НДР, ЗАПЛАНОВАНІ ДО ВИКОНАННЯ В 2019-2021 РР.

1437

ПЕРЕЛІК НДР, ЗАПЛАНОВАНИХ ДО ВИКОНАННЯ В 2019-2021 РР.

ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ПЕРЕЛІК НДР, ЗАПЛАНОВАНИХ ДО ВИКОНАННЯ В 2019-2021 РР.

Затверджений Постановою Президії НАМН України № 5/2 від 10 липня  2018 р.

 


1. ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
1. Вивчення рушійних сил еволюції сучасного епідемічного процесу інфекційних хвороб з різними механізмами передачі збудника
Керівники – д.м.н., проф., член-кор. НАМН Задорожна В.І.,
д.м.н., с.н.с. Сергеєва Т.А.
2. Вивчення біологічних властивостей музейних та сучасних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів – збудників ранових інфекцій
Керівник – к.м.н. Покас О.В.
 
Прикладні НДР:
1. Вивчення патогенетичних та клінічних аспектів захворювань, викликаних персистуючими нейротропними збудниками
Керівник – д.м.н., с.н.с., Березіна Л.В.
2. Вивчення ефективності терапії хронічних парентеральних вірусних гепатитів у динаміці із застосуванням різних схем прямого та опосередкованого впливу
Керівник – д.м.н. Федорченко С.В.
 
2. ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
 
Прикладні НДР:
1.Пошук таргетних засобів з протипухлинною дією серед конденсованих 1,3- та 1,2,4-нітрогенвмісних гетероциклів
Керівники – д.м.н., проф.. Шарикіна Н.І., д.фарм.н., проф. Демченко А.М.
2. Експериментальне обґрунтування гонадопротекторної ефективності комбінованого застосування метформіну з модуляторами ліпідного обміну за умов метаболічного синдрому, індукованого в ювенільному віці
Керівник – д.фарм.н. Коваленко В.М.
 
3. ДУ «Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
1. Встановити закономірності генотоксичного впливу хімічного та радіаційного чинників на цитогенетичні ефекти променевої терапії у онкологічних хворих в умовах in vivo та ex vivo 
Керівник –  д. біол. н. Н.О.Мазник
 
Прикладні НДР:
1. Оцінити ризики появи віддалених онкологічних та соматоневрологічних наслідків лікування раку щитоподібної залози для обґрунтування клініко-методологічного супроводу спеціальної терапії 
Керівник – к. м. н., с. н. с. Л.Я. Васильєв
2. Визначення факторів прогнозу та індивідуалізація комплексного лікування пізніх променевих ушкоджень
Керівник – д. м. н. проф. М.В. Красносельський
 
4. ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
1. Дослідження механізмів кардіо-вазотоксичної дії наночастинок важких металів (до проблеми біобезпеки наноматеріалів)
Керівник – д.м.н., проф., акад. НАМН Трахтенберг І.М.
 
Прикладні НДР:
1. Гігієнічний моніторинг пріоритетних хімічних забруднювачів виробничого середовища та довкілля на основі мультикомпонентного аналізу
Керівник – к.б.н., с.н.с. Демченко В.Ф.
2. Особливості вікових змін функціонального стану людини при нестандартних режимах роботи
Керівник – д.м.н., проф., член-кор. НАМН Чернюк В.І.
3. Розробка наукових підходів щодо експрес-оцінки небезпеки нанорозмірних складових зварювальних аерозолів
Керівник – д.м.н., с.н.с. Луговський С.П.
4. Дослідження особливостей формування зорової втоми у працюючих з сучасною електронно-обчислювальною технікою та обґрунтування профілактичних заходів
Керівник –  д.б.н., с.н.с. Назаренко В.І.
5. Встановити закономірності трансформації хронічного стомлення в реабілітаційному періоді у комбатантів після дії бойового стресу
Керівник – д.б.н., проф.. Кальниш В.В.
6. Наукове обґрунтування методики моніторингу умов праці та профілактики несприятливої дії виробничих факторів на функціональний стан організму гірничорятувальників у зоні збройного конфлікту на Сході України
Керівник – д.м.н., проф.. , член-кор. НАМН Чернюк В.І.
7. Удосконалення підходів до діагностики та профілактики попереково-крижової радикулопатії професійної етіології на основі уточнення морфо-функціональних особливостей розвитку захворювання
Керівник – д.м.н., проф.., член-кор. НАМН Басанець А.В.
 
5. ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
 
Прикладні НДР:
1. Дослідити діагностичне і прогностичне значення цитогенетичних та імунологічних маркерів бластних клітин у хворих на гострі лейкемії
Керівник – к.м.н., с.н.с. Шалай О.О.
2. Розробити технологію одержання комплексного препарату фактора VIII зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на кремнеземних сорбентах
Керівник – к.б.н., с.н.с. Даниш Т.В., д.м.н.., проф. Новак В.Л.
3. Створення нових комплексних інфузійних розчинів для «малооб'ємної» інфузійної терапії
Керівник – д.м.н., с.н.с. Кондрацький Б.О., д.м.н., проф. Новак В.Л.
4. Встановити фактори довготривалого виживання хворих на множинну мієлому в умовах сучасної терапії та розробити тактику ведення пацієнтів після досягнення відповіді на лікування
Керівник – д.м.н., с.н.с. Масляк З.В., д.м.н., проф. Виговська Я.І.
 
6. ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
1. Вивчення ролі транскрипційних та трансляційних змін молекулярного каскаду ATM/CHEK2/P53/PUMA у формуванні віддалених канцерогенних ефектів опромінення в імунній системі учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Керівник – д.м.н., проф., акад. НАМН Базика Д.А.
2. Роль поліморфізму генів цитокінів (TNFά, TGFβ1, IL-6, IL-10, IFNγ) та генів головного комплексу гістосумісності (HLAA, HLAB, HLAC, HLADRB1, HLADQA1, HLADQB1) в перебігу плазмоклітинної мієломи у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС
Керівники –  д.б.н., проф. Мінченко Ж.М., д.м.н., с.н.с. Любарець Т.Ф.
3. Значення молекулярно-генетичних порушень в прогнозуванні відповіді на другу лінію терапії інгібіторами тирозинкіназ у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, резистентних до іматинібу, які зазнали дії іонізуючого опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС
Керівники – д.м.н., с.н.с. Дягіль І.С., д.б.н., проф. Мінченко Ж.М.
4. Вивчення патогенетичних особливостей розвитку та прогресування ішемічної хвороби серця в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за 35-річний період після опромінення
Керівники – д.м.н., с.н.с. Білий Д.О. д.м.н., проф., акад. НАМН Базика Д.А.
5. Визначення нейрофізіологічного базису цереброофтальмологічних ефектів малих доз опромінення
Керівники – д.м.н., с.н.с.Логановський К.М., д.м.н., проф. Федірко П.А.
6. Вивчення гормонально-метаболічних механізмів порушень стану прищитоподібних залоз у постраждалих осіб, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС
Керівник – д.м.н., с.н.с. Камінський О.В.
 
