Заголовок

906

Меморандум між Національною академією медичних наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка про співробітництво, партнерство та взаємодію у різних галузях науки,освіти та інноваційної діяльності.

З метою ефективного використання інтелектуального,творчого,промислового потенціалу вітчизняної науки для вирішення актуальних завдань та забезпечення сталого розвитку суспільства в освітній,науковій,промисловій та інноваційній складових,сприянні більш ефективному втіленню державної політики в області впровадження новітніх технологій та підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних кадрів, Національна академія медичних наук України (далі – Академія або Сторона) та Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет або Сторона) домовились про наступне:

1.      Відповідно до сфер своєї основної діяльності, повноважень та завдань Сторони здійснюють співробітництво за визначеними основними напрямами:

         дослідження з наукових проблем, які становлять взаємний інтерес;

         підготовка фахівців з медичної фізики,радіології та радіаційної безпеки;

         формування бази наукових розробок у галузі високих технологій, медичної фізики,радіології,радіаційної безпеки;

         сприяння впровадженню у практичну діяльність результатів наукових досліджень з покращення стану здоровя нації та оточуючого середовища життєдіяльності людини;

         гармонізація вітчизняної нормативної та методологічної бази у сфері радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінення з

врахуванням рекомендацій міжнародних організацій (МАГАТЕ,МКРЗ тощо) та законодавства Європейського Союзу;

         формування та підтримка високопрофесійного , конкурентного експертного середовища для впровадження проведення державної експертизи з питань дотримання міжнародних стандартів при наданні послуг у сфері медичної фізики та радіології.

Цей перелік напрямів співробітництва може бути розширено або доповнено відповідно до актуальних завдань практичної діяльності та за взаємною згодою Сторін.

2.      Сторони співпрацюють шляхом узгоджених дій, включаючи спів фінансування, щодо:

         Формування «портфелю» наукових розробок, спільному проведенню комплексу заходів ,спрямованих на розширення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень;

         Сприяння у підготовці та атестації наукових кадрів, у тому числі через аспірантуру і докторантуру, шляхом стажування, залучення вчених обох Сторін до роботи у спеціалізованих вчених радах;

         Участі у навчальному процесі Університету провідних вчених Академії (читання спецкурсів, зустрічі зі студентами,аспірантами,молодими вченими,викладачами);

         Навчання медичних фізиків за міжнародними стандартами з проходження клінічної практики на сучасному обладнанні в медичних установах;

         Наданні взаємодопомоги у придбанні і забезпеченні рівних умов роботи, спільної експлуатації унікальної наукової апаратури, установок; експертизи науково-дослідних робіт, науково-технічної продукції;

         Рецензування наукових статей, монографій;

         Спільної підготовки і видавництва підручників, навчальних посібників, наукових монографій;

         Участь у підтримці державної політики у визначенні пріоритетних напрямів розвитку освіти, науки,медицини;

         Участь у розробці нових законодавчих актів та урядових рішень у галузі науки та освіти, визначенні пріоритетних напрямів формування державної політики у цій сфері;

         Участь у розробці та перегляду нормативно-правових та методичних документів;

         Надання взаємодопомоги при проведенні маркетингових досліджень для виявлення можливих замовників та споживачів наукоємної продукції;

         Спільного проведення досліджень з актуальних науково-дослідних проблем, патентуванні, а також спільного використання отриманих результатів, публікації статей в наукових журналах і тематичних збірках наукових видань світового рівня;

         Підготовки спільних наукових проектів, що входять до науково-технічних програм в Україні і за кордоном, спільній участі у національних та міжнародних конкурсах, програмах, фондах;

         Підготовки доповідей та презентацій з актуальних питань медичної фізики, радіології, радіаційної безпеки та радіаційного захисту і представлення їх, за взаємною згодою сторін, на конференціях, семінарах, зустрічах, в тому числі міжнародних;

         Залучення фахівців Сторін до участі у підвищенні кваліфікації кадрів;

         Сприяння та допомоги у видавничо-поліграфічній справі і поширенню наукових видань, підручників,іншої друкованої продукції академії та Університету;

         Розширення співробітництва у галузі формування науково-освітнього електронного інформаційного середовища;

         Проведення в установленому порядку перевірок установ, на яких використовуються ядерні та радіаційні технології.

