ПОЛЬКА Надія Степанівна

1996
Народилася 08.10.1948 р., член-кореспондент НАМН України, обрана 28.12.2011р. за спеціальністю “гігієна дітей та підлітків”, доктор медичних наук (2001), професор (2010), заступник директора ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» з наукової роботи  (з 2003 р.),  завідувач лабораторії (1992- 2003 рр.), а згодом відділом гігієни дітей та підлітків Інституту (2004-2015 рр.), заступник голови Експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисерта-ційних робіт з профілактичної медицини ( 2010 -2014 рр.), національний координатор з питань навколишнього середовища і здоров’я в Україні (з 2006р.), національний координатор з Глобальної оцінки та аналізу стану санітарії та питної води в Україні (2013-2015рр.), координатор проектів Європейського регіонального бюро ВООЗ з питань профілак-тики неінфекційних захворювань та зміцнення здоров’я на всіх етапах життя (з 2000 р.), головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з гігієни дітей та підлітків (1991-2017рр., з серпня 2017 р. експерт МОЗ). Директор ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (з 2023 р.).


Авторитетний фахівець в галузі гігієни і особливо в науковому напрямі – гігієна дітей та підлітків. Досягла вагомих наукових  та практичних результатів у вирішенні  проблем  та профілактики негативного впливу чинників зовнішнього  і внутрішкільного середовища на  формування здоров’я та психофізичний розвиток дітей; гігієнічного супроводу проектування, розміщення, будівництва та оснащення дитячих закладів; гігієни навчання та виховання дітей в умовах реформування і модернізації освіти в Україні, їх відпочинку та оздоровлення.
Вперше в Україні встановила негативний вплив надвисоких частот електромагнітного випромінювання на здоров’я та морфофункціональний стан дитячого населення. Експериментально встановила особливості та підвищену чутливість зростаючого організму до дії електромагнітних полів, обґрунтувала необхідність гігієнічної регламентації електромагнітних полів в оточуючому середовищі. А також вперше для здійснення запобіжного та поточного санітарного нагляду за загальноосвітніми закладами обґрунтувала гігієнічні нормативи з регламентації: тривалості роботи за комп’ютерами школярів різного віку і стану здоров’я; параметрів фізичних чинників, що створюються комп’ютерами в навчальних приміщеннях; параметрів меблів і ергономічного облаштування робочого місця для учнів; розробила гігієнічні вимоги до комп’ютерної техніки навчального призначення. Все це дозволило ввести в практику охорони здоров’я ряд нормативних та інструктивно-методичних документів.
З 2014 року зусилля спрямовані на розвиток нових наукових напрямів : розбудова системи громадського здоров’я в Україні на основі проведеного ґрунтовного аналізу та порівнянні існуючих систем охорони громадського здоров’я, а також підходів до аналізу та оцінки ризиків в Європейському регіоні, вивчення та прогноз стану здоров’я населення України у зв’язку з дією факторів довкілля та соціальних детермінант, а також науковий супро-від гігієнічних проблем в місцях проведення АТО, оперативного проведення медичної розвідки, покращення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення підрозділів Збройних Сил України, розробка сучасних норм харчування військовослужбовців.
Тісно співпрацює з фахівцями Академії педагогічних наук України, наукових установ, лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонально розвитку та будівництва України, Міністерства освіти і науки України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В межах міжнародного наукового співробітництва – з Європейським регіональним бюро ВООЗ, представництвом ВООЗ в Україні, медичним університетом м. Доккіо (Японія); Іллійнойським університетом (США),Королівським Каролінським інститутом (Швеція, м. Стокгольм), інституціями Білорусі, Молдови, Грузії тощо. Кординатор міжнародних програм та проектів в Україні під патронатом ВООЗ: «Молодь і тютюн»(2009-2015), «Шкільне середовище та респіраторне здоров’я дітей» (2010-2013) та ін.
Надія Степанівна –  кординатор міжнародних програм, що виконуються в Україні під патронатом ВООЗ: «Молодь і тютюн» з глобального опитування підлітків про тютюнопаління (ГОПТ), «Навколишнє середовище шкіл та респіраторне здоров’я дітей», а з 2011 р. виступає національним координатором від нашої країни в Європейському процесі «Навколишнє середовище і здоров’я».
Веде велику і плідну наукову роботу, як головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України, бере активну участь у розробці документів санітарного законодавства, у роботі міжвідомчих робочих груп з питань охорони здоров’я дітей та підлітків.
Автор понад 310 наукових праць, серед яких 9 монографій, 2 патенти, 30 методичних вказівок та рекомендацій, 23 нормативні документи.
Створила наукову школу в галузі гігієни дітей та підлітків. Під її керівництвом підготовлено 9 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Заступник голови Експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з профілактичної медицини (2010 -2014 рр.). Професор кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО ім. П.Л.Шупика МОЗ України (2012-2015). Гарант, керівник проектної групи освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» (спеціалізація «Гігієна та професійна патологія») та член проектної групи освітньо-наукової програми за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» ДУ «ІГЗ ім. О.М. Марзєєва НАМН України» (з 2016 р.). Член робочої групи МОЗ України з формування пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (2017). Голова Комісії з гігієнічного регламентування в галузі гігієни дітей і підлітків Комітету з питань гігієнічного регламентування; Профільної комісії з розробки та впровадження нормативних документів в галузі гігієни дітей та підлітків при МОЗ України; заступник голови Вченої ради та спеціалізованої Вченої ради Д 26.604.01 Інституту; Експертної комісії з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках; Експертної комісії з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон ; Проблемної комісії «Гігієна навколишнього середовища» МОЗ та НАМН України та голова секції цієї ж комісії «Наукові основи гігієни дітей і підлітків». Член експертно-координаційної ради з питань реалізації завдань та заходів Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (2009-2015).

Член редакційних колегій фахових видань: журналу «Довкілля та здоров’я»; збірника наукових праць «Гігієна населених місць»; польського щорічного видання «Zdrowie i Społeczeństwo» («Здоров’я і суспільство»).

Нагороджена медалями: Президії НАМН України (2013) та «Ветеран праці» (1990); Почесними грамотами МОЗ України (2001,2008), НАМН України (2003,2013), МОН України (1985), Кабінету Міністрів України (2006), Верховної Ради України (2011).
Основні наукові праці: «Фізичний розвиток дітей різних регіонів України. Міські школярі» (2000) ; «Гігієнічне обґрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп’ютерної техніки у навчанні дітей» (2001); «Фізичний розвиток дітей різних регіонів України. Міські дошкільники» (2003); «Удосконалення медико-профілактичного забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах – вимога часу»  (2009) ; «Сучасні наукові дослідження з гігієни дитинства і їх значення для практики» (2010);  «Профілактика неінфекційних захворювань, що пов`язані зі способом життя, особливостями харчування та фізичною активністю – вагомий напрям національної стратегії охорони здоров`я населення України» (2010); «Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей: проблеми та шляхи їх вирішення» (2011); «Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями» (2012); «Сучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць (нормативно-правове регулювання)» (2014); «Совмещенное освещение учебных помещений общеобразовательных школ» (2014); «Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфо-функциональные особенности» (2015); Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (2017).


Службова адреса: 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 50, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України». Тел.: (044) 559-14-58, факс: (044) 513-15-28. E-mail: usch@usch.kiev.ua