БУХТІАРОВА Тетяна Анатоліївна

1695

Народилася 07.01.1952 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 28.12.2011 р. за спеціальністю «фармакологія». Доктор медичних наук (1999), старший науковий співробітник (1990), директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України". 


Провідний вчений в галузі фармакології та токсикології. Основні напрямки наукової діяльності: пошук зв’язку «структура-активність» в рядах конденсованих азотвміщуючих гетероциклів з ключовим атомом азоту і на цій основі  спрямоване конструювання та вивчення фізіологічно активних сполук з аналгезуючими та протизапальними  властивостями, розробка питань спеціальної токсикології.

Однією із перших в Україні започаткувала впровадження у методологію створення нових лікарських засобів позаекспериментальних методів QSAR, намітила шляхи пошуку неопіоїдних аналгетиків нового покоління. Для похідних ізонікотинової кислоти встановила сполученість рівня активності зі змінами основності азоту піридину і азоту амідного угрупування; довела визначальний внесок гетероциклічної системи у прояв токсичності, аналгезуючої та протизапальної активності конденсованих імідазолвміщуючих гетероциклів; сформулювала гіпотезу про те, що анальгофорні групи цих речовин представлені фрагментом молекули імідазолу; одержала пріоритетні дані щодо участі системи периферичних опіоїдів, кальцію, сегментарних та надсегментарних утворень центральної нервової системи в реалізації аналгезуючої дії низки неопіоїдних аналгетиків.

Автор/співавтор впроваджених у медичну практику препаратів Амізон, Хлофіден, Бротеофін, Промедол, низки інструктивно-методичних документів в галузі спеціальної токсикології, затверджених директивними органами та впроваджених замовником.

Автор/співавтор понад 240 наукових праць, у т.ч. 40 патентів, 8 монографій та довідників, низки нормативних документів у сфері експертизи та реєстрації лікарських засобів.

Підготувала 1 кандидата та 3 докторів наук. Участь у вітчизняних та закордонних наукових виданнях. Є головним редактором журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія» та членом редколегії журналу «Компьютерная информатика и телемедицина».

Президент Асоціації фармакологів України; Голова Проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Фармакологія". За значний особистий внесок у забезпечення розвитку системи охорони здоров’я та високий професіоналізм була відзначена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотами Національної академії медичних наук України, ВГО «Асоціація фармакологів України».

Основні наукові праці: "Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача" (1998); "Лекарственные средства в кардиологии" (2000);  "Азотистые гетероциклы и алкалоиды" (2001);  "Простатопротекторы" (2005); "Государственный формуляр лекарственных средств" (2009),  "Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність, прийнятність для пацієнта" (2011); статті у журналах: «До питання про фармакологічну класифікацію протипухлинних засобів» (2011), «Вивчення біохімічних та структурно-динамічних параметрів мембран еритроцитів за умов гострого больового синдрому та дії кеторолаку і ɑ-токоферолу ацетату» (2012), «Координационные соединения металлов с биородственными лигандами для медицины» (2012), «Фармакодинамика и особенности фармакокинетики производных адамантана» (2013), «Involvement of the vaniloid receptor 1 in the mechenism of analgetic effect of кetorolac» (2013), «Біофізичні властивості мембран еритроцитів та механізми взаємодії з ненаркотичними анальгетиками в умовах гострого больового синдрому» (2014), «Synthesis, antioxidant activity and QSAR studies of some pyridine derivatives» (2015); "Лекарственная токсикология: (учебник-справочник)" (2015).


Службова адреса: 03380, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України". Тел./факс (044) 456-42-56. Е-mail: bukhtiarova@yahoo.com