Наукова та клінічна діяльність ДУ “Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”: 20-річний ювілей

4392

Клініко-діагностичний центр АМН України «Здоров’я літніх людей» створено на виконання Указу Президента України «Про програму «Здоров’я літніх людей» і офіційно відкрито 6 липня 1999 року (практично установа пра-цювала з січня 1999 р.). Центр був обладнаний найсучаснішим на той час обладнанням, комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням (ця тенденція збереглася дотепер). Директором був призначений кандидат медич-них наук Володимир Олексійович Рогожин (з 2000 р. — доктор медичних наук). Він зібрав до Центру молодий перспективний колектив, у який увійшли та згодом реалізували свій науковий потенціал: О.Ю. Чувашова, К.П. Гордіенко, Л.А. Мироняк, Ю.П. Терницька, Є.М. Божок, О.В. Рябікін, І.І. Глазовська, Г.О. Скорохода, С.Г. Мазур [6].

У червні 2006 р. директором Центру стала доктор медичних наук, професор Дикан Ірина Миколаївна (з 10 лютого 2012 р. − Інститут ядерної медицини та променевої діагностики) [7].

Сьогодні директор Інституту (провідна наукова установа держави у галузі променевої діагностики) — професор Дикан Ірина Миколаївна, член-кореспондент Національної академії медичних наук України (обрана 28.12.2012 р. за спеціальністю «променева діагностика»); лікар вищої категорії, лікар-спеціаліст за спеціальністю «організація і управління охорони здоров’я» (2006); лауреат Державної премії в галузі «Науки і техніки» (2013).

Науковий потенціал Інституту представлений 24 працівниками, з них професорів – 4, докторів наук – 7, кандидатів наук – 14.

Пріоритетними напрямками роботи установи є наступні: наукові дослідження в галузі променевої діагностики та ядерної медицини; висококваліфіковані референтні обстеження із застосуванням високотехнологічних методів променевої діагностики; впровадження нових діагностичних підходів в медичну практику; підготовка лікарів за спеціальностями рентгенологія та ультразвукова діагностика; методична робота із вдосконалення наукових досліджень та навчальних програм з променевої діагностики в Україні.

Кандидат медичних наук Володимир Олексійович Рогожин
Заступник директора з наукової роботи – Тарасюк Борис Андрійович, доктор медичних наук
Головний лікар – Гордієнко Кирило Петрович, кандидат медичних наук.
Завідуюча канцелярією Мовчан Оксана Миколаївна та головна медична сестра Діленян Рима Ішханівна.
Жолнерук Олег Якович, заступник головного лікаря, лікар-рентгенолог вищої категорії
Логаніхіна Катерина Юріївна, кандидат медичних наук, лікар-рентгенолог
Корчагін Павло Миколайович, лікар-рентгенолог вищої категорії
Бутенко Борис Петрович, лікар-рентгенолог першої кваліфікаційної категорії
Козаренко Тетяна Маратівна, доктор медичних наук, професор
Волик Нелла Кузьмівна, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії
Коробко Віктор Федорович, лікар вищої категорії
Глазовська Ірина Іванівна, завідуюча відділенням, кандидат медичних наук, лікар-невролог вищої категорії
Кравчук Едуард Юрійович, лікар-кардіолог
Луценко Олександр Геннадійович, кандидат медичних наук, лікар-терапевт

Професор Дикан Ірина Миколаївна
Учений секретар − Андрущенко Ірина Вікторівна, кандидат медичних наук.
Головний бухгалтер — Збаровська Лариса Миколаївна.
Терницька Юлія Павлівна, завідуюча відділенням, кандидат медичних наук, лікар-рентгенолог вищої категорії
Божок Євген Миколайович завідуючий відділенням, кандидат медичних наук, лікар-рентгенолог вищої категорі
Гребенюк Оксана Олександрівна, лікар-рентгенолог
Кулівник Юрій Миколайович, лікар-рентгенолог вищої категорії
Глобенко Тетяна Анатоліївна, завідуюча відділенням, лікар вищої категорії
Мазур Світлана Георгіївна, канд. мед. наук, лікар вищої категорії
Коваленко Алла Володимирівна, лікар вищої категорії
Москаленко Наталія Юліївна, лікар вищої категорії
Іванова Марина Федорівна, кандидат медичних наук, лікар-невролог вищої категорії
Корсак Ірина Сергіївна, лікар-кардіолог

Інститут має свій веб-сайт (http://diagra.org), на якому можна ознайомитись з його науковою та практичною діяльністю (адміністратор сайту − Синюта Сергій Борисович). У розробці − сайт дистанційної освіти і наукових досліджень [9].

