Планування фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт установами НАМН України у 2019-2021рр.

1064

Планування фундаментальних та прикладних НДР установами НАМН України у 2019-2021рр.

       ВІДДІЛЕННЯ КЛІНІЧНОЇ  МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ
 Планування фундаментальних та прикладних НДР
установами НАМН України  у 2019-2021рр.

  Затверджено Постановою Президії НАМН України №  5/2   від 10.07.2018 року

 

ДУ«Інститут гастроентерології НАМН України»
 
Прикладні НДР :
 
1. Вивчити особливості коморбідного статусу і цитокінового балансу у хворих із передраковими станами шлунка та обґрунтувати нові підходи до діагностично-лікувальної тактики
Керівник :д..м.н. Мосійчук Л.М.
2. Вивчити клініко-біохімічні та структурні особливості формування стеатозу та фіброзу печінки у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки
Керівник : д.м.н.Степанов Ю.М.
 
ДУ«Інститут дерматології та венерології НАМН України»
 
Прикладні НДР:
 
1. Розробити систему заходів по запобіганню розповсюдження сифілісу серед соціально значущих груп населення України
Керівник : д.м.н. Волкославська В.М.
 
ДУ«Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України»
 
Фундаментальні НДР :
 
1. Дослідити імунопатологічні показники при спленомегалії та гіперспленізмі для обґрунтування різних методів лікування
Керівник : чл.-кор.НАМН Бойко В.В.
 
Прикладні НДР:
 
1. Профілактика та хірургічне лікування арозивних кровотеч у хворих з
панкреонекрозом при застосуванні мініінвазивних хірургічних втручань
Керівник : д.м.н. Лихман В.М.
ДУ«Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
 
Фундаментальні НДР :
 
1. Вивчити механізми та закономірності функціонування перцептивно-інформаційних процесів неусвідомлюваного рівня у хворих на афективні розлади
Керівник д.п.н. Шестопалова Л.Ф.
 
2. Вивчити клініко-патогенетичні, нейробіологічні та біохімічні механізми нейропластичності як основи адаптації при демієлінізуючій та дегенеративній патології.
Керівник : д.м.н. Волошина Н.П.
 
Прикладні НДР :
 
  1.Розробити алгоритм нейрореабілітаційних заходів у хворих, що перенесли мозковий   інсульт.
Керівник : д.м.н. Міщенко В.М.
 
ДУ«Інститут нейрохірургії ім. акад.А.П.Ромоданова НАМН України»
 
Фундаментальні НДР.
 
1. Розробити методи корекції дисфункції коркових та підкоркових структур головного мозку після черепно-мозкових травм стовбурово-клітинними та імунними чинниками в експерименті
Керівники : акад.НАМН Педаченко Є.Г., чл.-кор. НАМН Лісяний М.І.
 
Прикладні НДР :
 
1. Розробити методи профілактики епідурального-злукового процесу у хворих після поперекових мікродискектомій та оцінити їх ефективність( клінічне дослідження)
Керівник : акад.НАМН Педаченко Є.Г.
2. Дослідити механізми та розробити комплекс лікувальних заходів для зменшення  інвалідизації та покращання якості життя хворих з хребетно-спиномозковою травмою
Керівник : д.м.н. Слинько Є.І.
3. Удосконалити ендоскопічні розширені ендоназальні доступи до основи черепа
Керівник : к.м.н. Гук А.П.
4. Розробити клініко-морфологічні критерії обсягу хірургічних втручань при пухлинах головного мозку у дітей молодшого віку з урахуванням ступеня ризику та якості життя хворого
Керівник : д.м.н. Вербова Л.М.
5. Розробити методи диференційованого хірургічного лікування складних артеріальних аневризм головного мозку
Керівник : д.м.н. Яковенко Л.М.
6. Удосконалити методи диференційованого лікування хворих з больовими синдромами, обумовленими бойовими ушкодженнями периферичної нервової системи
Керівник : акад.НАМН Цимбалюк В.І.
7. Дослідити ефективність хірургічного лікування невралгій трійчастого нерва на основі аналізу віддалених результатів
Керівник : д.м.н. Федірко В.О.
 
ДУ«Інститут нефрології НАМН України»
 
Фундаментальні НДР :
 
1. Вивчити вплив стану обміну оксалатів і уратів на еволюцію уражень
 нирок різної етіології
 Керівник  : чл.-кор. НАМН Колесник М.О.
 
Прикладні НДР :
 
1. Вивчити патогенетичні механізми формування коморбідності у хворих на     ХХН VД стадії»
Керівник : д.м.н. Дудар І.Ю.
 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
 
Прикладні НДР:
 
1. Обгрунтувати доцільність тактики спостереження у хворих на вестибулярну
шванному I-III стадії в залежності від стану слухової і вестибулярної функції та імунної реакції організму
Керівник : д.м.н. Сушко Ю.О.
 
