Вітаємо нових лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік

938

Віншуємо наших лауреатів і бажаємо нових успіхів!
За поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та відповідно до указу Президента України № 138/2018 «Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року» новими її лауреатами стали і науковці Національної академії медичних наук України. А саме відзначились представники кількох державних установ НАМН України.

1. Зокрема Державну премію України в галузі науки і техніки 2017 року присуджено за роботу "Хірургічне лікування патології грудної аорти", представлену державною установою "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України".

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему хірургічного лікування набутої та вродженої патології грудної аорти у пацієнтів різного віку із застосуванням власних оригінальних технологій модифікацій операцій.
Авторами проведено фундаментальні дослідження аневризмоутворення, визначені етіопатогенетичні фактори та їх зв’язок
з морфологічними змінами в стінці аорти, виявлена генетична складова формування аневризм грудної аорти.
Розроблені концептуально нові методики хірургії кореня аорти, що покращило виживання пацієнтів та їх клінічний стан,
зменшило частоту реоперацій та розширило спектр показів до втручань.
Розроблено протокол обстеження серця плоду з використанням «сегментарного аналізу», що підвищило чутливість та специфічність фетальної ультразвукової діагностики критичних вроджених вад серця та оптимізувало перинатальну тактику ведення.
Вперше в світі розроблено і впроваджено інноваційний підхід до корекції критичних вроджених аномалій грудної аорти в перші години життя новонароджених в субадаптаційному періоді із застосуванням аутологічної пуповинної крові.
Вдосконалено сучасні альтернативні ендоваскулярні методики лікування вроджених та набутих вад грудної аорти, що сприяло покращенню безпосередніх і віддалених результатів втручань та підвищенню якості життя пацієнтів.
Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США, Європі, ПАР, Австралії, Аргентині, Канаді, Туреччині, Росії.
Економічний ефект від впровадження: зменшені витрати на хірургічне лікування хворих за рахунок зменшення терміну перебування у відділенні інтенсивної терапії на доопераційному етапі, застосування у 30-35% випадків кровозберігаючих технологій, зменшення затрат на витратні матеріали в периопераційному періоді, зменшення кількості невідкладних транспортувань  пацієнтів у критичному стані.

Кількість публікацій: 4 монографії, 106 статей (5 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 80 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекc = 6. Отримано 3 патенти України на винахід, 2 деклараційні патенти на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертації.

У складі колективу виконавців даної роботи з 8-ми чоловік – 4-ро науковців ДУ "НІСХ ім. М.М. Амосова НАМН України" та 1 представник ДУ "Національний інститут зхірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України".

за роботу "Хірургічне лікування патології грудної аорти" Премію присуджено:

 • КРАВЧЕНКУ Віталію Івановичу – кандидатові медичних наук, завідувачеві  відділу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України"
 • ПОПОВУ Володимиру Владиславовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу ду "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України"
 • ЗАХАРОВІЙ Валентині Петрівні – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України"
 • КРАВЧЕНКУ Івану Миколайовичу – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України"
 • ФУРКАЛУ Сергію Миколайовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" НАМН України"
 • ЄМЦЮ Іллі Миколайовичу – докторові медичних наук, директорові ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»
 • РУДЕНКО Надії Миколаївні – докторові медичних наук, заступникові директора ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України»
 • РОМАНЮКУ Олександру Миколайовичу – кандидатові медичних наук, доцентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупик

2. Відзначено Премією і роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини», представлену державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України".

Метою роботи є розробка та застосування методу глибокого охолодження патологічної тканини з метою її руйнування – кріодеструкції, створення ефективної сучасної кріохірургічної техніки та поєднання можливості кріохірургії з сучасними термохірургічними технологіями безконтактної конвекційно-інфрачервоної обробки тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання в умовах інфекційно-ускладненої онкопатології, звести до мінімуму крововтрати та зменшити травматичність оперативних втручань.

Автори приділили увагу експериментальним дослідженням кріодії на різних температурних рівнях, результати яких дозволили, по перше, поглибити знання про основні механізми кріодеструкції біологічної тканини in vivo та in vitro, по друге, сформулювати перелік обов'язкових технічних вимог до кріохірургічної апаратури, виконання яких забезпечує реалізацію основних переваг кріохірургічного методу лікування перед альтернативними. Вищезазначені вимоги стали базовими для розробки конструкції та організації серійного випуску універсальної автоматизованої кріохірургічної установки "Кріо-Пульс" в основу якої закладені найновіші вітчизняні та світові досягнення в галузі низькотемпературного матеріалознавства, кріогенного теплообміну, порошкової металургії, передових методів зварювання та вакуумування, електронних систем термостабілізації, тощо. Завдяки вищезазначеному, кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" по своїх технічних, ергономічних та економічних показниках значно перевищує аналогічні параметри кращих вітчизняних та закордонних кріохірургічних апаратів.

Розроблені авторами унікальні практичні методики застосування кріохірургічного методу в черевній онкології є методологічною основою, яка забезпечує широке впровадження кріохірургічного методу лікування хворих із злоякісними новоутвореннями в черевній порожнині в лікувальні заклади нашої держави. Таким чином, на сьогодні доведена ефективність застосування кріохірургічних технологій в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень різних локалізацій, показана безпека даної методики. Економічний ефект від впровадження склав близько 335 млн. грн.

Кількість публікацій: 20 монографій (11 закордонних), 646 статей (278 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 715 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 26 та 242 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Отримано 7 патентів України на винахід, деклараційний  патент на винахід, 4 патенти  ЄС, 10 патентів Австрії, 6 патентів США, 3 патенти Японії, патент Польщі.

У складі авторського колективу з 7-ми чоловік 2-є представляють "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України" та 1 з "Інституту медичної радіології імені С.П.Григор'єва НАМН України".

– за роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини» Премію присуджено:

 • СУШКУ Віктору Олександровичу – докторові медичних наук, першому заступникові генерального директора ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
 • ЛИТВИНЕНКУ Олександру Олександровичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
 • КРАСНОСЕЛЬСЬКОМУ Миколі Віллєновичу – докторові медичних наук, директорові ДУ «Інститут медичної радіології імені С.П.Григор'єва НАМН України»
 • САНДОМИРСЬКОМУ Борису Петровичу – докторові медичних наук (посмертно)
 • ХУДЕЦЬКОМУ Ігорю Юліановичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
 • ЛЕЩЕНКУ Володимиру Миколайовичу – заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Пульс»
 • КОРПАНУ Миколі Миколайовичу – докторові медичних наук, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, директорові Міжнародного інституту кріохірургії (Австрія).

Коментарі та обговорення кожної з робіт можна прочитати на офіційному сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки:
http://www.kdpu-nt.gov.ua/views/1135,43,54

Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2017 рік цьогоріч складає двісті сімдесят тисяч гривень кожна.