Модифіковані тіоли як перспективні радіопротектори

941

Тези доповіді
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» ( директор Інституту, д.м.н., професор Красносельський М.В., Узленкова Н.Є.), заслуханої в рамках засідання Президії НАМН України від 25.06.2015 р.
На теперішній час проблема отримання вітчизняних радіопротекторних засобів, ефективних у надзвичайних ситуаціях можливих радіаційних інцидентів є гостро актуальною. У практиці використовується дуже обмежене число радіопротекторів, відомих як цистеамін, мексамін, аміфостін (США), ізотиуроній (Росія) та ін. Деякі з них мають ряд негативних властивостей і потребують вдосконалення.

З цього приводу у лабораторії протирадіаційних препаратів Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України згідно до стандартних протоколів ICRP (2012) було проведено вивчення синтезованих сполук S-гетерил модифікованих тіолів (цистеамін, цистеїн) як перспективних нових засобів радіологічного захисту.

Проведений широкий скринінг чотирьох сполук з цього ряду дозволив виявити високу радіопротекторну активність сполуки дигідрохлориду S-(6-етокси-2-метилхіно- 4- іл)-цистеаміну у порівнянні з номенклатурним радіопротектором цистеаміном за величиною ФЗД (фактору зменшення дози) при мінімально абсолютно летальної дозі ікс- випромінювання 1,82 проти 1,51.

Впроваджений режим застосування S-гетерил модифікованого цистеаміну як радіопротекторного засобу дозволив збільшити виживаність у 2 рази, середню тривалість життя в 1,2 рази, знизити частоту виникнення кістково-мозкового синдрому гострої променевої хвороби в 1,4 рази, нормалізувати ферментну систему сироватки крові та зберегти морфоструктуру внутрішніх органів опромінених тварин.

У модельних експериментах in vitro з використанням феросульфатної дозиметричної системи визначено висока антирадикальна активність S-гетерил модифікованого цистеаміну.

Встановлені механізми радіопротекторного ефекту S-гетерил модифікованого цистеаміну при гострому ікс-випромінюванні реалізувалися у попередженні процесів вільно радикального окислювання, зниженні в 1,3 рази радіаційно-індукованого апоптозу та підтримки загальної кількості клітин у кістковому мозку, попередженні радіаційної лейкопенії та збереженні усіх ростків кровотворення в опроміненому організмі.

Таким чином, експериментально доведено дієвість S-гетерил модифікованого цистеаміну як радіопротектору короткочасної дії для прямого захисту від потенційно летальних уражень при радіаційному впливі високої інтенсивності.

Розроблений спосіб радіаційного захисту за використанням нових хімічних речовин вітчизняного виробництва має істотні переваги перед відомими аналогами.

Дана сполука може бути рекомендована до клінічних випробувань для оцінки її токсичності для людини і визначення оптимальних схем і доз в клінічній практиці.