На цей час плідно працюють 2 науково-діагностичні підрозділи інституту: онкорадіології та передпухлинних захворювань; загальної та педіатричної радіології; 4 клініко-діагностичних підрозділів інституту: консультативно-поліклінічний; томографії; мамології та загальної рент-генології; ультразвукової діагностики.

Основі напрямками наукової діяльності інституту спрямовані на вивчення неоднорідності діагностичних зображень та їх постобробку у дифе-ренційній діагностиці злоякісних новоутворень, а також на розробку променево-діагностичних критеріїв диференціальної діагностики вродже-них та набутих захворювань печінки у дітей і удосконалення FAST-протоколів в галузі невід-кладної медицини.

В інституті вдосконалюють методи промене-вої діагностики ЦНС, серцево-судинної системи, органів грудної клітки, черевної порожнини, ма-лого тазу.

Шість років працює аспірантура за спеціаль-ністю 14.01.23. − «Променева діагностика та променева терапія». Ефективність аспірантури – 100%. Інститут є закладом, який готує науков-ців вищої кваліфікації. За роки існування захи-щено 14 кандидатських та 6 докторських дис-ертацій.

Для фахівців в галузі радіології інститутом з 2010 р. видається науковий журнал „Лучевая діагностика, лучевая терапия”, який Наказом МОН України від 06.11.2014 р. № 1279 внесено до Переліку наукових спеціалізованих видань України, де можуть публікуватись результати дисертаційних робот на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук включено до Переліку наукових фахових видань України. Журнал впевнено відзначив своє п’ятиріччя [1] і в наступному році зустріне своє десятиріччя. У журналі регулярно публікуються річні звіти інституту з наукової та клінічної діяльності [8, 10, 12].

Журнал входить до електронної бази даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (наукові ресурси → наукова періодика України). Журнал реферується Ін-ститутом проблем реєстрації інформації НАН України; обробляється та відображається в українському реферативному журналі „Дже-рело”; індексується у системі GoogleScholar; ВИНИТИ РАН.

Спільні науково-дослідні роботиДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» [20]

2000-2002 рр. Вивчити КТ та МРТ критерії проростання і проникнення пухлин навколоно-сових пазух до порожнини черепа.

2001-2003 рр. Вивчити можливості магнітно-резонансної спектроскопії в діагностиці доброякісних і злоякісних пухлин ЛОР-органів.

2004-2006 рр. Вивчити можливості рентгенів-ської комп’ютерної томографії та магнітно-резо-нансної томографії в диференційній діагностиці захворювань скроневої кістки.

2007-2009 рр. Розробити радіологічні крите-рії оцінки ефективності променевої та хіміотерапії злоякісних пухлин навколоносових пазух.

2010-2012 рр. Розробити критерії діагностики, стадіювання та ефективності променевої терапії раку гортані з урахуванням даних мультидетекторної спіральної комп’ютерної томографії.

2012-2014 рр. Розробити критерії діагностики раку гортані із застосуванням МДКТ-ангіографії, МДКТ-перфузіографії та функціональної МДКТ.

Одеський національний медичний універ-ситет

2001-2002 рр. Вивчення можливостей маг-нітно-резонансної томографії та спектроскопії у диференційній діагностиці новоутворень матки і придатків.

Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України

2002-2004 рр. Дослідження порушень церебральних функцій у пацієнтів різних вікових груп методом функціональної магнітно-резонансної томографії при вогнищевих ураженнях головного мозку.

2003-2005 рр. Розробка методів диференцій-ної діагностики патології хребта з використанням магнітно-резонансної томографії та спектроскопії.

2003-2005 рр. Розробка методів променевої диференційної діагностики при дослідженнях хворих на інсульти в гострому та реабілітаційно-му періодах.

2005-2007 рр. Дослідження зон рухових функ-цій в півкулях головного мозку при внутрішньо-черепних пухлинах методом функціональної магнітно-резонансної томографії.

2006-2008 рр. Розробка критеріїв прогнозу-вання результатів хірургічного лікування хворих з цереброваскулярною патологією.

2007-2009 рр. Розробка методів діагностики, лікування та вторинної профілактики церебраль-ного вазоспазму при субарахноїдальній геморагії різного генезу.

