Інститут гастроентерології НАМН України

42661
Керівник: д.м.н., професор Юрій Миронович Степанов
Сайт: http://gastro.org.ua/
Контакти: 49074, м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 96
Телефон: (0562) 27-59-16, факс: (0562) 27-17-78

До 1964 року поширеність хронічних захворювань органів травлення займала 4 місце серед інших захворювань. У зв’язку з великою соціальною значущістю гастроентерології, як основної галузі медичної науки і практики, Постановою Ради Міністрів Української РСР і наказом МОЗУ створений Дніпропетровський інститут гастроентерології, який почав свою роботу 16 березня 1965 року.

Основний напрямок діяльності інституту був сформульований Міністерством охорони здоров’я України – вивчення клініки, розробка методів діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення.

З цього часу було покладено початок організації мережі гастроентерологічної спеціалізованої служби в Україні, що почала інтенсивно розвиватися і досягла рівня кращої серед інших республік країни.

Колектив інституту складається з 406 осіб, серед яких 42 наукових співробітника, з них – 8 докторів медичних наук, 25 кандидатів медичних і біологічних наук, 3 Заслужених лікаря України, 1 Заслужений працівник охорони здоров’я України. Більшість лікарів і наукових співробітників – це висококваліфіковані фахівці вищої і першої кваліфікаційної категорії.

Інститут виконує функції Головної наукової, методичної і лікувально-діагностичної установи з проблеми “Гастроентерологія”, є навчальною базою для післядипломної підготовки гастроентерологів, терапевтів, хірургів, ендоскопістів, сонологів, рентгенологів, лікарів-лаборантів, середнього медичного персоналу з питань гастроентерології. Унікальність структури інституту (наявність терапевтичної і хірургічної клінік, експериментальної бази) дозволяє найбільш повноцінно, з позицій фундаментальної і прикладної науки, вирішувати пріоритетні проблеми гастроентерології.

В Інституті засновані та продовжують діяти ряд провідних наукових шкіл, які мають оригінальні наукові концепції і визнані на світовому рівні: ендокринна гастроентерологія, клінічна ентерологія, моделювання гастроентерологічної патології, діагностика і лікування холесекреторних порушень, психокорекція при гастроентерологічних захворюваннях, органозберігаючі способи хірургічного лікування, реконструктивне лікування оперованого шлунка, наукові основи організації й удосконалення гастроентерологічної допомоги. У джерел цих актуальних проблем були доктори наук і професори Рафес Ю.І., Каніщев П.А., Співак В.П., Кришень П.Ф., Шамшонкова Т.П., Шелекетіна І.І., Береза Н.М., Березницький Я.С., кандидати наук Смірнова Т.В., Чернякова В.І.,  Чебикіна Н.В., які закладали основу для розвитку інституту і вітчизняної гастроентерології.

За 44 роки діяльності інституту удосконалювалися форми і методи роботи, нарощувався його науковий потенціал. Багато років плідно і творчо працюють у науці, внесли значний вклад у розвиток теоретичної і практичної гастроентерології доктори наук Майкова Т.В, Мосійчук Л.М., Шевченко Б.Ф., Гайдар Ю.А., Мельниченко Л.Я. та кандидати – Гравіровська Н.Г., Крилова О.О., Кудрявцева В.Є., Бойко Т.Й., Домашнєва Н.О., Руденко А.І.

З 1987 року інститут очолюав чл-кор. НАМН України   доктор медичних наук, професор Ю.О.Філіппов, а з 2011 р. -д. мед.н., професор  Ю.М. Степанов, під керівництвом і з особистою участю якого отримані особливо вагомі наукові досягнення, створюється цілий ряд  нових методів діагностики, лікування, лікарських засобів, активізується винахідницька діяльність.

Під його керівництвом наукові розробки одержали визнання громадськості, що засвідчено Дипломами та медалями ВДНГ, новизна технічних рішень підтверджена 48 авторськими свідоцтвами та патентами, серед яких Європейський та світовий, визнаний та зареєстрований у 96 країнах.

На базі інституту створена і багато років успішно функціонує проблемна комісія «Гастроентерологія», у роботі якої беруть участь 11 провідних учених країни з даної спеціальності (голова – Степанов Ю.М.)

З 2004 року на базі інституту і Дніпропетровської медичної академії відкрита спеціалізована вчена рада з правом проводити захист дисертацій на здобуття ученого ступеня доктора (кандидата) медичних наук з трьох спеціальностей – гастроентерологія, кардіології і педіатрії (голова – Степанов Ю.М.)

З дня заснування інституту ученими і лікарями опубліковано більше 5500 наукових праць, видано 18 монографій, 84 навчальних посібників і довідників, понад 200 методичних рекомендацій і відомчих інструкцій.

В Інституті виконано 89 кандидатські дисертації, 25 – докторських дисертації, у т.ч. співробітниками інституту – 18. Ведеться підготовка аспірантів і клінічних ординаторів за спеціальностями «хірургія» і «внутрішні хвороби».

Оскільки Інститут гастроентерології – науково-дослідна установа клінічного профілю, то  надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги громадянам України є  важливою складовою частиною його діяльності (головний лікар – к.м.н. Сиротенко А.С.). Щорічно в поліклініці інституту одержують консультативну допомогу близько 35 тис. хворих, у клініці стаціонарно лікується більш 3000 пацієнтів, виконується понад 1000 складних операції на органах черевної порожнини, у тому числі реконструктивних. Не можна не згадати талановитих клініцистів, досвідчених гастроентерологів –  це Васильєва І.О., Величко А.М., Шевцова З.І., Гончар Г.В., Морозова Н.К., Сергійчук В.В., Скороход Т.А., Старикова Л.М., Ярош В.М.

Досягнення інституту – це результат багатогранної творчої діяльності його вчених, лікарів, усіх співробітників.