Про проведення конкурсу щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій

532

Відповідно до статей 21 та 22 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,  
Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042,
та протоколу засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки від 14 січня  2019 р. № 2/19 
29 січня 2019 року Ідентифікаційний комітет з питань науки оголосив конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

Метою конкурсу є обрання на строк повноважень 4 роки 12 членів Наукового комітету замість тих, чиї повноваження закінчуються 09.08.2019 р. і визначення 10 нових осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження, на заміну тих, що були обрані до складу  резерву 30 травня 2017 р.

Склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які оприлюднені на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

4. Право висунення кандидатів у члени Наукового комітету (далі — кандидати) на конкурс мають такі суб’єкти:

1) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради вітчизняних наукових установ;

2) вчені ради вітчизняних вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) та (або) їх структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо);

3) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи;

4) збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;

5) постійно-діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;

6) статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих як громадські наукові організації;

7) групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Висування кандидатів у інший, не передбачений цим Положенням спосіб, не допускається.

5. Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

7) є керівником наукової установи або організації, вищого навчального закладу.

Також не може бути обрано членом Наукового комітету особу, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Члени Наукового комітету також не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

6. Суб’єктами подання подається на конкурс такий перелік документів щодо кандидата:

1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання, найменування цього напряму, відповідно до сформульованих у п. 11 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1042, а саме:

– природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

– технічні науки і технології, матеріалознавство;

– науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

– сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

– соціогуманітарні, економічні і правові науки.

У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів “за”, “проти” та “утримались”.

У разі висунення кандидата групою вчених подаються: протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити прізвище, ім’я та по батькові учасників групи, місце їх основної роботи, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності учасників групи, обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання; копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи;

У витязі (протоколі) також зазначається, що кандидат, котрий висувається, не попадає під обмеження, зазначені у пунктах 6, 7 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1042.

2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

3) анкету кандидата за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17); (Анкета англійська версіяАнкета українська версія)

4) список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він, на думку суб’єкта подання, має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15) (списком, кожне посилання з нового рядка, номер за порядком, перелік авторів у порядку, як надруковано у журналі, назва статті, загальноприйнята скорочена назва журналу, все мовою друку,  том, номер сторінки початку і кінця статті або номер статті в журналі і кількість сторінок у ній, рік видання);

5) копію паспорта громадянина України;

6) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

7) дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу та не є близькими особами згідно із Законом України «Про запобігання корупції»;

8) перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник;

9) інформацію про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;

10) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних за формою, затвердженою рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17).

7. Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Кандидат також подає перекладені англійською мовоюдокументи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 7— 9 зазначеного вище переліку.

Вимоги щодо заповнення та оформлення анкети кандидата та згоди кандидата на обробку персональних даних, що затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету з питань науки (Протокол від 20 січня 2017 р. № 2/17), викладені у додатку до цього Оголошення.

8. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат.

9. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до МОН (на адресу подання документів) заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.

10. Строк подання документів щодо висунення кандидатів у члени Наукового комітету – сорок п’ять календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН. Тривалість конкурсу становить – 90 календарних днів.

11. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукового комітету.

12. Результати конкурсу оприлюднюються протягом трьох робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

13. Орієнтовна дата оприлюднення результатів конкурсу – 6 травня 2019 року.

Документи щодо висунення кандидатів у члени Наукового комітету  надсилаються суб’єктами подання в електронному вигляді на електронну пошту Міністерства освіти і науки України (E-mail: identcom@mon.gov.ua, не пізніше 23 год. 59 хв. 14 березня 2019 року, тобто останнього календарного дня через 45 днів з дня оприлюднення оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН та подані у письмовому вигляді на адресу: Ідентифікаційний комітет з питань науки, бульвар Т. Шевченка, 16, м. Київ–601, 01601 не пізніше цієї ж дати.  При відправці документів поштою, поштовий штемпель відправлення має бути не пізніше цієї ж дати, а суб’єкти подання, що відправляли, мають контролювати, щоб їх відправлення було доставлене у МОН не пізніше, ніж за 14 діб після відправлення. При порушенні цих вимог документи не приймаються.

попередня статтяЗасідання Комітету ВР України з питань охорони здоров’я за участі представників НАМН України
наступна стаття«Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Вісімнадцяті Данилевські читання)