Вийшла з друку монографія «Нові гігієнічні підходи до сучасного містобудування в Україні»

1353

Вийшла з друку монографія «Нові гігієнічні підходи до сучасного містобудування в Україні» за загальною редакцією директора ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» академіка НАМН України А.М. Сердюка та редакцією члена-кореспондента НАМН України Н.С. Польки.

Колектив авторів:

Махнюк Валентина Михайлівна – доктор медичних наук, завідуюча лабораторії гігієни планування та забудови населених місць ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ»;

Сердюк Євген Андрійович – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичних факторів довкілля ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ»;

Чорна Валентина Володимирівна – кандидат медичних наук, старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова;

Гаркавий Сергій Сергійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри гігієни та екології № 3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

Лаптєв Володимир Едуардович – директор НВП «ІНТЕРЕКОТЕХ».

Монографія є четвертим науковим виданням із серії монографій, присвячених напрямку гігієни планування та забудови населених місць. Монографія висвітлює питання вивчення новітнього українського та зарубіжного законодавств, рекомендацій міжнародних організацій у сфері гігієни містобудування.

Прискорений розвиток нових високотехнологічних галузей України і створення нових прогре­сивних інноваційних об’єктів, а також враховуючи трансформаційні соці­ально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні в процесі формування її євроінтеграції, зокрема: перехід до ринкової економіки, встановлення вартості землі, реструктуризація виробництва та відхід від планової системи ведення господарства; реформування містобудівної галу­зі в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку будівельної галузі шляхом спрощення дозвільних та погоджувальних процедур; рефор­мування центральних органів виконавчої влади, децентралізація влади та створення територіальних громад, стали підставою для обґрунтуван­ня нових гігієнічних підходів до сучасного містобудування, що знайшли своє відображення у санітарному та містобудівному законодавствах і впрова­джені у роботу територіальних органів Держпродспоживслужби, лаборато­рних центрів МОЗ, структурних підрозділів Мінрегіону задля подальшого стабільного розвитку народного господарства незалежної України та ста­новлення її як європейської країни.

Монографія буде корисною в повсякденній роботі не тільки для практичних лікарів медико-профілактичного профілю, спеціалістів територіальних управлінь Держпродспоживслужби, а й для викладачів, студентів вищих медичних та будівельних навчальних закладів, а також фахівців проектних, експертних організацій Мінрегіону, органів вико­навчої влади та територіальних громад.