Безперервна післядипломна освіта в системі Національної академії медичних наук

3297

Голова Атестаційної комісії НАМН – Запорожан В.М., академік, віце-президент НАМН.

Заступники Голови Атестаційної комісії НАМН: 

– Лазоришинець В.В., член–кореспондент НАМН, начальник лікувально-організаційного Управління НАМН;

– Коваленко В.М., академік НАМН, директор ДУ "Науковий національний Центр Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН".

Секретар Атестаційної комісії НАМН – Тураєва Н.М., кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лікувально- організаційного Управління НАМН.

Члени Атестаційної комісії НАМН:

– Возіанова Ж.І., академік НАМН, професор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;
– Гайко Г.В., член-кореспондент НАМН, директор ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН"
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ І НАУКОВЦІВ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК

І. Атестаційна комісія Академії медичних наук в своїй роботі керується “Положенням про порядок проведення атестації лікарів”, яке затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я № 359 від 19.12.1997 р., зі змінами, згідно Наказів МОЗ № 221 від 19.05.2003 р., № 333 від 06.07.2005 р., №588 від 12.08.2009 р., № 484 від 07.07.2009 р.

ІІ. Номенклатура лікарських спеціальностей, з яких проводиться атестація, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я № 359 від 19.12.1997 р. зі змінами, згідно Наказу МОЗ № 333 від 06.07.2005 р. та № 122 від 12.03.2008 р.

ІІІ. Лікарі і наукові співробітники, які повинні пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають документи, згідно затвердженого переліку, в атестаційну комісію за адресою:

м. Київ, вул. Мельникова, 53, к. 209 (вівторок 14-17 год, п’ятниця 10-13 год.).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАННЯ В АТЕСТАЦІЙНУ КОМІСІЮ НАМН

1. Атестаційний лист.

2. Заява.

(зразок)

                                                                                                                                                 Голові атестаційної комісії
                                                                                                                                                 академіку В.М. Запорожану
                                                                                                                                                 посада _____________________________
                                                                                                                                                 місце роботи ________________________
                                                                                                                                                 П І Б _______________________________
                                                                             
                                             
                                                                                                           Заява

Прошу проатестувати мене на присвоєння (підтвердження) вищої (І, ІІ) кваліфікаційної категорії за спеціальністю
_________________________

Підпис, дата
                                         

3. Клопотання установи.
4. Характеристика.
5. Звіт за 3 роки – до 20 арк. (затверджений керівником установи).
6. Рецензія на звіт (завірений підпис рецензента).
7. Перелік наукових праць, якщо є (завірений вченим секретарем установи).
8. Для присвоєння (підтвердження) вищої категорії – відгук Асоціації (Товариства) лікарів відповідного профілю.
9. Копія диплому про освіту.
10.Копія трудової книжки.
11.Копія сертифікату лікаря-спеціаліста.
12.Копія свідоцтва про наявність категорії.
13.Копія к.м.н. (д.м.н.)
14.Копії свідоцтв про проходження курсів за останні 5 років (згідно Наказу МОЗ № 484 від 07.07.2009 р.).
15.Копія посвідчення про проходження ПАЦ.
16.Оригінал свідоцтва про складання іспиту.
17.Фото 1 шт. (3х4)

Копії всіх документів – завірені у відділі кадрів установи.
Всі документи – підписані керівником установи і затверджені печаткою.

При атестації на підтвердження категорії без проходження передатестаційного циклу подаються документи про наявність необхідних балів відповідно до Шкали значень річних видів діяльності за звітний період, згідно Наказу МОЗ № 484 від 07.07.2009 р. 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові _________________________________________ 
___________________________________________________________________

2. Рік народження ____________________________________________________

3. Освіта ____________________________________________________________
(назва закладу освіти, факультет,
___________________________________________________________________ 
рік закінчення)

4. Місце роботи ______________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. Займана посада на час атестації ______________________________________
___________________________________________________________________ 

6. Удосконалення за спеціальністю (де, коли, тривалість)
а) __________________________________________________________________
б) __________________________________________________________________
в) __________________________________________________________________
г) __________________________________________________________________
д) __________________________________________________________________

7. Стаж роботи за спеціальністю ________________________________________

8. Наукові праці, винаходи, рацпропозиції ________________________________
___________________________________________________________________ 

                                              Рішення атестаційної комісії

Атестаційна комісія при _______________________________________________
                                                      (назва органу охорони здоров’я
____________________________________________________________________
або закладу освіти) вирішила присвоїти (підтвердити) гр. ______________________ 
                                                                                                            (прізвище, ім’я, по-батькові)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                       (звання лікаря-спеціаліста, назва категорії)
за спеціальністю _____________________________________________________
                                             (назва спеціальності
____________________________________________________________________
                                 згідно з номенклатурою)

Голова комісії                                                                               (підпис)

Члени комісії                                                                                (підпис)

“___” _____________________ р.