Резолюція VIII з’їзду ендокринологів України

688

(20 – 22 жовтня 2014 р., м. Київ)

Учасники VIII з’їзду Асоціації ендокринологів України, заслухавши програмну доповідь Президента Асоціації ендокринологів України та доповіді провідних фахівців в області клінічної та експериментальної ендокринології констатують, що за звітний період, який пройшов  після VII з’їзду ендокринологів України (травень, 2007 р., Київ), досягнуто певних результатів у вивченні фундаментальних та прикладних проблем ендокринології.

          Члени Асоціації ендокринологів України вносять значний внесок також в розвиток і удосконалення спеціалізованої ендокринологічної допомоги населенню України.

          Асоціація ендокринологів України проводить широке міжнародне співробітництво з Асоціаціями, науковими установами США, Великобританії, Німеччини, Японії, Італії, Франції, Канади, Бельгії, дитячим фондом ЮНІСЕФ.

          За звітний період було проведено 2 Пленуми Правління Асоціації (17-18 квітня, 2008 р., Вінниця, 10 квітня, 2009 р., Київ) та 1 і 2–й Конгрес Асоціації (22-23 квітня 2010 р., Київ, 10 квітня, 2010 р., Київ). Крім Пленумів та Конгресів, щорічно проводилися науково-практичні конференції та семінари, на яких розглядались наукові дослідження, присвячені актуальним питанням діабетології, дитячій ендокринології, йоддефіцитним захворюванням, тиреоїдній та іншій ендокринній патології. Провідні фахівці брали участь в проведенні обласних науково-практичних конференцій. По рекомендації Асоціації успішно проходили  атестацію  лікарі, наукові працівники ендокринологічного профілю академічних Інститутів НАМН України. Протягом звітного періоду проводилася робота щодо збереження спеціалізованих ендокринологічних установ, кадрового потенціалу лікарів-ендокринологів, з поліпшення якості діагностики, лікування, профілактики ендокринних захворювань та їх ускладнень.

          Асоціація ендокринологів України являється добровільним науково-практичним і творчим об‛єднанням спеціалістів охорони здоров‛я, які займаються практичною, педагогічною та науково-дослідницькою роботою в галузі ендокринології та суміжних дисциплін і була створена для підтримки наукових досліджень, освіти і практичної роботи лікарів-ендокринологів.

          Однак, на сьогодні Асоціація ендокринологів України потребує розширення своїх функцій. Необхідно прискорити розробку та затвердити нормативні документи щодо розширення додаткових функцій Асоціації ендокринологів України, в першу чергу в проведенні атестації лікарів-ендокринологів, ліцензуванні, сприянні проведення апробацій та впроваджень нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, оцінці їхньої медичної, соціальної та економічної ефективності, що входить в основні функції  діяльності Європейських Асоціацій.

Асоціація повинна брати активну участь у:
 – визначенні пріоритетних проблем ендокринології та сприяти їх науковій розробці;
 – координації експериментальної і практичної ендокринології в Україні, поширенні та втіленню результатів наукових досліджень;
 – сприянні та захисті законних соціальних, медичних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Асоціації;
 – розробці та реалізації державних програм і громадських проектів, спрямованих на  охорону здоров’я населення;
 – розробці та втіленню протоколів і стандартів ендокринологічної допомоги та навчання лікарів;
 – співпраці з Європейською асоціацією ендокринологів та асоціаціями окремих країн Європи з метою більш тісного контакту та проведення спільних науково-практичних заходів.
          На даний час необхідно звернути увагу на вирішення завдань:

 • координація і організація наукових досліджень, визначення пріоритетних досліджень розвитку ендокринології в Україні;
 • проведення незалежної громадської і наукової експертизи державних програм розвитку охорони здоров’я, науково-дослідних робіт;
 • направлення членів Асоціації (науковців і практиків) для проходження навчання та  стажування в провідних закладах України і закордонних наукових та практичних закладах;
 • надання цільової допомоги та підтримка фундаментальних і клінічних досліджень молодих ендокринологів, співробітників профільних кафедр медичних вузів України, публікацій в журналах, участі в роботі конференцій  міжнародних асоціацій;
 • сприяння в оформленні заявок на отримання грантів міжнародних організацій і фондів;
 • сприяння організації проведення конференцій, семінарів, перепідготовки і підвищення кваліфікації лікарів.

