Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України

6954
Керівник:

д.м.н., професор Катерина Василівна Місюра

Сайт: http://www.ipep.com.ua
Контакти: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 10. E-mail: admin@ipep.com.ua
Телефон: тел../факс : (057) 700-45-38

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського – один з провідних медичних і хіміко-фармацевтичних наукових центрів НАМН України, заснований у 1919 році у м. Харкові. У 1927 році при Інституті відкрито першу в СРСР та третю в світі ендокринологічну клініку. Працею вчених  Інституту в ті роки закладено основи вітчизняної ендокринології, підґрунтя для створення і промислового випуску гормональних та гормоноподібнодіючих препаратів. За час існування Інституту розроблено і впроваджено у хіміко-фармацевтичну промисловість понад 120 лікарських засобів, розробки Інституту захищені 138 авторськими свідоцтвами СРСР, 65 патентами України та 13 патентами інших держав.

Очолює Інститут доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ю.І. Караченцев.

Сьогодні науковці Інституту працюють над розв’язанням актуальних проблем клінічної та експериментальної ендокринології, такими як:

вивчення механізмів розвитку гетерогенності цукрового діабету та його ускладнень; розробка методів направленої модуляції адаптаційних властивостей панкреатичних бета-клітин;
вивчення ґенезу, діагностики та лікування різних форм тиреоїдної патології;
популяційно-генетичні дослідження цукрового діабету та тиреоїдної патології;
диференціальна діагностика та лікування порушення репродуктивної функції;
дослідження механізмів регуляції ендокринних функцій та метаболічних процесів в нормі та при патології;
створення, експериментальне та клінічне вивчення лікарських засобів для терапії ендокринних захворювань та супутньої патології;
епідеміологія, клініка ендокринних захворювань, розробка та удосконалення методів їх діагностики та лікування.
Інститут акредитований на право проведення доклінічних досліджень фармакологічної ефективності лікарських засобів для корекції ендокринної патології;  на право розробки та обгрунтування проектів гігієнічних нормативів лікарських засобів, напівпродуктів їх синтезу та інших хімічних сполук у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі та розробки гігієнічних нормативів; на право  проведення досліджень (ідентифікації, випробування та оцінки ефективності) харчових продуктів і дієтичних добавок.  Бере участь у проведенні міжнародних багатоцентрових рандомізованих порівняльних клінічних досліджень фармацевтичних препаратів.

Ендокринологічна клініка Інституту – лікувальний заклад вищої категорії, до складу якого входять чотири відділення (терапевтичні, хірургічне, відділення анестезіології з палатою інтенсивної терапії), спеціалізовані клінічні лабораторії (клініко-діагностична, імунології та імунофермент­­­них досліджень, патологоанатомічна), кабінети (функціональної діагностики, ультразвукової діагностики, рентгенодіагностики, фізіотерапії, андрології, стоматології, подіатричний та ін.), консультативна поліклініка. Обстеження та лікування хворих здійснюють висококваліфіковані фахівці (5 докторів наук та 16 кандидатів наук, 34 лікаря вищої категорії) ендокринологи (терапевти, хірурги, гінекологи, андрологи), невропатологи, кардіологи, офтальмологи, отоларингологи, фізіотерапевти. Щороку в клініці та поліклінічному відділенні інституту отримують лікувально-діагностичну допомогу майже 10 тис. пацієнтів з різних регіонів України, близького та далекого зарубіжжя.

На базі клініки Інституту працює кафедра ендокринології та дитячої ендокринології ХМАПО.

У 2002 році в Інституті створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. За цей час захищено 4 докторських та 14 кандидатських дисертацій.

Починаючи з 2002 року Інститут видає медичний науково-практичний журнал „Проблеми ендокринної патології”. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, до інформаційної бази ВІНІТІ (Росія).