Результати конкурсу на кращу науково-дослідну роботу

484

На засіданні Президії, що відбулось 09.07.2015 р., одним з питань порядку денного йшлося про результати конкурсу на кращу науково-дослідну роботу, виконану у 2014 р. за бюджетом НАМН. Доповідав голова комісії академік М. Д.Тронько. 
Згідно додатку до постанови Президії НАМН від 9 липня 2015 року, наводимо список науково-дослідних робіт, що пройшли конкурс на кращу НДР, виконану у 2014 році за бюджетом НАМН:

1. ДУ «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України»  

«Розробити стандарти надання медичної допомоги вторинного рівня при патології біліарної системи»
Керівник – доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов

2. ДУ «Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України»

«Удосконалення технології очищення імуноглобулінів для внутрішньовенного введення від баластних білків»
Керівник – доктор медичних наук, професор А.С. Тимченко

3. ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова Національної академії медичних наук України»

1. «Вплив штучної атмосфери на функціональні можливості та тривалість життя дрозофіл і мишей» Керівник – академік НАМН, доктор медичних наук, професор В.В.Безруков

2. «Розробка комплексної програми діагностики, профілактики та лікування дефіциту й недостатності вітаміну D у хворих старших вікових груп з патологією кістково-м’язової системи» Керівник – доктор медичних наук, професор В.В.Поворознюк

4. ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.О. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

1. «Оцінка соціальних втрат, обумовлених підвищеними ризиками від дії забрудненого атмосферного повітря для здоров’я населення України» Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник О.І. Турос

2. «Обґрунтування гендерорієнтованих підходів до збереження здоров’я і профілактики захворювань у підлітків» Керівник – доктор медичних наук, старший науковий співробітник О.В. Бердник

3. «Розробка науково обґрунтованих гігієнічних вимог до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності дітей та підлітків» Керівники – член-кореспондент НАМН, доктор медичних наук, професор Н.С. Полька, доктор медичних наук, професор Ю.Д.Думанський, доктор біологічних наук, професор Л.А.Томашевська 

5. ДУ «Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України»

«Розробити методи патогенетичної терапії хворих на обмежену склеродермію та хронічний червоний вовчак з урахуванням морфологічних змін шкіри, стану імунної системи і метаболізму сполучної тканини»
Керівник – доктор медичних наук, професор Я.Ф.Кутасевич

6. ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»

«Вивчення на модельних об’єктах цукрового діабету терапевтичних ефектів, зумовлених введенням рекомбінантних молекул ДНК, що містить цільовий ген препроінсуліну людини»
Керівник – академік НАМН, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор М.Д.Тронько

7. ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України»

«Вивчити закономірності регенерації та морфофункціональний стан печінки при лікуванні об’ємних утворень з використанням різних методів дисекції її паренхіми» Керівник – доктор медичних наук, головний науковий співробітник О.В. Малоштан

8. ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України»

«Вивчити радіопротекторні властивості модифікованих сполук тіолового ряду в експерименті» Керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В.А.Вінніков

9. ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

«Вивчення біологічних властивостей мікроорганізмів роду Enterococcus різного походження та удосконалення методів лабораторної діагностики ентерококових інфекцій» Керівник – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Л.Г.Мироненко

10. ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»

«Вивчити роль етногенетичних характеристик в механізмах неврозогенезу»
Керівник – доктор медичних наук, професор Н.О.Марута

11. ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України»

«Вдосконалити методи лікування та профілактики респіраторного папіломатозу»
Керівники – академік НАМН, доктор медичних наук, професор Д.І.Заболотний, доктор медичних наук, головний науковий співробітник М.Б.Самбур

12. ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків Національної академії медичних наук України»

«Розробити комплексні диференційовані програми раннього втручання для медико-психологічної реабілітації дітей раннього віку з синдромом Дауна та оцінити їх ефективність»
Керівник – доктор психологічних наук, професор Г.В. Кукуруза

13. ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України»

«Вивчити механізми впливу на гемостаз in vitro та in vivo препаратів концентратів факторів зсідання крові та їх лікувальну дію у хворих на гемофілію з інгібітором»
Керівники – доктор медичних наук, професор В.Л.Новак, доктор медичних наук, професор В.Є.Логінський

14. ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України»

1. «Розробити та удосконалити методики переднього міжтілового спондилодезу при захворюваннях та ушкодженнях шийного відділу хребта»
Керівник – доктор медичних наук, професор М.О.Корж