Прикладні НДР:
1. Дослідження внеску системного запалення, оксидативних процесів та найбільш поширених персистуючих інфекцій у розвиток коморбідних станів осіб, які зазнали впливу факторів Чорнобильської аварії
Керівник – д.м.н., проф.Чумак А.А.
2. Вивчення проліферативної активності пухлин та структурних і функціональних змін в щитоподібній залозі у хворих на злоякісні новоутворення молочної залози, які постраждали від аварії на ЧАЕС
Керівник – д.м.н., проф.Литвиненко О.О.
3. Науково обґрунтувати заходи щодо оптимізації діагностики та прогнозування розвитку інвалідизуючих захворювань бронхолегеневої системи у віддаленому післяаварійному періоді
Керівник – д.м.н., с.н.с. Швайко Л.І.
4. Розробити норми фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії для осіб працездатного віку, які мешкають на радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях
Керівник –  д.м.н., проф. Матасар І.Т.
5. Встановити закономірності впливу іонізуючого опромінення в діапазоні малих доз на стан здоров'я осіб, які на момент аварії на ЧАЕС перебували у дитячому та підлітковому віці, на підставі епідеміологічних досліджень за період 1988-2016 рр.
Керівник – д.м.н., проф. Бузунов В.О.
6. Соціальні детермінанти здоров'я та ризики проживання населення в зонах спостереження атомних електростанцій
Керівник – д.м.н., проф. Прилипко В.А.
7. Дослідження формування доз та встановлення закономірностей опромінення голови й шиї в пацієнтів і медичного персоналу при використанні конусно-променевої комп’ютерної томографії
Керівник- д.б.н., с.н.с. Чумак В.В.
8. Науковий супровід Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: реконструкція доз опромінення мешканців Вишгородського, Лугинського, Поліського та Семенівського районів
Керівник – к. фіз.-мат.н. Масюк С.В.
9. Відновлення і верифікація результатів масових ЛВЛ-вимірювань 1986 р. та розробка системи реконструкції доз опромінення за даними ЛВЛ-моніторингу в Україні
Керівники – к. тех.н. Василенко В.В., к. фіз.-мат.н. Масюк С.В.
10. Розробка індивідуально-орієнтованої системи кількісної характеризації опромінення людини при надходженні радіонуклідів в надзвичайних ситуаціях опромінення
Керівник – к. б.н. Берковський В.Б.
11. Дослідити основні чинники формування доз опромінення населення радіоактивно забруднених територій України у 2019-2021 рр. на основі комплексного радіаційно-гігієнічного моніторингу
Керівники – к. тех.н. Василенко В.В., к.м.н. Нечаєв С.Ю.
12. Епідеміологічне дослідження формування ризиків злоякісних новоутворень у групах постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (1990-2019 рр.)
Керівник –  д.м.н., проф. Присяжнюк А.Є.
 
7. ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»
 
Прикладні НДР:
1. Наукове обґрунтування удосконалення системи проведення дезінфекційних заходів в Україні у сучасних умовах
Керівник – д.м.н. Сурмашева О.В.
2. Комплексна оцінка негативного впливу довготривалого споживання питної води, забрудненої хлорорганічними сполуками на фоні інших потенційних екотоксикантів, на теплокровний організм та неінфекційну захворюваність населення
Керівник – д.м.н., проф.. Прокопов В.О.
3. Наукове обґрунтування та розробка основних положень Державного плану дій щодо захисту населення України від радону в контексті імплементації Директиви ради 2013/59/ЄВРАТОМ
Керівник – д.б.н., проф. Павленко Т.О.
 
8. ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
1. Дослідити вплив модуляторів активності сіртуїну-1 на детермінуючі ланки патогенезу цукрового діабету 2 типу включно з гіперглікемічною (метаболічною) пам'яттю
Керівник –  д.м.н., проф.Полторак В.В.
2. «Вивчення ролі мітохондріальної дисфункції в розвитку діабетичної кардіоміопатії та можливості її корекції за допомогою природних антиоксидантів
Керівник – д.б.н., проф. Горбенко Н.І.
3. Визначення функціональної ролі однонуклеотидних поліморфізмів генів-кандидатів, ревалентних щодо розвитку цукрового діабету 2 типу, в реалізації гормонально-метаболічних ефектів фармакологічних чинників
Керівник – д.м.н., проф., член-кор. НАМН Караченцев Ю.І.
 
 
9. ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
1. Дослідження ефектів впливу резонансу електромагнітного опромінення на біологічну активність уреази та її комплексів з інгібіторами
Керівник – д.фарм.н., проф. Мартинов А.В.
2. Вивчення умов і основних закономірностей нековалентної інактивації продуцентів вакцинних антигенів і токсинів новими похідними флавінів, фенотіазинів та хінонів
Керівник – д.фарм.н., проф.. Мартинов А.В.
 
Прикладні НДР:
1. Дослідження нових синтезованих карбонільних сполук та їх композицій для розробки протимікробних засобів
Керівник – к.б.н., с.н.с. Осолодченко Т.П.
2. Мікробіологічна характеристика нових структурно-метаболічних комплексів лакто- та біфідо-пробіотиків
Керівник – д.м.н., проф.. Бабич Є.М.
 
10. ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
 
Прикладні НДР:
1. Визначити прогностичну значимість медіаторів міжклітинної взаємодії та кластерів диференціації субстратних клітин для стратифікації та оптимізації лікування мієлодиспластичних/ мієлопроліферативних новоутворень
Керівник – д.м.н. Третяк Н.М., д.б.н. Гордієнко А.І.
 
11. ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України»
 
Прикладні НДР:
1. Дослідження частоти BRAFV600E-мутації в радіогенних і спорадичних папілярних тиреоїдних карциномах залежно від віку хворих на час операції
Керівники – д.м.н., проф.., акад НАМН Тронько М.Д., д.б.н., проф.. Богданова Т.І.
2. Вивчити особливості механізмів ураження серцево-судинної системи та формування коронарного атеросклерозу у хворих на цукровий діабет
Керівник – д.м.н. Соколова Л.К.
3. Дослідити гормонально-метаболічні показники та особливості фармакотерапії хворих на цукровий діабет 2 типу з нормальною масою тіла
Керівник – д.м.н., проф. Карпачев В.В.
4. Розробка, впровадження та оцінка ефективності рекомендацій щодо профілактики розвитку цукрового діабету 2 типу серед населення України
Керівник – д.м.н. Халангот М.Д.
5. Вивчити стан системи гормон росту/ростові фактори у дітей та підлітків в залежності від забезпеченості вітаміном D
Керівник – д.м.н., проф.. Большова О.В.
 
12. ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
1. Вивчення регенеративного потенціалу стовбурових клітин в залежності від віку та статі донора на експериментальних моделях патології нервової системи
Керівник – д.м.н., проф., акад. НАМН Бутенко Г.М.
2. Вивчення впливу лігандів Toll-подібних рецепторів на регенеративну активність МСК людини
Керівник – д.б.н., проф., акад. НАМН Кордюм В.А.
3. Встановлення регенеративного потенціалу стовбурових клітин міокарда на моделях пошкодження серця у мишей
Керівник – .м.н., проф., акад. НАМН Бутенко Г.М.
4. Розробка методів підвищення ефективності регенерації імунної системи на основі трансплантації стимульованих цитокінами мультипотентних стромальних клітин
Керівник – д.м.н., проф. Нікольський І.С.
 
Прикладні НДР:
1. Вивчення особливостей біохімічної та генетичної характеристики спадкових метаболічних захворювань у пацієнтів з України з метою оптимізації їх ранньої діагностики
Керівник – д.м.н., проф., член-кор. НАМН Горовенко Н.Г.
 
13. ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України»
 
Фундаментальні НДР:
  1. Генетичні передумови регулярних та спорадичних репродуктивних втрат у людини
Керівник – д.б.н., проф. Заставна Д.В
 
Прикладні НДР:
1. Аналіз репродуктивного потенціалу населення Львівської області України з урахуванням генетичного тестування поліморфізмів генів фолатного обміну для прогнозування перинатальної патології у жінок групи високого ризику
Керівники – к.м.н., с.н.с. Школьник О. С., к.м.н., с.н.с. Єфіменко О. К.
 
14. ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»
 
Прикладні НДР:
1. Обгрунтування системи моніторингу здоров'я за показниками працездатності людини для імплементації професійно-трудової реабілітації щодо управлінням громадським здоров'ям
Керівник – д.м.н. Поляков О.А.
2. Медикаментозна терапія та когнітивна реабілітація хворих з нейрокогнітивними розладами нейродегенеративного і судинного ґенезу
Керівники – д.м.н., проф. Бачинська Н.Ю., д.м.н., проф. Кульчтцький О.К.
3. Вивчення впливу харчування на розвиток десинхронозу у людей з метаболічними факторами ризику
Керівник – к.м.н. Романенко М.С.
4. Вивчити вікові особливості дії комбінації молсидоміну з АТФ: фізіологічні та фармако-токсикологічні дослідження
Керівник – д.м.н., проф. акад. НАМН Безруков В.В.
5.Клініко-нейрофізіологічні і молекулярно-генетичні механізми атеротромботичного інсульту
Керівник – д.м.н., проф., член-кор. НАМН Кузнецова С.М.,
д.м.н., проф. Вайсерман О.М.
6. Ефективність комбінованого застосування гіпоксичних та дихальних тренувань у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень (віддалені результати)
Керівник – д.м.н., акад. НАМН Коркушко О.В.