2008-2010 рр. Комплексна магнітно-резонанс-на томографія в оцінці структурно-функціональних змін головного мозку при внутрішньочерепних об`ємних утвореннях.

2011− 2013 рр. Дослідити фактори та критерії підвищення ефективності функціонального МРТ діагностичного супроводу нейрохірургічних втручань при внутрішньомозкових пухлинах та артеріовенозних мальформаціях півкуль голов-ного мозку.

Інститут геронтології АМН України ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України

2002-2004 рр. Вікові особливості морфометаболічних та гемодинамічних змін головно-го мозку та шляхів їх кореляції у хворих на інсульт.

2006-2008 рр. Вивчення можливостей методів променевої діагностики для кількісної оцінки ефективності нейропротекторів і статинів при лікуванні на інсульт.

2009-2011 рр. Вивчити вікові особливості церебральної гемодинаміки та морфо-функціонального стану мозку у хворих із завершеним ішемічним інсультом та його наслідками.

2012-2014 рр. Дослідити вікові особливості церебральної гемодинаміки та нейровізуалізуючі методи біоелектричної активності голов-ного мозку у хворих із геморагічним інсультом у ранньому відновлювальному періоді.

Інститут педіатрії, акушерства та гінеко-логії АМН України

2000-2003 рр. Розробити та впровадити в практику охорони здоров’я методи профілактики, ранньої діагностики і реабілітації перина-тальних уражень нервової системи новонаро-джених та дітей раннього віку із групи високого ризику ураження ЦНС.

Інститут урології АМН України

2003-2005 рр. Вивчення метаболізму тканин нирок при патології з використанням методу магнітно-резонансної спектроскопії.

2006-2007 рр. Розробити диференційну діа-гностику патології передміхурової залози за допомогою методів магнітно-резонансної томографії та спектроскопії.

Кафедра променевої діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України

2009-2011 рр. Удосконалити спосіб променевої діагностики патологічних процесів гепато-панкреатодуоденальної зони.

РАДМІР, ДЧП, АО НДІ радіотехнічних ви-мірювань

2008-2010 рр. Розробка ультразвукових діагностичних методів з режимами візуалізаціїї просторового розподілу пружних властивостей м’яких тканин внутрішніх органів людини та вимірювання в’язко-пружних параметрів у визначеній точці області інтересу.

Власні науково-дослідні роботи

2006-2008 рр. Дослідження можливостей магнітно-резонансної томографії з використанням сучасних контрастуючих засобів на основі гадолінію.

2006-2008 рр. Розробити показання до про-ведення та удосконалити методику спіральної комп’ютерної томографії з використанням сучасних неіонних контрастних засобів.

2009-2011 рр. Дослідити ефективність магнітно-резонансної томографії в діагностиці захворювань колінного суглоба.

2011 р. Розробити методику комплексної діа-гностики новоутворень печінки із застосуванням дистанційної УЗ пальпації та МДКТ перфузіографії.

2012-2014 рр. Розробити спосіб МРТ та МДКТ діагностики та діагностичного супрово-ду хірургічного лікування травматичних ушко-джень колінного суглоба.

2012-2014 рр. Розробити та удосконалити діагностику вогнищевої патології підшлункової залози за допомогою МДКТ-перфузіографії.

2016-2018 рр. Вивчити закономірності кровопостачання та власної васкуляризації злоякісних новоутворень із застосуванням мульти-фазної мультидетекторної комп`ютерної томографії (МДКТ), МДКТ-ангіографії та МДКТ-перфузіографії.

2016-2018 рр. Вивчення неоднорідності діагностичних зображень в індикації типу морфологічної перебудови органів та тканин із використанням грід-технологій (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України).

2016-2018 рр. Розробка критеріїв диференційної та топічної діагностики об’ємних утворень панкреатодуоденальної локалізації на підставі наукоємних способів постпроцесінгу (Інсти-тут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України).

2016-2018 рр. Розробка алгоритму інтеграль-ної променевої діагностики макро- та мікро-ангіопатій, що зумовлені порушенням метаболізму у хворих на цукровий діабет 2 типу (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Ко-місаренка НАМН України).

2016-2018 рр. Вивчення структурно-функціональних змін головного мозку при різних стадіях порушення мозкового кровообігу.

