мм). Кожний структурний елемент починається з нової сторінки.

Зміст дисертації повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх наявності)із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подається, за необхідності, у вигляді окремого списку. Терміни, скорочення, символи, позначення, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться, а розшифровка таких, що внесені до переліку, наводиться у тексті при їх першому згадуванні.

У вступі подається загальна характеристика дисертації, яка повинна містити: актуальність теми; мета і завдання дослідження; методи дослідження; наукова новизна отриманих результатів; практичне значення отриманих результатів (за наявності); особистий внесок здобувача; презентація результатів дослідження; відомості про кількість публікацій.

Розділи дисертації,як правило,включають в себе підрозділи (нумерація складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація – з трьох чисел), підпункти (нумерація – з чотирьох чисел).
У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Список використаних джерел формується одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті;
 • в  алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
 • у хронологічному порядку.

До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дисертації. Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, книга). Обсяг додатків не повинен перевищувати обсягу дисертації.

Дисертація у вигляді спеціально підготовленого рукопису може виготовлятися в твердому переплетенні. Дисертація готується державною або англійською мовою.

Для ознайомлення зі змістом та результатами дисертації наприкінці дисертації подається узагальнений короткий виклад її основного змісту – анотація. Матеріал в анотації викладається стисло і точно. Анотація подається двома мовами: українською та англійською. За рішенням спеціалізованої вченої ради анотація може також подаватися третьою мовою, пов’язаною з предметом дисертаційного дослідження.