2. Обгрунтування  застосування осикулярних протезів у хворих з хірургічною патологією середнього вуха
Керівник : д.м.н. Сушко Ю.О
 
3. Визначити ефективність різних варіантів комбінованого лікування хворих на рак глотки та гортані
Керівник : д.м.н. Лукач Е.В.
 
4. Визначити ефективність кохлеарної імплантації у дітей України з сенсоневральною глухотою
Керівник : чл.-кор.НАМН Тімен Г.Е.
 
ДУ«Інститут охорони здоровя дітей та підлітків НАМН України»
 
Прикладні НДР:
1. Прогнозування розвитку стійких порушень систем і органів у дітей із ревматичними захворюваннями (системний червоний вовчак і ювенільний ревматоїдний артрит
Керівники: д.м.н.  Богмат Л.Ф, д.м.н.. Шевченко Н.С
2. Вивчити особливості порушень поведінки у підлітків з депресивними розладами і розробити комплексні методи їх профілактики
Керівник : д.м.н. Проскуріна. Т.Ю.
3. Дослідити клініко-патогенетичний поліморфізм розладів менструальної функції у дівчат на тлі дефіциту маси тіла, розробити профілактичні заходи щодо їх рецидивів 
Керівник : д.м.н.  Левенець С.О.
4. Визначити особливості перебігу пубертату у підлітків в умовах сучасного соціуму.
Керівник : д.м.н. Даниленко Г.М.
 
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
 
2.Клініко-експериментальне дослідження у визначенні патогенетичної ролі порушень метаболізму переднього і заднього відділів ока при діабеті ІІ типу з
міопією
 Керівник : д.б.н. Михейцева І.М
 
Прикладні НДР:
 
1. Вивчити особливості змін структур переднього відділу ока, його кровообігу і теплообміну при неоваскулярній глаукомі і травмі.
Керівник : чл.-кор.НАМН Пасєчнікова Н.В.
2. Удосконалити діагностику і тактику комбінованого хірургічного лікування хворих глаукомою, поєднаною з катарактою(клінічні дослідження)
Керівник : Дмитрієв С.К.
3. Морфометричні особливості структури і функції циліарного тіла та сітківки у хворих на регматогенне відшарування сітківки, що ускладнене циліохоріоідальним відшаруванням
Керівник : д.м.н. Путієнко О.О.
4. Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності ліпосомальної форми кверцетину при різних способах введення на моделях термічного та кислотного опіків рогівки ока
Керівник : д.м.н. Сотнікова О.П.
5. Вивчити особливості порушень інтегральної та меридіальної гостроти зору у хворих з астигматизмом і розробити нові методи діагностики та лікування меридіональної амбліопії
Керівик : д.м.н. Коломієць В.О.
6. Вивчити ефективність нейропротекторної дії піримідинових нуклеотидів на гангліозні клітини сітківки і аксони зорового нерва у хворих на ендогенний передній увеїт. 
Керівник : д.м.н. Савко В.В
7. Вивчити патогенетичні механізми реалізації клінічного ефекту нових комбінованих методів лікування меланом увеального тракту.
Керівник : д.м.н. Вітт В.В.
 
ДУ«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України»
 
Прикладні НДР :
1. Вивчити основні помилки та ускладнення транспедикулярної фіксації в хірургії хребта та розробити заходи їх профілактики та лікування
Керівник : д.м.н. Радченко В.О.
2. Вивчити біомеханічні особливості функції стояння та ходьби людини після ендопротезування кульшового суглобу
Керівник : д.м.н. Тяжелов О.А.
3. Розробити систему організаційних, лікувальних та реабілітаційних заходів для зменшення негативних наслідків травматичних та бойових ушкоджень довгих кісток.
Керівник : д.м.н. Корж М.О.
 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка                        О.М. Лук’янової НАМН України»
 
Прикладні НДР :
 
1. Розробка методів діагностики та лікування дітей з бронхіальною астмою поєднаною з еозинофільним езофагітом
Керівник : акад.НАМН Антипкін Ю.Г.
2. Оптимізувати методи профілактики і корекції недостатності та дефіциту вітаміну D у здорових дітей з груп ризику та при ревматичних хворобах і хронічних гепатитах
Керівник акад.НАМН Антипкін Ю.Г.
3. Розробити комплекс заходів перинатальної допомоги вагітним жінкам з вперше виявленими доброякісними новоутвореннями
Керівник : д.м.н. Дронова В.Л.
4. Визначити акушерські та перинатальні ризики у жінок різних вікових груп з репродуктивними проблемами в анамнезі та удосконалити їх антенатальний менеджмент
Керівники : д.м.н. Жабченко І.А., д.м.н. Туманова Л.Є.
5. Розробити критерії ранньої діагностики та комплексне лікування безсудомних нерозпізнаних форм епілептичних енцефалопатій та визначити їх роль у формуванні когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру у дітей раннього віку
Керівник : д.м.н. Кирилова Л.Г.
6. Розробка алгоритму захисту репродуктивного та кардіального здоров’я у жінок групи високого ризику патології магістральних судин серця та коронарних артерій
Керівники : д.м.н. Давидова Ю.В., акад.НАМН Лазоришинець В.В.
 
