ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕНІ ДО ВИКОНАННЯ У 2020-2022 РОКАХ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ НАМН УКРАЇНИ

2596

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

1. Вивчити особливості ускладненого перебігу кили стравохідного отвору діафрагми, гастроезофагальної рефлексної хвороби, ахалазіїкардії, стенозу гастродуоденальної зони виразкового ґенезу та удосконалити методи їх хірургічної корекції з застосуванням ендолапароскопічних технологій.
2. Вивчити значення факторів гуморального імунітету та розробити комплекс критеріїв прогнозування перебігу хронічних запальних захворювань кишечника.

ДУ «Інститут дерматології та венерології  НАМН України»

1. Визначити комплекс фенотипічних та молекулярно-генетичних характеристик штамів стафілококів, вилученних від хворих на хронічні дерматози, та розробити підходи до терапії цих захворювань.
2. Оптимізація комплексних методів лікування хворих на оніхомікози з абсолютними та відносними протипоказаннями до системної протигрибкової терапії.
3. Удосконалити заходи щодо попередження розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед ключових популяційних груп, зокрема, в умовах пенітенціарної системи.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»

1.  Розробити хірургічну тактику при тимомах, ускладнених синдромом верхньої порожнистої вени.
2. Розробити та удосконалити хірургічні та медикаментозні методи корекції хронічної серцевої недостатності у хворих з постійною електричною стимуляцією серця.
3. Розробити індивідуальну лікувально-діагностичну тактику при стенозуючих захворюваннях стравоходу з урахуванням етіологічних чинників.
4. Розробити діагностичну та хірургічну тактику при мінно-вибухових пораненнях м’яких тканин.

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

1. Спадкові та соціально-стресові фактори в ґенезі та розвитку рекурентних депресій.
2. Розробити алгоритм обрання оптимальної комплексної терапії хворих залежних від алкоголю.
3. Розробити реабілітаційні програми мобілізації процесів компенсаторно-адаптивної нейропластичності при хворобі Паркінсона.
4. Розробити алгоритм вибору способу хірургічного лікування невралгії трійчастого нерву.
5. Вивчити можливості використання даних біометричного моніторингу у дітей з епілепсіями.

ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

1. Дослідити еволюцію хронічної хвороби нирок у дітей, які перенесли гостре пошкодження нирок.

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»

1. Дослідити поліморфізм генів колагенів та рецептору вітаміну D серед осіб з дегенеративними захворюваннями між хребцевих дисків.
2. Дослідити ефективність використання технології тканинної інженерії при ушкодженнях спинного мозку в експерименті.
3. Розробити методи комплексного лікування метастатичних пухлин головного мозку із застосуванням передопераційного стереотоксичного опромінення.
4. Дослідити ефективність ад’ювантних імунотерапевтичних та радіотерапевтичних технологій в комплексному лікуванні злоякісних пухлин головного мозку.
5. Вивчити особливості перебігу мультифокальної симптоматичної епілепсії та розробити диференційовані підходи хірургічного лікування.
6. Розробити методи оптимізації хірургічного лікування внутрішньо-мозкових пухлин великого мозку з використанням інноваційних нейрохірургічних технологій.
7. Вивчити вплив клінічних і неврологічних проявів, а також  нейровізуаліузуючих морфологічних особливостей хронічних субдуральних гематом на тактику лікування хворих похилого та старечого віку.

ДУ «Інститут отоларингології  ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

1. Експериментальне обґрунтування та клініко-імунологічна оцінка нових підходів до застосування мукозальної вакцинації мікробними та вірусними антигенами при інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів.
2.  Дослідження кохлео-вестибулярних розладів у пацієнтів різних вікових груп з порушеннями мінерального обміну кісткової тканини.
3. Удосконалення діагностики та лікування хворих з новоутвореннями парафаригеального простору.

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

1. Науково обґрунтувати систему медико-психологічного супроводу родин в рутинно-орієнтованій моделі раннього втручання.
2. Удосконалити систему медичного супроводу хлопців із затримкою статевого розвитку (ЗСР) з урахуванням ступеню гіпоандрогенії та коморбідних захворювань.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»

1. Дослідити і визначити особливості порушень  сенсомоторних  механізмів бінокулярного зору у дітей, яким була проведена лазерна коагуляція з приводу прогресуючої ретинопатії  новонароджених.
2. Особливості патогенезу дистрофічних (кератоконус), запальних (бактеріальні та грибкові кератити) та аутоімунних захворювань рогівки (ревматоідний артрит, синдроми Стівенса-Джонсона, Лайела) та розробка нових методів їх лікування.
3. Особливості теплообміну ока в залежності від морфофункціонального стану судинної оболонки та після вітреоретинальних і антиглаукомних втручань (експериментальне та клінічне дослідження).
4. Вивчити особливості регресу ретинобластоми, основні ускладнення при органозберігаючому та органоліквідному лікуванні та розробити способи їх усунення.
5. Удосконалення  надання своєчасної спеціалізованої  та    висококваліфікованої допомоги при пошкодженнях ока в умовах АТО (ООС) на сході України.