2016-2018 рр. Розробка алгоритму застосування комплексу сучасних променевих методів дослідження в діагностичному супроводі лікування різних форм ішемічної хвороби серця.2018 рік став роком початку виконання нових НДР (2018-2020 рр.).

У 2018 році для проведення НДР застосоване сучасне обладнання (метролог інституту − Федо-рова Ірина Реомаровна): система ультразвукова діа-гностична TUS-A500 Aplio – 2 од; система ультраз-вукова діагностична SSA-7800A Aplio МХ; систе-ма ультразвукова діагностична SSA-640A Viamo; сканер ультразвуковий діагностичний IE 33 Philips; сканер ультразвуковий діагностичний Voluson 730 Expert; Vivid 4 ; ультразвуковий скануючий прилад Ultima PA для УЗД органів черевної порожнини, трансабдомінального, трансректального дослі-дження передміхурової залози і трансвагінально-го дослідження органів малого таза у жінок, ехо-кардіографії, УЗД грудної та щитоподібної залоз, допплерографії черевної частини аорти та її гілок, судин органів малого таза, кінцівок, голови і шиї, транскраніального дослідження артерій головного мозку; Aguilion ONE – 640-зрізовий комп’ютерний томограф – TSX-301A/2C для дослідження цен-тральної нервової системи, хребта, органів черев-ної порожнини і малого таза, кісток, суглобів, сер-ця, магістральних і вінцевих судин; мамографічна система з томосинтезом SelenaDimensions діагнос-тування рака молочних залоз.

Найважливіші досягнення прикладних НДР за 2018 рік

НДР «Вивчити неоднорідність діагностич-них зображень в диференційній діагностиці злоякісних новоутворень» : доведено, що ко-ефіцієнти гетерогенності – інформативні інте-гральні показники морфології вексельної тексту-ри комп’ютерних томографічних зображень (та практично усіх класичних діагностичних зобра-жень з вексельною текстурою) [16];

запропоновані коефіцієнти одномірної гетеро-генності К1, К2, К3 для вимірювання гетероген-ності тканин на комп’ютерних томографічних зображеннях на основі рентгенівської щільності зони інтересу [25];

встановлена динаміка коефіцієнтів одномірної гетерогенності К1, К2, К3 в процесі рентген-контрастування та мультифазного сканування відображає криву накопичення і виведення рент-генконтрастного засобу і дозволяє реалізувати квазіпатогістологічний аналіз пухлин підшлун-кової залози [25];

встановлені коефіцієнти одномірної гетеро-генності для досліджуваних нозологічних форм раку підшлункової залози у різні фази рентген-контрастування – аденокарцинома (25,5±6,1; 65,7±6,4; 90,3±8,9; 51,8±4,4), цистаденокарцино-ма (32,9±6,3; 111,5±9,2; 110,3±9,7; 36,9±4,5), аци-нарноклітинний (22,8±6,0; 74,6±6,9; 69,3±7,0; 61,5±4,9) та недиференційований рак (10,4±4,1; 26,1±4,5; 31,3±4,6; 17,6±2,7) [25]; доведено діа-гностичну ефективність запропонованих кіль-кісних показників у диференціальній діагности-ці різних форм підшлункової залози; розроблено спосіб діагностики захворювань підшлункової залози, згідно якого використовують МДКТ з рентгенконтрастуванням та вимірюванням у зоні інтересу на комп’ютерних томографічних зобра-женнях коефіцієнта просторової автокореляції, параметра z-оцінки до і після рентгенконтрасту-вання, на основі яких визначають запальний про-цес (панкреатит), доброякісний чи злоякісний характер новоутворень, що може бути застосова-но для виявлення злоякісних пухлин підшлунко-вої залози та пухлин інших локалізацій;

вивчено інформативність коефіцієнту двомірної гетерогенності С та градієнта коефіцієнту двомірної гетерогенності ∆C квазіпатогістоло-гічного аналізу пухлин навколоносових пазух.

