Перелік фундаментальних тем, які виконуються в установах НАМН України у 2019 році

1262

 

 1. Вивчення генетичних закономірностей трансформації аномальних каріотипів при В-клітинній хронічній лімфоцитарній лейкемії та множинній мієломі
 2. Вивчення впливу лігандів Toll-подібних рецепторів на регенеративну активність МСК людини
 3. Встановлення регенеративного потенціалу стовбурових клітин міокарда на моделях пошкодження серця у мишей
 4. Вивчення  регенераторного потенціалу  стовбурових клітин в залежності від віку та статі донора на експериментальних моделях патології нервової системи
 5. Розробка методів підвищення ефективності регенерації імунної системи на основі трансплантації стимульованих цитокінами мультипотентних стромальних клітин
 6. Вивчення вікових морфо-функціональних особливостей клітинних компонентів та гісто-гематичних бар‘єрів ряду органів при експериментальному цукровому діабеті I і II типу та при деяких варіантах їх корекції
 7. Дослідити вікові особливості ролі оксиду азоту в патогенезі радіаційно-індукованих порушень регуляції функцій організму та провести експериментальну  апробацію методів їх корекції
 8. Вплив швидкості розвитку на темп старіння та тривалість життя Drosophila melanogaster (епігенетичне програмування темпу життя).
 9. Вплив застосування різних геропротекторів на ранніх та пізніх стадіях життєвого циклу на функціональний стан і тривалість життя Drosophila melanogaster
 10. Встановлення морфофункціональних властивостей мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини у оваріектомованих мишей різного віку
 11. Дослідження особливостей морфо-функціонального стану еритроцитів при сенсибілізації організму до лікарських засобів
 12. Дослідити участь інфламасом в патогенезі псоріазу і можливість спрямованого впливу на їх функції
 13. Визначення рівня проліферативних процесів, стану мітогенних сигнальних каскадів та експресії мікроРНК в клітинах щитоподібної залози та надниркових залоз
 14. Експериментальне вивчення віддалених нейроендокринних розладів, зумовлених пренатальною дією ендокринних дизрапторів з антиандрогенною або естрогеноподібною активністю
 15. Проспективне клініко-імунологічне дослідження стану дітей та підлітків позитивних за наявності діабетасоційованих аутоантитіл у різні терміни після клінічного дебюту цукрового діабету 1 типу
 16. Вивчення рушійних сил еволюції сучасного епідемічного процесу інфекційних хвороб з різними механізмами передачі збудника
 17. Вивчення біологічних властивостей музейних та сучасних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів – збудників ранових інфекцій, оцінка ефективності нових лікувально-профілактичних препаратів
 18. Вивчити молекулярні механізми перебігу ранового процесу п'єзобіосинтезу та розробити нові методи лікування ран з використанням комбінованих покривних матеріалів
 19. Вивчити геномні та епігеномні механізми злукоутворення в черевній порожнині при прогнозованому ускладненому перебігу спайкової хвороби
 20. Вивчити механізми перебігу холангіта та його ускладнень в умовах хірургічних мініінвазивних втручань
 21. Дослідити імунопатологічні показники при спленомегалії та гіперспленізмі для обґрунтування різних методів лікування
 22. Експериментальні морфо-функціональні дослідження змін бар’єрних функцій шкіри при дії наночастинок важких металів та механізмів їх резорбції крізь непошкоджену шкіру
 23. Дослідження механізмів кардіо-вазотоксичної дії наночастинок важких металів (до проблеми біобезпеки наноматеріалів)
 24. Визначити роль селективних інгібіторів циклооксигенази-2 в поєднанні з іонізуючим випроміненням у блокуванні ангіогенезу пухлин для розробки нових технологій комбінованої променевої і антиангіогенної терапії онкозахворювань
 25. Вивчення механізмів терапевтичної дії мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку при гострому радіаційному синдромі та радіаційних ураженнях шкіри
 26. Встановити закономірності генотоксичного впливу хімічного та радіаційного чинників на цитогенетичні ефекти променевої терапії у онкологічних хворих в умовах in vivo та ex vivo
 27. Дослідження закономірностей еволюції антибіотикорезистентності у найпоширеніших різновидів збудників гнійно-запальних інфекцій
 28. Вивчення умов і основних закономірностей нековалентної інактивації продуцентів вакцинних антигенів і токсинів новими похідними флавінів, фенотіазинів та хінонів
 29. Дослідження ефектів впливу резонансу електромагнітного опромінення на біологічну активність уреази та її комплексів з інгібіторами
 30. Вивчити механізми формування спадкової схильності до розсіяного склерозу та оцінити ризик розвитку сімейних форм цього захворювання