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України»

1.  Дослідити етіопатогенетичну та саногенетичну роль паравертебральних м’язів у розвитку дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта. 
2.  Вивчити механізми оптимізації регенерації кістки залежно від віку реципієнта в разі використання алогенних кісткових імплантатів у комбінації з мезенхімальними стромальними клітинами і біологічно активними факторами плазми крові.
3. Експериментальне вивчення реакцій кісткової тканини та біомеханічних властивостей системи «імплант-кістка» у разі  використання інноваційних 3D-друкованих матеріалів з полімолочної кислоти та трабекулярного титану.
4. Розробити комплексний підхід до лікування уродженого псевдоартрозу кісток гомілки у  дітей.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології  ім. академіка О.М. Лук’янової  НАМН України»

1. Удосконалити методи діагностики, лікування та профілактики захворювань статевих органів у жінок, викликаних інфекціями, що передаються статевим шляхом та визначити роль соціальних і медичних факторів при цих захворюваннях.
2. Вивчити стан репродуктивного здоров’я  жінок в залежності від виду та способу лікування  тиреоїдної патології.
3. Удосконалити методи профілактики та лікування гастроінтестинальної харчової алергії у дітей раннього віку на основі вивчення клініко-метаболічних особливостей перебігу захворювання.
4. Оптимізувати діагностику та хірургічну корекцію природжених обструктивних уражень тонкої кишки у новонароджених дітей.
5. Вивчити предиктори несприятливого закінчення вагітності при допоміжних репродуктивних технологіях у пацієнток з гіпертензивними розладами.
6. Вивчити стан провізорних органів за наявності вітальних та летальних аномалій у плода.
7. Розробити систему медико-соціального супроводу новонароджених з метаболічними захворюваннями на тлі перинатальної патології.
8. Удосконалити комплекс лікувально-діагностичних заходів та визначити епігенетичні фактори ризику онкогенності у жінок з безплідністю і гіперпроліферативним синдромом.

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

1. Вивчення механізмів розвитку порушень репаративного остеогенезу при переломах довгих кісток, прогнозування перебігу та способи корекції.
2. Розробити     диференційований   підхід   до   хірургічного   лікування   гриж
міжхребцевих дисків в поперековому відділі хребта.
3. Вивчити особливості діагностики та розробити нові способи лікування ушкоджень передньої хрестоподібної зв’язки у спортсменів.
4. Розробити нові технології корекції осьових деформацій ділянки колінного суглоба у пацієнтів, ріст яких триває.
5. Вивчити механізми розвитку та перебіг скелетно-мязової інфекції при локальному введенні глюкокортикоїдних препаратів (експериментально-клінічне дослідження).

ДУ «Інститут урології НАМН України»

1. Вивчити особливості інвалідизації внаслідок неонкологічних урологічних захворювань із обґрунтуванням заходів профілактики та зниження стійкої втрати працездатності серед дорослого населення України.
2. Вивчити ефективність застосування контактної пневматичної літотрипсії при лікуванні хворих на уролітіаз.

ДУ «Національний інститут серцево-судинної  хірургії  ім. М.М. Амосова НАМН України»

1.  Удосконалити систему первинної та вторинної профілактики раптової серцевої смерті у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією.
2. Вивчити ефективність різних методик катетерного лікування фібриляції передсердь.
3. Розробити та вдосконалити хірургічне лікування поєднаних коронарних уражень у пацієнтів з аневризмами аорти.
4. Розробити та удосконалити методи діагностики та хірургічного лікування ускладнених форм міксом серця.

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»


1. Визначити вплив генетичних та епігенетичних факторів на розвиток передчасного старіння при метаболічно-асоційованих захворюваннях та розробити персоніфіковані підходи до їх профілактики.
2. Вивчити епігенетичні чинники метаболічного запалення при поєднанні ішемічної хвороби серця з цукровим діабетом 2 типу.
3. Розробити шляхи індивідуалізованої корекції метаболічних порушень у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на підставі вивчення кишкового мікробіому, регуляторних молекул та маркерів системного запалення.
4. Розробити методи оптимізації лікування хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням на підставі вивчення гуморальних і епігенетичних факторів та параметрів мікробіоти кишечника.
5. Визначення ролі біохімічних та генетичних маркерів в прогнозуванні несприятливих подій у хворих з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST.

ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

    1.  Визначити розповсюдженість антибіотикорезистентних штамів основних бактеріальних збудників негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів та розробити оптимальні схеми диференційованої антимікробної хіміотерапії з урахуванням фармакоекономічних аспектів.