НДР «Розробити променево-діагностичні критерії диференціальної діагностики вро-джених та набутих захворювань печінки у дітей»: доведено достовірне підвищення жор-сткості паренхіми при хронічних дифузних захворюваннях печінки від 6,31±1,67 кПа при хво-робі Вільсона, до 12,72±6,28 кПа – при автоімунному гепатиті;

показано, що при застосуванні програми Accustic Structure Quantifi cation (ASQ) однорідність будови паренхіми печінки за кольором властива пацієнтам з хворобою Вільсона; наявність червоного та жовто-гарячого кольорів сті-нок дрібних розгалужень портальної системи є проявом фібротичного ушкодження при автоімунному гепатиті;

встановлено, що для автоімунного гепатиту характерними є наступні ехографічні ознаки: потовщення стінок портальної вени від >1 до 3 мм в період маніфестації клінічних проявів; підвищення показників жорсткості паренхіми з 4.64 до 11 кПа та вище;

вперше в Україні розробляється комплекс не-інвазивних методів діагностики фіброзу печінки у дітей.

У 2018 році опубліковано 77 наукові праці: 43 – наукові статті (5 опубліковані за кордоном, а 3 з них – у виданнях, що індексуються наукометрич-ними базами WebofScience та Scopus), решта опубліковані у журналах, які входять до міжна-родних баз даних; 31 теза доповідей (з них 1 – за кордоном); у співавторстві – два інформаційні листи «Ультразвукова абляція (HIFU) міом тіла матки» та «Алгоритм променевої діагностики при вторинній адентії та плануванні дентальної імплантації у пацієнтів із аномаліями зубних ря-дів» та монографія «Екстрені ультразвукові об-стеження при травмі FAST-протокол». Слід, зо-крема, відзначити наступні статті [2-5,13-19,21-29]. Впроваджено 9 науково-практичних розро-бок у 10 медичних закладах: в клініках наукових установ НАМН, закладах МОЗ, комунальних та приватних закладах України, що підтверджено 23 актами впровадження.

До інформаційного бюлетеня (додаток до «Журналу Національної академії медичних наук України») подано 3 нововведення. Отримано 3 охоронних документи – патенти України на ко-рисну модель (патентознавець інституту − Кані-овська Валентина Андріївна).

Пат. № 127727 Україна МПКG01N35/00. Спосіб визначення напруження механізмів компенсації церебральної гемодинаміки у хво-рих із різними клінічними проявами стенозів сонних артерій високого ступеня Мазур С.Г. Дикан І.М./ заявник і патентовласник ДУ «Ін-ститут ядерної медицини та променевої діа-гностики НАМН України»; З. u 201711960 від 10.05.2017. Опубл. 27.08.2018. Пат. № 128685, Україна МПК G01N33/00. Спосіб діагностики захворювань підшлункової залози / Дикан І.М, Синюта С.Б., Гордієнко К,П,заявник і патен-товласник ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»; З. u201712182 дата подання заявки: 11.12.2017 Публ.: 10.10.2018. Пат. 130181, Україна МПКG01N35/00. Спосіб діагностики автоімун-них захворювань у дітей. /Дикан І.М. Тарасюк Б.А., Коробко В.Ф.; заявник і патентовласник ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»; З. u 201806393 дата подання 07.06.2018. Опубл. 26.11.2018.

Співпраця

Інститут археології НАН України, відділ біо-археології − робота у сфері вивчення стародавніх органічних залишків (угоду укладено до 2021 року).

Третій рік інститут співпрацює з кафедрою радіології ім. професора Ж.К. Хамзабаєва ме-дичного університету Астана (Казахстан).

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка − співпраця у підготовці фа-хівців із ядерної фізики.

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Бо-голюбова НАН України − спільно виконується прикладна НДР щодо вивчення неоднорідностей діагностичних зображень в диференційній діа-гностиці злоякісних новоутворень.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гіне-кології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України» − спільна прикладна НДР щодо роз-робки променево-діагностичних критеріїв дифе-ренціальної діагностики вроджених та набутих захворювань печінки у дітей.

Українська військово-медична академія МО України − спільна участь у розробці екстреного ультразвукового обстеження при травмі FAST-протокол.

Кафедра радіології НМАПО ім. П.Л. Шупи-ка МОЗ України – спільно розроблено алгоритм діагностики патологічних змін у жінок із високою рентгенологічною щільністю грудних залоз методом цифрового томосинтеза.

Національний технічний університет Украї-ни «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» − колегіально розробляються протоколи постпроцесінгової обробки ультразвукових зображень при дифузній патології печінки у дітей.

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України − участь в розробці протоколів комплексного променевого обстеження дітей із вродженими вадами серця.

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» − спільна розробка протоколів постпроцесінгу діагностичних зображень захворювань підшлункової залози.

