Пропонуємо для ознайомлення проект Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

499

Проект Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України розміщено на прохання Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій відповідно до абзацу 5 частини 1 статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій в рамках проведення відкритих консультацій з вітчизняними науковими організаціями пропонує для ознайомлення проект Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, який визначає вимоги до кандидатів, критерії їх відбору та процедуру конкурсу.

Кінцевий термін подання пропозицій чи зауважень – 6 липня 2018 року.

Інформацію направляти в електронній або паперовій формі за адресою Наукового комітету:

uasciencecops@gmail.com;

вул. Володимирська, 58, к. 38, м. Київ, 01601.

 

 ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНОрішенням Наукового комітету
Національної ради з питань розвитку науки і технологій
Протокол від «__» _____ 2018 року № ___

 
Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України
 
 
Загальна частина
 
1.Це Положення визначає процедуру обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукова рада).
 
2. Склад Наукової ради формується з учених, які представляють наукову спільноту, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі, а також досвід міжнародної наукової співпраці. Члени Наукової ради мають представляти широке коло напрямів  наукової і науково-технічної діяльності в Україні.
 
3. Члени Наукової ради обираються на конкурсній основі Ідентифікаційним комітетом Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет), функції якого виконує Наглядова рада НФДУ,  і який керується тим, що склад Наукової ради має бути здатним забезпечити наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.
 
4. Члени Наукової ради повинні:
відповідати кваліфікаційним вимогам до кандидатів у члени Наукової ради(викладеним у додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Положення),які оприлюднюються на офіційних інтернет-сторінках Національної ради України з питань розвитку науки та технологій (далі – Національна рада) та Наукового комітету Національної ради;
 
проявляти здатність ефективно працювати в команді, забезпечувати ухвалення максимально узгоджених, системних і обґрунтованих рішень Наукової ради, які забезпечуватимуть швидкий розвиток наукової та науково-технічної сфери в державі; готовність активно працювати в Науковій раді Національного фонду досліджень України, приділяти цьому значну частину свого часу й сил;здатність бути незалежним, об’єктивним, послідовним та толерантним, дотримуватися принципів наукової етики та запобігати конфлікту інтересів при проведенні оцінок і ухваленні рішень.
5. Члени Наукової радине можуть працювати в одній науковій установі(за винятком того випадку, коли вони працюють в різнихінститутахнаціонального наукового центру), одномупідрозділі (факультеті, інституті) закладу вищої освіти (ЗВО),та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Члени Науковоїради також не можуть працювати в одному структурному  підрозділі (відділі, лабораторії, кафедрі тощо)  наукової установи або ЗВОз членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
6. Не може бути обрана членом Наукової ради особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
7) є керівником або заступником керівника науковоїустанови та/або ЗВО (ректором, проректором, директором інституту, заступником директора інституту,деканом, заступником декана);
8) є членом Наукового або Адміністративного  комітету Національної ради.
9) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення
 
Додаток 1
 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до кандидатів у члени Наукової ради НФДУ
 
Кожен кандидат до складу Наукової ради має відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
 
1.    наявність українського громадянства, постійне проживання в Україні, вільне володіння державною мовою та  володіння англійською мовою на рівні, достатньому для опрацювання документів, пов’язаних з діяльністю НФДУ;
2.    перебування за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні  підрозділи;
3.    наявність  наукового ступеня доктора наук  (доктора або кандидата наук у випадку, коли кандидат займається науково-технічною діяльністю,  пов’язаною з впровадженням інновацій у виробництво, сферу послуг, тощо)  та  не менш як 10 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу;
4.   висока наукова репутація,  наявність визнаних фаховою спільнотою значних особистих наукових та/або  науково-технічних здобутків у вигляді цитованих публікацій та/або впроваджених у виробництво  патентів (авторських свідоцтв), в залежності від галузі науки та виду науково-технічної діяльності;
5.    інтегрованим показником наявності здобутків  у науковій діяльності є кількість публікацій за останні 10 років у наукових виданнях, індексованих  наукометричними  базами Scopus та/або WebofScience(як виняток, GoogleScholar для соціогуманітарних спеціальностей)та індекс Гірша за  цими наукометричними  базами;
6.    інтегрованим показником наявності здобутків  у науково-технічній  діяльності є  документальне підтвердження про впровадження у виробництво щонайменше двох патентів на винахід (авторських свідоцтв) кандидата та  виконання високотехнологічних проектів;
7.    наявність досвіду участі або  керівництва міжнародними проектами та проведення експертизи таких  проектів.