 31. Вивчити механізми цереброваскулярних порушень у хворих на  метаболічний синдром
 32. Визначити значення поліморфізму генів системи цитохромів Р-450 в механізмах виникнення фармакорезистентних форм епілепсій у дітей, оптимізувати підходи до діагностики та лікування
 33. Вивчити механізми формування фармакорезистентних лицьових симпаталгій та провести експериментально-морфологічне обґрунтування їх нейрохірургічного лікування
 34. Вивчити роль факторів нейропластичності у формуванні когнітивних порушень та їх корекції у осіб із алкогольною залежністю з постстресовими розладами
 35. Вивчити ранні біологічні предиктори розвитку нейродегенеративної патології та розробити заходи щодо попередження порушень функції мозку (експериментальне дослідження)
 36. Вивчити порушення центральних медіаторно-метаболічних механізмів пластичності мозку при алкогольній залежності та розробити методи їх корекції
 37. Вивчити механізми та закономірності функціонування перцептивно-інформаційних процесів неусвідомлюваного рівня у хворих на афективні розлади
 38. Вивчити клініко-патогенетичні, нейробіологічні та біохімічні механізми нейропластичності як основи адаптації при демієлінізуючій та дегенеративній патології
 39. Вивчити ефективність біополімерних (біодеградуючих, біоіндукуючих) матеріалів в регенерації твердої мозкової оболонки і супутніх клітинно-тканинних реакцій при експериментальній черепно-мозковій травмі
 40. Дослідити ефективність інноваційних методів відновлення функції спинного мозку та периферичних нервів з використанням тканинної нейроінженерії та електрохірургічних технологій в експерименті
 41. Дослідити клітинно-молекулярні зміни вродженого та набутого імунітету у хворих з пухлинами головного мозку різного гістогенезу
 42. Розробити методи корекції дисфункцій коркових та підкоркових структур головного мозку після черепно-мозкових травм стовбурово-клітинними та імунними чинниками в експерименті
 43. Вивчити вплив стану обміну оксалатів і уратів на еволюцію уражень нирок різної етіології
 44. Клініко-імунологічне дослідження стану противірусних  чинників локального та системного імунітету в умовах норми, інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при різних станах структур лімфаденоїдного глоткового кільця та застосуванні нових імунокоректорів
 45. Вивчити особливості репаративного остео- та хондрогенезу при застосуванні біосумісних композицій з використанням тривимірних каркасів для імплантації при пластичних операціях в отоларингології
 46. Вивчити механізми впливу гіпоандрогенії на формування соматичної патології в період статевого дозрівання у хлопців (клініко-експериментальне дослідження)
 47. Вивчити судинні механізми реалізації реакцій адаптації у дітей з вторинними кардіоміопатіями та порушеннями артеріального тиску
 48. Дослідити й визначити роль зорових (стереозору, зіничних реакцій на світло різного спектра, кольоросприйняття) і психофізіологічних (зорового сприйняття – "визначення фігури на фоні") факторів зору в оцінці зрілості зорового аналізатора у дітей з аметропією, амбліопією і косоокістю
 49. Особливості теплообміну ока і морфологія його структур при штучній гіпотермії в процесі вітректомії з застосуванням лазерного випромінювання і високочастотного електричного струму (експериментально-клінічне дослідження)
 50. Клініко-експериментальне дослідження у визначенні патогенетичної ролі порушень метаболізму переднього і заднього відділів ока при діабеті II типу з міопією
 51. Дослідити спільні ланки в механізмі патогенезу остеопорозу, остеоартрозу та остеохондрозу хребта для обґрунтування підходів до підвищення ефективності діагностики, профілактики та лікування
 52. Дослідити патогенетичні механізми формування ювенільного остеохондропатичного кіфозу (хвороба Шейерман-Мау)
 53. Вивчити репаративні властивості біоінженерних конструкцій на основі кісткових ало- та ксенотрансплантатів, що насичені стовбуровими клітинами та факторами росту
 54. Вивчити патогенетичні механізми формування алергічних уражень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю
 55. Дослідити механізми впливу консервативного і хірургічного лікування лейоміоми матки на морфо-функціональний стан органів-мішеней репродуктивної системи у жінок фертильного віку
 56. Експериментальне обґрунтування ефективності хімічної сполук із ряду дигідротриазолпіримідинів для корекції гіпотиреоїдного стану та його метаболічних ускладнень
 57. Дослідити роль адипокінів в розвитку кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
 58. Визначення ролі мітохондріальної дисфункції в розвитку діабетичної кардіоміопатії та можливості її корекції за допомогою природних антиоксидантів
