ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В МЕДИЦИНІ

2558

Ожиріння (ОЖ) – одна з найпоширеніших  хронічних неінфекційних патологій у світі на теперішній час.

Основний медичний, соціальний та економічний тягар щодо проблеми ОЖ та передуючого йому стану – надлишкової маси тіла, обумовлений розвитком важкої коморбідної (супутньої, поєднаної) патології, в першу чергу  ЦД 2 типу та ішемічної хвороби серця.

Знизити цей тягар, як свідчить світовий досвід, можливо шляхом створення та реалізації регіональних програм профілактики коморбідних ОЖ патологій, одним із основних завдань яких є виділення із усього населення груп ризику – осіб, яким загрожують ускладнення ОЖ. Формування груп ризику дозволяє знизити бюджетні витрати як за рахунок запобігання інвалідизації  серед верств населення, що мають ризик розвитку станів, що потребують соціальної підтримки, так і за рахунок  економії витрат на проведення профілактичних заходів лише тільки серед тих осіб, які цього потребують.

У зв’язку із вищезазначеним, впродовж 2014 – 2019 рр. ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» було проведено комплексне дослідження, одним із пріоритетних результатів якого стало створення цілої низки методів прогнозування розвитку метаболічних ускладнень ОЖ.  Для вирішення такого завдання, вперше в Україні, було застосовано метод штучного інтелекту – побудовано штучні нейронні системи, які, як довели результати роботи, мають кращі діагностичні характеристики, ніж моделі, створенні за допомогою «класичних» методів медичної статистики (дискримінантного аналізу та логістичної регресії). Оскільки нейронні мережі базуються на моделюванні роботи і функціонування мозку, то вони на сьогоднішній день є одним з пріоритетних напрямків досліджень в області штучного інтелекту і розробки на їх базі експертних систем.

Розроблені математичні моделі можуть бути використані в практичній медицині при наданні медичної допомоги населенню на усіх її рівнях, починаючи із первинної ланки. Застосування прогностичного показника дозволить не тільки поліпшити ризик-стратифікацію ускладнень ОЖ, але і своєчасно проводити терапію для їх запобігання.

Створення таких продуктів – необхідна умова для запровадження в Україні «електронної медицини» – «медицини 21 сторіччя».