Доповідь президента Національної академії медичних наук України академіка А.М. Сердюка на Загальних зборах 22-23 травня 2012 року

871
СЕРДЮК Андрій Михайлович

Результати наукової діяльності НАМН України у 2011 році та перспективи її розвитку

Шановні колеги!

Дозвольте відкрити загальні збори Академії. Відповідно до статуту ми маємо розглянути результати наукової діяльності Академії за 2011 рік і накреслити перспективи її розвитку. Ми маємо також затвердити виконання бюджету за минулий рік.

Розпочати нашу роботу я б хотів з приємних повідомлень і зачитати вам декілька Указів Президента України, які були видані з часу, що минув після наших останніх зборів.

19 років існування Академії медичних наук України підтвердили важливість акту створення Академії для розвитку медичної науки і довели, що Академія здатна ефективно вирішувати такі завдання, як визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки і проведення на високому науковому рівні фундаментальних і прикладних досліджень.

Одним з найважливіших розділів роботи Національної академії медичних наук України є надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню усіх регіонів України, яка здійснюється, як за направленням від закладів охорони здоров'я, так і при самостійному зверненні громадян, незалежно від адміністративної території проживання.

Нагадаю, що сьогодні Академія об’єднує 36 наукових установ, які є провідними установами у своїй галузі. В них працює 18,5 тис. працівників, з них майже 3,4 тис. наукових. Серед них 564 доктори наук і 1672 кандидати наук. В клініках інститутів працюють ще 32 доктори наук і 431 кандидатів наук. Загалом понад 2 тис. кандидатів і майже 600 докторів наук. 22 науковці є дійсними членами НАМН і 26 – членами-кореспондентами. Все це свідчить про  високий науковий потенціал Академії.

У 2011 році виконання фундаментальних досліджень здійснювалось за наступними напрямами: розробка генних технологій для корекції порушень життєдіяльності, вирішення актуальних задач охорони здоров`я жінок і дітей для збереження генофонду нації, вивчення механізмів дії нових лікарських препаратів, дослідження по застосуванню стовбурових клітин для корекції порушень життєдіяльності, розкриття нових сторінок механізмів розвитку основних захворювань, розробка нових методів діагностики і лікування з використанням нанотехнологій та ін.

Виконувалася 171 НДР, з яких біля 80 % були спрямовані на створення теорій (концепцій) та виявлення закономірностей розвитку патологічних процесів, впливу факторів оточуючого середовища та умов праці на здоров’я населення України, близько 20 % − на розробку теоретичних основ створення нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань. Завершилося виконання 47 НДР.

За результатами фундаментальних досліджень отримано 113 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності та подано 118 заявок.

Опубліковано 736 статей у вітчизняних наукових журналах (93 за кордоном), 199 – у збірниках наукових праць (35 за кордоном), 708 тез (264 за кордоном).

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок, робіт за державними цільовими програмами у сфері профілактики та лікування хвороб людини були спрямовані на реалізацію положення Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»: науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, реалізацію середньострокового пріоритетного напряму інноваційної діяльності в Україні «Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища», визначеного Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».

Здійснювалися:

 • опрацювання нових хірургічних підходів при оперативних втручаннях на судинах серця і мозку, методів трансплантації внутрішніх органів людини, стандартів лікування поширених захворювань,

 • гігієнічна оцінка стану навколишнього середовища, використання нанотехнологій в розробки фармакологічних препаратів, технологій введення в організм ліків,

 • створення нових препаратів крові, методик застосування фізичних та удосконалення ендоваскулярних технологій,

 • удосконалення діагностики та лікування вірусних інфекцій, розробка нових способів лікування захворювань шкіри, вивчення особливостей патоморфозу туберкульозу у сучасних умовах та розробка нових методів лікування;

 • створення нових лікувально-профілактичних стоматологічних препаратів,

 • вивчення особливостей формування професійної патології в Україні та інші.

Загальна кількість виконуваних прикладних робіт становила 311, з них до 78 % − присвячувалися створенню нових методів лікування, діагностики у відповідності до напрямів основної діяльності наукових установ, близько 12 % розробляли теоретичні питання, та біля 10 % – були спрямовані на розробку нових лікарських засобів та удосконалення вже існуючих. У 2011 р. завершилося виконання 81 НДР.

