Загальні збори відділень НАМН України

809

Робота Відділень клінічної медицини і теоретичної та профілактичної медицини в 2018 році проводилась згідно Положення про відділення Національної академії медичних наук України, керуючись законодавством України та Статутом НАМН України, та у відповідності до основних завдань покладених на них, а саме:

 • визначення пріоритетних напрямів і тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • проведення наукової експертизи у відповідній галузі науки;
 • організація і здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних наукових напрямів та оцінювання їх результатів;
 • координація фундаментальних досліджень у відповідній галузі науки;
 • участь у виборах дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАМН України, а також у призначенні керівників наукових установ НАМН України.

З 18 по 21 березня 2019 р. у конференц-залі ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України" тривали Загальні збори відділень НАМН України: у перші два дні – збирались члени Відділення клінічної медицини, 20 березня – члени Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України.

У перший день, 18 березня, Загальних зборів Відділення клінічної медицини у порядку денному значилась доволі насичена програма, першим пунктом якої йшли вибори директорів 5-ти академічних інститутів, чий термін обрання підійшов до завершення. Нагадаємо, директорів державних установ НАМН України обирають терміном на 5 років.

 Спершу учасники зборів заслуховували та обговорювали доповіді кандидатів на посади директорів. Далі за виборною процедурою відбувалась процедура голосування за кандидатів. Отже в результаті рішенням Загальних зборів Відділення клінічної медицини було обрано: 

 • Антипкіна Юрія Геннадійовича – директором ДУ  «Інститут педіатрії,акушерства та гінекології ім.акад. О.М. Лукянової НАМН Украъ»;
 • Фещенка Юрія Івановича – ДУ « Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України»
 • Усенка Олександра Юрійовича – ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім О.О.Шалімова НАМН України»;
 • Пасечнікову Наталію Володимирівну – директором ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН України»;
 • Колесника Миколу Олексійовича –  директором ДУ «Інститут нефрології НАМН України».

Найбільш насиченою та тривалим пунктом програми стали  звіти директорів 22-ти наукових установ Відділення клінічної медицини про підсумки наукової та лікувально-організаційної роботи у 2018 році. Робота зі звітами директорів наукових установ та рецензентів звітів про підсумки роботи за 2018 рік тривала 2 дні.  Учасники зборів заслухали та обговорили виступи і презентації всіх керівників, прийняли та передали на затвердження до Президії НАМН України.На засіданні Загальних зборів Відділення теоретичної та профілактичної медицини, які відбулись 20-21 березня 2019 року за участі академіків та членів-кореспондентів, а також 58 делегованих представників наукових колективів НАМН України  було обрано директорів 4-х наукових установ:

 • акад., д.м.н., проф. Тронька Миколу Дмитровича (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України»),
 • чл.-кор., д.м.н., проф. Задорожну Вікторію Іванівну (ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»),
 • д.м.н., проф. Красносельського Миколу Віллєновича (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України»),
 • д.м.н., проф. Мінухіна Валерія Володимировича (ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечнікова НАМН України»).

Також було заслухано звітні доповіді директорів наукових установ та рецензентів звітів про підсумки роботи за 2018 рік. Згідно представлених керівниками 14 інститутів презентацій, науковцями державних установ НАМН України, що входять до Відділення теоретичної та профілактичної медицини, за 2018 рік в рамках виконання 47 фундаментальних та 128 прикладних науково-дослідних робіт, зокрема закінчених (21 фундаментальної та 54 прикладних). За результатами досліджень впроваджено 114 нововведень, видано 1 інформаційний бюлетень, 41 інформаційний лист (що на 7 більше, ніж у 2017р.), 28 методичних рекомендацій, 2 нормативи і регламенти, зареєстровано 63 винаходи/корисні моделі та подано 61 заявку на винаходи /корисні моделі, видано 15 збірок наукових робіт, 40 монографій (на 14 більше, ніж у 2017 р.), 10 підручників, 15 посібників (на 8 більше, ніж у 2017 р.), 5 довідників, 6 збірок доповідей на наукових конференціях. Всього здійснено 1497 публікацій, з них 258 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (13,2 %), 849 статей (у зарубіжних джерелах – 188 або 22,1 %). До вітчизняних збірок увійшла 151 стаття, зарубіжних – 20. Надруковано 780 тез,  з них у зарубіжних  виданнях – 156 (20 %). Надруковано 61 статтю в науково-популярній  літературі (проти 16 в 2017 р.).

Всі дійсні члени Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України та науковці, делеговані для участі в роботі Загальних зборів, взяли активну участь в обговоренні наукових результатів отриманих упродовж  2016-2018 рр. Присутні погодились з думкою М.Д. Тронька, Д.А. Базики, А.М. Сердюка та інших членів відділення щодо важливості напрацювання пріоритетних напрямків розвитку медичної науки, зокрема стратегії розвитку Національної академії медичних наук України, як вищої наукової медичної організації.

Академік І.М. Трахтенберг загострив увагу присутніх на необхідності об'єднання зусиль науковців 2-х відділень Національної академії медичних наук України задля визначення перспективних напрямків наукових досліджень, зокрема шляхом співставлення отриманих експериментальних результатів  з клінічними даними, зауваживши, що профілактичний напрямок медицини та лікувальна справа є рівноцінними складовими. Також важливо ставити питання про екстраполяцію даних отриманих на тваринах  на людей.  На думку І.М. Трахтенберга, науковцям різних установ слід об'єднуватись навколо розробки спільних проблем, щоб комплексно підходити до оцінки різних методів дослідження, інтерпретації отриманих результатів тощо.
Відзначено, що в провідних інститутах відділення завдяки впровадженню сучасних молекулярно-генетичних досліджень отримано пріоритетні дані щодо патогенезу основних форм тяжкої онкологічної та непухлинної патології, які розширюють можливості ефективної діагностики та персоналізованого лікування.

Відбулася дискусія щодо проблем розвитку фундаментальної та профілактичної медицини, зокрема ролі інститутів НАМН України у відновленні виробництва вакцин.