Форми співробітництва та взаємодії можуть змінюватись та розширюватись в разі необхідності та за взаємною згодою Сторін.

3.      Пріоритетними завданнями співпраці на 2012 рік та у середньостроковій перспективі Сторони визнають:

         участь у розробці концепції оптимізації та розвитку науково-технічної бази фундаментальної,вузівської та галузевої науки для підвищення ефективності її використання при впровадженні новітніх технологій в Україні;

         участь у розробці стратегії та пріоритетних напрямів наукових досліджень в сфері радіології, медичної фізики,радіаційного захисту персоналу, пацієнтів,населення;

         вироблення рекомендацій щодо оптимізації державних освітніх стандартів, навчальних планів і програм з метою забезпечення  органічного  поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки фахівців з медичної фізики та радіаційної безпеки;

         систематизацію, оновлення та розробку нормативно-правових документів для ефективного впровадження в практику медичних закладів систем радіаційної безпеки та управління якістю;

         участь у вдосконаленні основних вимог, засобів та методів дозиметричного контролю (в тому числі індивідуального дозиметричного контролю;

         участь у вдосконаленні системи контролю доз внутрішнього опромінення персоналу та населення);

         здійснення компетентними особами оцінки впливу радіаційно-небезпечних чинників джерел іонізуючого випромінювання ,в тому числі і техногенно-підсилених джерел природного походження, на стан здоров’я персоналу та населення;

         підготовку кадрів з радіаційної безпеки,медичної фізики,радіології,з радіаційної безпеки;

         організацію на базі навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка підвищення кваліфікації (як вітчизняних так і с пострадянського простору) фахівців з медичної фізики;

         створення тимчасових/постійних експертних груп з питань розробки, супроводження,координації розробки нормативних документів,що стосуються питань радіаційного захисту;

         впровадження наукового підґрунтя для організації проведення випробування обладнання з джерелами іонізуючого випромінення, рентгенівської техніки,що використовується у новітніх радіаційних технологіях;

         взаємодію з органами державної влади та громадськими організаціями, науковими установами,в тому числі інших держав, з питань радіаційного захисту персоналу, населення та пацієнтів;

         підвищення культури безпеки;

         інформування населення та громадських організацій з питань радіаційної безпеки та радіаційного захисту;

         формування громадської думки про доцільність застосування новітніх технологій з метою покращення комунікаційних зв’язків.

4.      Реалізацію цих завдань та здійснення будь-яких інших заходів Сторони планують та здійснюють відповідно до своїх повноважень,наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів згідно законодавства, а також, докладають зусиль щодо залучення у встановленому порядку міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законодавством джерел.

5.      З метою реалізації положень цього Меморандуму Сторони не пізніше як через 30 днів після підписання,доведуть його зміст до відома своїх наукових та інших установ, факультетів,інститутів.

6.      Сторони призначають відповідальних осіб за підготовку та впровадження заходів в рамках зазначеного Меморандуму. Ці особи готують щорічні плани спільних дій та забезпечують їх виконання.

7.      Фінансові зобов’язання Сторін в разі їх виникнення, регулюються окремими договорами, що укладаються згідно законодавства.

8.      Питання захисту інформації та інтелектуальної власності вирішуються у встановленому законодавством порядку.

9.      Цей меморандум укладається на необмежений строк і набуває чинності з дати його підписання обома уповноваженими особами сторін. Внесення змін, доповнень та припинення дії Меморандуму здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом підписання окремого протоколу.

10.   Цей Меморандум укладається у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.