ДУ «Інститут ендокринології та обміну ре-човин ім В.П. Комісаренка НАМН України» – комплексна ультразвукова діагностика діабетичної нефропатії у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу.

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чебо-тарьова НАМН України» – спільна розробка алгоритму прогнозування реорганізації церебральної гемодинаміки після атеротромботичного ішемічного інсульту у пацієнтів середнього віку та старших за 60 років.

Освіта

У 2018 р. в інституті, який понад 10 років є клінічною базою кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, підготовку пройшло 67 лікарів-інтернів; 57 лікарів медичних закладів МОЗ України, лікарі-курсанти циклів тематичних удосконалень, циклів спеціалізації стажувалися на робочому місці у всіх відділеннях інституту. Лекції курсанти прослуховують згідно навчальних планів на базі кафедри радіології. Кількість слухачів що-року збільшується, що обумовлено високим кінце-вим рівнем підготовки кадрів. Протягом всіх років роботи Міжнародного медичного форуму інститут приймав в його роботі активну участь. У рамках ІХ Міжнародного медичного форум (2018) проведено науково-практичну конференцію «Інноваційні ме-тоди у променевій діагностиці», на якій доповідачі висвітлили результати найсучасніших досягнень установи в галузі променевої діагностики. Крім того, був співучасником у організації та проведенні VІ Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні-2018» і науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні пи-тання сучасної ультразвукової діагностики».

Участь у наукових медичних форумах

Співробітники інституту приймали активну участь у наукових медичних форумах протягом 2018 року: European Congress of Radiology, 28 February-4 March, Vienna, Austria; Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної Академії Ме-дичних Наук України, 23 березня 2018 року, м. Київ; VІ Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні», 28-23 березня 2018 р., м. Ірпінь; Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення в неврології», 3-5 квітня 2018 року, м. Київ; VIІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», 25-28 квітня, м. Київ; Науково-практичний семінар «Рак молочної залози», 13 вересня 2018 року, м. Київ; Науково-практична конференція з міжнародною участю (Х міжнародна конференція «Нейросимпозиум», 11-13 верес-ня 2018 року, м. Одеса; ХІІ Міжнародна школа-семінар «Практичні питання сучасної візуалізації в клініці», 24-26 вересня 2018 року, м. Львів; XІІІ конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії», 9-11 жовтня 2018 року, м. Київ; Наці-ональна науково-практична мамологічна конференція, 26-27 жовтня 2018 року, м. Київ; Школа кольпоскопії онкогінеколога Наталії Лигирди, 15 листопада 2018 року, м. Київ; Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», 29-30 листопада 2018 року, м. Київ.

Клінічна діяльність

Клінічну роботу здійснюють лікарі та наукові співробітники. Разом: лікарів вищої категорії – 28; першої – 3; другої – 3; докторів медичних наук – 7; кандидатів медичних наук – 14. На лі-карські категорії атестовано 100 % наукових співробітників – лікарів.

У 2018 році в установі проведено 125774 об-стежень у 18426 пацієнтів. Співвідношення «до-слідження/пацієнт», збільшилось у порівнянні з 2017 роком і складає 7,9 (6,7 у 2017 році), що від-повідає загальній тенденції установи проводити комплексне та всебічне обстеження хворих із за-стосуванням різних методів променевої діагностики. Як і в попередні роки чітко простежується зсув акцентів в напрямку поглиблених та високотехнологічних діагностичних процедур.

Кількість КТ досліджень у порівнянні з минулим роком збільшилась на 4,5%. На 61,3 % збільшилась кількість рентгенологічних та мамоло-гічних досліджень, кількість ультразвукових досліджень збільшилась на 17,1 % .Кількістье-хокардіографічних досліджень – на 9 %. Продовжує втілюватись комплексне дослідження стану серцево-судинної системи комплексом методів ЕКГ, ЕхоКГ та МДКТ-коронарографія.

За домовленістю між адміністраціями державних установ НАМН України (Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка Лук’янової О.М., Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка, Інститут ортопедії та травматології, Інститут нейрохірургії ім. акад. О.П. Ромоданова, Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Коміса-ренка), медичних закладів МОЗ України (Інститут раку, педіатричне відділення; КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр»; дитячі клінічні лікарні №10 та №12) та інститутом здійснюються постійні консультативні наради з метою корекції планів діагностичного дообстеження най-більш складних клінічних випадків.