ДУ«Інститут  стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
 
Прикладні НДР :
1. Корекція патогенетичних механізмів порушень вуглеводного та ліпідного метаболізму в організмі та тканинах ротової порожнини у пацієнтів в залежності від екологічних та аліментарних факторів, що впливають на вуглеводний та ліпідний обмін
Керівники : д.м.н.Деньга, д.б.н.Левицький А.П.
 
2. Клінічні особливості протікання та реабілітації при вогнестрільних ураженнях щелепно-лицевої ділянки
Керівник : д.м.н.Шнайдер С.А.
 
3. Вплив гіпоксії на процеси колагеноутворення та мінералізації на моделях стоматологічної патології та корекція отриманих порушень.
Керівник : д.м.н.Шнайдер С.А.
 
4. Розробити клініко-організаційні основи надання комплексної стоматологічної допомоги при ураженнях щелепно-лицевої ділянки із застосуванням дентальних імплантатів
Керівник : д.м.н.Лабунець В.А, .д.м.н. Шнайдер С.А.
 
                       
 
ДУ«Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
 
Прикладні НДР:
 
1. Визначити роль радіочастотної нейрореабілітації нервів при больових синдромах хребта та великих суглобів на фоні остеоартрозу.
Керівник: д.м.н. Рой І.В. 
 
2. Розробити нові та удосконалити існуючі методи діагностики та лікування хворих на кокс-артроз із супутньою патологією хребта
Керівник: акад.НАМН Гайко Г.В
 
3. Розробити систему хірургічного лікування та реабілітації хворих з ушкодженнями ліктьового суглоба та їх наслідками.
Керівник: чл.-кор.НАМН Страфун С.С.
 
4. Діагностика ортопедичних проявів та їх лікування у пацієнтів із хворбою Брайцева-Ліхтенштейна.
Керівник: д.м.н.Гук Ю.М.
 
ДУ«Інститут урології НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
 
1. Вивчити особливості канцерогенезу світлоклітинного нирковоклітинного раку після аварії на ЧАЕС в Україні (гістологічні, імуногістохімічні та молекулярно-біологічні дослідження)
Керівник – акад.НАМН А.М.Романенко.
 
Прикладні НДР:
 
1. Оцінити ефективність різних методів лікування чоловіків з синдромом хронічного тазового болю
Наукові керівники – проф. І.І.Горпинченко, проф. Г.М.Драннік;
 
2. Розробити тактику хірургічної корекції посттравматичних стриктур та облітерацій уретри
 Науковий керівник – проф. О.В.Шуляк;
 
3 Дослідження гострої та відтермінованої токсичності хіміотерапевтичного лікування з метою покращення якості життя у хворих на герміногенні пухлини яєчка
Науковий керівник – проф. В.С.Сакало;
 
4 Вивчення анатомо-функціональних характеристик парауретральних залоз за наявності запальної хвороби органів малого тазу у жінок репродуктивного віку
Наукові керівники – д.мед.н. В.М.Григоренко, проф. О.В.Ромащенко;
 
5 Розробити алгоритм лікування міхурово-сечовідного рефлексу у дітей, визначення прогностичних чинників його рецидиву та раціональних методик лікування обструктивних ускладнень ендоскопічної корекції
Наукові керівники – д.м. н. В.Ф.Петербургський, проф. Г.Г.Нікуліна
 
6. Вивчити молекулярно-генетичні маркери в ранній діагностиці раку передміхурової залози
Наукові керівники – д.мед.н. В.М.Григоренко, проф. Н. ,О.Сайдакова.
 
