ТІМЕН Григорій Еліазарович

1906
(19.02.1937р-30.01.2020р), член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 06.11.2003 р. за спеціальністю хвороби вуха, горла та носа; член Міжнародної академії отоларингології – хірургія голови та шиї (1992 р.), дійсний член Української академії наук (1993 р.), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1996 р.), доктор медичних наук (1983 р.), професор (1990 р.),  Заслужений діяч науки і техніки України (1996 р.), завідувач відділу патології дитячого віку ДУ “Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України”.


Напрямки наукової діяльності: хвороби вестибулярного апарату, хвороби внутрішнього вуха (сенсоневральна приглухуватість та глухота); звукопровідна та змішана приглухуватість, вроджені вади вуха, в  т. ч. глухота. Експериментальне обґрунтування та використання в клініці лазерного опромінювання; патогенез та лікування риносинуситів; лімфоглоткове кільце; тонзилярна проблема; кохлеарна імплантація; стовбурові клітини та трофін в отоларингології (експериментально-клінічне дослідження); доброякісні та злоякісні пухлини ЛОР-органів. Пластична хірургія.

Основні напрями наукової діяльності спрямовані на рішення проблем етіології і патогенезу з подальшою розробкою  діагностики, лікування та профілактики хронічного тонзилиту , синуситів, отитів, вестибулярних порушень, сенсоневральної приглухуватості , а також ЛОР-онкологічних захворювань; обгрунтування і використання лазерного випромінювання  в оториноларингології; фундаментальні дослідження  нейроепітелію завитки; вперше  обгрунтував  доцільність операції тонзилотомії, вперше запропонував місцеве використання  імуномодуляторів, а при поліпозних   риносинуїтах вперше в світі обгрунтував і довів доцільність операції селективної  відіотомії. При сенсоневральній  приглухуватості ним була визначена  можливість  проникнення в рідинні  середовища завитки лікарських речовин  з молекулярною масою до 125 тис. дальтон. Тімен Г.Е. брав участь у розробці  першого вітчизняного кохлеарного імпланта;  в 2003 р., як хірург приймав участь в проведенні першої в Україні  кохлеарної імплантації у дитини.  Продовжує наукові розробки в цьому напрямі. На сьогодні в його відділі зроблено більше 70  таких операцій. Запропоновані ним інновації при видаленні понад 100 ангіофібром основи черепа сприяли зниженню летальності до 1% та рецидивування до 7%.

Автор понад 450 наукових праць, в тому числі 5 монографій та довідників, 27 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Підготував 2 доктори і 19 кандидатів наук.
Перший віце-президент Українського наукового товариства отларингологів, президент Всеукраїнської  асоціації  пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів, член президії Європейської Федерації отоларингологів (EFOS), Французького практичного товариства отологів, член редколегій  і редакційних рад  низки вітчизняних та зарубіжних наукових журналів.

Має 2 наукові школи: дитяча отоларингологія та лазерна терапія і хірургія. Виховав понад 100 учнів-отоларингологів, які працюють в різних куточках України, країнах СНД та далекому зарубіжжі.

Основні наукові праці: “Активность холинэстеразы крови и мозга при вестибулярных расстройствах” (1968); “Применение лазеров в биологии и медицине” (1972 ); “Экспериментальное обоснование и клиническое использование лазерного излучения в отолярингологии” (1982); “Лазерная эндоскопическая хирургия верхних дыхательных путей” (1990); “Слух” (1999); “Исследование функционального состояния небных миндалин в условиях экспериментальной тонзиллотомии” (1999 );”Клініко-аудіологічна діагностика у дітей із змішаною приглухуватістю при гнойних захворюваннях вуха”(2005); „Кохлеарная имплантация по матеріалам огтделения ЛОР-патологии детского воозраста”(2005);”Ефективність неінвазивної тактики лікування”(2006); „Kinder mit streptokokker freier tonsillitis”(2006); „Інтратимпанальне введення медикаментів при комплексному лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю”(2007).

Лауреат Державної премії України за «Експериментальне обґрунтування» та клінічне використання лазерного випромінювання, повернення слуху глухонімим дітям та конструювання інструментів для ЛОР операцій (2014).
Нагороджений Орденом за заслуги III ступеню (2017).