В клінічну практику в 2018 році впроваджено метод ранньої ефективної діагностики захворювань грудної залози завдяки застосування висо-котехнологічного устаткування з можливостями томосинтезу. Переваги методики томосинтезу грудних залоз: підвищення діагностичної ефективності променевого дослідження при незначному збільшенні часу і ефективної дози; поліпшення візуалізації наявного в дійсності непальпуємого вузлового новоутворення (контури, структура, розмір), скорочення кількості підозрілих щодо раку непальпованих вузлових утворень; виявлен-ня непальпованих вузлових утворень, що не визначаються при оглядової мамографії; зменшення кількості прицільних знімків і випадків короткого (3-6 місяців) динамічного контролю; зниження необхідності у використанні інших методів променевої діагностики; зменшення кількості діагностичних пункцій біопсій; менша компресія органа під час проведення дослідження, що робить його більш комфортним для пацієнтки.

Протягом усіх років та 2018 року ДУ „Інсти-тут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» функціонував у повній відпо-відності до «Статуту» та «Основних напрямків діяльності» установи.

Перелік перспективних тем НДР, визначе-них відповідно до світових трендів

Прогнозування розвитку раку молочної залози, передміхурової залози на основі аналізу МРТ та ехографічних зображень. Прогнозування розвитку ішемічного інсульту, геморагічного інсуль-ту, розсіяного склерозу на основі аналізу МРТ-зображень. Візуалізація фармакодинамічної дії та тропності лікарських засобів. Виділити та вивчити сурогатні радіологічні маркери старіння та довголіття.

Вивчити радіологічну семіотику терапевтичних вікон при ішемічному інсульті, геморагічному інсульті та раковій хворобі. Дослідження у галузі когнітології [11].

Література

1. 5 лет журналу «Лучевая диагностика, лучевая терапія» 2010-2015 гг. // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2015. − № 3-4. – С. 6-15.

2. Андрущенко И. В. Диастолическая функция левого желудочка у детей с суставной формой ювенильного ревматоидного артрита по результатам метода двойного допплера / И. В. Андру-щенко // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − №

3. – С. 50-57. 3. Бабкіна Т. М. Кістки тазу: візуалізація переломів (огляд і портфоліо) / Т. М. Бабкіна, Т. М. Петрик, М. Л. Анкін // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 1. – С. 47-57.

4. Бабкіна Т. М. Оцінка радіохірургічного лікування метастатичних утворень печінки по даним первинного МСКТ та МРТ аналізу з прогнозуванням локальної відповіді / Т. М. Бабкіна, О. В. Дзигар, Н. Ю. Спіженко // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 3. – С. 22-28.

5. Березенко В. С. Морфологічні та ультразвукові особливості фіброзу печінки в дітей з автоімунним гепатитом / В. С. Березенко, Т. Д. Задорожна, Х. З. Михайлюк, Б. А. Тарасюк, В. Ф. Коробко, С. М. Келихевич // Патологія. – 2018. – Т. 15, № 3. – С. 330-336.

6. Дыкан И. Н. Научно-практическому центру лучевой диагностики АМН Украины – 10 лет / И. Н. Дыкан, О. Ю. Чувашова, Н. Н. Колотилов [и др.]// Променева діагностика, променева терапія. – 2009. − №1. – С. 1-10.

7. Дикан І. М. 15-річний досвід роботи у галузі променевої діагностики / І. М. Дикан, Б. А. Тарасюк, М. М. Колотілов [та інші] // Лучевая диагнос-тика, лучевая терапия. – 2014. − № 3-4. – С. 6-11.

8. Дикан І. М. Наукова та клінічна діяльність ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» у 2015 році / І. М. Ди-кан, Б. А. Тарасюк, І. В. Андрущенко // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2016. − № 1. – С. 6-8 .

9. Дыкан И. Н. Сайт дистанционного образования и научных исследований Института ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины / И. Н. Дыкан, Н. Н. Колотилов // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2016. − № 4. – С. 6-13.

10. Дикан І. М. Наукова та клінічна діяльність ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» у 2016 році / І. М. Дикан, Б. А. Тарасюк, І. В. Андрущенко // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2017. − № 1. – С. 6-10.

11. Дыкан И. Н. НБИК: функциональные МРТ исследования головного мозга / И. Н. Дыкан, Н. Н. Колотилов // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2017. − № 3. – С. 42-52.

12. Дикан І. М. Наукова та клінічна діяльність ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» у 2017 році / І. М. Дикан, Б. А. Тарасюк, І. В. Андрущенко // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 1. – С. 6-10.