За результатами прикладних досліджень отримано 296 охоронних документів на об’єкти промислової власності та подано 311 заявок.

22 установи НАМН брали участь у виконанні наукових частин 6 державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини : «Здоров`я нації на 2002-2012 роки», «Питна вода України на 2006-2020 роки», «Репродуктивне здоров`я нації», «Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб», «Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій», «Програма протидії захворюванню на туберкульоз 2007-2011роки».

Виконувалися 57 НДР, з них біля 21 % – було спрямовано на створення нових технологій; близько 39 % – нових методів лікування та діагностики; майже 40 % – на епідеміологічні, профілактичні дослідження та на розробку стандартів, санітарних норм і правил, а також баз даних. У 2011 р. завершилося виконання 45 НДР. Мета виконуваної програми у 2011 році досягнута. Завдання програми виконані у повному обсязі.

За результатами досліджень отримано 25 охоронних документів на об’єкти промислової власності та подано 22 заявки,  створено 12 технологій.

Видано 524 одиниці наукової продукції (книг, брошур та навчальних посібників, статей. Створено 23  бази даних. Розроблено і удосконалено 10 методів діагностики та лікування.

Робота Президії

Відповідно до Статуту Академії, дозвольте поінформувати Загальні збори про роботу Президії НАМН, яка була обрана 1 лютого 2011 року.

Засідання Президії відбувалося двічі на місяць і цього порядку ми суворо дотримувалися.

Минулого року відбулося 26 засідань.

На Президії розглядалися питання, які стосувалися всіх сторін діяльності Академії.

Як Ви знаєте, ми прийняли рішення про проведення процедури обрання директорів наукових установ і в рамках цієї процедури директори мали звітувати на засіданнях Президії про результати своєї 5-річної діяльності.

Перед звітом робота наукової установи перевірялася комісією, до складу якої входили фахівці відповідного профілю і працівники наших управлінь.          

На сьогодні Президія заслухала звіти 22 директорів. Разом з тими, що були обрані вчора, наукові ради обрали вже 20 директорів.

І тим не менше, демократизація, як з’ясувалося не всім до вподоби. То ми обирали одноголосно на Раді директора Інституту і тут же не обирали його членом Академії.

Вчора на раді з профілактичних наук директором інституту гематології не обрали проф.. Тимченко А.С., якого рекомендував колектив, а обрали проф.. Перехрестенка, який не був підтриманий колективом. То може нам внести зміни до Статуту? Колектив обрав – і це визначальний критерій.

Безумовно, найбільшу увагу Президії в своїй роботі приділяла розгляду тих питань, які є важливими для наукової і науково-організаційної діяльності Академії. Не буду називати всі питання, але для прикладу наведу декілька.

Так, Президія вважала за необхідне заслухати питання про стан лабораторної служби. Ви всі добре розумієте важливість її діяльності і для науковця, і для лікаря. Вони  мають відповідати міжнародним стандартам.

Постановою передбачено:

 • створення Ради з технічного регулювання, стандартизації та акредитації з метою створення системи гарантування якості в наукових та клінічних підрозділах;

 • визначення переліку міжнародних нормативних документів, що потребують першочергової гармонізації та впровадження;

 • сертифікація спеціалістів з питань технічного регулювання, стандартизації та акредитації кожної установи, визначення референтних лабораторій за напрямком спільної наукової діяльності;

 • забезпечення наукових та медичних лабораторій необхідними калібрувальними розчинами, стандартами та контрольними матеріалами;

 • розроблення Концепції розвитку лабораторної служби НАМН України в умовах реформування системи охорони здоров’я України.

 • розробка та впровадження кваліфікаційних вимог, що відповідали б міжнародним вимогам до спеціалістів з клініко-лабораторної діагностики (з медичною та немедичною освітою) з метою сприяння євроінтеграції.

Інше засідання, стосувалося впровадження системи GLP у доклінічні дослідження лікарських засобів.

Слід відмітити розгляд питання про участь Академії  в реалізації державних цільових програм з розвитку гематології та донорства крові,  у впровадженні телекомунікаційних технологій в наукових установах.

Важливим було обговорення питання «Про проблеми інфекційних хвороб в Україні». З доповіддю виступили академік Ж.І. Возіанова, головний спеціаліст МОЗ України з інфекційних хвороб, член-кореспондент нашої Академії М.А. Андрейчин та інші відомі фахівці.