 
VIII з’їзд Асоціації ендокринологів України постановляє:
1.Клопотати перед державними структурами про надання Асоціації ендокринологів
України статусу професійного об‛єднання науковців та практикуючих лікарів з
відповідними повноваженнями.

 1. Брати активну участь в реорганізації ендокринологічної служби в Україні у відповідності до сучасних аспектів реформування охорони здоров’я.
 2. Прискорити розробку та затвердити нормативні документи щодо розширення додаткових функцій Асоціації ендокринологів України, в першу чергу в проведенні атестації лікарів-ендокринологів, розробці стандартів і протоколів діагностики та лікування ендокринних захворювань, ліцензуванні, сприянню проведення апробацій та впроваджень нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, оцінці їхньої медичної, соціальної та економічної ефективності.
 3. Внести зміни в Статут АЕУ:

          АЕУ – неприбуткове громадсько-професійне об’єднання фахівців, які займаються практичною, науково-дослідницькою, педагогічною та просвітницькою роботою в галузі ендокринології та суміжних дисциплін.
          Членство в  Асоціації Ендокринологів України – добровільне, на підставі власної заяви та після затвердження Президією Асоціації.
          Для більш плідної роботи провести організаційні зміни – створити постійно діючий виконавчий орган Асоціації – секретаріат, для забезпечення поточної роботи  у складі (виконавчий директор, секретар, юрист, бухгалтер). Завдання секретаріату – організація науково-практичних заходів (з‛їзди, конгреси, конференції), інформування членів Асоціації ендокринологів України стосовно проведення науково-практичних заходів на різних рівнях, допомога в оформленні заявок на отриманні грантів міжнародних організацій і фондів, сприяння підвищенню кваліфікації лікарів на безоплатній основі,  організація просвітницької роботи серед населення в засобах масової інформації.

 1. Активізувати роботу з виконання основних заходів щодо реалізації Комплексної державної програми “Цукровий діабет” на 2014-2018 роки, концепція якої розглядається в МОЗ та НАМН України.
 2. Проводити заходи з раннього виявлення цукрового діабету та його ускладнень, продовжити  скринінг йододефіциту в регіонах України та сприяти активізації роботи з профілактики та лікування йодозалежних захворювань.
 3. Оптимізувати ліжковий фонд залежно від потреб лікування хворих з ендокринною патологією, сприяти розширенню штатних посад лікарів-ендокринологів у сільській місцевості. Продовжувати роботу з організації лікувально-діагностичних кабінетів (діабетична стопа, кабінет офтальмолога, кабінет навчання хворих самоконтролю) при обласних, міських та районних лікувальних закладах. Подальше проведення скринінгового медичного обстеження осіб, яким на час аварії було 0-18 років, як груп ризику у плані виявлення новоутворень щитовидної залози.
 4. Розробити та впровадити механізм забезпечення хворих на цукровий діабет в Україні  препаратами інсуліну. Пріоритетним вважати подальше забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну вітчизняного виробництва, засобами його введення, ефективними пероральними цукрознижуючими препаратами та засобами самоконтролю, забезпечення інсуліновими помпами вагітних з лабільним перебігом за рахунок державного бюджету. Сприяти введенню механізму відшкодування вартості (реімбурсації) інсулінів та засобів контролю цукрового діабету на рівні аптечних закладів, що внесе прозорість в систему забезпечення пацієнтів необхідними препаратами, мінімізує корупційні ризики, оптимізує державні  затрати і дозволить оптимізувати вибір лікування пацієнтові та покращить комплаєнтність і ефективність лікування.
 5. Розробити систему безплатного забезпечення ліками дітей, підлітків та дорослих із такими захворюваннями, як нецукровий діабет, патологія росту, передчасний статевий розвиток, хронічна надниркова недостатність.
 6. Ініціювати довгострокові дослідження серед різних груп населення щодо впливу різних факторів на ефективність превентивної стратегії профілактики ожиріння та метаболічного синдрому, починаючи з дитячого віку.

12. Сприяти розвитку репродуктивної ендокринології з урахуванням демографічної ситуації в Україні.
13.  Створити при Правлінні АЕУ комітети за такими напрямами:
         – фундаментальні дослідження
         – цукровий діабет
– патологія щитовидної залози та загальна ендокринологія
– дитяча ендокринологія
– репродуктивна ендокринологія
– ендокринна хірургія       
14.  В зв’язку зі 100- річчям з дня заснування ДУ „Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України” ІХ з‛їзд Асоціації ендокринологів України провести в 2019 р. в м. Харкові.