Інститут спадкової патології НАМН України

32362
Керівник: в.о. директора д.м.н. Акопян Гаяне Рубенівна
Сайт: https://ihp.lviv.ua/ 
Контакти: 79000, м. Львів, МСП-169, вул. М. Лисенка, 31-а. E-mail: root@ihp.lviv.ua
Телефон: Реєстратура – (032) 275-21-31; (032) 276-54-99, 275-38-44.

Інститут заснований у 1940 р. як Львівський науково-дослідний інститут охорони материнства i дитинства і до 2000 р. функціонував  як установа Міністерства охорони здоров’я України. У 2000 р.

Інститут увійшов в систему Національної академії медичних наук України.

Директорами інституту були: засновник і перший директор — заслужений ікар України Трегуб Г. М. (1940—1949), доцент Ганул Л. А.   (1950—1951), к. мед. н. Ящук Г. Д. (1952—1957), проф. Давидов Л. Я.  (1958—1970), проф. Булієнко С. Д. (1970—1980). З 1980 р. і по даний час Інститут очолює Лауреат Державної премії, Заслужений діяч науки  і техніки України, доктор медичних наук, професор Олег Зіновійович Гнатейко.В жовтні 2010р.

Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України» відзначатиме 70-річчя свого заснування. нститут включає наступні структурні підрозділи: відділення діагностики спадкової патології, відділення клінічної генетики, відділення пренатальної діагностики і перинатології, відділення епідеміології вродженої і спадкової патології, науково-організаційне вдділення, Львівський міжобласний медико-генетичний центр, Регіональний лікувально-діагностичний центр медичної реабілітації для малозабезпечених категорій населення, бібліотеку, господарську  частину. В інституті працюють 110 співробітників.

Ефективна діагностика і профілактика вродженої і спадкової патології  визначені у статуті Інституту в якості основних завдань.

Підготовлено висококваліфіковані кадри, здатні проводити діагностику та профілактику вродженої та спадкової патології на сучасному рівні  і в широкому спектрі захворювань людини. Зусиллями співробітників  інституту) щорічно надається біля 70 тис. спеціалізованих    консультацій та проводиться лікування більше 2,7 тис. пацієнтів, з них третина дитячого віку. Саме цим обумовлені обрані напрями наукових досліджень, які в кінцевому результаті спрямовані на досягнення міжнародного стандарту якості діагностики та профілактики  вродженої та спадкової патології:

Дослідження частоти та клініко-генетичного поліморфізму поширеної спадкової патології Західного регіону України.               Дослідження генів-модифікаторів клінічного перебігу поширеної соматичної патології людини.

Дослідження ролі генетичних та середовищних чинників у структурі репродуктивних втрат населення Західного регіону України з розробкою підходів до ефективного формування потоків вагітних жінок на пренатальне дослідження стану плоду.

Вивчення генетичних маркерів нестабільності геному у взаємозв’язку  із репродукційними втратами у людини.

Генетичний моніторинг природжених вад розвитку, скринінг на Фенілкетонурію та   гіпотиреоз.

Пошук інформативних маркерів індивідуальної чутливості до ксенобіотиків та розробка принципів діагностики, лікування і профілактики екологічно детермінованих станів у дітей, пов’язаних з інтоксикацією генотоксичними чинниками.

Дослідження генетичних маркерів схильності до онкологічних захворювань (гемобластози, рак товстої кишки).

За останні 10 років співробітниками інституту захищено 4 докторських    і 21 кандидатська дисертація, отримано 8 патентів на корисну модель, видано 8 монографій і 3 підручники, опубліковано 621 журнальну статю (117 за кордоном), 62 науково-популярні статі, 58   пам’яток і буклетів. Присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (2), присвоєно почесне звання «Заслужений діяч наукиі техніки України» (1), 6 НДР, виконаних в інституті нагороджено Грамотами Президії НАМН України.

Всі комплексні наукові розробки виконуються в межах державних наукових і науково-практичних програм: «Діти України», «Планування сім’ї», «Цільова комплексна програма генетичного моніторингу в Україні», «Здоров’я нації». Завдяки створеній в системі Національної академії  медичних наук Україні стратегії широкого внутрішнього та міжгалузевого комплексування в ДУ «ІСП НАМНУ» утворилися щільні наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними, лікувальними та лікувально-педагогічними установами в Україні та за кордоном.

Співробітники інституту входять до складу тимчасових творчих колективів в межах спільних наукових проектів з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Інститутом патології крові та трансфузійної медицини НАМН України, Львівським національним  медичним університетом ім. Данила Галицького, Університетом ім.  Гумбольдта (Берлін, Німеччина), Меморіальним центром здоров’я дитини  (Варшава, Польща).