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології  ім. О.О. Шалімова НАМН України»

1. Розробити та впровадити мультимодальну програму прискореного відновлення при панкреатодуоденектомії.
2. Розробити та обґрунтувати технології лікування хворих з вродженими та набутими вадами молочної залози з використанням реконструктивних та коригуючих втручань.
3. Розробити показання, вдосконалити технічні підходи та вивчити результати ендопротезування черевного відділу аорти у пацієнтів підвищеного ризику.
4. Вивчити можливість використання мезенхімальних стовбурових клітин у пацієнтів після трансплантації нирки.

Національний науковий центр «Інститут кардіології  ім.  акад.  М.Д. Стражеска НАМН України»

1. Вивчити предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь на тлі артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця.
2. Розробка медичних технологій діагностики, профілактики та лікування резистентних первинних та вторинних дисліпідемій.

ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної  нейрорентгенохірургії НАМН України»

1. Дослідити механізми неоангіогенезу у хворих з артеріовенозними мальформаціями різної локалізації на підставі визначення рівня ендотеліального фактору роста судин до та після лікування.

ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К.Гусака НАМН України»

1. Прогностичне значення дослідження мінімальної резидуальної  хвороби у дітей з B-лінійною лімфобластною лейкемією.
2. Мультидисциплінарний аналіз та оцінка якості життя пацієнтів зони операції об'єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб, які зазнали хірургічних втручань, травм та перенесли гострі соматичні порушення здоров’я.

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»

1. Вивчення етіопатогенетичних умов та закономірностей формування артропатій у хворих на гемофілію.
2. Визначення закономірностей формування антибіотикорезистентності персистуючих клінічних ізолятів мікроорганізмів та шляхів її мінімізації у хворих на лейкемію.
3. Вивчення якості еритроцитів донорської крові при гіпотермічному зберіганні у додатковому нанотехнологічно модернізованому розчині.

ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

Розробка інноваційних тест-систем in vitro на основі мультипотентних мезенхімальних стовбурових / стромальних клітин людини для фармакологічних досліджень.

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»

1. Вивчення вікових структурних та ультраструктурних змін клітин-мішеней при моделюванні інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу та їх лікуванні.
2. Встановити прогностичну значимість мультимодальних біомаркерів в діагностиці фенотипічних особливостей клінічного перебігу хвороби Паркінсона, можливість їх застосування для оцінки ефективності патогенетичної терапії.
3. Розробити технологію діагностики темпу і профілю старіння людини з використанням нейромережевих алгоритмів.
4. Вивчити вплив гіпоксичного і гіперкапного середовища на функціональний стан і розвиток патології у лабораторних тварин (дрозофіл, мишей і щурів).

ДУ «Інститут громадського здоров`я ім. О. М.Марзєєва НАМН України»

1. Удосконалення гігієнічних підходів до планування громадської та житлової забудови.
2. Наукове обґрунтування критеріїв мікробіологічної безпеки повітря житлових та громадських приміщень та розробка профілактичних заходів.
3. Розробка та забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу прийняття та впровадження рішень у сфері охорони здоров’я.
4. Наукове обґрунтування оптимальних обсягів рухової активності дітей молодшого шкільного віку.

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  ім. В.П.Комісаренка НАМН України»

1. Експериментальне дослідження репродуктивних, адаптивних та поведінкових ефектів пренатальної дії ендокринних дизрапторів.
2. Клініко-імунологічне дослідження механізму дії та особливостей застосування  холекальциферолу у дітей та підлітків на етапах розвитку цукрового діабету 1 типу.
3. Вивчення активності сигнального каскаду PI3K/Akt у мононуклеарах периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2 типу.
4. Оптимізація діагностики, хірургічного лікування та прогнозування перебігу пухлин щитоподібної залози, інциденталом надниркових залоз та паратиреоїдних аденом.
5. Розробити та дослідити ефективність нових засобів профілактики захворювань ендокринної системи з метою їх впровадження в клінічну практику.
6. Удосконалити методи лікування хворих на ожиріння на основі вивчення деяких патогенетичних чинників цього захворювання.
7. Оптимізація лікування хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією на підставі аналізу клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання та віддалених результатів лікування.
8. Удосконалення методів діагностики, прогнозування та корекції ендокринопатій (раку щитоподібної залози та цукрового діабету).

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

  1. Поширеність опортуністичних паразитозів у хворих з патологією шлунково-кишкового тракту. 
  2. Біоінформатичні підходи до вивчення мінливості вірусів грипу в Україні.
  3. Вплив резистентності ВІЛ на ефективність антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих дітей в Україні за даними молекулярно-епідеміологічних досліджень.
  4. Визначення ролі мімікруючих пептидів бактерій і рецепторів епідермального фактору росту при персистентних вірусних інфекціях: гепатиті С, герпетичній та папіломавірусній інфекціях.
  5. Розробка оптимальних схем діагностики та раціональних методів інтенсивної терапії при ураженнях нервової системи, що виникли внаслідок ускладнень та залишкових явищ інфекційних захворювань.