ПРОЕКТ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Наукового комітету
 Національної ради з питань розвитку науки і технологій
Протокол від «__» _____ 2018 року № ___

 
Анкета
 кандидата у члени Наукової ради
 Національного Фонду Досліджень України
 

 1. Особиста інформація

Прізвище, ім’я по батькові:
Дата і місце народження, громадянство:
URL– шлях до особистої веб-сторінки (за наявності):
Адреса електронної пошти:
Контактні дані (тел. роб., тел. моб.)
 

 1. Суб’єкт подання (ким номінується кандидат)
 2. Секція (секції) Наукової ради Національного фонду досліджень України, до яких подається кандидат
 3. Науковий профіль кандидата

області наукової експертизи кандидата (до 10 рядків тексту)
 

 1. Освіта та наукова кваліфікація

(У зворотньому хронологічному порядку) дані про отриману вищу освіту з зазначенням дат навчання, назв факультетів та закладів вищої освіти, отриманих освітніх кваліфікацій, спеціальностей і спеціалізацій.
Дані про наукові ступені з зазначенням дати присудження ступеня, спеціальності, назви закладу, де відбувався захист, назви дисертації, ПІБ наукового керівника (консультанта – за наявності),
Дані про вчені звання, з зазначенням дати присвоєння звання, повної назви закладу, що приймав відповідне рішення, за якою спеціальністю (кафедрою) присвоєне.
 

 1. Поточна посада(и)

Посада за основним місцем роботи, за наявності – посади за іншими місцями роботи (робота за сумісництвом, на умовах погодинної оплати, за цивільно-правовою угодою), із зазначенням назви та юридичної адреси підприємства, установи, організації, структурного підрозділу, короткого опису основних обов’язків.
 

 1. Попередні посади за весь період наукової діяльності

Посада, місце роботи (із зазначенням назви і місця розташування підприємства, установи, організації, структурного підрозділу).

 1. Участь у конкурсних наукових (науково-технічних) проектах

Навести перелік основних наукових проектів, у яких кандидат брав участь протягом останніх 10 років (крім тих, що виконувалися  в межах базового бюджетного фінансування  наукової організації та/або  ЗВО за місцем праці  кандидата). 
Вказати окремо вітчизняні проекти (які фінансувалися повністю або частково українською стороною) і міжнародні (які українською стороною не фінансувалися).
Вказувати назву проекту (наукової мережі, програми і т.п.) із зазначенням організації, що проводила або фінансувала конкурс, приблизного обсягу фінансування; вказати, на протязі якого часу, в якій установі (підприємстві, організації) і в якій якості (учасник, керівник, співкерівник, тощо) брав участь кандидат. 
(До 1 сторінки тексту)
 

 1. Участь у експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів

Рік (період), організація, що проводила конкурс (конкурси), форма участі кандидата (рецензент, член експертної комісії, голова комісії, член журі тощо). (До 1 сторінки тексту)
 

 1. Премії, нагороди, інші досягнення

Отримані премії, персональні гранти або стипендії, тощо: рік (період), якою організацією присуджені, у разі грантів на стажування вказати назву організації і структурного підрозділу, де відбувалося стажування. Відомчі та урядові відзнаки та нагороди. Інші особисті досягнення, пов’язані з науковою, організаційною, або педагогічною діяльністю кандидата. (До 1 сторінки тексту)
 

 1. Публікаційна діяльність

Навести загальну кількість публікацій кандидата (вказати окремо статті в періодичних реферованих виданнях, монографії, тощо). За наявності: вказати індекс цитування та індекс Гірша за Scopus, Web of Science, та Google Scholar, а також вказати посилання (URL) на профілі кандидата (Scopus ID, Researcher ID, ORCID, Research Gate, Google Scholar тощо).
Навести перелік (не більше 10) вибраних основних наукових праць з напряму наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат представлятиме у відповідній секції Наукової ради (статей, монографій або розділів в монографіях, патентів, авторських свідоцтв, тощо) за останні 10 років, з наданням інтернет-посилань до резюме публікацій.
 

 1.  Винахідницька та інноваційна діяльність (за наявності)

Загальна кількість патентів (авторських свідоцтв на винаходи), автором (співавтором) яких є кандидат. Навести перелік (не більше 10) вибраних основних патентів за останні 10 років. Участь в освоєнні (впровадженні) нових технологій або науково-технічних розробок: назва розробки, список основних співавторів, місце і умови реалізації, країна. (До 1 сторінки тексту)
 

 1. Консультативно-дорадча та експертна