13. Дикан І. М. Перший досвід використання 3D мамографії в Україні / І. М. Дикан, Є. М. Бо-жок, А. В. Гурандо // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 2. – С. 40-48.

14. Дикан І. М. Атеротромботичний ішемічний інсульт: вікові особливості реорганізації церебральної гемодинаміки при прогнозі відновлення мозкового кровотоку / І. М. Дикан, С. Г. Мазур // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 3. – С. 6-21.

15. Екстрені ультразвукові обстеження при травмі FAST-протокол» / І. П. Хоменко, Е. В. Світличний, О.І. Гречаник [та ін.]. − Київ: «Ви-давництво Людмила», 2018. − 66 с.

16. Колотилов Н. Н. Гетерогенность компьютерно – томографических изображений опухолей: введение в проблему / Н. Н. Колотилов // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. М № 1. – С. 73-77.

17. Кориченский А. Н. Эластография молочной железы: от чего зависит жесткость тканей / А. Н. Кориченский, Т. М. Бабкина, Н. К. Волик, В. Е. Медведев // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 2. – С. 73-83.

18. Куликова Ф. И. Тромбоэмболия легочной артерии: лучевая диагностика (обзор и портфолио) / Ф. И. Куликова, Н. Н. Колотилов, K. Alekseyenko [ и др.] // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 4. – С. 62-76.

19. Лук’янова І. С. Значення ультразвукового дослідження в пізні терміни вагітності для прогнозування раннього виявлення невідкладних станів у новонароджених (за матеріалами власних досліджень) / І. С. Лук’янова, Г. Ф. Медведенко, Л. А. Іванова, Б. А. Тарасюк // Перинатология и педиатрия. – 2018. − № 2. – С. 52-56.

20. Розенфельд Л. Г. 50-річний досвід променевої діагностики і терапії / Л. Г. Розенфельд, М. М. Колотілов, І. М. Дикан [та ін..] // Променева діагностика, променева терапія. – 2010. − № 2. – С. 42-50.

21. Слєпов О. К. Рідкісне спостереження аномалії легеневих вен у грудної дитини з ускладненою бронхогенною кістою лівої легені / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур, О.П. Пономаренко, Ю.П. Терницька // Хірургія дитячого віку – 2018 − №1 (58) – C.54-61.

22. Тарасюк Б.А. Фетальные аритмии: стратегия и тактика (данные литератури и собственные результаты) / Б. А. Тарасюк, І. С. Лукьянова, Г. Ф. Медведко, Е. Н. Дзюба // Акушерство. Гінекологія. Генетика. Науково-практичний журнал – 2018 – Том 4, №2. – C.12-17.

23. Тарасюк Б. А. Поліп товстого кишечника у дитини: випадок з практики / Б. А. Тарасюк, О. П. Джам, А. Ю. Палкін [та ін.] // Лучевая диагности-ка, лучевая терапия. – 2018. − № 4. – С. 81-84.

24. Терновой Н. К. Медицинская квалиметрия: на примере ортопедии и травматологии / Н. К. Терновой, Н. Н. Колотилов, А. В. Самохин // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 3. – С. 82-91.

25. Kolotilov N. N. CT images of pancreatic malignant tumors: heterogeneity coeffi cients / N. N. Kolotilov, L. R. Zabudskaya// Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 3. – С. 35-38.

26. Kolotilov N. N. Radiological pharmacology: glutoxim / N. N. Kolotilov, A. Alekseyenko, I. V. Andrushchenko [et al.] // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 4. – С. 77- 80.

27. Korobko V. F. Elements of shear wave elastography classifi cation at prostate cancer / V. F. Korobko // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 1. – С. 28-32.

28. Ternovoy N. K. Quantifi able tumor diff usion coeffi cient (overview and own data) / N. K. Ternovoy, N. N. Kolotilov, E.V. Tuz, O.V. Drobotun, N. V. Ulyanchich // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2 18. − № 3. – С. 70-76.

29. Ternovoy N. K. 3D modeling and 3D printing technology for personalized models of pelvic bones and proximal femur malignant tumors for surgery planning and rehearsal / N. K. Ternovoy, O. V. Drobotun, N. N. Kolotilov, V. F. Konovalenko, I. M. Voyeykova, S. I. Vasilieva // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. − № 4. – С. 36-40.