2. «Розробити методики профілактики патологічної перебудови стегнової кістки та ранньої асептичної нестабільності ніжки ендопротеза кульшового суглоба»
Керівник – доктор медичних наук, професор В.А.Філіпенко

15. ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України»

«Розробити діагностичний комплекс та лікувальні заходи попередження прогресування хронічних вірусних гепатитів В і С у дітей»
Керівники – доктор медичних наук, професор М.Ф.Денисова, доктор медичних наук, професор А.Г.Ципкун

16. ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України»

«Визначення впливу стресу матерів на зміну чутливості до лептину як патогенетичної ланки розвитку ожиріння та остеопатій у нащадків»
Керівники – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Л.Ю.Сергієнко

17. ДУ «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України»

«Розробити способи профілактики та лікування стоматологічних захворювань у хворих на цукровий діабет II типу»

Керівник – доктор медичних наук, професор В.Я.Скиба

18. ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України»

1. «Прогнозування перебігу та патогенетичне обґрунтування ортопедичного лікування порушень трофіки нижньої кінцівки у хворих з ураженням периферичних нервів» Керівник – доктор медичних наук, професор А.П.Лябах

2. «Прогнозування результатів ортопедичного лікування хворих з системними захворюваннями сполучної тканини (ревматоїдний артрит, анкілозивний спондиліт)»
Керівник – доктор медичних наук, професор С.І. Герасименко

19. ДУ «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»

«Фармакодинамічні аспекти протимікробної активності нових похідних арилаліфатичних аміноспиртів»
Керівник – доктор медичних наук Н.О.Вричану

20. ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України»

«Вивчити закономірності кровопостачання та власної васкуляризації злоякісних новоутворень із застосуванням мультифазної мультидетекторної комп’ютерної томографії (МДКТ), МДКТ-ангіографії та МДКТ-перфузіографії»
Керівник – член-кореспондент НАМН, доктор медичних наук, професор І.М.Дикан

21. ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

1. «Дослідити біохімічні основи змін ендокринної регуляції кісткових структур у дітей з гострими лейкеміями, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС»
Керівник – доктор медичних наук К.М.Бруслова

2. «Дослідити значення спермальної рідини та її компонентів в збереженні фертилізаційних властивостей сперми в умовах радіаційного впливу»
Керівник – доктор біологічних наук, професор С.В.Андрейченко

3. «Здійснення першого національного інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю в Україні»
Керівник – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник В.В.Чумак

4. «Роль оксиду азоту, оксидативного стресу та поліморфізму гену NOS3 в механізмах розвитку несприятливих наслідків Чорнобильської катастрофи у дітей при хронічному надходженні 137Cs до організму»
Керівник – доктор медичних наук, професор Є.І.Степанова

22. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

1. «Дослідити механізми розвитку лівошлуночкової серцевої недостатності в залежності від динамічних характеристик міокарда» Керівник – академік НАМН та НАН України, доктор медичних наук, професор Г.В.Книшов

2. «Дослідити механізми розвитку симптоматичної ішемії міокарда гемодинамічного ґенезу»
Керівник – академік НАМН та НАН України, доктор медичних наук, професор Г.В.Книшов

23. ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України»

«Вивчити роль ендогенного пептиду апеліну в розвитку уражень серця у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без такого»
Керівник – доктор медичних наук, професор С.М.Коваль

24. ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»

«Вивчити механізми патологічних змін системи кровообігу та їх вплив на стан фізичної активності у хворих на бронхіальну астму»
Керівники – академік НАМН, доктор медичних наук, професор Ю.І.Фещенко

25. Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України»

1. «Розробити мініінвазивні методи хірургічного лікування доброякісних пухлин і стенозуючих захворювань стравоходу» Керівник – доктор медичних наук, професор О.Ю.Усенко

2. «Розробити комплекс хірургічних заходів по покращенню результатів лікування хворих з пухлинами підшлункової залози»
Керівник – доктор медичних наук, професор В.М.Копчак

26. ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України»

«Визначити особливості патогенезу та клінічного перебігу атеросклерозу у хворих на системні ревматичні захворювання та розробити принципи їх діагностики, прогнозування та лікування»  
Керівники – академік НАМН, доктор медичних наук, професор В.М.Коваленко, доктор медичних наук, професор Т.В.Талаєва, доктор медичних наук, професор В.О.Шумаков