Всі в цій залі свідомі того, що обов‘язком держави залишається попередження виникнення інфекційних хвороб.

Необхідно:

 • налагодити  випуск вітчизняних вакцин і сироваток;

 • повернути довіру населення до вакцинації дітей;

 • застосовувати тільки вірусінактивовані компоненти крові та білкові препарати  плазми  крові;

 • створити  центри сертифікованої вірусінактивованої плазми крові та банки аутокрові для працівників силових служб, врешті-решт побудувати завод-фракціонатор для глибокої переробки плазми крові.

Але ж першопрохідцями в цьому мають стати академічні інститути.

Ресурси продовжують концентруватися навколо високоспеціалізованих видів медичної допомоги, а між тим адекватна профілактика знімає до 70% тягаря хвороб.

В Україні назріла необхідність створення потужного біотехнологічного центру (технопарку), одним з пріоритетних завдань якого буде наукова розробка сучасних технологій імунобіологічних препаратів. При створенні Центру сучасних біотехнологій доцільно максимально використати науковий потенціал HAH, НАМИ, НААН України.

Оскільки процес створення будь-якої вакцини та її впровадження до отримання статусу комерційного препарату є надзвичайно трудомістким, тривалим і коштовним, з економічного погляду не виправдано розробляти аналоги існуючих вакцин, що вже використовуються. Дуже актуальним є створення вакцин проти поширених інфекційних хвороб, для яких ще не розроблені засоби специфічної профілактики (наприклад, гепатиту С, деяких ентеровірусних інфекцій, менінгококової інфекції, захворювань, що викликаються вірусами родини Herpesviridae тощо), полівалентних вакцин проти захворювань з генетично мінливим збудником та удосконалення вакцин, що внесені до Календаря щеплень.

Крім того, враховуючи світовий досвід, слід:

 • Забезпечити на державному рівні підтримку спільним проектам між науково-дослідними інститутами НАНУ і НАМНУ і фармацевтичними підприємствами з метою створення технологій виробництва вітчизняних вакцин та інших імунобіологічних препаратів.

 • З огляду на перспективу розширення спектру і обсягу виробництва вітчизняних вакцин та інших імунобіологічних препаратів, вивчити доцільність організації в Україні Контрольного Інституту імунобіологічних препаратів.

 • Встановити творчий контакт з провідними центрами Росії та ЄС для здійснення навчання спеціалістів у зазначеній галузі.

Ще один не менш важливий напрям – «Про стан та перспективи розвитку трансплантаційної служби України». За результатами розгляду створено комісію, яка вже розробила проект Концепції розвитку трансплантаційної служби.

Ми продовжуємо зміцнювати наукові зв’язки з НАН України. На Президії заслухано доповіді відомих вчених. Зокрема, академіка І.Д. Войтовича «Про інформаційно- вимірювальні системи і інтелектуальні сенсори для медичної діагностики», академіка Г.В. Єльську «Про основні проблеми біомедицини» і проект ЄС «Combion».

На останньому засіданні Президії заслухано надзвичайно важливе питання про роботу нашого журналу. По суті, журнал НАМНУ – це візитівка Академії і тому рішення спрямовано на підвищення його авторитету в країні і закордоном. Користуючись нагодою, хотів би звернути Вашу увагу на активність членів Академії в публікації своїх наукових матеріалів в журналі. За 5 років із 37 академіків – 7, з 75 членів-кореспондентів – 54 не опублікували жодної статті. Чи це не красномовний факт нашої «бурхливої» наукової діяльності? Я хочу звернутися до всіх членів Академії, з проханням більш активно публікуватися в академічному журналі.

Підготовка кадрів   В 2011 р. в докторантурі в наукових установах НАМНУ навчалось 6 докторантів, прийнято одного докторанта.

В аспірантурі у 2011 р. навчались 354 особи (104 з відривом і 250 без відриву від виробництва) за медичними, біологічними, фармацевтичними і психологічними науками. Прийнято 99 осіб, у тому числі  35 з відривом від виробництва.

В клінічній ординатурі установ НАМНУ в 2011 р. навчалось 90 лікарів, у звітному році прийнято 42.

Хочу звернутися до Вас, шановні директори установ Академії. Будь ла