Про клінічну і науково-організаційну роботу наукових установ Національної академії медичних наук України в 2011 році

1208

   У складі НАМН України в 2011 р. працювали 36 наукових установ, які крім виконання наукових досліджень, надавали висококваліфіковану консультативну і стаціонарну медичну допомогу населенню, а також проводили організаційно-методичну роботу.

Серед наукових установ  НАМН України  29  мають клініки, ліжковий фонд яких у 2011 році становив 7662 ліжка, в т.ч. 1125 – для дітей. Сумісна планова потужність поліклінік складала 5105 відвідувань на добу. В 3 установах працюють тільки поліклінічні відділення. В 11 установах функціонують денні стаціонари із загальною кількістю 150 ліжок. Шість наукових установ академії  мають клінічні  бази в закладах охорони здоров’я м. Києва та Львова.

         Станом на 01.01.2012 року акредитаційний сертифікат  МОЗ України мали 28 з 29-ти клінік  наукових установ НАМНУ.

         Крім науковців, в минулому році в клініках наукових установ Національної академії медичних наук  працювали 2561 лікар, серед них з вищою категорією – 50,9%, першою – 14,6%; другою – 9,2%;  20,7 % лікарів – з науковим  ступенем.

            У звітному році в поліклінічних відділеннях наукових установ НАМН  було проконсультовано  716690 хворих, що на 10600 більше, ніж у 2010 р. Кількість відвідувань в поліклініках становила 2184800 ( у 2010 р. – 1976900).  В стаціонарних відділеннях  було проліковано 157470 хворих – на 6570 осіб більше, ніж у 2010 р. До клінік наукових установ НАМН звертаються хворі  з усіх областей України.

Медичну допомогу в наукових установах НАМН отримують, як правило, хворі зі складною патологією. У 2011 р. 81,9 % пролікованих  хворих були віднесені до найвищих  третьої – п’ятої категорій складності ( у 2010 р. таких хворих було  74,7%. )

У хірургічних клініках наукових установ НАМН у 2011 р. було виконано 87562 операції (майже на 6 тис. більше, ніж у 2010 р). Найбільше число операцій проведено на органах зору, вуха, горла і носа, сечовивідній системі, травлення та черевної порожнини, серці,  кістково-м’язовій системі, судинах. Під час оперативних втручань використовувалась найсучасніша техніка. Так, 3983 операції були здійснені за допомогою ендоскопічної техніки, 5984 – лазерної техніки.

            Незважаючи на високий відсоток хворих із складною патологією, показники діяльності клінік наукових установ НАМН по багатьом параметрам є кращими, ніж в стаціонарах відповідного профілю: нижча  летальність, менше ускладнень, вищий рівень морфологічного та лабораторного підтвердження діагнозу. Це досягається високим рівнем кваліфікації співробітників та впровадженням в практику новітніх технологій.

      В клініках та лабораторіях установ НАМН запроваджено 962 нових метода  лікування, діагностики та профілактики.

       Серед усіх наукових розробок, що мають, чи матимуть значний економічний і лікувальний ефект, а також потребують  більш широкого впровадження, можна назвати, як приклад, декілька з найважливіших:

           Вивчення етіології, патогенезу, клініки цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози та надниркових залоз, розробка нових напрямів лікування цих захворювань та їх профілактика (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН»).

       Удосконалити прогнозування перебігу та лікування хворих на ІХС в гострому та постінфарктному періодах при супутній артеріальній гіпертензії з урахуванням особливостей метаболічного статусу та активності  системного запалення.  ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН» )

        Вивчити структурно-молекулярні характеристики пухлин головного мозку для визначення прогностичних маркерів і  потенційних мішеней для обґрунтування спрямованої терапії (ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П.Ромоданова НАМН»).

Вивчити електрофізіологічні механізми формування синхронії скорочення шлуночків серця, їх роль у розвитку серцевої та судинної недостатності та методи їх корекції (ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова»). Науковий керівник д.мед.н., академік  НАМН і  НАН України Г.В.Книшов.

      Розробити технологію клінічного використання ендопротеза кульшового суглоба з монокристалічним корундом. (ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І.Ситенка НАМН»). Термін виконання – 2009-2011 рр.    Керівник теми: проф. В.А. Філіпенко.

      Аналіз експресії генів, які можуть відповідати за зміни стану імунної системи, що виникають у молодих партнерів по гетерохронному парабіозу (ДУ «Інститут геронтології НАМН»)

        За звітний період вченими наукових установ НАМН України було видано 79 монографій, 34 посібники13 довідників, 19 підручників, 1атлас44 збірники163 профільних наукових журнали.

      У порівнянні з попереднім роком, кількість надрукованих робіт значно збільшилась, за рахунок більшої кількості виданих монографій –  на 15од., збірників наукових праць – на 12 од. та фахових журналів – на 59 од.

         У вітчизняних наукових виданнях  в звітному році було опубліковано 6183 наукові праці.

          Кількість публікацій в закордонних наукових виданнях  зросла  на 171 од. і становила в 2011 році 1177 публікацій проти 1006 –  в 2010.

       В звітному році, згідно затвердженого МОЗ України графіку, провідні фахівці установ НАМН України здійснювали виїзди в різні регіони країни по наданню консультативної медичної допомоги населенню.

        Провідні фахівці  Академії приймали участь в  підготовці проектів загальнодержавних цільових програм, зокрема «Здоров’я – 2020: Український вимір», уніфікованих програм по стандартизації медичної допомоги.

       Разом з МОЗ України розроблені та затверджені методичні рекомендації «Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги», спеціалісти Академії включені до складу робочої групи Кабінету міністрів України  з питань реформування системи охорони здоров’я.

          З метою доступності  високоспеціалізованої медичної допомоги в установах НАМН за бюджетні кошти для населення України та покращення її якості  були  опрацьовані та підготовлені   спільні накази МОЗ та НАМН України «Про надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню України в установах НАМН», «Про головних спеціалістів НАМН України»,  «Про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я», «Про реалізацію пілотного проекту щодо реформування системи медичного обслуговування у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та у м. Києві», «Про заходи щодо удосконалення та підвищення якості роботи  опікового відділення Луганської обласної клінічної лікарні».

Для удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню України було розроблено, затверджено Президентом  Національної Академії медичних наук України  і погоджено  Міністером охорони здоров’я Наказ від 16.11.2011 р. № 102 з гарантованими квотами лікування пацієнтів  з усіх регіонів України, відповідно до процентного співвідношення населення, визначенням  порядку госпіталізації хворих до клінік наукових установ НАМН для отримання медичної допомоги за профілем їх діяльності.

         Станом на 01.01.12 р. науковими установами НАМН України виконуються 7 загальнодержавних та державних цільових програм, в яких  міститься лікувальна складова.

За матеріалами лікувально-організаційного Управління НАМН України