ДУ«Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України»
 
Прикладні НДР:
 
1. Розробити методи профілактики та принципи персоніфікованої терапії рецидивів саркоїдозу легень
Керівник : чл.-кор.НАМН Гаврисюк В.К.
2. Розробити технологію антимікобактеріальної терапії із використанням нових препаратів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень
Керівник : к.м.н. Литвиненко Н.А.
3. Розробити алгоритм гістологічної діагностики патології легень у хворих на ВІЛ-інфекцію
Кервник : д.м.н.Ліскіна І.В.
4. Розробити технологію лікування нейтрофільної бронхіальної астми та бронхіальної астми , поєднаної з хронічним обструктивним захворюванням легень з урахуванням їх ендотипів
Керівники : акад.НАМН Фещенко Ю.І., д.м.н. Яшина Л.О.
5. Розробити технологію оцінки та поліпшення контролю бронхіальної астми у підлітків
Керівник : д.м.н. Речкіна О.О.
6. Розробити технологію гено-фенотипічної діагностики легеневих уражень,які спричинені не туберкульозними мікобактеріями
Керівник : д.м.н. Журило О.А.
7. Розробити алгоритм застосування хірургічного лікування хворим на туберкульоз легень із використанням комп’ютерної денситометрії
Керівник : д.м.н. Калабуха І.А.
8. Розробити технологію лікування хворих на туберкульоз легень і плеври із застосуванням відеоторакоскопічних втручань
Керівник : д.м.н. Опанасенко М.С.
9. Розробити алгоритм діагностики туберкульозу та прогнозування ризику розвитку захворювання у дітей
Керівник : д.м.н. Білогорцева О.І.
 
ДУ«Національний інститут хірургії та трансплантології
ім. О.О. Шалімова НАМН України»
 
Прикладні НДР :
 
1. Розробити резекційні та трансплантаційні способи хірургічного лікування гепатобластом
Керівник – д.м.н. Котенко О.Г.
 
2. Вивчити роль неоінтимальної гіперплазії у виникненні рестенозів у хворих на облітеруючий атеросклероз та розробити способи їх профілактики
Керівник – д.м.н. Нікульніков П.І.
 
ДУ«Національний інститут серцево-судинної медицини
імені М.М.Амосова НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:

  1. Дослідити зміни кінематики лівого шлуночка та адаптаційні реакції великого кола кровообігу при патології міокарду

Керівник– д.б.н. Настенко Є.А
 
Прикладні НДР :
 
1 Розробити організаційні та практичні аспекти системи мультидисциплінарної допомоги вагітним та породіллям з вродженими вадами серця
Керівник – акад.НАМН Лазоришинець В.В.
 

  1. Розробити та удосконалити методи діагностики і лікування інфекційного ендокардиту, ускладненого серцевою недостатністю

Керівник – д.м.н. Крикунов О.А
 

  1. Розробити та вдосконалити методи профілактики та лікування ускладнень при рентгенендоваскулярних втручаннях у хворих ІХС

Керівник – к.м.н. Аксьонов Є.В.
 
ДУ«Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України»
 
Прикладні НДР :
 
1. Розробити фармакогенетичні методи профілактики декомпенсації серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця та дисфункцію щитоподібної залози
Керівник д.м.н.Рудик Ю.С.
 
2. Удосконалити ранню діагностику метаболічних порушень і розробити персоналізовані програми первинної профілактики в неорганізованій популяції
Керівник : к.м.н. Резнік Л.А.
 
Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України»
 
Прикладні НДР:
 
1. Вивчити прогресування коронарного кальцинозу при високому і низькому рівні клітинних і гуморальних запальних імунних реакцій у хворих зі стабільною ІХС і кальцинуючою хворобою клапанів серця
Керівники: д.м.н. Лутай. М.І., д.м.н.. Гавриленко Т.І., д.м.н. Федьків С.В.
 
2. Дослідити предиктори несприятливого прогнозу та ефективності специфічної терапії у пацієнтів із легеневою артеріальною та хронічною тромбоемболічною легеневою гіпертензією
Керівник: д.м.н. Сіренко. Ю.М
 
3. Прогностичні маркери перебігу резистентної артеріальної гіпертензії, розроблені на підставі даних тривалого спостереження
Керівники: д.м.н. Міщенко Л.А., д.м.н. Талаєва Т.В. 
 
4. Дослідження впливу стресостійкості на розвиток і перебіг серцево-судинної та судинно-мозкової патології в умовах збройного конфлікту 
Керівник: д.м.н. Корнацький В.М. 
 
5. Вивчити клініко-патогенетичні особливості та предиктори клінічного прогнозу ХСН, поєднаної з цукровим діабетом 2 типу
Керівники: д.м.н. Воронков Л.Г.,д.м.н. Соколова Л.К. 
 
6. Оцінити клініко-прогностичне значення порушень ліпідного обміну і гуморально-клітинного імунітету у ранні терміни гострого коронарного синдрому та розробити методи їх корекції.
 Керівники : д.м.н. Пархоменко О.М., д.м.н. Гавриленко Т.І. 
 
7. Оцінка серцево-судинного ризику атеросклеротичних уражень судин у хворих на запальні хвороби суглобів
Керівники: акад.НАМН Коваленко В.М., д.м.н. Талаєва Т.В., д.м.н. Гавриленко Т.І.