МОСКАЛЕНКО Віталій Федорович

2177
Народився 25.01.1949 p., академік Національної академії медичних наук  України, обраний 19.09.2010 р.  за спеціальністю «соціальна гігієна», доктор медичних наук (2001), професор (2000), заслужений лікар України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (2007),  член-кореспондент НАПН України (2010), академік Інженерної академії України (1996), академік Української академії економічної кібернетики (2000), почесний член Польської академії медицини (2005), дійсний член Світової академії медицини Альберта Швейцера (2005), почесний академік Білоруської академії медичних наук (2006), академік Академії наук вищої школи України (2006), академік Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи (2007), професор філософії Honoris Causa (за рішенням Світової академії медицини Альберта Швейцера) (2010), лауреат премії НАМН України (2007), віце-президент НАМНУ (2011 – 2016), завідувач кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2003 – 2014).


 
Основні напрями наукової діяльності: формування політики та стратегії розвитку національної системи охорони здоров’я з урахуванням світового та європейського досвіду; удосконалення організації систем охорони здоров’я, їх реформування, нормативно-правове, кадрове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення; менеджмент та маркетинг в охороні здоров’я; обґрунтування побудови оптимальних моделей систем охорони здоров’я; стратегічне та програмно-цільове планування, управління діяльністю галузі; медичне обслуговування населення, розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, забезпечення доступності і якості медичних послуг; збереження і зміцнення здоров’я населення, боротьба з соціально значущими та соціально небезпечними хворобами, формування здорового способу життя, утвердження профілактичного напряму в охороні здоров’я; ліквідація наслідків техногенних катастроф у мегаполісі; нормативне та навчально-методичне забезпечення реформування вищої медичної освіти. Під його керівництвом здійснюється впровадження положень Болонської декларації у навчальний процес та координація цієї діяльності серед ВМ(Ф)НЗ України, що високо оцінено експертами ВООЗ та ВФМО; започатковано та активно впроваджено програмно-цільовий метод в охороні здоров’я. При безпосередній участі та керівництві В.Ф. Москаленка розроблено Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України, затверджену Указом Президента України у 2000 р., Комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я і Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, затверджені постановами Кабінету Міністрів України, концептуальну модель створення нормативно-правової бази охорони здоров’я України. Наукові розробки лягли в основу Концепції формування єдиного медичного простору, Концепції розвитку сімейної медицини в Україні, Концепції розвитку охорони здоров’я населення м. Києва, Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні, Концепції розвитку системи управління якістю медичної допомоги населенню України, системи рейтингової оцінки органів управління охорони здоров’я регіонального рівня за показниками стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я, а також системи рейтингової оцінки діяльності вищих медичних навчальних закладів, які впроваджено в практику охорони здоров’я та медичної освіти. 
 
Автор понад 1200 наукових праць, в тому числі 44 монографій, 14 підручників, 38 посібників та керівництв. Наукові розробки широко впроваджено в практичну охорону здоров’я, отримано 12 патентів, 9 нововведень. Під його науковим керівництвом виконано 8 кандидатських та 5 докторських дисертацій.              
 
Голова двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій при НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України: спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 «Гігієна та професійна патологія, соціальна медицина, мікробіологія, вірусологія» та спеціалізованої вченої ради Д 26.003.10 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні науки)», є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 «Соціальна медицина» по захисту докторських (кандидатських) дисертацій при НМАПО імені П.Л. Шупика. Головний редактор 7 науково-практичних журналів, у т.ч. «Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», «Східноєвропейський журнал громадського здоров’я»; голова редакційної ради «Українського науково-медичного молодіжного журналу»; член редакційних колегій та редакційних рад понад 20 наукових, науково-практичних та громадських медичних періодичних видань (журналів).
 
Є членом комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Вченої медичної ради МОЗ України, Експертної ради з медицини та фармації Державної акредитаційної комісії України, членом Комітету ВООЗ з політики і координації Спеціальної програми наукових досліджень, розробок і підготовки наукових кадрів у галузі відтворення населення.
 
Нагороджений орденами:  «Орден князя Ярослава Мудрого» V , ІV (2009), ІІІ (2012) ступенів, орден Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня, ордена М. І. Пирогова, ордена Святителя Луки, нагороджений медаллю «Провідний Педагог Світу-2008» згідно з рішенням Міжнародного біографічного центру Кембриджського університету, Великою Золотою медаллю та Золотою Зіркою Світової Академії медицини Альберта Швейцера, Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
 
Основні наукові праці: «Руководство по скорой медицинской помощи» (1991); «Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция (эпидемиологические и иммунологические параллели» (1997); «Неотложная скорая медицинская помощь» (1997); «Медико-социальные последствия ядерных катастроф» (1998); «Медико-социальные аспекты ликвидации экологической катастрофы в мегаполисе» (2000); «Практична аритмологія» (2000); «Соціальна медицина та організація охорони здоров'я» (2000); «Організація лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків повеней» (2001); «Аритмии: механизмы развития, диагностика, лечение» (2001); «Система управления качеством медицинского образования в Украине» (2003); Методические основы Отраслевых стандартов высшего образования по направлению 1101 «Медицина»(2005); «Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня» (2006); «Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український контекст»» (2008); «Біостатистика» (2009); «Медична освіта у світі та Україні» (2009); «Економіка охорони здоров’я» (2010); «Етика наукових досліджень» (2011); «Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы» (2011). 


Служб.:  01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, тел./ф.: (+380) 44 234-40-62, e-mail: nmu@nmu.edu.ua