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України»

1. Кількісне визначення дермальної абсорбції в оптимізації моделей оцінки ризику несприятливого впливу пестицидів на працюючих.

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України»

1. Визначити роль інгібіторів циклооксигенази-2 в поєднанні з цитостатиком в радіомодифікації променевого лікування недрібно- клітинного раку легені та плоскоклітинного раку голови та шиї.
2. Оптимізувати типометричну підготовку до променевої терапії хворих на рак голови та шиї.
3. Розробка нових технологій індивідуалізації комплексного лікування хворих на папілярний рак щитоподібної залози з інсулінорезистентністю.

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України»

1. Дослідження ролі вірус-опосередкованої активації мононуклеарних фагоцитів при розсіяному склерозі.
2. Особливості поширення корової інфекції в сучасних умовах у Північно-Східному регіоні України.
3. Дослідження поліфенольних сполук нового синтезу з протимікробними властивостями для подальшого застосування в розробці нових лікарських засобів.
4. Розроблення  протимікробного лікарського засобу для лікування вагінітів.
5. Розробка протимікробного засобу на основі хмелепродуктів для місцевого лікування інфікованих ран та опіків.
6. Удосконалення виготовлення аутовакцин на основі P. aeruginosa з використанням методу фотоінактивації збудника.
6. Дослідження фотодинамічного впливу на анаеробні збудники гнійно-запальних процесів у тканинах пародонту.
7. Удосконалення лабораторної діагностики діареї мандрівників, обумовленої протозойними паразитами.
8. Вивчення впливу метаболітів та нативних поверхневих антигенних речовин мікрофлори носоглотки на загальну та адаптивну резистентність макроорганізму.

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»

1. Дослідити безпосередні та віддалені результати органозберігальної хірургічної корекції спадкового сфероцитозу, ускладненого калькульозом жовчного міхура (холецистолітотомія із спленектомію) з метою оптимізації лікування.
2. Встановити роль прозапальних цитокінів та факторів росту в розвитку клінічних проявів хронічних мієлопроліферативних неоплазій з різними драйверними мутаціями та розробити алгоритм їх патогенетичної корекції.

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України»

1. Розробити патогенетично обґрунтовані диференційовані алгоритми діагностики та лікування новоутворень щитоподібної та надниркових залоз.
2. Удосконалити діагностику неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих  на цукровий діабет 2 типу з урахуванням етіопатогенетичних механізмів розвитку захворювання.
3.Розробка нових підходів до корекції аутоімунного ураження щитоподібної залози на основі засобів регенеративної медицини в експерименті.
4. Визначення ролі дефіциту та недостатності вітаміну D в розвитку дисфункцій статевих залоз, обґрунтування підходів до їх терапії.
5. Експериментальне обґрунтування ефективності нового засобу на основі похідного дикарбонової кислоти для корекції функціонально-метаболічних порушень печінки та коморбідних ендокринних патологій на фоні гепатиту.

ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»

1. Малі та «модельні» природжені вади розвитку як прояви НДСТ у дітей з екопатологією та епігенетичні фактори особливостей її перебігу.
2. Аналіз чинників ранньої діагностики генетично зумовленої патології людини на прикладі вибраних моногенних та мультифакторних хвороб.
3. Поширеність та спектр природжених вад розвитку в родинах з різноманітною спадковою та мультифакторною патологією.

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

1. Фармакодинамічна взаємодія імунодепресантів, нестероїдних протизапальних засобів і антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду за умов комбінованого застосування на моделях коморбідних станів, що супроводжуються запаленням.
2. Фармако-математичний аналіз результатів скринінгу аналгетичної та протизапальної дії похідних моно-, ди- та трициклічних нітрогеновмісних гетероциклів для спрямованого пошуку нових БАР.

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

1. Дослідити значення альтернативного сплайсингу гена SorL1 у порушенні експресії ліпопротеїнліпази у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
2. Визначення ролі радіаційного та психогенних чинників, поліморфізму промотора гена моноаміноксидази-А (МАОА-uVNTR) у формуванні симптомокомплексу агресивності у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій і дітей – переселенців з зони збройного конфлікту.
3. Вивчення молекулярно-генетичних особливостей патогенезу Рh-негативних мієлопроліферативних неоплазій в осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
4. Дослідження можливості модифікації астаксантином радіаційно-індукованих in vitro пошкоджень генома в лімфоцитах периферичної крові осіб з мутаціями гена BRCA1.