Аналіз результатів роботи установ НАМНУ в умовах карантину через поширення коронавірусної інфекції станом на 21.04. 2020 року

1626

Кількість пацієнтів, що отримали висококваліфіковану медичну допомогу в установах НАМН України за життєвими показами за період карантину в Україні – 4409, серед них, новонароджені – 115; діти – 179. Виконано 750 оперативних втручань. Всі пацієнти III-V категорії складності.

Проконсультовано – 8794 особи,  в тому числі (дистанційно) хворих на COVID-19 з супутньою  важкою коморбідною патологією – 163.

В установах Національної академії медичних наук України проведено  комплекс заходів для ефективного реагування щодо протидії спалаху COVID-19 та  підготовку до масового прийому та лікування інфікованих хворих у важких станах. Розроблено поетапний план перепрофілізації певної кількості ліжок для прийому хворих на коронавірусну хворобу.

В провідних установах («Інститут гастроентерології», «Інститут нефрології», «Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М. І. Ситенка», «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова», «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М.Лук’янової», «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського», «Національний науковий центр радіаційної медицини») готові  68 ліжок для надання     високоспеціалізованої  медичної допомоги  особам у невідкладних станах з COVID-19   та пацієнтам з коморбідною патологією.

В «Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» створено відділення обсервації на 60 ліжок для співробітників НАМН України, контактних по COVID-19.

За крайньої потреби, додатково може бути перепрофільовано 128 ліжок для прийому  хворих на COVID-19.

Також, клініка ДУ «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського» за адресою вул. М. Амосова, 5, ( 50 ліжок), готова до прийому пацієнтів з коморбідною патологією  ВІЛ/CОVID-19 за життєвими показами, та клініка по вул. Галицька, 4, (40 ліжок), готова до прийому хворих на CОVID-19.

Створено  центр лабораторної діагностики коронавірусої  інфекції COVID-19 для пацієнтів та персоналу установ НАМН України на базі ДУ «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського».

Всі установи НАМН України готові до роботи в умовах карантину. Розроблені алгоритми дії медичних працівників при виявленні особи з підозрою на COVID-19, клінічний маршрут  пацієнта з COVID-19, інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту та інш.

Багатьма установами надані пропозиції щодо наукових досліджень та технологій профілактики та лікування COVID-19.

Вже заплановано та виконується три науково – дослідні роботи з вивчення COVID-19.

Зокрема, в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського» на період 01.04.2020 до 31.12.2020 р. була запланована нова НДР «Клініко-епідеміологічна характеристика, лікування і профілактика COVID-19», мета і основні завдання якої відповідають пропозиціям щодо наукових досліджень та технологій профілактики і лікування COVID-19 в межах нашої компетенції і можливостей:

  • дослідити терапевтичні підходи і засоби, що теоретично можуть впливати на перебіг важкої стадії хвороби в умовах інтенсивної терапії (озонотерапія, застосування методу непрямого електрохімічного окислення крові, внутрішньовенне введення 10% розчину етилового спирту тощо);
  • вивчити динаміку індикаторів запальних та імунопатологічних реакцій, що дозволяють оцінити клінічний перебіг, тяжкість стану хворих на COVID-19 з метою розробки підходів до ефективної інтенсивної терапії;
  • визначити клінічну і лабораторну ефективність застосування препаратів інтерферону – альфа як монотерапії, так і в поєднанні з деякими противірусними препаратами, та також препарату церулоплазміну у пацієнтів із пацієнтів з середньо-тяжким та тяжким перебігом COVID-19;
  • визначити цитотоксичну дію (СС50),  ефективну концентрацію (ЕС50), індекс селективності (IS) вітчизняних препаратів природного та синтетичного походження – інгібіторів реплікації вірусів іn vitro;
  • дослідити вплив стовбурових клітин людини на розвиток і перебіг вірусної пневмонії in vitro на моделі грипозної пневмонії мишей;
  • дослідити віруліцидну активність дезінфікуючих препаратів у плані ефективності їх застосування в комплексі санітарно-протиепідемічних заходів при COVID-19;
  • виявити загальні та регіональні епідеміологічні особливості COVID-19 в Україні; визначити фактори ризику, що впливають на можливість інфікування та поширення 2019-nCo;
  • на прикладі COVID-19 оцінити стан нагляду за емерджентними/реемерджентними інфекціями в системі охорони здоров’я України.

Запропоновані для вивчення такі проблеми:

  • Оптимізація променевих навантажень на пацієнтів від рентгенодіагностичних і томографічних процедур під час діагностики пневмоній у хворих на COVID-19.
  • Визначення діагностичної ефективності цифрової рентгенографії органів грудної клітини при COVID-19-пневмоніях.

      Фундаментальні дослідження можуть стосуватись механізмів та наслідків інтерференції лікарських засобів специфічної дії, в т. ч. протипухлинної та противірусної дії.

В ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України» достроково завершена науково-дослідна робота А.20.01 «Визначити розповсюдженість антибіотикорезистентних штамів основних бактеріальних збудників негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів та розробити оптимальні схеми диференційованої антимікробної хіміотерапії з урахуванням фармакоекономічних аспектів» (науковий керівник д-р мед. наук, професор Дзюблик О.Я.) і натомість затверджена і розпочата нова НДР А.20.04 «Оптимізувати діагностику та розробити методи неспецифічної профілактики негоспітальної пневмонії, що викликана коронавірусами або поєднанням їх з бактеріальними збудниками» (науковий керівник д-р мед. наук, професор Дзюблик О.Я.). Строки виконання : 01.04.2020 – 31.12.2022

Видано інформаційний лист «Методи профілактики коронавірусної інфекції декаметоксином у дорослих осіб». – Київ, 2020.- 4 с.;  та розроблено локальний клінічний протокол.

Національний науковий центр радіаційної медицини вважає за доцільне запланувати комплексну науково-дослідну роботу «Вивчити механізми системної дії носійства вірусу COVID19 при поліорганній  хронічній соматичній патології у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС».

ДУ «Інститут неврології, психіатрії  та наркології НАМН України» працює над розробкою психоосвітніх матеріалів щодо подолання паніки та профілактики стресу в умовах епідемії COVID-19.

В ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»  запланована ініціативна тема «Доклінічна оцінка антифібротичного та протизапального ефекту препаратів при фіброзі легенів» (протокол засідання Вченої ради Інституту від 24.02.2020 № 2), спрямована на попередження розвитку фіброзу легень внаслідок модельованого в експерименті ГРДС шляхом застосування розробленого інститутом нанотехнологічного препарату.  Тема виконуватиметься у співдружності з ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Пропонується включити до схем лікування пневмонії (у т.ч. з гострим респіраторним дістрес синдромом), що спричинює ураження вірусом SARS-CoV-2, створені в інституті нанопрепарати.

За умови негативного розвитку ситуації та великої кількості коморбідних хворих доцільно проведення НДР з питань перебігу основних захворювань у поєднанні з коронавірусною  інфекцією.

Відносно пропозицій щодо використання ліків та медичних засобів вітчизняного виробництва для профілактики та лікування Covid 19 (п. 6 запитуваної інформації) пропонуємо таке.

У якості потенційного ад’ювантного лікування ДУ «Інститут гематології і трансфузіології НАМН України» пропонує використовувати препарати мелатоніну, вітчизняного виробництва.

ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України» пропонує використовувати для лікування «анти COVID-19» імуноглобулін, технологія виробництва якого практично не відрізняється від виробництва інших специфічних імуноглобулінів.

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»  пропонує  розглянути антицитокінового трансдермального препарату» та вітчизняних препаратів, що містять алкалоїд хінін.