 59. Визначення функціональної ролі релевантних щодо розвитку цукрового діабету 2 типу однонуклеотидних поліморфізмів генів-кандидатів в реалізації гормонально-метаболічних ефектів фармакологічних чинників
 60. Дослідити вплив модуляторів активності сіртуїну-1 на детермінуючі ланки патогенезу цукрового діабету 2 типу
 61. Критерії порушень патогенезу обмінних процесів та функціонального стану внутрішніх органів у дітей з екопатологією
 62. Дослідження генетичних чинників обтяженого клінічного перебігу моногенних і мультифакторних захворювань
 63. Генетичні передумови регулярних та спорадичних репродуктивних втрат у людини
 64. Розробити систему прогнозування виникнення та перебігу і лікування юнацького епіфізеолізу головки стегнової кістки та його ускладнень
 65. Дослідити механізм впливу та розробити власну технологію використання аутологічної плазми багатої факторами росту в лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату (клініко-експериментальне дослідження)
 66. Вивчити особливості канцерогенезу світлоклітинного нирковоклітинного раку після аварії на ЧАЕС в Україні (гістологічні, імуногістохімічні та молекулярно-біологічні дослідження)
 67. Вивчення молекулярних механізмів дистанційного керування потенціалзалежними іонними каналами за допомогою плазмонних наночастинок і фотонної стимуляції з метою корекції скоротливих дисфункцій гладеньких м’язів
 68. Механізми антибіоплівкової активності похідних адамантану
 69. Вивчити механізми адаптації серця після хірургічних, ендоваскулярних та електрофізіологічних методів лікування гіпертрофічної кардіоміопатії
 70. Визначити механізми формування серцевого викиду при гіпертрофії та дилатації лівого шлуночка серця
 71. Дослідити зміни кінематики лівого шлуночка та адаптаційні реакції великого кола кровообігу при патології міокарду
 72. Вивчити роль циркулюючих мікро-РНК у контролі метаболічних та імунозапальних чинників атерогенезу при поєднанні ішемічної хвороби серця з цукровим діабетом 2 типу
 73. Вивчити біохімічні, генетичні механізми реперфузійного пошкодження міокарда та оцінити кардіопротекторний ефект антитромбоцитарної терапії при гострому інфаркті міокарда
 74. Дослідити роль с-MYC онкогенного шляху в розвитку хронічної лімфоцитарної лейкемії в постчорнобильський період
 75. Дослідження механізмів порушень BRCA1/2-залежної репарації ДНК у хворих на рак яєчників, які зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
 76. Молекулярно-генетичні особливості Ph-негативних мієлопроліферативних неоплазій у осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
 77. Вивчити залежність процесів проліферації та диференціювання клітин-попередників кісткового мозку від функціонального стану остеону в дітей з гострими лейкеміями, колагенопатіями і остеопорозом у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС
 78. Дослідити роль алельного поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази класів Р1 (GSTР1), Т1 (GSTT1) і М1 (GSTМ1) та інших факторів у розвитку бронхобструктивних порушень у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій
 79. Дослідження ефекту свідка, індукованого опроміненими in vitro лейкемічними клітинами хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, та можливості його модифікації астаксантином
 80. Дослідження нейроендокринних ефектів пренатального опромінення інкорпорованим 131І
 81. Вивчення ролі транскрипційних та трансляційних змін молекулярного каскаду ATM/CHEK2/P53/PUMA у формуванні віддалених канцерогенних ефектів опромінення в імунній системі учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
 82. Роль поліморфізму генів цитокінів (TNF-ά, TGF-β1, IL-6, IL-10, IFN-γ) та генів головного комплексу гістосумісності (HLA-A, HLA-B, HLA-C,HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1) в перебігу плазмоклітинної мієломи у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС
 83. Значення молекулярно-генетичних порушень в прогнозуванні відповіді на другу лінію терапії інгібіторами тирозинкіназ у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, резистентних до іматинібу, які зазнали дії іонізуючого опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС
 84. Вивчення патогенетичних особливостей розвитку та прогресування ішемічної хвороби серця в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за 35-річний період після опромінення
 85. Визначення нейрофізіологічного базису цереброофтальмологічних ефектів малих доз опромінення
 86. Вивчення гормонально-метаболічних механізмів порушень стану прищитоподібних залоз у постраждалих осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС