Заголовок

792
Заслухавши доповідь заступника директора з наукової роботи ДУ «науково-практичний центр променевої діагностики НАМН» д.м.н. Б.А. Тарасюка щодо науково-методичного супроводу діяльності Українського науково-практичного центру ПЕТ-технологій, Президія НАМН України констатує, що розвиток ПЕТ – технологій, які базуються на останніх досягненнях ядерної медицини дозволить підвищити інформативність діагностики онкологічних захворювань та покращити контроль за ефективністю лікування онкологічних хворих; вивчити особливості метаболізму злоякісних новоутворень та визначити зміни, що відбуваються під впливом хіміо-променевої терапії. Променеві дослідження із застосуванням ПЕТ – технологій дозволять проводити функціональні дослідження у кардіології, нейрохірургії та неврології на сучасному рівні.

Постановою НАМН від 8 грудня 2011 року №25/2 та спільним Наказом МОЗ, НАМН та Головного управління охорони здоров`я Київської міської державної адміністрації у січні 2012р. створено  Український науково-практичний центр ПЕТ-технологій на базі Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру. Згідно положення про Український НПЦ центр ПЕТ технологій ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики Національної Академії медичних наук України», здійснює науково-методичне забезпечення вищезазначеного Центру, а саме:

Основні напрямки діяльності Центру ПЕТ технологій:

  • Надання організаційно-технічної, науково-методичної консультативної допомоги закладам охорони здоров'я з використання ПЕТ технологій за наступними напрямками:

– наукова робота та зв’язки з науковими закладами;

–  відпрацювання методології клінічного застосування радіо фармпрепаратів;

– розробка пропозицій щодо нормативного регулювання застосування ПЕТ-технологій.

  • Вивчення, аналіз і обґрунтування потреб забезпечення ПЕТ-КТ системи для охорони здоров'я України.

  • Розробка та впровадження до медичної практики ПЕТ – центрів (відділень) методичних матеріалів з раціонального використання ПЕТ-технологій.

  • Вивчення потреб у підготовці кадрів для ПЕТ – центрів (відділень), підготовка пропозицій щодо програм підготовки фахівців.

  • Сприяння організації єдиної телемедичної мережі для надання консультативної допомоги хворим, що проходять обстеження у ПЕТ- центрах.     

             Променеві дослідження із застосуванням ПЕТ/ КТ – технологій призначені першочергово для діагностики та діагностичного супроводу лікування не лише в онкології, але й у кардіології, нейрохірургії та психіатрії.

Підготовка спеціалістів медичного та інженерного фаху здійснюється на базі Українського науково-практичного центру ПЕТ-технологій та на кафедрах променевої діагностики та радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Сучасна ядерна медицина та променева діагностика – високотехнологічні галузі медицини, які забезпечують точне визначення близько 90% від усіх відомих захворювань людини. Їй притаманні постійна розробка інноваційних технологій і високі темпи оновлення апаратури, оперативного запровадження нових методів дослідження до медичної практики, здійснення заходів, спрямованих на ефективне використання високовартісного обладнання.

Згідно планів Національної академії медичних наук України на базі ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики» буде створено відділення ядерної медицини з використанням ПЕТ/КТ технологій.

Адже за дорученням Уряду  Національна академія медичних наук України активно долучилася до вирішення проблеми запровадження та впорядкування в країні ПЕТ-діагностики.

ПЕТ/КТ – технології в онкологічній практиці посідають одне з чільних місць, як такі, що здатні суттєво вплинути на результати лікування.

Спеціальні дослідження, котрі нещодавно були  проведені в США, Японії, країнах Західної Європи показали, що вкладення 1 долара США в розвиток ПЕТ-технологій дозволяє заощадити від 1,5 до 2,5 доларів для інших видатків системи охорони здоров’я.

Слід наголосити, що позитронно-емісійна томографія не є панацеєю й має чітко окреслене коло показань. Її призначення, зокрема, недоцільне у випадках, коли результати обстеження не вплинуть на тактику лікування. Вона також не може бути й методом скринінгу через специфічність досліджень та суттєве променеве навантаження.

З іншого боку – ПЕТ/КТ  має безперечні переваги у диференціальній діагностиці й визначенні поширеності пухлинного процесу, оцінці ефективності неоад`ювантної та ад`ювантної терапії, ранній діагностиці рецидивів новоутворень.

Великі надії покладаються й на наукові дослідження зі застосуванням позитронно-емісійної томографії. Першочергово це вивчення метаболізму злоякісних новоутворень та визначення  його змін, що відбуваються під впливом хіміо-променевої терапії.

З точки зору практичної охорони здоров`я запровадження ПЕТ/КТ в онкологічну практику сприятиме найбільш адекватному вибору тактики лікування та своєчасній її корекції. Загалом передбачається суттєвий позитивний вплив на показники тривалості та якості життя онкологічних хворих, інвалідізації тощо.

ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики Національної академії медичних наук України» –  визнана у державі та поза її межами установа, котра понад 10 років успішно здійснює поглиблені комплексні обстеження хворих, виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження разом із науковими закладами НАМН та НАН України; приймає участь у розробці нормативних документів, що регламентують діяльність галузі; готує висококваліфіковані кадри за спеціальностями «рентгенологія», «ультразвукова діагностика». На сьогодні ДУ "Науково-практичний центр променевої діагностики НАМН України" за структурою та кадровим потенціалом повністю відповідає вимогам Науково-дослідного інституту. В штаті 6 докторів наук, 9 кандидатів наук. Виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій. В Центрі діє Вчена рада, випускається фаховий журнал «Лучевая диагностика. Лучевая терапия». Центр оснащено сучасним діагностичним обладнанням, на якому здійснюється щороку понад 80 тис. обстежень. У відділеннях центру постійно проходять стажування лікарі-радіологи з усіх регіонів України ( понад 20 спеціалістів за рік), навчаються курсанти Національної медичної академії післядипломної освіти.

Президія НАМН України постановляє: вважати за доцільне перейменування ДУ «Науково-практичний центр променевої діагностики  НАМН» в ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України».

Перейменуванням установи у "Інституту ядерної медицини та променевої діагностики" сприятиме запровадженню  ПЕТ-технологій  до фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а також наданню науково-методичної і висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги закладам охорони здоров’я, суттєвому покращанню діяльності служби променевої діагностики в Україні та укріпленню співпраці Національної Академії медичних наук та Міністерства охорони здоров`я України.